Hoppa över navigering
 • Kommunstyrelsen har remitterat Motion om utveckling av Järva (KS 2021/1278) till arbetsmarknadsnämnden för yttrande. I motionen lyfter motionärerna ett geografiskt område där invånarna upplever otrygghet, arbetslösheten är cirka tio procentenheter högre än i innerstaden och behörigheten till gymnasiet är betydligt lägre än i resten av staden. Motionärerna efterfrågar gemensam och horisontell kraftsamling samt tydlig ledning och styrning i utvecklingsarbetet av Järva.

  Arbetsmarknadsnämnden delar motionärernas uppfattning om att det finns särskilda utmaningar i Järvaområdet och att en bredd av åtgärder och insatser behövs för att bland annat öka tryggheten och bidra till lägre arbetslöshet. Arbetsmarknadsnämnden har i dagsläget ett antal insatser i området och finns bland annat representerad genom de lokala jobbtorgen för unga och vuxna samt genom Vuxenutbildning Järva. Utifrån stadens budget för 2021 har nämnden gjort särskilda satsningar i Järvaområdet och i budget för 2022 finns ytterligare uppdrag om insatser. Samverkan mellan arbetsmarknadsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna finns och stärks löpande. Arbetsmarknadsnämnden ställer sig positiv till både utveckling av samverkansstrukturen och att fler parter deltar.

  Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 januari 2021.

  Förslag till beslut

  Ordföranden Karin Ernlund (C), ledamoten Johan Paccamonti m.fl. (M), ledamoten Peter Öberg (L), samt ledamoten Magnus Runsten (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

   

  Vice ordförande Salar Rashid m fl (S) samt ledmoten Rashid Mohammed m fl (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

  Beslutsgång

  Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

   

  Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Karin Ernlund (C), ledamoten Johan Paccamonti m.fl. (M), ledamoten Peter Öberg (L), samt ledamoten Magnus Runsten (MP) förslag till beslut.

  Reservation

  Vice ordförande Salar Rashid m fl (S) samt ledmoten Rashid Mohammed m fl (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

   

  Arbetsmarknadsnämnden beslutar

   

  Att tillstyrka motionen.

   

  Att därutöver anföra följande

   

  Utvecklingspotentialen är stor i ytterstaden precis som i andra stadsdelar. Vi är stolta över de verksamheter som arbetsmarknadsförvaltningen bedriver och ansvarar för. Det är samtidigt så som motionen framför, att staden behöver ta ett helhetsgrepp över Järva – även om motionärens förslag syftar till att göra detta utifrån ett stadsdelsutvecklingsperspektiv.

   

  Idag är Järva ett område som är eftersatt på många sätt. Här har kriminella gäng etablerat sig och dödskjutningar sker som en effekt av detta. Vilka möjligheter till utbildning och jobb har Järvas unga när de lämnar grundskolan? År 2020 var behörigheten till gymnasiet 72 procent i Järva, att jämföra med 93 procent i Bromma och 95 procent på Kungsholmen. I Järvaområdet är befolkningen i snitt yngre än i resten av Stockholm och det finns därför ett behov av större satsningar och investeringar för att de unga ska få utveckla sin fulla potential. Jämfört med andra stadsdelar uppvisar Järva den högsta arbetslösheten, omkring tio procentenheter högre än i innerstaden. Det är ett stort misslyckande utifrån ett arbetsmarknadspolitiskt perspektiv. Dessutom är ungdomar, utrikesfödda personer samt personer med bristande utbildningsbakgrund överrepresenterade i gruppen långtidsarbetslösa, vilket ur ett intersektionellt perspektiv innebär att många boende i stadsdelen löper förhöjd risk att långsiktigt marginaliseras på arbetsmarknaden på grund av social eller ekonomisk utsatthet.

   

  Även om arbetsmarknadsförvaltningen utifrån gällande uppdrag är nöjda med verksamheterna som bedrivs i Järva så kan vi inom oppositionen utifrån arbetslöshetsstatistiken och sysselsättningsgraden se att mer behöver göras i Järva för att bryta segregationen och öka jämlikheten. Vi har alla oppositionspartier i våra förslag till budget för 2022 visat på högre ambitioner vad det gäller att få fler personer i arbete och studier. Vi vill ge jobbtorgen de utökade verktyg, resurser och medel som krävs för att nå prioriterade målgrupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Genom våra satsningar på feriejobb, ungdomsanställningar och uppsökande verksamhet hade vi kunnat få ner ungdomsarbetslösheten och minskat risken att fler unga hamnar i kriminalitet. Fler unga på Järva behöver framtidshopp och tillit till samhällets förmåga.

   

  Ersättaryttrande

  Ersättaren Lisa Palm (Fi) lämnade följande ersättaryttrande.

   

  Arbetsmarknadsnämnden beslutar

   

  Att tillstyrka motionen.

   

  Att därutöver anföra följande

   

  Utvecklingspotentialen är stor i ytterstaden precis som i andra stadsdelar. Vi är stolta över de verksamheter som arbetsmarknadsförvaltningen bedriver och ansvarar för. Det är samtidigt så som motionen framför, att staden behöver ta ett helhetsgrepp över Järva – även om motionärens förslag syftar till att göra detta utifrån ett stadsdelsutvecklingsperspektiv.

   

  Idag är Järva ett område som är eftersatt på många sätt. Här har kriminella gäng etablerat sig och dödskjutningar sker som en effekt av detta. Vilka möjligheter till utbildning och jobb har Järvas unga när de lämnar grundskolan? År 2020 var behörigheten till gymnasiet 72 procent i Järva, att jämföra med 93 procent i Bromma och 95 procent på Kungsholmen. I Järvaområdet är befolkningen i snitt yngre än i resten av Stockholm och det finns därför ett behov av större satsningar och investeringar för att de unga ska få utveckla sin fulla potential. Jämfört med andra stadsdelar uppvisar Järva den högsta arbetslösheten, omkring tio procentenheter högre än i innerstaden. Det är ett stort misslyckande utifrån ett arbetsmarknadspolitiskt perspektiv. Dessutom är ungdomar, utrikesfödda personer samt personer med bristande utbildningsbakgrund överrepresenterade i gruppen långtidsarbetslösa, vilket ur ett intersektionellt perspektiv innebär att många boende i stadsdelen löper förhöjd risk att långsiktigt marginaliseras på arbetsmarknaden på grund av social eller ekonomisk utsatthet.

   

  Även om arbetsmarknadsförvaltningen utifrån gällande uppdrag är nöjda med verksamheterna som bedrivs i Järva så kan vi inom oppositionen utifrån arbetslöshetsstatistiken och sysselsättningsgraden se att mer behöver göras i Järva för att bryta segregationen och öka jämlikheten. Vi har alla oppositionspartier i våra förslag till budget för 2022 visat på högre ambitioner vad det gäller att få fler personer i arbete och studier. Vi vill ge jobbtorgen de utökade verktyg, resurser och medel som krävs för att nå prioriterade målgrupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Genom våra satsningar på feriejobb, ungdomsanställningar och uppsökande verksamhet hade vi kunnat få ner ungdomsarbetslösheten och minskat risken att fler unga hamnar i kriminalitet. Fler unga på Järva behöver framtidshopp och tillit till samhällets förmåga.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.