Hoppa över navigering
 • Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) öppnade sammanträdet och föredragningslistan godkändes.

 • Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) och vice ordföranden Johan Kling (C) utsågs att justera dagens protokoll.
  Protokollet ska justeras senast den 13 juni 2023.

 • Arbetsmarknadsnämnden gav Sirpa Wahlberg, Sveriges Skolledare och Anna Gräslund, Sveriges Lärare närvarorätt vid dagens sammanträde.

   

 • Nelson Mandela-priset instiftades av Stockholms stad 1998 och syftar till att belöna och uppmärksamma goda initiativ i arbetet för en mer öppen och integrerad stad genom att skapa mötesplatser mellan nya och etablerade stockholmare.
   

  Arbetsmarknadsnämndens ordförande föreslår att arbetsmarknadsnämnden beslutar att tilldela 2023 års Nelson Mandela-pris till Kista Sports Club KFUM.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 230530.

  Förslag till beslut

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut.

  Beslutsgång

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) fann, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Bilagor

 • Regeringen har även den 28 mars 2023 beslutat att avsätta 100 miljoner kr i vårändringsbudgeten till sfi för ukrainare. Kommuner som erbjuder ukrainska flyktingar sfi ska därmed kunna få statsbidrag som delas ut via Skolverket.

  Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att Stockholms stads kommunala vuxenutbildning ska erbjuda sfi till ukrainska medborgare som bor i kommunen i enlighet med den nya paragrafen.

  För att arbetsmarknadsförvaltningen ska kunna hantera beslut om sfi för aktuell målgrupp vid förändringar föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige ska ge arbetsmarknadsnämnden behörighet att besluta om att upphöra att erbjuda ukrainska flyktingars rätt att delta i sfi, respektive att justera omfattningen av sfi för denna målgrupp, för det fall 7 kap. 8 a § förordningen om vuxenutbildning skulle upphöra att gälla, vid eventuella framtida beslut av EU såvitt avser massflyktsdirektivet, eller för det fall att kostnadstäckning helt eller delvis saknas. Förvaltningen föreslår att arbetsmarknadsnämnden ger arbetsmarknadsdirektören motsvarande behörighet.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 230525.

  Förslag till beslut

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut.

  Beslutsgång

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) fann, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Särskilt uttalande

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall m.fl (S), ledamoten Maria Ljuslin (V) och ledamoten Kristina Mattsson (MP) lämnade gemensamt följande särskilda uttalande.

   

  Att ukrainare, som omfattas av massflyktsdirektivet, nu får möjlighet att läsa SFI är ett efterlängtat och välkommet beslut. Det rödgröna styret har tidigare uppmanat regeringen att agera för att denna möjlighet ska ges ukrainarna. Språket är vägen in till samhället och ett av de starkaste integrationsverktygen, det är helt centralt att de ukrainare som flytt kriget ska känna sig välkomna i Stockholm och få rätt verktyg till ett gott liv. I Stockholm står vi nu redo att börja erbjuda målgruppen SFI, men vi gör även andra insatser för att ukrainarna ska komma i arbete.

   

  Det som är bekymmersamt är att regeringen, med den nya bestämmelsen i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning (SFS 2023:222) enbart öppnar upp för SFI och inte resterande delar av den kommunala vuxenutbildningen. I praktiken innebär detta att de ukrainare som har legitimationsyrken inte kommer få möjlighet att läsa svenska upp till den nivån som krävs för att kunna validera sina yrkestitlar i Sverige. Ur både ett individ- och samhällsperspektiv är det märkligt och häpnadsväckande att regeringen inte ger ukrainare möjlighet att kunna validera sina legitimationsyrken från hemlandet. Det här är en förlust för hela Stockholmsregionens arbetsmarknad som alltid är i behov av ny kompetens, men framförallt för alla de ukrainare som inte får möjlighet till validering. Det rödgröna styret uppmanar regeringen öppna för resterande delar av den kommunala vuxenutbildningen för möjlighet till validering.  

   

  Särskilt uttalande

  Vice ordföranden Johan Kling (C), ledamoten Per Rosencrantz m.fl (M) och tjänstgörande ersättaren Lovisa Lanryd (L) lämnade gemensamt följande särskilda uttalande.

   

  Vid nämndssammanträdet i mars lade Centerpartiet, Moderaterna och Liberalerna en skrivelse gällande att kommunen ska erbjuda SFI för ukrainare. Vi vill börja med att tacka förvaltningen för svaret på skrivelsen, samt underlaget i beslutsärendet där vi med glädje noterar att förvaltningen nu går fram med ett beslutsärende i den inriktning och andemening som vi pekade ut i vår skrivelse.

   

  Många av de ukrainare som kommit till Sverige kommer troligen välja att stanna kvar och vara med och bidra till vårt samhälle i framtiden. En viktig nyckel till att bli en del av vårt samhälle är språket, därför är beslutet om att tillåta SFI för målgruppen av yttersta vikt och välkommet.  Och som vi redan påpekat är det naturligtvis angeläget att undervisningen i SFI för ukrainare börjar så fort som möjligt.

  Bilagor

 • Inledningen av 2023 präglades av osäkerhet. Den avstannande ekonomiska tillväxten, kostnadsökningar och en hög inflationstakt, återhämtning och återställning efter pandemin och ett geopolitiskt läge som präglas av ett krig i Europa var faktorer som bidrog till att planering, bedömning och utformning av nämndens verksamhet var mer komplext än vanligt. När nu verksamhetens resultat stäms av efter det inledande tertialet kan konstateras att måluppfyllelsen är god. En stor andel aspiranter har kommit ut i jobb eller studier. 23 000 elever har studerat inom komvux och yrkeshögskolan. Personer med en funktionsnedsättning har fått fortsatt stöd med goda resultat. Arbete för cirkularitet fortskrider genom bland annat utökning av Stocket Återbruk. Fler ungdomar som omfattas av KAA har fått stöd in i nämndens verksamheter och det pågår ett arbete för att stärka övergångar mellan skolformer, samt från skola till arbete. Några större förändringar på arbetsmarknaden har ännu inte synts, och försörjningsstödet ligger fortsatt på låga nivåer. Detta innebär att nämndens verksamheter - trots osäkra omvärldsfaktorer - har kunnat arbeta utifrån stabila förutsättningar.

   

  Stockholmsjobben fördes i sin helhet över till arbetsmarknadsnämnden den 1 januari 2023. Initialt har ett utvecklingsarbete inletts för att utveckla insatsen och att etablera dialog och samverkan med stadsdelsförvaltningarna. Arbetet har utvecklats väl och prognosen är att målet med 1 000 stockholmsjobbare uppnås. Nämnden samordnar stadens arbete för att erbjuda 11 000 feriejobb till stadens ungdomar. Även här är prognosen att målet kommer att nås. Under perioden har arbetet med att ta fram en inriktning för stadens kommunala vuxenutbildning pågått och analyser inför en kommande upphandling påbörjats.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 230517.

  Förslag till beslut

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut.

  Beslutsgång

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) fann, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Särskilt uttalande

  Vice ordföranden Johan Kling (C) lämnade följande särskilda uttalande.

   

  Tertialrapport visar att arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad gör ett gott jobb och de flesta av målen i KFs budget ser ut att vara inom räckhåll och T1an ser ut att ge mest grönt gentemot årsmålen, det är glädjande. Vi hade av förklarliga skäl och för Stockholms bästa föredragit att förvaltningen jobbat utifrån Centerpartiets budgetreservation i kommunfullmäktige.

   

  Hade arbetet utgått från vår budgetreservation i KF hade ett större fokus funnits på kvinnor i ytterstaden, en tydlig koppling mellan behoven på arbetsmarknaden och vuxenutbildningen, en tät dialog med näringslivet och branschsamverkan. Hög kvalitén i de kommunala feriejobben. 

   

  Två saker att notera i T1an, med bakgrund av kommande upphandlingen av vuxenutbildning.

   

  Betygen och resultaten i matematik sjunker, det är oroväckande då detta ämne är en förutsättning för att få en godkänd gymnasieexamen. En godkänd gymnasieexamen är en förutsättning för vidare studier men också ett näst intill ett krav från majoriteten av arbetsgivarna. Arbetet för att säkerställa att fler uppnår kunskapskraven för godkända betyg i matematik behöver intensifieras.

   

  För det andra är andelen nybörjare inom SFI som klarat kursen inom två år oroväckande låg,

   41,9 procent. Grundläggande kunskaper i svenska är nödvändiga för att bli självförsörjande och det är viktigt att andelen som klarar inom två år SFI ökar.

   

  Särskilt uttalande

  Ledamoten Per Rosencrantz m.fl (M) lämnade följande särskilda uttalande.

   

  Tertialrapport visar att arbetsmarknadsnämnden i Stockholms stad gör ett bra jobb trots påfrestande omvärldsfaktorer. Det är glädjande att flera av fullmäktiges mål nås, även om Moderaterna hellre sett att fullmäktige antagit Moderaternas budgetmotion och dess mål för berörda nämnder och bolag.

   

  Det finns betydande matchningsutmaningar på Stockholms arbetsmarknad. Rekryteringsbehovet är stort hos både hos privata och offentliga arbetsgivare samtidigt som tiotusentals människor är öppet arbetslösa, ännu fler står av olika skäl helt utanför arbetsmarknaden. Mot den bakgrunden är det viktigt att nämndens mål att ”bidrar till tillväxt genom att arbetsgivare får tillgång till efterfrågad kompetens” uppnås. Moderaterna är mycket positiva till att nämnden genom branschsamverkan förmått fler elever att börja bristyrkesutbildningar och vi skulle gärna se ytterligare satsningar på just det.

   

  Två saker vill vi dock notera, särskilt med bakgrund av kommande upphandlingen av vuxenutbildning.

   

  För det första visar tertialrapporten att andelen med godkänt betyg på vuxenutbildningen sjunker, det förklaras av att fler läser matematik och många elever har svårt med det. Matematik är en förutsättning för en godkänd gymnasieexamen, värderas av arbetsmarknaden samt nödvändigt för vidare studier. Med andra ord är det av yttersta prioritet att elever läser matematik och får godkända betyg. Det pågår en utredning som syftar till att förbättra resultaten. Moderaterna vill understryka att det arbetet bör prioriteras.

   

  För det andra är andelen nybörjare inom SFI som klarat kursen inom två år oroväckande låg,

   41,9 procent. Grundläggande kunskaper i svenska är nödvändiga för att bli självförsörjande och det är viktigt att andelen som klarar inom två år SFI ökar.

   

  Särskilt uttalande

  Tjänstgörande ersättaren Lovisa Lanryd (L) lämnade följande särskilda uttalande.

   

  Tertialrapporten består i huvudsak av en analys och utvärdering av verksamheten under första kvartalet 2023 samt en prognos för resten av år 2023. Liberalerna vill i synnerhet göra följande påpekanden vad gäller Arbetsmarknadsförvaltningens utvärdering av verksamheten under första kvartalet 2023.

   

  Punkt 3.1.1. Nämndens verksamheter bidrar till tillväxt genom att arbetsgivare får tillgång till efterfrågad kompetens

   

  Enligt Arbetsmarknadsförvaltningens utvärdering uppfylls detta nämndmål helt och AMN kommer fortsätta att utveckla de samverkansstrukturer som finns med branschorganisationer och näringsliv, för att möta såväl behov av yrkeskompetens som innehåll i utbildningar. Det är ju i och sig positivt att de mål som satts för verksamheten uppnås.

   

  Detta ska dock ställas mot Liberalernas budgetreservation; det ska vara lätt att driva företag i Stockholm och det ska vara enkelt för företag att anställa människor från andra länder och attraktivt för människor med nyckelkompetens att välja Stockholm. Därför vill vi Liberaler satsa på stärkt samverkan med näringslivet för fler kvalitativa jobb. En regelbunden, nära och konstruktiv dialog med företag och näringsliv är en nyckelfaktor för att komma till rätta med den kompetensbrist som många företag upplever. Detsamma gäller för övrigt planeringen av Komvux. Så vi Liberaler fortsätter att betona företagens roll för en stark arbetsmarknad.

   

  Punkt 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

   

  Under denna punkt finns information om att andelen elever med godkänt betyg har minskat inom samtliga ämnen, men mest inom matematik och engelska. Den förklaring som ges är att matematikens andel av betygen har ökat och eftersom matematik är det ämne där eleverna har svårast att uppnå godkänt betyg innebär det att den totala andelen med godkänt betyg blir lägre.

   

  Det är naturligtvis oroande att betygen i både engelska och matematik är på nedgående i Komvux mot bakgrund av att Sverige är ett litet och exportberoende land.  Om Sverige ska kunna hävda sig i den internationella konkurrensen krävs att vi är en innovativ kunskapsnation. Dåliga betyg i så viktiga ämnen som engelska och matematik bidrar knappast till detta.

   

  Punkt 3.4 Samordningen av stadsdelsmammor

   

  Liberalerna kan bara instämma i förhoppningen att det ökade intresset gör att fler stadsdelar och kommuner anställer stadsdelsmammor och att metoden blir välkänd hos Stockholms stads medborgare.

   

  Det är nämligen så att det i dag tar längre tid för utrikes födda kvinnor än för utrikes födda män att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Många utrikesfödda kvinnor nås inte av samhällets integrationsinsatser. Det får inte vara så att arbetsmarknadsåtgärder systematiskt nyttjas av män i större utsträckning och att kvinnor inte kommer i arbete och egenförsörjning. Friheten att forma sitt eget liv ska gälla alla, även de som kanske har minst frihet, nämligen nyanlända kvinnor. Därför är det särskilt viktigt att nyanlända kvinnor, som står långt ifrån arbetsmarknaden, får hjälp och därför bör jobbtorgen och stadsdelsmammorna jobba tätare ihop för att stötta just nyanlända kvinnor.

  Bilagor

 • Då utbildningsförvaltningen är i behov av arbetsmarknadsnämndens nuvarande lokaler på Vårholmsbackarna 100 så föreslås en flytt av arbetsmarknadsnämndens verksamhet, Vuxenutbildning Söderort, till Ekholmsvägen 41-43. Dessa lokaler hyrs för närvarande av utbildningsförvaltningen. Hyresvärd för lokalerna är SBB och nuvarande hyresavtal sträcker sig fram till 2024-09-30. Lokalerna står idag tomma.

  Nämndens nuvarande lokaler på Vårholmsbackarna är på 2 786 kvm med en hyra på drygt 1 000 kr/kvm. Lokalerna på Ekholmsvägen är på 1 972 kvm med en nuvarande hyra på cirka 1 100 kr/kvm.

  Förvaltningen föreslår nämnden att överta utbildningsförvaltningens befintliga hyresavtal per 1 augusti 2023 på Ekholmsvägen samt teckna ett treårigt tilläggsavtal för perioden 1 oktober 2024 – 30 september 2027 med nio månaders uppsägningstid. Den nya bashyran inkl. värme och el är 1 500 kr/kvm.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 230517.

  Förslag till beslut

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut.

  Beslutsgång

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) fann, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Särskilt uttalande

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall m.fl (S), ledamoten Maria Ljuslin (V) och ledamoten Kristina Mattsson (MP) lämnade gemensamt följande särskilda uttalande.

   

  När det nya hyresavtalet börjar gälla från och med 1 oktober 2024 kommer arbetsmarknadsnämnden få ökade hyreskostnader, både sett till årshyran och kvadratmeterkostnaden. Arbetsmarknadsnämnden går från att ha en årshyra (Vårbergsskolan, hyresvärd SISAB) på 2 803 000 kronor till en årshyra (Österholmsskolan, hyresvärd SBB) på 2 958 000 kronor. Det innebär en kostnadsökning med 155 000 kronor per år. Jämfört med den nuvarande kvadratmeterkostnaden som arbetsmarknadsnämnden har på Vårbergsskolan, kommer vi att se en ökning med nästan 50 procent när det nya hyresavtalet på Österholmsskolan börjar gälla den 1 oktober 2024.

   

  Som en konsekvens av förra mandatperiodens försäljningar av samhällsfastigheter finns det inte tillräckligt med lokaler i stadens bestånd att nyttja, och det finns inget annat alternativ än att ta de nya ökade lokalkostnaderna. Med den senaste tidens rapportering kring SBB:s framtid är det dessutom oklart vad som kommer hända med de fastigheter som SBB köpt, vilket är oroväckande. Med detta i åtanke hade det varit bättre om Stockholm hade behållit fastigheten Österholmsskolan i egen regi.

  Bilagor

 • Arbetsmarknadsnämnden beslutade den 13 december 2022 att Etableringscentrum fick rätt att inom sin verksamhet utge föreningsbidrag, samt beslutade att föreslå till kommunstyrelsen att föreslå till kommunfullmäktige att genomföra erforderliga ändringar i arbetsmarknadsnämndens reglemente (AMF 2022/885).

  Arbetsmarknadsförvaltningen bedömer att enheten kan uppnå sina målsättningar inom ordinarie arbetssätt med civilsamhället, vilket medför att nämndens fattade beslut kan hävas samt att förslaget gällande hemställan om ändringen i nämndens reglemente ska återtas.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 230517.

  Förslag till beslut

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut.

  Beslutsgång

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) fann, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Bilagor

 • Arbetsmarknadsnämnden har fått uppdrag att ansvara för biståndsprövning enligt 4 kap. 1 och 2 § socialtjänstlagen (SoL) avseende rätt till insats på jobbtorg för de som nås via nämndens uppsökande uppdrag.

   

  Förvaltningen föreslår att nämnden fastställer uppdaterade riktlinjer samt beslutar att delegera till förvaltningschef att besluta om uppdatering av riktlinjerna.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att nämnden beslutar att delegera till förvaltningschef att fatta beslut eller besluta om vidaredelegation gällande rätt att fatta beslut om särskild individinriktad stödinsats på Jobbtorg för vissa målgrupper som nås via arbetsmarknadsnämndens uppsökande uppdrag.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen redovisar innehåll i de tillämpningsanvisningar som är under framtagande. De innehåller information om handläggningsprocess för utredning, beslut, genomförande samt uppföljning. Anvisningarna beskriver även gränsdragning av ärendeansvar och arbetsmarknadsförvaltningens ansvar att hänvisa till stadsdelsförvaltningarnas socialtjänst om det uppmärksammas att individen har andra stödbehov. Vid framtagande av tillämpningsanvisningar och systemstöd för uppdraget har förvaltningen utgått från socialstyrelsens processmodell för socialtjänst.

   

  Förvaltningen redovisar även sin planering av kompetenshöjande insatser inför verkställande av uppdraget.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 230517.

  Förslag till beslut

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut.

  Beslutsgång

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) fann, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.

 • Arbetsmarknadsnämnden har från Johan Kling (C) mottagit en skrivelse med frågor gällande Stockholms stads feriejobb för unga.  Författaren framför i sin skrivelse vikten av att stadens feriejobb är ändamålsenliga och att ordinarie personal har tid och förutsättningar att handleda feriejobbande ungdomar för att ge dem en positiv första upplevelse av arbetslivet. Mot denna bakgrund ställs ett antal frågor om Stockholms stads feriejobb för unga.

   

  Årsmålet för 2023 är att 11 000 ungdomar ska få ett feriejobb i Stockholms stad. Hittills i år planeras drygt 10 600 feriejobb inom stadsdelsförvaltningarna och anställande fackförvaltningar, men arbetsmarknadsförvaltningens bedömning är att siffran kommer att justeras uppåt så att årsmålet uppnås. Antal feriejobbsplatser varierar mellan de anställande förvaltningarna, från 80 på utbildningsförvaltningen till 1 500 i Rinkeby-Kista. Varje arbetsplats ansvarar för att säkerställa att handledning tillhandahålls för samtliga feriearbetande ungdomar. Arbetsmarknadsförvaltningen har inte tillgång till om uppgifter om antal handledare eller tidsåtgång för handledning på arbetsplatserna.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 230517.

  Förslag till beslut

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut.

  Beslutsgång

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) fann, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.

   

  Särskilt uttalande

  Vice ordföranden Johan Kling (C) lämnade följande särskilda uttalande.

   

  Vi tackar förvaltningen för en utförlig redovisning av hur staden feriejobb och statistiken ned på förvaltningsnivå. Arbetet är ambitiöst och det är Centerpartiets fasta övertygelse att feriearbeten är en viktig insats att låta unga få en först rad på sitt CV och en första positiv kontakt med arbetsmarknaden. Därtill kan feriejobb, om de är rätt utformade med riktiga arbetsuppgifter och handledarstöd, fungera som en förebyggande insats för att motverka segregation och kriminalitet.

  För att upplevelsen ska bli bra som möjligt och erfarenheten värdefull är det viktigt att varje feriearbetare blir sedda och utvecklas på sin arbetsplats. För Centerpartiet är kvalitén på sommarjobben viktig och vi hoppas att den sittande majoriteten i sina höjda mål i KF:s budget även avsatt tid och medel till just handledare.

   

  Utifrån hur befolkningen ser ut och de socioekonomiska skillnaderna i de olika stadsdelsförvaltningarnas är det såklart en tonvikt på ytterstadsområdena, vi hade dock gärna sett att feriejobben också använts som en insats till utbyte mellan stadsdelarna. Att målen delats upp, antalet tillskapade feriearbeten samt antalet unga från stadsdelen som fått ett kommunalt feriearbete.

   

  Vidare hade Centerpartiet gärna sett att den nuvarande majoriteten jobbat för att i sommar även bredda satsningen till att i ytterstaden även testa en pilot på att ge unga mellan 13-15 år kan erbjudas ett feriearbete. En satsning som inte bara skulle ge en försa rad på CV:t utan även kunna nyttjas som ett förebyggande arbete i att skapa en tryggare stad. Genom att erbjuda unga en möjlighet att hålla sig sysselsatta med meningsfullt enklare arbete får de ett sammanhang, möjlighet att tjäna egna pengar och förhoppningsvis en framtidstro som kan vara helt avgörande vid en kritisk ålder och punkt i live.

  Bilagor

 • Arbetsmarknadsnämnden har från Johan Kling (C) mottagit en skrivelse med frågor gällande tillgången till studie- och yrkesvägledning i Stockholms stad för unga som varken arbetar eller studerar (UVAS).

   

  Inom Jobbtorg Stockholm arbetar ungefär 20 stycken studie- och yrkesvägledare med särskilt fokus på unga under 29 år. Inom Vuxenutbildning Stockholm jobbar 36 stycken studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningscentrum och Etableringscentrum, verksamheter som jobbar med vägledning och stöd till såväl vuxna som unga. Tillgången till studie- och yrkesvägledning inom arbetsmarknadsförvaltningen är god och det finns flera olika ingångar. På både Jobbtorg Stockholms ungdomstorg och på Vuxenutbildningscentrum finns möjlighet att besöka verksamheten under drop-in och vid behov boka in en tid med studie- och yrkesvägledare. Det finns även ambulerande studie- och yrkesvägledare som arbetar uppsökande för att nå unga som varken arbetar eller studerar. I de flesta fall är det möjligt att träffa en studie och yrkesvägledare inom 1-2 veckor, och ofta snabbare än så.

   

  Hur många möten som krävs innan ett avslut till arbete eller studier nås varierar och beror på individens förutsättningar och behov. Ofta arbetar flera olika professioner parallellt med unga som har mera komplexa behov av stöd, och studie- och yrkesvägledaren kan då samarbeta med till exempel jobbcoacher, lokala samordnare och ungdomskonsulenter. Arbetsmarknadsförvaltningen har även en god samverkan med andra aktörer som möter målgruppen, så som till exempel utbildningsförvaltningen, stadsdelsförvaltningar, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 230517.

  Förslag till beslut

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut.

  Beslutsgång

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) fann, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Bilagor

 • I en skrivelse till arbetsmarknadsnämnden daterad den 28 mars  2023 efterfrågar Johan Kling (C) svar från arbetsmarknads­förvaltningen på om det finns någon kalkyl för hur mycket höjningen av arbetsgivaravgiften för unga kommer kosta Stockholms stad och om dessa pengar finns avsatta i stadens budget samt hur prognosen ser ut för den grupp gymnasieungdomar som nu tar studenten och hur den höjda arbetsgivaravgiften kommer påverka denna grupps möjlighet till arbete.

   

  Inom arbetsmarknadsförvaltningen är alla tjänster budgeterade med full arbetsgivaravgift.

   

  Utsikterna för unga som går ut i arbetslivet har varit goda under ett par år. Ungdomsarbetslösheten är idag låg. Under 2023 och de kommande åren förväntas Sverige gå in i en lågkonjunktur och med den förväntas arbetslösheten åter stiga, speciellt för grupper med en svagare ställning på arbetsmarknaden, däribland ungdomar.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 230517.

  Förslag till beslut

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut.

  Beslutsgång

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) fann, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Särskilt uttalande

  Vice ordföranden Johan Kling (C) lämnade följande särskilda uttalande.

   

  Vi vill börja med att tacka förvaltningen för svaret på vår skrivelse och vi kan precis som förvaltningen konstatera att ungdomar var en av grupperna som drabbades hårdast på

  arbetsmarknaden under pandemin. Särskilt inledningen av pandemin under våren 2020 påverkade branscher som handeln, besöks- och restaurangnäringen kraftigt. Dessa branscher sysselsätter till stor del unga personer vilket gjorde att Stockholmsregionen drabbades extra hårt. Som C tillsammans med både M och L tidigare konstaterat, trots en pandemi och ett krig i vår närhet står Stockholm starkt tack vare en ansvarsfull politik under förra mandatperioden. Precis som förvaltningen konstaterar att under 2023 och de kommande åren förväntas Sverige gå in i en lågkonjunktur och med den förväntas arbetslösheten åter stiga. Forskning och erfarenheter från tidigare ekonomiska nedgångar visar att grupper med en svagare ställning på arbetsmarknaden, däribland ungdomar, riskerar att drabbas hårdare än andra grupper. Svagare grupper återhämtar sig även långsammare när ekonomin vänder. Här spelar staden och arbetsmarknadsförvaltningen en mycket viktig roll i utbildning, kompetensförsörjning och arbetsmarknadsinsatser. Förvaltningen gör konstaterandet att de höjda arbetsgivaravgifterna för unga skulle ha en låg påverkan för privata arbetsgivare att anställa unga. Vad som är låg är upp till var och en att avgöra. Företrädare för näringslivet och de branscher förvaltningen refererar till, menar tvärt emot vad förvaltningen anser, att höjningen av arbetsgivaravgiften som gjordes den 1 april riskerar få större konsekvenser.

   

  Den dramatisk höjning av arbetsgivar­avgiften för unga mellan 19 och 23 år, från 19,73 procent till 31,42 procent – en ökning med nära 12 procent­enheter. Totalt innebär höjningen en ytterligare kostnads­ökning för svenska företag på 8 miljarder kronor. Det motsvarar ungefär 25 000 anställda. Enbart för de branscher som förvaltningen refererar till i sitt svar innebär det kostnads­ökningar på 4 miljarder kronor på nationell nivå. Om den stundande lågkonjunkturen följer tidigare mönster kommer arbetslösheten för unga att stiga. För att möta den ökande arbetslösenheten krävs en aktiv arbetsmarknadspolitik, där staten, staden och näringslivet aktivt jobbar tillsammans för att fler unga ska ges möjligheten att komma i arbete och/eller utbildning.

  Bilagor

 • Arbetsmarknadsnämnden har mottagit en skrivelse från Christina Tufvesson (L) med tre frågor om könsfördelningen på komvux. Frågeställaren vill veta om förvaltningen når de personer som har störst behov av utbildning, hur könsfördelningen ser ut inom komvux och vilka orsaker som finns till att fler kvinnor studerar på komvux än män.

   

  I dagsläget får alla sökande som har behörighet och är folkbokförda i staden plats på stadens olika utbildningar inom komvux. Endast för ett fåtal utbildningar förekommer det att urval behöver tillämpas. Kön utgör inte en av urvalsgrunderna.

   

  Stockholms stad har ett brett utbud av kurser, program och utbildningspaket som ska matcha behovet på arbetsmarknaden, men som också syftar till att attrahera en bredd av presumtiva elever oavsett kön, etnisk tillhörighet, ålder eller annat attribut. Vuxenutbildningen har, precis som övriga utbildningssystemet, ett ansvar att synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling. Förvaltningen arbetar på flera sätt med att motverka stereotypa bilder av manliga och kvinnliga yrken.

   

  Förutom att arbeta mot nationella och kommunalpolitiska mål, har förvaltningen ett särskilt ansvar för att bidra till etableringen på arbetsmarknaden för unga och unga vuxna som varken arbetar eller studerar, kortutbildade, nyanlända, personer med funktionsnedsättning och personer med långvarigt behov av stöd. För att nå dessa målgrupper är det uppsökande arbetet centralt. Inom det kommunala aktivitetsansvaret nås 16–19-åringar, och i det övriga uppsökande arbetet är målet att nå bland annat unga 20-29 år som varken arbetar eller studerar (UVAS) och kvinnor med svag ställning på arbetsmarknaden. Här har arbetet med så kallade stadsdelsmammor varit framgångsrikt.

   

  Under 2023 ska antalet Stockholmsjobb öka och det ska vara lättare att kombinera dem med studier. Insatser görs också för att fler elever inom komvux som särskild utbildning, ska kunna övergå till studier inom komvux på grundläggande och gymnasial nivå.

   

  Fler kvinnor (61 procent) än män studerar inom komvux och yrkeshögskola i Stockholm. Inom gymnasiala teoretiska kurser utgör kvinnorna 61 procent och inom gymnasiala yrkesförberedande kurser och utbildningar är motsvarande andel 63 procent. Inom grundläggande komvux utgör kvinnorna 67 procent, inom sfi 59 procent och inom komvux som särskild utbildning 53 procent. Valet av utbildningar inom staden skiljer sig åt mellan män och kvinnor, och speglar könssegregationen som finns på svensk arbetsmarknad.

   

  Förklaringar till att fler kvinnor än män studerar finns såväl på samhällsnivå som på organisatorisk och individuell nivå. Flickor är överrepresenterade i hela det icke-obligatoriska utbildningssystemet, inte bara i Sverige, utan även internationellt. Flickor får högre betyg i skolan än pojkar och är i högre grad behöriga till högskola och universitet. Trenden vad gäller betyg och behörighet går att observera sedan 2005. Löneskillnaderna är dock fortfarande betydande mellan könen, där män tjänar mer än kvinnor, innehar högre positioner och i större utsträckning är förvärvsarbetande.

   

  Studier visar på få och små skillnader mellan könen vad gäller anledningar till att de studerar på komvux. Både kvinnor och män studerar för att få behörighet till vidare studier på universitet och högskola, öka möjligheterna att få ett arbete och att förbättra sina kunskaper i svenska språket.

   

  I sammanhanget vill förvaltningen påpeka att det är viktigt att uppmärksamma att männen halkar efter kunskapsmässigt, och att samhället har ett ansvar att höja männens utbildningsgrad.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 230517.

  Förslag till beslut

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut.

  Beslutsgång

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) fann, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Bilagor

 • Arbetsmarknadsnämnden har fått en skrivelse från Per Rosencrantz m.fl. (M) som ställer frågan: Vad är skälet till att sfi för studieväg 1 föreslås helt och hållet bedrivas i egenregi?


  Bakgrunden är att konsultbolaget KPMG i en rapport föreslår att sfi för studieväg 1 tillhandahålls i sin helhet av egenregin. KPMG bedömer att det skulle ge ökad möjlighet till en samlad satsning och stabilitet för arbetsmarknadsförvaltningens särskilda målgrupper som personer som står långt från arbetsmarknaden. Samtidigt möjliggör det en ökad beredskap vid nya krav på grund av förändrad lagstiftning.

   

  KPMG:s rapport utgör ett av många underlag i arbetsmarknadsförvaltningens arbete inför kommande upphandling av vuxenutbildning. Arbetsmarknadsförvaltningen kommer därmed fortsatt utreda hur fördelningen mellan sfi i egen och extern regi bör se ut för studieväg 1. Senare under 2023 ska arbetsmarknadsnämnden fatta beslut i ärendet om kommande upphandling.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 230517.

  Förslag till beslut

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut.

  Beslutsgång

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) fann, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Bilagor

 • Arbetsmarknadsförvaltningen har mottagit en skrivelse från Johan Kling (C), Per Rosencrantz m.fl. (M) och Christina Tufvesson (L) gällande sfi för ukrainare. EU:s massflyktsdirektiv har gjort att ukrainare snabbt kunnat få uppehållstillstånd, bostad och rätt att jobba i Sverige. Kommuner har dock ingen skyldighet att erbjuda sfi eller annan vuxenutbildning till denna grupp. I och med regeringens besked om att ge ersättning till kommuner som erbjuder sfi för individer med skydd enligt massflyktsdirektivet yrkar skrivelsens författare på att ge arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att återkomma om följande möjligheter:
   

  • Att utöka målgruppen för sfi till flyktingar som har skydd i Sverige i enlighet med massflyktsdirektivet.
  • Att inom ramen för Welcome House förstärka stödet till ukrainare med syfte att fler ska läsa på sfi och samtidigt matchas till arbete.
  • Att söka ersättning och begära omslutningsjustering hos kommunstyrelsen för detta.
    

  Avdelningen Vuxenutbildning Stockholm vid arbetsmarknadsförvaltningen har börjat förbereda rutiner för antagning och testning samt inventering av vilka skolor och kurser som har lediga platser för att kunna erbjuda sfi för individer med skydd av massflyktsdirektivet. Antagnings- och testprocessen har förutsättningar att kunna påbörjas under maj med kursstarter från och med juni 2023, under förutsättning att regeringen har beslutat om ändringar i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildningen.

   

  Genom Welcome House kommer förvaltningen att sprida information om sfi för ukrainare via olika föreningar, aktörer och myndigheter som kommer i kontakt med målgruppen.

  Förvaltningen inväntar beslut från regeringen om statsbidragets ansökningsförfarande samt ändringar i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildningen och står till nämndens förfogande när mer information finns.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 230517.

  Förslag till beslut

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut.

  Beslutsgång

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) fann, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Särskilt uttalande

  Vice ordföranden Johan Kling (C), ledamoten Per Rosencrantz m.fl (M) och tjänstgörande ersättaren Lovisa Lanryd (L) lämnade gemensamt följande särskilda uttalande.

   

  Vid nämndssammanträdet i mars lade Centerpartiet, Moderaterna och Liberalerna en skrivelse gällande att kommunen ska erbjuda SFI för ukrainare. Vi vill börja med att tacka förvaltningen för svaret på skrivelsen, samt underlaget i beslutsärendet där vi med glädje noterar att förvaltningen nu går fram med ett beslutsärende i den inriktning och andemening som vi pekade ut i vår skrivelse.

   

  Många av de ukrainare som kommit till Sverige kommer troligen välja att stanna kvar och vara med och bidra till vårt samhälle i framtiden. En viktig nyckel till att bli en del av vårt samhälle är språket, därför är beslutet om att tillåta SFI för målgruppen av yttersta vikt och välkommet.  Och som vi redan påpekat är det naturligtvis angeläget att undervisningen i SFI för ukrainare börjar så fort som möjligt.

  Bilagor

 • Arbetsmarknadsnämnden har mottagit en skrivelse från Ann-Christine Carlberg (SD) som ställer frågan om hur ändringar av regler för kvalificering till Jobb- och utvecklingsgarantin, ett av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska program, påverkar kommunens kostnader för försörjningsstöd.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen konstaterar att regeländringen endast rör sökandekategori 14.  Sökandekategori 14 är arbetssökande som vid tillfället är förhindrad att aktivt söka och/eller tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete. I december 2022 var runt 11 000 personer inskrivna i Jobb- och utvecklingsgarantin inom Stockholms stad. Siffror från Arbetsförmedlingen visar också att cirka 300 personer från sökandekategori 14 övergick till Jobb- och utvecklingsgarantin under 2022.

   

  Varken jobbtorg eller stadsdelsförvaltningarna registrerar vilken sökandekategori den sökande har på Arbetsförmedlingen. Det går därför inte att svara på hur många inskrivna på jobbtorg som omfattas av den nya regeln eller ta fram siffror för hur många av dessa som har beviljats försörjningsstöd. Förvaltningens bedömning är dock att förändringen, då den endast berör en begränsad målgrupp, har en marginell påverkan på försörjningsstöd och kommunens kostnader.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 230517.

  Förslag till beslut

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut.

  Beslutsgång

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) fann, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Bilagor

 • Arbetsmarknadsnämnden la sammanställningen av delegationsbeslut samt listan för inkomna och upprättade ärenden till handlingarna.

  Bilagor

 • Arbetsmarknadsnämnden la protokollet från arbetsmarknadsnämnden den 25 april 2023 till handlingarna.

  Bilagor

 • Arbetsmarknadsnämnden la protokollet från rådet för funktionshinderfrågor den 24 maj 2023 till handlingarna.

  Bilagor

 • Arbetsmarknadsnämnden la protokollet från förvaltningsgruppen den 25 maj 2023 till handlingarna.

  Bilagor

 • Skrivelse

  Ledamoten Ann-Christine Carlberg (SD) överlämnade nedan skrivelse till nämnden för beredning.

   

  Skrivelse avseende lönekostnader för Jobbtorgs jobbcoacher
  AMF 2022/404

   

  Vi tackar Jobbtorg för en utmärkt informativ föreläsning om dess verksamheter vid vårt besök inför föregående AmN möte.

   

  Jobbcoacherna gör ett viktigt och bra arbete och bidrar till att många kommer ut i arbete och att därmed kostnaden för försörjningsstöd minskar i motsvarande mån för staden.

   

  Vi har dock några frågor gällande finansieringen av jobbcoachernas löner.

   

  1. Hur stor del av lönen, ersätts av ESF-medel för de som jobbar med ”Supported Employment” metoden?
  2. Hur stor del av lönen ersätts via fondmedel?
  3. Hur många jobbcoacher är anställda inom Jobbtorg Stockholm stad?
  4. Om en stor del av lönen finansieras av fondmedel, finns det då planer på att utöka antalet jobbcoacher, för att därmed få ut fler arbetssökande i arbetet via lönebidrag?

   

  Skrivelse

  Ledamoten Ann-Christine Carlberg (SD) överlämnade nedan skrivelse till nämnden för beredning.

   

  Skrivelse avseende kontroll av bidragsfusk avseende romska föreningar
  AMF 2023/403

   

  Dagens Nyheter hade nyligen en artikel gällande bidragsfusk av romska föreningar. Sammanlagt riktas omkring 100 Miljoner kronor till denna grupp. Ofta handlar det om projektbidrag för exempelvis romsk historia, hälsa och inkludering.

   

  1. Då förvaltningen hanterar bidrag till romska föreningar, undrar vi hur man följer upp och kontrollerar att utbetalade bidrag används för avsett ändamål enligt gällande avtal och regler.
  2. Har förvaltningen efter att media avslöjade bidragsfusket genomfört extra kontroller eller finns det planer på sådana?
  3. Ser förvaltningen något behov av att ändra i den nuvarande kontrollrutinen inför framtida utbetalningar?

   

   

 •  

  Förvaltningschefen informerade kort om följande

   

  • Sfi för ukrainska medborgare - från och med den 2 juni kan man anmäla sig till kurserna.
    
  • Nyanskaffningen av vuxenutbildningen - arbetet med upphandlingen pågår enligt plan och förvaltningen återkommer i mitten av hösten med ett förfrågningsunderlag för beslut. Upphandlingssekretess råder redan nu under framtagandet och gällande den information som ges vid sammanträdet.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.