Hoppa över navigering
 • § 1

  Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslistan

 • § 2

  Val av protokollsjusterare och tid för justering av protokollet

 • § 3

  Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

 • Kommunstyrelsen har remitterat ärendet Beslut om särskilt individanpassad stödinsats för att underlätta arbete eller studier enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen(2002:453), KS 2023/280, till arbetsmarknadsnämnden för yttrande.

  Arbetsmarknadsförvaltningen har haft nära samverkan med socialförvaltningen i framtagandet av ärendet. Förvaltningen anser att beslut enligt förslaget skulle medföra en större tillgänglighet till arbetsmarknadsinriktat stöd för individer inom socialpsykiatrin och LSS som har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden och en större likställighet i staden. Beslut enligt förslaget skulle innebära att insatser inom jobbtorg riktade till målgrupperna ingår i etablerade uppföljningsstrukturer och att dokumentationsskyldighet föreligger med ökad rättssäkerhet för den enskilde.

  Arbetsmarknadsnämnden fattade för sin del beslut om att arbetsmarknadsförvaltningen ska erbjuda stödinsatser för att underlätta arbete eller studier enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:435) enligt de kriterier som föreslås i socialförvaltningens tjänsteutlåtande vid sammanträde 2022-03-22. I kommunfullmäktiges budget för 2023 har arbetsmarknadsnämnden givits följande uppdrag: Insatserna som ges av Jobbtorg Stockholm ska, efter biståndsbeslut i enlighet med 4 kap. 2 § SoL, tillgängliggöras för personer med insatser inom socialpsykiatrin samt de som tillhör LSS personkrets 1 och 2. Insatserna ska ges som alternativ till sysselsättning eller som stöd i övergången från dessa insatser till den ordinarie arbetsmarknaden.

   

  Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 april 2023.

   

  Beslutsgång

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Bilagor

 • Syftet med arbetsmarknadsrapporten är att beskriva tillståndet inom arbetsmarknadsområdet i Stockholms stad, hur den utvecklas över tid och i viss mån analysera utvecklingen.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen har samlat in och sammanställt statistikuppgifter, undersökt omvärldsförändringar som påverkar arbetet samt sammanställt en nulägesanalys av arbetet inom arbetsmarknadsförvaltningen och stadsdelsnämndernas arbetsmarknadsverksamhet för att ge en heltäckande bild av stadens arbete.

   

  Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 april 2023.

  Beslutsgång

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Bilagor

 • Stadsrevisorerna har avslutat revisionen av arbetsmarknadsnämnden och överlämnat Årsrapport 2022 för yttrande.

  Sammantaget bedöms att arbetsmarknadsnämnden från ekonomisk synpunkt har bedrivit verksamheten på ett tillfredsställande sätt samt bedrivit verksamheten på ett delvis ändamålsenligt sätt. Vidare bedöms nämndens internkontroll i huvudsak ha varit tillräcklig. Räkenskaperna bedöms vara upprättade i enlighet med lagstiftning, god redovisningssed och stadens anvisningar.

   

  Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 april 2023.

  Beslutsgång

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Bilagor

 • Arbetsmarknadsförvaltningen har sedan 2020 haft en digital strategi med syfte att säkerställa att de digitala verktyg som finns och tas fram i förvaltningen är kostnadseffektiva och av god kvalité samt bidrar till förvaltningens mål.

   

  2022 genomfördes en genomlysning av hur arbetsmarknadsförvaltningen arbetar med it- och informationshantering. Genomlysningen förordade att en tydligare vision och strategi skulle tas fram i syfte att minska osäkerheten kring inriktning och prioriteringar inom området, och Färdplan för digitalisering motsvarar den rekommendationen.

   

  Syftet med färdplanen är att vara normgivande för arbetet inom området digitalisering och att skapa möjligheter för förvaltningen att jobba mot samma mål. Färdplanen ska utgöra stöd för vägval och prioriteringar för förvaltningens digitala ambitioner. Den ska användas som ledande i såväl utveckling av verksamhet och verksamhetens digitala stöd som en guide för hur arbetet kan vidareutvecklas och förbättras. Färdplanen innehåller en inriktningsförklaring med tillhörande vägledande principer samt förvaltningsgemensamma mål om hur förvaltningen ska nå ambitionerna inom området. Alla målsättningar är på fyra år och målen ska följas upp årsvis och revideras. Arbetet med att ta fram dokumentet har skett i nära samverkan och dialog med medarbetare från förvaltningens verksamhetsavdelningar Jobbtorg Stockholm och Vuxenutbildning Stockholm.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningens samlade bedömning är att digitalisering är ett fortsatt prioriterat område och färdplanen är ett viktigt verktyg i att nå de ambitioner förvaltningen och stadens kvalitetsprogram har kring området.

   

  Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 april 2023.

   

  Beslutsgång

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Bilagor

 • Arbetsmarknadsnämndens underlag för budget 2024 med inriktning för 2025 och 2026 tar upp strategiskt viktiga frågor som berör verksamheten, med fokus på de frågor och faktorer som har störst påverkan på verksamhetens utveckling och ekonomi under perioden 2024-2026. Detta utifrån förändringar i omvärlden och i den egna verksamheten.

   

  I ärendet redovisas verksamhetens utveckling de senaste åren, analyser gällande de kommande årens utveckling samt konsekvenser för staden. Ärendet redovisar också strategiska satsningar som bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål under den kommande treårsperioden samt prioriteringar, som bedöms behöver göras de kommande åren. Nämndens analys av den kommande utvecklingen inom sina verksamhetsområden utgör underlag i stadens budgetarbete.

   

  Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 april 2023.

   

  Förslag till beslut

  1. Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) m.fl, ledamoten Maria Ljuslin (V), samt ledamoten Kristina Mattsson (MP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.
    
  2. Vice ordföranden Johan Kling (C) yrkade på återremittering av ärendet.
    
  3. Ledamoten Per Rosencrantz (M) m.fl yrkade bifall till Moderaternas egna förslag till beslut.
    
  4. Ledamoten Christina Tufvesson (L) yrkade bifall till Liberalernas egna förslag till beslut.

   

  Beslutsgång

  Ordföranden inledde med att fråga om nämnden avsåg behandla ärendet vid dagens sammanträde eller önskade återremittera ärendet enligt Centerpartiets förslag.

   

  Ordföranden fann att nämnden beslutade utan omröstning, att ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde.

   

  Ordföranden ställde därefter de övriga förslagen till beslut mot varandra, och fann att nämnden beslutade utan omröstning, att bifalla förvaltningens förslag till beslut.

   

  Avstår deltagande vid beslut

  Ledamoten Ann-Christine Carlberg (SD) meddelade att hon avstår från deltagande vid beslut med hänvisning till ett särskilt uttalande.

   

  Reservation

  Vice ordföranden Johan Kling (C) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

   

  Förslag till beslut

  - att återremittera förvaltningens förslag med syfte att återkomma till nämnden med utgångspunkt i Centerpartiets budgetreservation och därutöver anföra följande


  Centerpartiet har lämnat ett eget förslag till budget för Stockholms stad kommande år. I vår budgetreservation i kommunfullmäktige finns bland annat omfattande satsning på en aktiv arbetsmarknadspolitik som syftar till att fler som står långt från arbetsmarknaden ska få chansen att glänta på dörren till arbetsmarknaden. Satsningar, samarbeten och åtgärder som syftar till att fler unga ska få den första raden på sitt CV, att grupper som står långt från arbetsmarknaden får hjälp att hyvla ner uppsvällda och vattensjuka trösklar som gör den tröga dörren till arbetsmarknaden lättare att glänta på och öppna. Att fler barn ska få se sina föräldrar gå till jobbet på morgonen.

   

  De senaste åren har en pandemi härjat, men Stockholms arbetsmarknad står ändå starkt rustad inför den stundande lågkonjunkturen. I en lågkonjunktur behövs en aktiv arbetsmarknadspolitik, något som Centerpartiets den senaste mandatperioden haft tillsammans med de Grönblå partierna i Stockholm, en politik vi nu vill intensifiera och jobba vidare med. För Centerpartiet är det viktigt att staden inte sänker ambitionen, utan fortsätter vara en aktiv spelare för att fler ska komma i arbete och fortsatt utveckla satsningar som:

   

  Integrationspakten som idag samlar fler än 400 företag och organisationer som är med och bidrar till att fler kommer i arbete i Stockholm.

   

  Den Sverigeunika satsningen på integrerad undervisning i komuvx och SFI. Hade vi fått styra hade vi gjort en rejäl reform av SFI, inklusive sammanhållna elevgrupper, fler yrkespaket, bättre studie- och yrkesvägledning och samarbete med civilsamhället. Vi införde under förra mandatperioden bland annat stärkt kvalitetsgranskning och resultatbaserad peng inom SFI.

   

  Säkerställa branschråd inom alla yrkesutbildningar i komvux fortsätta jobba och utveckla utbildningen för att bättre motsvara arbetsmarknadens behov.

   

  Slå vakt om Welcome House som sammanför alla stadens verksamheter som jobbar mot nyanlända, samt statliga myndigheter, och inte minst civilsamhälle och företag, allt under ett tak. En väg in till arbetsmarknaden och det svenska samhället.

   

  Fortsätta samarbeta med civilsamhället i arbetsmarknadsinsatserna – bl a genom att genom upphandlingar ge fler organisationer samma möjlighet som Stadsmissionen och Yalla Rinkeby att erbjuda arbetsträning.

   

  Språk- och yrkesutbildning för välfärdsyrken, särskilt inom äldreomsorgen, både för att befintlig personal ska nå upp till kunskapskraven och för att fler ska söka sig till dessa viktiga yrken som har stora rekryteringsbehov.

   

  Breddad rekrytering genom arbetsdifferentsieringsanalyser i stadens verksamheter för att fler med funktionsnedsättning ska kunna ta ett arbete, exempelvis som serviceassistent.

   

  För Centerpartiet är det viktigt att fokusera på åtgärder som leder till varaktiga jobb framför tillfälliga visstidsanställningar. Då är viktigt att stadens insatser bygger på forskning och beprövade metoder för att nå människor som står utanför arbetsmarknaden och att de åtgärder som sätts in ska leda till verklig arbetslivserfarenhet.

   

  Centerpartiet vill att komvux och SFI utvecklas för att bli mer flexibelt och anpassat utifrån arbetsmarknadens behov, tillsammans med Stockholms alla företag. Samarbete med övriga kommuner i länet behöver initieras och förstärkas så att Stockholmselever får ett större utbud av utbildningar att söka och företag kan hitta rätt kompetens.

   

  Det Stockholm behöver är en öppen, grön och liberal politik som syftar till att utgå ifrån verkligheten hos de riktiga jobbskaparna - små och medelstora företag. Centerpartiet tror att Stockholm behöver en näringslivsfrämjande politik, som skapar förutsättningar för företagen att skapa nya jobb.

   

  Vi har också en viktig uppgift i att fånga upp de som hamnat mellan stolarna, vilket är lätt hänt i byråkratins Sverige. För de som behöver stöd i att stå till arbetsmarknadens förfogande behöver stadens Jobbtorg vara effektivt och arbeta individuellt med kortaste vägen till jobb för alla. Därför är det obegripligt varför majoriteten så drastiskt sänker ambitionerna på detta område. Den grönblå majoriteten införde förra mandatperioden ett mål att alla som skrivs in på Jobbtorg ska ha individuella handlingsplaner inom fem dagar. Detta mål är nu borttaget och istället ger nu vänsterstyret sig själva 90 dagar för att få en ungdom i en anpassad arbetsmarknadsinsats. Det är inte så vi kortar vägen till arbete och avhjälper kompetensbristen.

   

  Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi visar i en nyligen publicerad rapport att kvinnor som kommit till Sverige som anhöriginvandrare från länder utanför EU är den grupp som löper störst risk att inte komma in på arbetsmarknaden överhuvudtaget. Att inte ha ett arbete, kollegor, nätverk och en egen inkomst hämmar förstås kraftigt möjligheterna för alla dessa kvinnor. Att fler utrikesfödda kvinnor kommer in på arbetsmarknaden är en avgörande fråga för samhället. Vi behöver göra mycket mer för att skapa snabbare vägar till jobb, skapa fler enkla instegsjobb och utmana svensk byråkrati och en stel arbetsmarknad. Med Centerpartiets budget hade insatserna till kvinnor som står långt från arbetsmarknaden dubblerats. Vi har också avsatt medel för fler stadsdelsmammor – det är dels en arbetsmarknadsinsats men också ett viktigt arbete för att överhuvudtaget nå kvinnor (och män) som står långt från arbete.

   

  Viljeinriktningen förenar de flesta av stadens partier. Vi vill alla se fler i arbete och med egen försörjning. Ska detta bli verklighet behöver politiken blicka framåt med reformer och förslag som är öppna, grön och liberala och en politik som utgår från verkligheten på arbetsmarknaden och kan korta vägen till arbete för fler.

   

  Reservation

  Ledamoten Per Rosencrantz (M) m.fl reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

   

  Förslag till beslut

  -att avslå förvaltningens förslag till beslut med hänvisning till Moderaternas budgetförslag för 2023 och därutöver anföra


  Arbetsförmedlingens senaste verksamhetsstatistik på betydande matchningsutmaningar på Stockholms arbetsmarknad. Antalet nyanmälda jobbvakanser i Stockholms kommun enbart på Arbetsförmedlingens platsbank uppgår till knappt 47 000. Antalet inskrivna öppet arbetslösa och i program i kommunen uppgår till drygt 32 000 personer. Rent teoretiskt kan staden alltså få noll arbetslöshet om bara efterfrågan på arbetskraft möter utbudet – och inte ens det skulle räcka. 

   

  Tyvärr finns lite hopp att hämta hos den styrande rödgröna majoriteten. Bidragsanställningar ska ersätta riktiga jobb, i riktiga företag. Väl fungerande yrkesutbildningar ska bedrivas i egen regi, enbart på grund av ideologiska skygglappar. Generellt tycks det nya vänsterstyret sakna en idé om hur arbetslösheten i Stockholm kan minska. 

   

  Vänsterstyrets 90-dagars garanti för jobb, studier eller praktik har försökts på olika sätt – och under olika namn – av tidigare socialdemokratiska regeringar och alltid misslyckats. Något bland annat Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) visat i rapporten ” Ingen effekt av Utvecklingsgarantin för ungdomar”: https://www.ifau.se/Press/Pressmeddelanden/Ingen-effekt-av-Utvecklingsgarantin-for-ungdomar/


  Moderaterna kommer under denna mandatperiod fortsätta arbeta för arbetslinjen, alla har ett ansvar att bli självförsörjande. Stadens arbetsmarkandinsatser bör fokusera på dem som behöver mest hjälp att ta sig in på arbetsmarknaden. Moderaterna är en garant för ordning och reda i Stockholms stads ekonomi och en effektiv användning av skattebetalarnas pengar. Stockholm ska ha Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.

   

  Stockholm ska vara en stad präglad av mångfald. Blandningen av människor från olika delar av världen är positiv och berikande och stärker Stockholm som internationell storstad. Samtidigt står Stockholm med betydande problem i utanförskapsområden som kan verka som grogrund till kriminalitet. Det är allvarligt.

   

  I Stockholm ska vägen till arbete och kunskaper i svenska vara kort och människor ska vara självförsörjande, oavsett ursprung. Stockholms arbetsmarknad är stark, men också i Stockholm är arbetslösheten märkbart högre bland utrikes födda – särskilt kvinnor – än bland inrikes födda.

   

  Moderaterna särskilt lyfta fram följande förslag för att för att på riktigt minska arbetslösheten och utanförskapet i vår stad:

   

  Kraven på° de som erhåller försörjningsstöd ska skärpas och arbetet mot felaktiga utbetalningar ska stärkas.

   

  Näringslivet ska involveras i utformningen av utbildningar och arbetsmarknadsinsatser, till exempel att utbudet av vuxenutbildning ska ske i nära dialog med näringslivet och snabbt anpassas efter efterfrågan samt i linje med arbetsmarknadens behov.

   

  Prioritera uppsökande verksamhet, med fokus på de som står längst ifrån arbetsmarknaden.

   

  Samhällsorienteringen för stadens nyanlända ska utvecklas och kompletteras genom ökad samverkan med ideella organisationer och företag.

   

  Kvalificerade feriejobb, något vi prioriterade föregående mandatperiod, men mer behöver göras.

   

  Det är viktigt att jobbansökningar leder till arbete. Sökaktiviteten behöver vara hög samtidigt som kvalité i ansökningar förbättrar matchningen.

   

  Reservation

  Ledamoten Christina Tufvesson (L) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

   

  Förslag till beslut

  -att delvis bifalla arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut.

  -att uppdra åt arbetsmarknadsförvaltningen att återkomma med förslag till inriktningsbeslut i enlighet med vad som nedan anförs.

   

  Liberalismens viktigaste värdering är frihet och alla människor har rätt att leva ett liv i frihet. För oss liberaler innebär det inte bara att man kan göra vad man vill utan att man också har kapacitet att styra över sitt eget öde. En egen försörjning, ett eget arbete, är en av de viktigaste förutsättningarna för verklig frihet.

   

  Den ideologiska skillnaden mellan det rödgröna förslaget till underlag för budget 2024 och det underlag för budget 2023 som gällde under det blågröna styret framgår tydligt av inriktningsmålen i budgetunderlaget. Där det blågröna styrets första inriktningsmål var ”En modern storstad med möjlighet och valfrihet för alla” så nämner det rödgröna förslaget till budgetunderlag inte alls vare sig frihet eller valfrihet i sina inriktningsmål. Det är slående att konstatera att orden ”frihet” eller ”valfrihet” inte förekommer i det rödgröna förslaget till budgetunderlag. Under mandatperioden kommer Liberalerna att arbeta för mer frihet och valfrihet även på detta område.

   

  En annan ideologisk skillnad rör den betydelse som företag och näringsliv spelar för arbetsmarknaden i Stockholm. Stockholm är inte bara en stad i världen utan en världsstad. Arbetskraftsinvandring är bra för Stockholms ekonomi och välfärd. Det ska således vara lätt att driva företag här och det ska vara enkelt för företag att anställa människor från andra länder och attraktivt för människor med nyckelkompetens att välja Stockholm. Därför vill vi Liberaler satsa på stärkt samverkan med näringslivet för fler kvalitativa jobb. Även på detta område finns det skillnader mellan det rödgröna förslaget till budgetunderlag och det budgetunderlag som gällde under det blågröna styret. Budgetunderlaget för 2023 betonade företagens och näringslivets roll i inriktningsmålen i kontrast till det rödgröna förslaget till budgetunderlag för år 2024. Vi kommer fortsatt under mandatperioden att betona företagens roll för en stark arbetsmarknad.

   

  Idag tar det längre tid för utrikesfödda kvinnor än för utrikesfödda män att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Många utrikesfödda kvinnor nås inte av samhällets integrationsinsatser. Det får inte vara så att arbetsmarknadsåtgärder systematiskt nyttjas av män i större utsträckning än kvinnor och att kvinnor därför inte kommer i arbete och egenförsörjning. Friheten att forma sitt eget liv ska gälla alla, även de som kanske har minst frihet, nämligen nyanlända kvinnor. Därför är det särskilt viktigt att nyanlända kvinnor, som står långt ifrån arbetsmarknaden, får stöd och därför bör jobbtorgen och stadsdelsmammorna jobba tätare ihop för att stötta just nyanlända kvinnor.

   

  I övrigt hänvisar vi till vår budgetreservation i kommunfullmäktige.

   

  Särskilt uttalande

  Ledamoten Ann-Christine Carlberg (SD) lämnade följande särskilda uttalande.

   

  Underlag för budget 2024 med inriktning 2025 och 2026 grundar sig på den rödgröna majoritetens politiska direktiv. Sverigedemokraterna står för en annan inriktning och väljer därför att avstå från att delta i beslut.

   

  Många yrkesutbildningsplatser står idag tomma. Det saknas folk i stor omfattning inom transportsektorn. Finns det någon strategi hos förvaltningen hur man kan lösa detta och göra de platserna mer attraktiva?

   

  De som varit i Sverige 36 månader räknas som nyanländ. Under den tiden har de som är nyanlända har rätt till åtgärder som är gynnande för dem inom arbetsmarknaden. Det är förmånligt för arbetsgivare att anställa dessa personer till en ganska ringa kostnad. När dessa 36 månader har gått anses de ej vara nyanlända längre och har då inte rätt till Instegsjobb med mera. I många fall avslutas anställningen därvid och arbetsgivaren kan välja att anställa någon ny person som räknas som nyanländ med de förmåner som följer.

   

  Har förvaltningen någon statistik på hur många av dessa nyanlända som fortsätter sina anställningar efter 36 månader?

  Hur tas dessa om hand? Finns det några särskilda åtgärder för denna grupp? Statistiskt sett blir de klassade som vanlig arbetssökande.

   

  Kommunen har under flera år arbetat med s k brobyggare som de kallas som arbetar med romsk inkludering. Det har också genomförts flera workshops.

  Hur ser resultatet ut efter alla dessa ganska långvariga och kostsamma insatser?

  Hur många har kommit i arbete i målgruppen?

  Hur ser man fortsättningsvis på insatsen om det visar sig att det inte ger resultat?

   

  Bilagor

 • Behovet av omställning, kompetensutveckling och livslångt lärande bedöms framöver öka för många kvinnor och män. Komvux ska vara en bas för den nationella och regionala kompetens-försörjningen. Komvux ska även fungera kompensatoriskt och ge individer både en första och en andra chans till studier samt till deltagande i samhälls- och arbetslivet. Efterfrågan på utbildad arbetskraft gör kommunal vuxenutbildning (komvux) till en viktig faktor för stadens tillväxt. Det är vidare många unga stockholmare som behöver komvux för att slutföra sin gymnasieutbildning.

   

  Komvux i Stockholm bedrivs i såväl upphandlad regi som i stadens egen regi. Under 2022 var det ca 82 procent av undervisningen inom komvux som bedrevs i upphandlad regi, och 18 procent i egen regi. Nämndens avtal med leverantörer inom komvux har löpt i tre år vid årsskiftet 2023/2024. Ytterligare förlängning kan göras i maximalt ett år. Förvaltningens bedömning är därför att arbetsmarknadsnämnden bör besluta om en ny upphandling senast hösten 2023. Som ett första steg inför en ny upphandling har förvaltningen låtit genomföra en extern framåtblickande genomlysning av komvux.

   

  Med utgångspunkt í genomförda analyser, stadens budget samt komvux roll för många samhällsutmaningar ser förvaltningen ett behov av en uppdaterad inriktning för stadens komvux. Ett förslag till inriktning presenteras i detta ärende. Förslaget avser såväl inriktningen för den kommande upphandlingen som fortsatt dimensionering och uppdrag för stadens egen regi. I ärendet presenteras grundprinciper gällande komvux roll, utbud och vad som krävs för att möta elevernas behov. Ärendet beskriver även fortsatt utveckling av kvalitets- och avtalsuppföljningen. Med utgångspunkt från detta inriktningsärende kommer ett separat upphandlingsärende att föreläggas nämnden under hösten 2023.

   

  Kommunfullmäktige har beslutat att stadens vuxenutbildning i egen regi ska öka. Förvaltningen menar att en stark och drivande egenregi kan bidra till att utveckla komvux. Verksamhet i egen regi är till exempel viktig för att kunna möta snabba omställningsbehov, ge ökade möjligheter till samverkan kring de målgrupper som behöver stöd från stadens olika verksamheter och för övergångar mellan olika skolformer. Egenregin har betydelse för att mer långsiktigt kunna tillvarata forskning, kunskaper och erfarenheter inom verksamheten. Egenregin behövs också för att testa nya metoder och för att utveckla nya pedagogiska modeller. Komvux har vidare ett särskilt uppdrag att möta stadens och näringslivets kompetensförsörjningsbehov där egenregin behöver vara en strategisk aktör.

   

  Förvaltningen ser att egenregin kan öka och stärkas på olika sätt, men exakt hur det ska ske bör analyseras vidare under våren 2023 i syfte att säkerställa att elevernas perspektiv tas tillvara i förändringsarbetet.  Nuvarande ramavtal löper ut vid olika tidpunkter vilket skapar goda förutsättningar att stegvis öka egenregins andelar av den samlade kommunala vuxenutbildningen. När en ökad andel av utbildningen utförs i egen regi innebär det samtidigt ökade krav på exempelvis flexibilitet, lokaltillgång och geografisk spridning av egenregins verksamhet. En stegvis utökning underlättar hanteringen av nationella krav samt elevernas förväntningar om kurser på kvällar, helger, sommarkurser m.m.

   

  Under våren 2023 pågår fortsatta analyser av bedömt utbildningsbehov och egenregins förutsättningar. Analyser som ska ligga till grund för ett ärende med slutgiltigt förslag till utökning av egenregin samt upphandling för nämnden att besluta om.

   

  Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 april 2023.

   

  Förslag till beslut

  1. Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) m.fl, ledamoten Maria Ljuslin (V), samt ledamoten Kristina Mattsson (MP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.
    
  2. Vice ordföranden Johan Kling (C), ledamoten Per Rosencrantz (M) m.fl och ledamoten Christina Tufvesson (L) yrkade bifall till ett från Centerpartiets, Moderaterna och Liberalerna gemensamt förslag till beslut.

   

  Beslutsgång

  Ordföranden inledde med att fråga om nämnden avsåg behandla ärendet vid dagens sammanträde eller önskade återremittera ärendet enligt Centerpartiet, Moderaterna och Liberalernas gemensamma förslag.

   

  Ordföranden fann att nämnden beslutade utan omröstning att ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde.

   

  Ordföranden fann att nämnden beslutade utan omröstning, att bifalla förvaltningens förslag till beslut.

   

  Reservation

  Vice ordföranden Johan Kling (C), ledamoten Per Rosencrantz (M) m.fl och ledamoten Christina Tufvesson (L) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt gemensamma förslag enligt följande.

   

  Förslag till beslut

  -att återremittera förvaltningens förslag gällande inriktningen för kommunal vuxenutbildning i Stockholm

  därutöver anföra följande


  Som förvaltningen skriver i ärendet fyller komvux en central roll i staden. Vuxenutbildningen är en viktig bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen. Komvux fyller även en kompensatorisk funktion - en möjlighet för individer att få en andra chans till studier samt till deltagande i samhälls- och arbetslivet. Till exempel för alla de unga stockholmare som inte slutfört sin gymnasieutbildning eller personer som är nya i landet och behöver komplettera eller validera tidigare utbildning. Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet delar majoritetens ambition att sfi och komvux i Stockholm ska fungerar så bra som möjligt. Det är viktigt att underlätta omställningen i arbetslivet, samt att stå upp för det livslånga lärandet och ambitionen att ge alla människor, oavsett kön eller bakgrund, en andra chans.

   

  Däremot är vi inte övertygade om att det förslag till inriktning för stadens vuxenutbildning som majoriteten presenterat är det bästa för vare sig framtida elever eller Stockholms kompetensförsörjning.

   

  För det första saknas en tydlighet i de mål som anges för vuxenutbildningen. Många av målen är bra, man allt för många olika mål skapar en spretighet och riskerar att fokus inte riktas mot kärnuppdraget: att individer ska komma i arbete eller vidare till högre studier. Vidare saknar vi ett mål som tydligt kopplar till näringslivets behov. Idag råder stor brist på arbetskraft hos många företag, samtidigt finns ett stort antal arbetslösa. Det betyder att det finns en matchningsproblematik på Stockholms arbetsmarknad. Vilka rekryteringsbehov som näringslivet har på kort och lång sikt bör tydligare styra vuxenutbildningens utformning, än vad som framgår i förvaltningens förslag till inriktning. I detta syfte är det lämpligt att staden fördjupar sin dialog med företrädare för näringslivet i Stockholm och fortsätter det arbete vi började med under förra mandatperioden med vuxenutbildningens branschråd som ett skall-krav i kommande upphandling.

   

  För det andra delar vi inte majoritetens syn att en större andel av vuxenutbildningen framgent ska drivas i egen regi. Inom delar av sfi handlar det i praktiken om en återkommunalisering. Under det grönblåa styret konstaterades att det finns vissa fördelar med egen regi, bland annat  när staden har utvecklat nya utbildningsformer, som kombinationsutbildningar där utbildning i svenska sker integrerat med yrkesutbildningen. Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna är således pragmatiska i frågan om driftsform, det viktiga är att vuxenutbildningen fungerar väl och ger bra resultat.

   

  Förslaget till inriktning som nu ligger på bordet ger dock inga tydliga eller övertygande argument för varför det är klokt med en återkommunalisering. Det konstateras endast att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i kommunfullmäktige fattat ett beslut om att öka andelen egen regi. Tyvärr tycks vänstermajoritetens ideologiska preferenser fått styra.

   

  Ett argument som anförs för ny politisk inriktning i mer egen regi är att förutsättningarna för "forskning, kunskaper och erfarenheter" skulle förbättras. Här bör noteras att innovation och utveckling av utbildning även kan ske i privat regi. Generellt sett är det trots allt i den privata sfären den mesta innovationen och utvecklingen inte bara i Stockholm, utan i hela världen, sker. Här ser vi stor potential att utveckla samarbetet med privata anordnare då vi vet att innovation och utvecklingsarbete är en viktig del av det välfungerande komvuxutbudet i exempelvis Nacka kommun, där all vuxenutbildning sker i privat eller ideell regi. Istället för att spänna bågen och dra nytta av andras nytänkande väljer vänsterstyret att stoppa huvudet i sanden göra som man alltid har gjort.

   

  Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna påbörjade under förra mandatperioden en reformagenda för vuxenutbildningen och särskilt sfi. Sfi är i behov av reformer men den förra regeringen fick två olika utredningar med skarpa förslag på sitt bord utan att göra något av dem. Vi vill bland annat se sammanhållna studiegrupper med intag av nya elever som mest var femte vecka, fler paket som kombinerar sfi med yrkeskurser och praktik, studiecoacher och handledare som stöttar eleverna i deras studier, även på studieväg 2, tillgång till studie- och yrkesvägledning för alla sfi-elever, samt möjliggöra för fler att studera sfi på eller i direkt anslutning till sin arbetsplats i samarbete med arbetsgivare. Vi hoppas att den nya majoriteten inte stoppar dessa reformer i kommande upphandling mot bakgrund av sitt ensidiga fokus på vem som bedriver vuxenutbildning i Stockholm snarare än hur den ska utvecklas.

   

  Mot denna bakgrund yrkar Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet på att återremittera ärendet och ber förvaltningen ta ovan synpunkter i beaktande inför kommande upphandling av komvux och sfi i Stockholm.

   

  Bilagor

 • Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar en budget i balans för nämndens verksamheter och ett överskott på totalt 85,6 mnkr om intäktskravet inkluderas.

  Nämndens investeringar förväntas uppgå till 4,0 mnkr, vilket är vad nämnden erhållit som investeringsbudget.

   

  Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 april 2023.

  Beslutsgång

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Bilagor

 • § 14

  Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppen

 • § 15

  Nämndens frågor och skrivelser

 • § 16

  Förvaltningsinformation

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.