Hoppa över navigering
 • Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) öppnade sammanträdet och föredragningslistan godkändes.

   

  Stadsrevisionen besöker arbetsmarknadsnämnden

  Förtroendevalda revisorer och sakkunniga biträden från stadsrevisionen besökte nämnden för att presentera revisionens arbete och ha en dialog kring genomförda och kommande granskningar och arbetsformer.

 • Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) och vice ordföranden Johan Kling (C) utsågs att justera dagens protokoll.
  Protokollet ska justeras senast den 1 januari 2024.

 • Ingen personalföreträdare närvarade vid dagens sammanträde.

 • I spåren av lågkonjunkturen har Stockholm en ekonomiskt utmanande situation kommande år. Arbetslösheten har stigit samtidigt som arbetskraftsbristen inom vissa yrken fortsätter att vara stor och väntas öka ytterligare. De som har det svårast att komma in på arbetsmarknaden eller behålla arbete är utrikesfödda, kortutbildade och personer med funktionsnedsättning. Antalet inskrivna aspiranter har ökat och väntas fortsätta öka. Inom komvux har elevvolymerna varierat kraftigt och osäkerheten är, trots arbetsmarknadsläget, stor.

   

  Efterfrågan på kompetens, ofta yrkesutbildad, är fortsatt stor i många branscher. Bristen på kompetens anges som ett av de stora – ibland det största – tillväxthindret. Samarbete med branschorganisationer ska utvecklas för att fler ska studera och att innehållet i utbildningar och arbetsmarknadsinsatser ska vara adekvat för efterfrågan på arbetsmarknaden, där också behov utifrån klimatomställningen ingår. Nämnden utvecklar kontinuerligt utbildningar och insatser utifrån ändrade och höjda kompetenskrav för att elever och deltagare ska bli aktuella för jobb efter utbildning eller insats. Samtidigt finns behov av kompetensutveckling för medarbetare i staden. Undersköterska är numera en skyddad yrkestitel och många anställda behöver kompetensutveckling för att uppnå de högre kraven. Nämnden fortsätter att utveckla och tillhandahålla språk- och yrkesutbildningar för stadens medarbetare.

   

  Nämnden har en omfattande uppsökande verksamhet, inte minst för ungdomar både inom kommunala aktivitetsansvaret (KAA) där ungdomarna är yngre än 20 år och för att nå ungdomar som varken arbetar eller studerar (UVAS) inom åldersgruppen 19-29 år. Under 2024 kommer det uppsökande arbetet att förstärkas med satsningen ”Fler till studier” och ökad geografisk närvaro i ytterstaden. För att fler ska klara utbildningarna ska arbetet med tillgängliga lärmiljöer fortsätta. Arbetet för övergångar från gymnasium och komvux som anpassad utbildning till övrig komvux ska utvecklas. Stöd till gymnasieelever i riskzon för skolavbrott ska utvecklas och införas, för att förebygga framtida utanförskap. Staden har fortsatt höga ambitioner för feriejobb för ungdomar och för Stockholmsjobb. Under 2024 ska Stockholmsjobb i högre utsträckning kombineras med studier för att öka möjligheterna till långsiktigt hållbara arbeten. Förutsättningar för och utformning av feriejobb för vissa yngre ska utredas.

   

  Utbildning och arbete leder till delaktighet i samhället och är en skyddsfaktor mot många typer av social otrygghet. Att höja utbildningsnivån och att säkerställa att fler fullföljer en gymnasieexamen är viktigt för att stärka individers möjligheter till arbete och försörjning. Egen försörjning och hållbar förankring på arbetsmarknaden är faktorer som på olika sätt bidrar till att öka trygghet och delaktighet. Nämndens verksamheter bidrar till att fler barn växer upp med föräldrar som har ett jobb, som är trygga förebilder och som är rustade för att stödja sina barn i skolan. Trygghetsarbetet stärks genom en utvecklad krisorganisation, samarbetet med externa aktörer fokuserar på att säkerställa hög kvalitet och minska risken för välfärdsbrottslighet.

   

  Genom digitalisering ökar tillgänglighet och effektivitet i nämndens verksamheter och möte med stockholmarna. Uppföljning och analys är fortsatt i fokus för att säkerställa effektiva insatser. Avtalsuppföljningen ska utvecklas ytterligare utifrån kommande komvuxavtal. Vuxenutbildningens andel i egen regi ska öka.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 231207.

   

  Förslag till beslut

   

  1. Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut.

   

  2. Vice ordföranden Johan Kling (C) yrkade att nämnden skulle bifalla Centerpartiets förslag till beslut enligt nedan:

   

  Att    förvaltningens förslag till Internkontrollplan samt system för intern kontroll godkänns.

   

  Att    avslå förvaltningens förslag till beslut gällande Verksamhetsplanen och återremittera ärendet och uppdra till förvaltningen att återkomma   med ett nytt förslag till Verksamhetsplan som bygger på Centerpartiets budgetreservation i kommunfullmäktige

   

  Att    därutöver anföra

   

  Verksamhetsplanen för arbetsmarknadsnämnden bör ha sin utgångspunkt i Moderaternas, Liberalernas, Centerpartiets och Kristdemokraternas gemensamma vision för Stockholms framtid: En modern, frihetlig, trygg och hållbar, tillåtande och framtidsinriktad stad där det finns en mångfald av människor, företag och föreningar. Vi bejakar stadens styrkor och särart, och framför allt tror vi passionerat på stockholmarnas potential och möjligheter att var och en och tillsammans forma sina egen framtid och förverkliga sina drömmar.

   

  Centerpartiet lägger fram en budget för ett grönt, levande och tryggt Stockholm.

   

  Ett Stockholm som tillåts växa, som är konkurrenskraftigt, och dit människor vill flytta till för att skapa sig en framtid och tillåts göra en livsresa med studier, arbete eller företagande. Vi vill se en arbetsmarknadspolitik som syftar till att fler som står långt från arbetsmarknaden ska få chansen att glänta på dörren till arbetsmarknaden.

   

  Just nu är det ekonomiska läget tufft. Hög inflation, höga räntor och en ökande arbetslöshet är att vänta och det ställer krav på hur det offentliga väljer att agera. I en lågkonjunktur behövs en aktiv arbetsmarknadspolitik. Arbetsmarknadsnämnden måste kontinuerligt anpassa sin verksamhet utifrån konjunkturläget och Arbetsförmedlingens prioriteringar för att säkerställa att Stockholmare snabbt når egen försörjning. Centerpartiet tror att Stockholm behöver en näringslivsfrämjande politik, som skapar förutsättningar för företagen att skapa nya jobb. Arbetsmarknadsnämnden ska också som en del av sitt uppdrag samverka med näringslivet samt aktivt delta i stadens övergripande arbete att skapa ett gott företagsklimat i Stockholm. Ett särskilt fokus ska läggas på de individer som står långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden. Dessa ska få stöd för att snabbt komma i arbete och vid behov erbjudas att läsa in gymnasiekompetens eller en arbetsplatsnära yrkesutbildning i ett bristyrke.

  Att fler utrikesfödda kvinnor kommer in på arbetsmarknaden är en avgörande fråga för samhället. Vi behöver göra mycket mer för att skapa snabbare vägar till jobb, skapa fler enkla instegsjobb och utmana svensk byråkrati och en stel arbetsmarknad.

   

  Vi vet också att arbete och egenförsörjning skapar framtidstro, självkänsla och ett sammanhang men också möjlighet till ett eget boende. Arbete och egenförsörjning skapar också en tryggare stad och fungerar också förebyggande, här kan feriearbeten om de riktas mot rätt målgrupp fungera förebyggande. För unga som riskeras att dras in i kriminalitet kan ett feriearbete visa på en alternativ väg, med goda handledare visa på förebilder men också en första rad på ett CV och de första egna pengarna på kontot. Vi vill att fler barn ska få se sina föräldrar gå till jobbet på morgonen.

   

  Majoritetens budget ger inte lösningarna på de problem som står framför dörren. Tvärtom så låser man fast sig i en övertygelse om att det är genom en vuxenutbildning i egen regi som fungerar bäst. I samma veva missar man allt det enorma arbete som görs av civilsamhället och företag. Centerpartiet vill istället se en politik som funkar och får fler människor i arbete. Där komvux och SFI utvecklas för att bli mer flexibelt och anpassat utifrån arbetsmarknadens behov, tillsammans med Stockholms alla företag. Samarbete med övriga kommuner i länet behöver initieras och förstärkas så att Stockholmselever får ett större utbud av utbildningar att söka och företag kan hitta rätt kompetens.

   

  Stadens arbetsmarknadsinsatser ska vara meningsfulla och syfta till att öka förutsättningar för hållbar arbetsmarknadsetablering för nämndens målgrupper. Rekryteringsbehovet till välfärdsyrken och särskilt äldreomsorgen är stort under kommande år och arbetsmarknadsnämnden måste bidra med flexibla utbildningar, så att äldreomsorgens befintliga personal kan kompetensutveckla sig och ta nästa steg i karriären, och rätt insatser för att fler ska söka och klara utbildningar till välfärdens yrken.

   

  I Svenskt Näringslivs ranking för företagsklimat tappar Stockholm, och landets huvudstad återfinns nu på en inte så hedrande 93 plats. För att råda bot på detta vill Centerpartiet se ett ökat samarbete med näringslivet och vara lyhörda inför dess behov, ta tillvara på innovationskraften och utveckla samarbetet med näringslivet i varje stadsdel och hitta den lokala utvecklingskraften för att fler ska komma i arbete. Staden utvecklas bäst om varje stadsdel tar tillvara sina unika förutsättningar och det lokala näringslivet samarbetar med de offentliga på det lokala planet. Förutsättningarna är inte de samma på Södermalm som i Skärholmen eller Järva. Det är när näringslivet utvecklas och företagen anställer som skattekronorna tickar in till välfärden.

   

  • För Centerpartiet är det viktigt att staden ökar ambitionerna och fortsätter vara en aktiv spelare för att fler ska komma i arbete. Därför vill vi: Utveckla integrationspakten som idag samlar fler än 400 företag och organisationer som är med och bidrar till att fler kommer i arbete i Stockholm och höj målen för förmedlade anställningar och praktikplatser hos partnerföretagen
  • Slå vakt om Welcome House som sammanför alla stadens verksamheter som jobbar mot nyanlända, samt statliga myndigheter, och inte minst civilsamhälle och företag, allt under ett tak. En väg in till arbetsmarknaden och det svenska samhället. Stärka samverkan mellan Welcome House och Integrationspakten för att fler nyanlända så tidigt som möjligt ska komma i kontakt med stadens civilsamhälle och föreningsliv
  • Genomföra en rejäl reform av SFI, inklusive sammanhållna elevgrupper, fler yrkespaket, bättre studie- och yrkesvägledning och samarbete med civilsamhället. Det innebär att fortsätta att stärka kopplingen till arbetsmarknaden inom sfi genom aktiviteter som arbetslivsorientering, praktik och matchning, särskilt med hjälp av Integrationspakten partnerskap. Men även att fortsätta utveckla sfi för föräldralediga, med fördel på introduktionsförskolorna, och komplettera med integrations- och arbetsfrämjande insatser.
  • Utveckla vuxenutbildningen som strategisk aktör inom stadens egen kom-petensförsörjning. I det arbetet bör man införa en klimatprofil och starta en YH-utbildning för chefer i välfärdsverksamheter på stadens yrkeshögskola Frans Schartau
  • Fortsätta samarbeta med civilsamhället i arbetsmarknadsinsatserna – bl a genom att genom upphandlingar ge fler organisationer samma möjlighet som Stadsmissionen och Yalla Rinkeby att erbjuda arbetsträning och ge civilsamhället möjlighet att bedriva den obligatoriska samhällsorienteringen.
  • Att ansvaret för rekrytering och anställning för Stockholmsjobb flyttas till stadens Jobbtorg, som har helhetsansvaret för arbetsmarknadsinsatser för stadens målgrupper
  • Utveckla det digitala arbetet för att nå hemmasittare.
  • Se en tydlig satsning på Stadsdelsmammor med ett tydligt fokus på ytterstaden.
  • Satsa på ett program ”Från avhoppare till arbetare”
  • Tillgängliggöra arbetsplatser genom sociala krav i stadens upphandlingar
  • Fortsatt utveckla vuxenutbildningen genom ett nära samarbete med näringslivet via branschråd.
  • Oförändrat antal feriearbetare jämfört med året 2022.
  • Skarpt och finansierat förslag i budget genomföra ett pilotprojekt med sommarjobb till åldersgruppen 13–15 år i stadsdelarna EÅV, Farsta, Hässelby-Vällingby, Järva, Skarpnäck, Skärholmen.
    

   3. Ledamoten Per Rosencrantz (M) yrkade att nämnden skulle bifalla Moderaternas förslag till beslut enligt nedan:

   

  Att    avslå förvaltningens förslag till beslut med hänvisning till Moderaternas budgetförslag för 2024
   

  Att    därutöver anföra följande

   

  Verksamhetsplanen för arbetsmarknadsnämnden bör ha sin utgångspunkt i Moderaternas, Liberalernas, Centerpartiets och Kristdemokraternas gemensamma vision för Stockholms framtid: En modern, frihetlig, trygg och hållbar, tillåtande och framtidsinriktad stad där det finns en mångfald av människor, företag och föreningar. Vi bejakar stadens styrkor och särart, och framförallt tror vi passionerat på stockholmarnas potential och möjligheter att var och en och tillsammans forma sina egen framtid och förverkliga sina drömmar.

   

  Moderaterna understryker vikten av arbetslinjen i Stockholm, där individer som kan bör sträva efter självförsörjning. Staden bör erbjuda skräddarsytt stöd för att effektivt integrera individer i arbetsmarknaden, speciellt nyanlända. Detta kräver högkvalitativ vuxenutbildning, SFI, och ett intensivt samarbete med näringslivet.

   

  Arbetsmarknadsnämnden bör säkerställa hög kvalitet och genomströmning i utbildningarna och ge nödvändigt stöd till de som behöver ekonomiskt bistånd för att bli arbetsföra och delaktiga i samhället. För att motverka långtidsarbetslöshet och utanförskap, bör kraven på biståndsmottagare stärkas och kontrollen över felaktiga utbetalningar förbättras.

   

  Moderaterna är kritiska till Socialdemokraternas 90-dagars garanti för jobb, utbildning eller praktik inom 90 dagar och hänvisar till IFAU:s rapport om tidigare misslyckanden med liknande initiativ. Ett bättre sätt är att ställa aktivitetskravför den som erhåller försörjningsstöd, något regeringen utreder. Ytterligare en kritisk punkt är Socialdemokraternas beslut att höja kommunalskatten i Stockholm, vilket enligt Moderaterna kan ha negativa konsekvenser för stadens tillväxt och företagsklimat. Denna skattehöjning ses som ett hinder för ekonomisk utveckling, drivkraften att arbeta samt drabbar extra hårt de hushåll med låga inkomster.

  Det är även noterbart att Stockholm under 2023 tappat placeringar i Svenskt Näringslivs ranking över kommuners företagsklimat. Moderaterna framhåller behovet av att förbättra kommunens kommunikation och dialog med företagare för att stärka företagsklimatet.

   

  I Socialdemokraternas verksamhetsplan för 2024 anges att vuxenutbildningens andel i egen regi ska öka. Vi ser inget egenvärde i det, utan det är resultatet inte driftsformen som är det viktiga. Vuxenutbildningen bör anpassas efter näringslivets behov och erbjudas i kombination med arbete, praktik och teoretiska kurser. Slutligen bör arbetsmarknadsnämnden ha stark uppföljning och kvalitetskontroll av upphandlade aktörer samt utveckla samarbetet med regionen för ett bredare utbildningsutbud. Prioritet ges åt insatser som hjälper nyanlända att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället. Arbete med validering av tidigare och informell kompetens är även viktigt för att stärka integrationen.

   

  Vi hänvisar i övrigt till Moderaternas budgetreservation.

   

  4. Ledamoten Christina Tufvesson (L) yrkade att nämnden skulle bifalla Liberalernas förslag till beslut enligt nedan:

   

  Att    avslå förvaltningens förslag till beslut

   

  Att    därutöver anföra följande

   

  Verksamhetsplanen för arbetsmarknadsnämnden bör ha sin utgångspunkt i Moderaternas, Liberalernas, Centerpartiets och Kristdemokraternas gemensamma vision för Stockholms framtid: En modern, frihetlig, trygg och hållbar, tillåtande och framtidsinriktad stad där det finns en mångfald av människor, företag och föreningar. Vi bejakar stadens styrkor och särart, och framförallt tror vi passionerat på stockholmarnas potential och möjligheter att var och en och tillsammans forma sina egen framtid och förverkliga sina drömmar.

   

  Liberalismens viktigaste värdering är frihet och alla människor har rätt att leva ett liv i frihet.

  För oss liberaler innebär det att man ska ha kapacitet att styra sitt eget öde. Så en egen försörjning, ett eget arbete, är en av de viktigaste förutsättningarna för verklig frihet. Liberal arbetsmarknadspolitik syftar till att så många stockholmare som möjligt har rätt kompetens för att kunna ta ett arbete. Och för detta är samverkan och dialog med företag och näringsliv viktigt.

   

  Därför är det viktigt att det finns frihet och möjligheter för både individer och företag i Stockholm. Detta avspeglas också i Liberalernas budgetförslag för 2024 genom de tre inriktningsmål för staden som Liberalerna angivit, nämligen:

   

  – Ett frihetens Stockholm som ger varje individ möjligheter att uttrycka sig och förutsättningar att leva ett självständigt liv .

  – Ett grönt och innovativt Stockholm som är ledande i klimatomställningen och ger goda förutsättningar för ett fritt närings- och kulturliv.

  – Ett Stockholm med god ekonomi som slår vakt om de mänskliga rättigheterna, öppenhet och valfrihet.

   

  Därför anser vi att dessa inriktningsmål bör gälla för verksamhetsplanen för Arbetsmarknadsnämnden för år 2024.

   

  Liberalerna vill göra följande specifika satsningar på Arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde det kommande verksamhetsåret:

   

  – Friheten att forma sitt eget liv ska även gälla de som står långt från arbetsmarknaden, nämligen nyanlända kvinnor. Därför vill vi Liberaler satsa på stärkt samverkan mellan jobbtorg och stadsdelsmammor.

  – Tyvärr är det många som inte avslutar sina SFI-studier vilket är oroande. Därför vill vi Liberaler satsa på att förbättra detta.

  – Miljontals ukrainare lever på flykt i Europa och det är viktigt att Stockholm fortsätter att visa solidaritet med alla som sökt skydd från kriget. Därför vill vi Liberaler att arbetsmarknadsnämnden ska genomföra ett pilotprojekt med yrkesutbildning för ukrainska medborgare.

   

  I likhet med den verksamhetsplan som gällde för år 2023 kan Liberalerna konstatera att ordet frihet överhuvudtaget inte nämns i majoritetens förslag till verksamhetsplan för år 2024. Detsamma gäller för övrigt ordet valfrihet. Detta förhållande tydliggör väl den ideologiska skillnaden mellan majoriteten och Liberalerna eftersom det för Liberalerna är av fundamental betydelse att stockholmarna ska ha rätt till både frihet och valfrihet för att själv kunna bestämma över och forma sina liv på bästa sätt utifrån individuella önskemål och preferenser.

   

  I majoritetens verksamhetsplan för 2024 anges att vuxenutbildningens andel i egen regi ska öka. Vi ser inget egenvärde i detta. Som liberaler värnar vi valfriheten, och vi menar att kommunal vuxenutbildning ska kunna bedrivas i såväl egen som privat regi; det viktigaste är att den fungerar väl och ger bra resultat.   

   

  Avslutningsvis vill Liberalerna påpeka att en första anställning förvisso är en ovärderlig erfarenhet för den enskilde individen. Det är dock viktigt att de feriejobb staden erbjuder ungdomar gör nytta. Med majoritetens 90-dagarsgaranti är risken överhängande att det leder till arbetstillfällen utan konkreta ändamål. Det är inte bra användning av skattebetalarnas pengar att ordna feriejobb utan meningsfullt innehåll.

   

  Vi hänvisar i övrigt till Liberalernas budgetreservation.

   

  5. Ledamoten Ann-Christine Carlberg (SD) yrkade att nämnden skulle bifalla Sverigedemokraternas förslag till beslut enligt nedan:

   

  Att    avslå förvaltningens förslag till beslut.

   

  Att    ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till Arbetsmarknadsnämnden med en verksamhetsplan utifrån Sverigedemokraternas skuggbudget 2024.

   

  Att    därutöver anföra följande

   

  Sverigedemokraterna har i sin skuggbudget för 2024 redogjort för våra visioner, mål och inriktningar. För att genomföra detta ska förvaltningen återkomma till nämnden med en omarbetad verksamhetsplan.

   

  Beslutsgång

  A) Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) inledde med att fråga nämnden om de avsåg behandla ärendet idag, eller önskade bifalla Centerpartiets förslag på återremittering.

   

  Ordföranden fann att nämnden avsåg behandla ärendet idag.

   

  B) Ordföranden ställde därefter, de övriga yrkandena mot varandra.

   

  Ordföranden fann att nämnden beslutade, utan omröstning, enligt förvaltningens förslag till beslut.

   

  Reservation

  Vice ordföranden Johan Kling (C) reserverade sig mot beslutet till förmån för Centerpartiets förslag till beslut.

   

  Ledamoten Per Rosencrantz (M) anmälde att samtliga närvarande M-ledamöter reserverade sig mot beslutet till förmån för Moderaternas förslag till beslut.

   

  Ledamoten Christina Tufvesson (L) reserverade sig mot beslutet till förmån för Liberalernas förslag till beslut.

   

  Ledamoten Ann-Christine Carlberg (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för Sverigedemokraternas förslag till beslut.

   

   

  Särskilt uttalande

   

  Vice ordföranden Johan Kling (C), Ledamoten Per Rosencrantz m.fl (M), ledamoten Christina Tufvesson (L) lämnade gemensamt följande särskilda uttalande.

   

  Verksamhetsplanen för arbetsmarknadsnämnden bör ha sin utgångspunkt i Moderaternas, Liberalernas, Centerpartiets och Kristdemokraternas gemensamma vision för Stockholms framtid: En modern, frihetlig, trygg och hållbar, tillåtande och framtidsinriktad stad där det finns en mångfald av människor, företag och föreningar. Vi bejakar stadens styrkor och särart, och framförallt tror vi passionerat på stockholmarnas potential och möjligheter att var och en och tillsammans forma sina egen framtid och förverkliga sina drömmar.

   

  Vi lever i en orolig tid med krig och konflikter i vår omvärld. Räntorna är höga och inflationen har förhoppningsvis nått sin topp. I dessa tider vet Centerpartiet, Moderaterna och Liberalerna i Arbetsmarknadsnämnden att en aktiv arbetsmarknadspolitik som står upp för de som är längst från arbetsmarknaden blir allt viktigare. Staden behöver fortsätta att utveckla och förvalta det arbete som inleddes av den grönblå majoriteten under förra mandatperioden. Det är viktigt att fler unga kommer i arbete, att nyanlända kvinnor ges chansen att lära sig språket och får vara med, utvecklas och bidra. Det är också viktigt att personer som inte är fullt arbetsföra ges chansen att bidra utifrån sina förutsättningar och villkor. Utanförskapet i Stockholm måste minska.

   

  Stadens invånare får aldrig hamna i passivitet, och ska direkt vid inskrivning på jobbtorgen få hjälp till en individuell handlingsplan. Branschråden ska var med och utforma utbildningar i Komvux för att utbildningen ska motsvara och matcha arbetsmarknadens behov och det uppsökande arbetet med stadsdelsmammor för att nå kvinnor långt från arbetsmarknaden i förorten behöver fokuseras och utvecklas i ytterstaden.

   

  För att Stockholm ska fortsätta vara en expansiv, innovativ och modern stad krävs också en aktiv näringslivspolitik, som lyssnar på företagen, idéer och invånarna. Om Stockholm ska få ett näringsliv i toppklass krävs att företag får växa och blomstra. I våra små och medelstora företag skapas fyra av fem nya jobb. Här finns en tydlig skiljelinje i politiken. Vårt alternativ vill se en politik som ger näringslivet goda förutsättningar och bygger samarbete med civilsamhället.

   

  Vi vet också att en trygghet stad är en stad där människor jobbar, där barn ser sina föräldrar gå till jobbet på morgonen skapar inte bara trygga familjer utan också en framtidstro och  vilja att vara med och bidra. En stad där vägen till jobb och självförsörjning är lätt skapar också en trygg stad, vilket bevisar att arbetsmarknads- och näringspolitiken är så viktig.

   

  Till sist: Att fler ska få ett jobb är en god intention, men för att det ska bli verklighet behövs en aktiv arbetsmarknads- och näringslivspolitik, med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vid rodret och de budgetar som nu passerat kommunfullmäktige är risken stor att staden hamnar i samma gamla hjulspår som förra gången de styrde; vi ser hur staden tappar i näringslivsrankingar, vi ser återkommunalisering av vuxenutbildningen och skattehöjningar.

  Bilagor

 • Arbetsmarknadsnämndens samlade bedömning är att arbetet med feriejobben i Stockholms stad under sommar- och höstlovet i stort har fungerat väl. Stadens volymmål för feriejobben under 2023 är 11 000 ungdomar. Den höga målsättningen för antal feriejobb har stått i centrum för arbetet i staden både på övergripande och på lokal nivå. Flera nämnder har ökat antalet anställningar under samtliga lov. Stort fokus har även lagts på att få fram fler arbetstillfällen. Antalet ansökningar och anställningar ser ut enligt följande:

   

  Sommar: 13 510  ansökningar, 9 057 anställningar

  Höst: 2 779 ansökningar,  1 446 anställningar

   

  Jämfört med 2022 har söktrycket minskat inför sommarlovet och ökat inför höstlovet. Antalet ansökningar ligger fortfarande på en hög nivå. Volymerna när det gäller anställningar har ökat med 600 feriejobb inför sommaren och en dubblering av antalet inför höstlovet i förhållande till förra året.

   

  Tillgången på arbetstillfällen skiljer sig över loven. Inför sommaren finns det gott om platser medan det är svårare att få fram tillräckligt många platser för de kortare loven.

   

  Årets enkätundersökningar riktade till ungdomar och arbetsplatser visar överlag på positiva resultat. Dock ses en minskning av nöjdheten inom flera områden samtidigt som arbetsplatserna signalerar att de har svårt att räcka till i handledarskapet.

   

  Inför kommande år ser arbetsmarknadsnämnden behov av att fortsatt arbeta med att säkerställa en god tillgång på arbetstillfällen och stärka kvaliteten i feriejobben.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 231207.

  Förslag till beslut

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut.

  Beslutsgång

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) fann, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Särskilt uttalande

   

  Vice ordföranden Johan Kling (C) lämnade följande särskilda uttalande.

   

  Från Centerpartiets del vill vi börja med att rikta ett stort tack till alla i Stadens verksamheter som på ett föredömligt vis tagit emot feriearbetande unga under 2023. Det är ett ovärderligt arbete som görs där fler unga kan få den första raden på sitt CV. Stort tack för er insats. Vi delar många av de slutsatser som förvaltningen gör i rapporten.

   

  Centerpartiet förstår att arbetet med feriejobben i staden är omfattande och spänner över flera ansvarsområden. Alla stadens nämnder och bolag har ett gemensamt uppdrag att verka för att skapa arbetstillfällen för feriejobb. Arbetsmarknadsnämnden har det övergripande ansvaret för samordning av arbetet med feriejobben samt för att stärka kvaliteten och utveckla nya former av feriejobb. Det är stadsdelsnämnderna som tar ett stort ansvarar för att rekrytera och anställa ungdomar och har därmed arbetsgivaransvar. Men även en del av facknämnderna och bolagen bidrar.

   

  Förvaltningen presenterar i rapporten att den primära målgruppen för feriejobben ökar i antal, samtidigt så har söktrycket minskat och söktrycket är nere på samma nivå som 2020. Trots detta valde den nya majoriteten att utöka antalet platser. Samtidigt precis som bland annat Centerpartiet varnade för ser vi en ökad känsla bland handledarna att inte räcka till, detta i kombination med att ett halverat deltagande antal i handledarutbildningen jämfört med 2022 torde signalera om eftertanke. Centerpartiet ställer sig positiva till att fler ungdomar får jobb i andra stadsdelar än den egna då det ökar utbytet och förståelsen för att Stockholm är en stor stad med olika förutsättningar i olika delar av kommunen.

   

  Centerpartiet tycker att feriearbeten är en bra satsning, men de behöver riktas bättre, så att de kan  göra mer nytta. Vi är därför positiva till att staden ser över möjligheten att erbjuda förtur till feriejobb till särskilda grupper, utifrån följande skäl: ungdom med funktionsnedsättning som har behov av särskild anpassning av arbetsuppgifter och/eller arbetsplats, ungdom som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret, sociala skäl samt ungdom som bedöms ha behov av språkstödjande insats. Från Centerpartiets sida vill vi också bredda målgruppen för sociala skäl.

   

  Utöver de platser till feriejobb som vi i Centerpartiet föreslår vill vi också prova en pilot, där vi också avsatt 5 miljoner kronor i vår budgetreservation, för att erbjuda en yngre målgrupp som befinner sig i riskmiljö ett feriearbete. En satsning som skulle kunna användas som en förebyggande insats för under kommande år. Vi noterar samtidigt att majoriteten delvis accepterar förslaget och vill testa en mindre ofinansierad pilot på ett likande tema, och vi kan inte annat än sluta oss till att denna pilot ingår i de 11 000 feriejobb som majoriteten nu beslutat om.

  Från Centerpartiets del vill vi börja med att rikta ett stort tack till alla i Stadens verksamheter som på ett föredömligt vis tagit emot feriearbetande unga under 2023. Det är ett ovärderligt arbete som görs där fler unga kan få den första raden på sitt CV. Stort tack för er insats. Vi delar många av de slutsatser som förvaltningen gör i rapporten.

   

  Centerpartiet förstår att arbetet med feriejobben i staden är omfattande och spänner över flera ansvarsområden. Alla stadens nämnder och bolag har ett gemensamt uppdrag att verka för att skapa arbetstillfällen för feriejobb. Arbetsmarknadsnämnden har det övergripande ansvaret för samordning av arbetet med feriejobben samt för att stärka kvaliteten och utveckla nya former av feriejobb. Det är stadsdelsnämnderna som tar ett stort ansvarar för att rekrytera och anställa ungdomar och har därmed arbetsgivaransvar. Men även en del av facknämnderna och bolagen bidrar.

   

  Förvaltningen presenterar i rapporten att den primära målgruppen för feriejobben ökar i antal, samtidigt så har söktrycket minskat och söktrycket är nere på samma nivå som 2020. Trots detta valde den nya majoriteten att utöka antalet platser. Samtidigt precis som bland annat Centerpartiet varnade för ser vi en ökad känsla bland handledarna att inte räcka till, detta i kombination med att ett halverat deltagande antal i handledarutbildningen jämfört med 2022 torde signalera om eftertanke. Centerpartiet ställer sig positiva till att fler ungdomar får jobb i andra stadsdelar än den egna då det ökar utbytet och förståelsen för att Stockholm är en stor stad med olika förutsättningar i olika delar av kommunen.

   

  Centerpartiet tycker att feriearbeten är en bra satsning, men de behöver riktas bättre, så att de kan  göra mer nytta. Vi är därför positiva till att staden ser över möjligheten att erbjuda förtur till feriejobb till särskilda grupper, utifrån följande skäl: ungdom med funktionsnedsättning som har behov av särskild anpassning av arbetsuppgifter och/eller arbetsplats, ungdom som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret, sociala skäl samt ungdom som bedöms ha behov av språkstödjande insats. Från Centerpartiets sida vill vi också bredda målgruppen för sociala skäl.

   

  Utöver de platser till feriejobb som vi i Centerpartiet föreslår vill vi också prova en pilot, där vi också avsatt 5 miljoner kronor i vår budgetreservation, för att erbjuda en yngre målgrupp som befinner sig i riskmiljö ett feriearbete. En satsning som skulle kunna användas som en förebyggande insats för under kommande år. Vi noterar samtidigt att majoriteten delvis accepterar förslaget och vill testa en mindre ofinansierad pilot på ett likande tema, och vi kan inte annat än sluta oss till att denna pilot ingår i de 11 000 feriejobb som majoriteten nu beslutat om.

  Bilagor

 • Arbetsmarknadsnämnden har mottagit en skrivelse från Johan Kling (C) med tre frågor angående stopp av insatser från jobbtorg till stadens bolag och stiftelser på grund av implementering av ett EU-direktiv gällande statsstödsregler. Frågeställaren vill veta om det hade varit möjligt för arbetsmarknadsförvaltningen att fortsätta insatserna hos bolag och stiftelser till dess att undersökningen är klar, om det är någon annan myndighet som har kommit med rekommendation om att statsstödsregler (EU-direktivet) ska gälla för denna typ av insatser, samt hur det är tänkt att de personer som har fått insatser och planerade att få dessa hos bolagen och stiftelser, ska fångas upp och erbjudas andra insatser.

   

  Den undersökning som frågeställaren hänvisar till har gjorts av arbetsmarknadsförvaltningen och stadsledningskontoret (SLK) juridiska avdelning. Undersökningen har handlat om ekonomisk ersättning för Stockholmsjobbare till bolag och stiftelser samt det takbelopp statsstödsreglerna tillåter när gäller stöd av mindre betydelse. Individer som har eller har haft ett Stockholmsjobb i bolag eller stiftelser, har inte påverkats.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen har erfarit att arbetsmarknadspolitiska insatser kopplat till statsstödsdirektivet generellt inte varit en aktuell fråga för flera kommuner.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 231207.

  Förslag till beslut

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut.

  Beslutsgång

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) fann, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.

   

  Särskilt uttalande

   

  Vice ordföranden Johan Kling (C) lämnade följande särskilda uttalande.

   

  Centerpartiet vill börja med att rikta ett tack till förvaltningen för svaret på skrivelsen. Arbetsmarknadsförvaltningen har erfarit att denna arbetsmarknadspolitiska insats kopplat till statsstödsdirektivet inte varit en aktuell fråga för flera kommuner. Det i sin tur har att göra med hur respektive kommun tolkar statsstödsdirektivet för detta område och hur man har organiserat sina arbetsmarknadspolitiska insatser i kommunkoncernen, inklusive ekonomi och styrning i mål och budget. En annan orsak kan också vara att Arbetsförmedlingens anställningsstöd räknas som regel inte som statsstöd, eftersom de kan användas på lika villkor av alla bolag/organisationer oavsett om dessa är offentligt ägda, privatägda eller ideella. Samtidigt säger förvaltningen att det är snåriga regler och att det saknas praxis.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen hänvisar i sitt svar till att ett av stadens bolag slagit i takbeloppet för vad statsstödsreglerna tillåter. Då informationen vi frågar om härrör om en information som delgivits en av stadens stiftelser om att arbetsmarknadsförvaltningen/nämnden stoppar alla insatser från jobbtorg till stadens bolag och stiftelser under förvändningen att de måste utreda konsekvenserna av implementeringen av ett EU-direktiv.

   

  På frågan om hur det är tänkt att de personer som fick dessa insatser och planerade att få dessa ska fångas upp samt erbjudas andra insatser svarar förvaltningen att man inte stoppat insatser i bolag eller stiftelser. Som svar på frågan uppger förvaltningen att ingen individ har påverkats utan samtliga fullföljer eller har fullföljt sina insatser. Att förvaltningen försäkrar att inga individer ska falla genom stolarna i pågående eller utlovade insatser ser Centerpartiet som något positivt. Ingen ska behöva falla mellan stolarna för att regler är snåriga eller att tolkningar av befintliga regler ändras.

  Avslutningsvis vill vi tacka förvaltningen för att de fortsatt följer upp frågan och även fortsättningsvis säkerställer att ingen invånare faller mellan stolarna när regelverk och rutiner ändras samtidigt som detta redovisas i Verksamhetsberättelsen för 2023.

  Bilagor

 • Arbetsmarknadsförvaltningen har från Sverigedemokraterna mottagit en skrivelse med frågor gällande hur stor andel aspiranter inom Jobbtorg Stockholm som är självförsörjande efter ett år, hur många arbetstillfällen som förmedlats och hur många jobbcoacher som arbetar inom Jobbtorg. Vidare ställs frågor om kostnader för och resultat av den verksamhet som ger stöd till avhoppare från kriminella nätverk samt kostnader för verksamheten Welcome House.

   

  I svaret redovisar arbetsmarknadsförvaltningen hur resultat av jobbtorgens uppdrag att stötta individer till självförsörjning via arbete eller studier följs upp och aktuella resultat från tertialrapport 2, 2023. Vidare redovisar förvaltningen kostnader för verksamheten som riktar sig till avhoppare från kriminella nätverk samt Welcome House.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 231207.

  Förslag till beslut

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut.

  Beslutsgång

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) fann, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Bilagor

 • I en skrivelse till arbetsmarknadsnämnden daterad den 24 oktober 2023 efterfrågar Ann-Kristin Carlberg (SD) och Leif Söderström (SD) svar från arbetsmarknadsförvaltningen om den kommunala likabehandlingsprincipen har satts åt sidan i jämförelse med andra stadsdelar med liknande socioekonomiska förhållanden, samt vilka indikatorer som har lett till denna särbehandling i jämförelse med andra socioekonomiska områden av liknande karaktär.

   

  I skrivelsen hänvisas till uppdrag beskrivna i majoritetens förslag till budget för 2024. Budgeten beslutas av kommunfullmäktige som sätter prioriteringar och ramar som nämnder och förvaltningar sedan följer.

   

  Fokus Järva är prioriterat av staden och alla nämnder och bolagsstyrelser ska ta ansvar för utvecklingen av området, vilket inkluderar arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning. Järvaområdet utmärker sig på ett flertal områden och indikatorer kopplat till hög arbetslöshet, låg sysselsättning, låg utbildningsnivå, höga försörjningsstödskostnader och en omfattande ungdomsarbetslöshet. Givet förvaltningens uppdrag och målgrupper är en tydlig närvaro på Järva av stor vikt för områdets utveckling i positiv riktning.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 231207.

  Förslag till beslut

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut.

  Beslutsgång

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) fann, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Bilagor

 • Arbetsmarknadsnämnden har från Liberalerna mottagit en skrivelse om nivåbedömning inför studier i svenska för invandrare, sfi, inom komvux i Stockholms stad.

   

  Vuxenutbildningscentrum inom Vuxenutbildning Stockholm gör årligen mellan 7 500 och 11 000 nivåbedömningar av sökande till sfi. Nivåbedömningarna görs av testpedagoger som är legitimerade lärare och görs utifrån ett kartläggningssamtal och vid behov ett test. Sökande har som utgångspunkt en personlig kontakt med testpedagogen via telefon eller på plats. Vid behov ombeds alltid den sökande att komma till Vuxenutbildningscentrum för att säkerställa en korrekt nivåbedömning.

   

  Av det stora antal nivåbedömningar som görs omkategoriseras årligen endast mellan 1,3 och 1,9 procent till en annan studieväg. Nivåbedömningarna följs också upp i dialog mellan Vuxenutbildningscentrum och sfi-skolorna. Ett förbättringsområde som varit i fokus är betydelsen av att skolan tidigt uppmärksammar elever som skulle gynnas av att studera på en annan studieväg och bör omkategoriseras.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 231207.

  Förslag till beslut

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut.

  Beslutsgång

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) fann, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Bilagor

 • Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar en budget i balans för nämndens verksamheter.

   

  Nämndens investeringar förväntas uppgå till 4,0 mnkr, vilket är vad nämnden erhållit som investeringsbudget.

   

  Förslag till beslut

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut.

  Beslutsgång

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) fann, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.

 • Arbetsmarknadsnämnden la sammanställningen av delegationsbeslut samt listan för inkomna och upprättade ärenden till handlingarna.

  Bilagor

 • Arbetsmarknadsnämnden la protokollet från arbetsmarknadsnämnden den 21 november 2023 till handlingarna.

  Bilagor

 • Arbetsmarknadsnämnden la protokollet från rådet för funktionshinderfrågor den 8 december 2023 till handlingarna.

  Bilagor

 • Arbetsmarknadsnämnden la protokollet från förvaltningsgruppen den 14 december 2023 till handlingarna.

  Bilagor

 • Inget lyftes under denna punkt.

 • Förvaltningschefen tackade nämnden för det gånga året och överlämnade en julblomma från stadens egna verksamhet på Långholmen, till var och en.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.