Hoppa över navigering
 • Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) öppnade sammanträdet och föredragningslistan godkändes.

 • Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) och vice ordföranden Johan Kling (C) utsågs att justera dagens protokoll.


  Protokollet ska justeras senast den 28 februari 2024.

 • Arbetsmarknadsnämnden beslutade att låta Anna Sundin, verksamhetschef Kvalitet och uppföljning, Vuxenutbildning Stockholm samt William Ejeborg, politisk sekreterare från Centerpartiet närvara vid dagens sammanträde.

   

  Ingen personalföreträdare närvarade.

   

 • Den omvärldsförändring som påverkat nämndens verksamheter mest under 2023 är avmattningen av konjunkturen. En rad riksdagsbeslut har också påverkat verksamheten. Undersköterska blev en skyddad yrkestitel med högre krav på svenska, vilket påverkat utbildningar mot vård och omsorg med bl.a. preparandkurser och högre krav för kombinationsutbildningar. Kommuner fick möjlighet att erbjuda sfi och svenska som andraspråk, SVA, till ukrainska flyktingar som fått uppehållstillstånd utifrån massflyktsdirektivet. 900 ukrainska flyktingar studerar nu sfi. Vidare tillfördes mer statliga medel till yrkeshögskolan och yrkesvux. Vuxenutbildningen har även präglats av arbetet med att ta fram ett upphandlingsunderlag för komvux, då avtalen löper ut 2024. Arbetet har utgått från nämndens inriktningsbeslut från april, som fastlägger att egen regi i väsentlig grad ska öka sin andel utbudet. Elevantalet har fortsatt minska.

   

  Kompetensbristen inom flera branscher är fortsatt stor, samtidigt som många saknar gymnasiekompetens. Ett stort arbete har genomförts under benämningen ”Fler till studier”. Arbetsmarknadsnämnden har funnits på fler utbildningsmässor än tidigare och samarbetat nära branschorganisationer, som många gånger haft företrädare på plats som berättat för presumtiva elever vad det innebär att jobba hos dem. Studie- och yrkesvägledare har regelbundet varit på plats på bibliotek och medborgarkontor i ytterstaden för att nå fler i behov av utbildning. Nämnden har träffat avtal med företag om jobbgaranti efter utbildning.

   

  På Järva har nämnden stärkt sin närvaro och det uppsökande arbetet mot unga och kvinnor. Nämnden arbetar strukturerat och i samverkan med andra aktörer för att stärka sysselsättningen och skapa möjligheter för självförsörjning. I det uppsökande arbetet erbjuds studie- och yrkesvägledning på bibliotek och medborgarkontor. Nämnden driver Vuxenutbildning Järva, som främst erbjuder sfi. Under året har antal elever utökats från 450 till 500. Nämnden tillhandahåller sfi för föräldralediga. Nämnden samarbetar med näringslivet och ideella organisationer på Järva för att skapa förutsättningar för att de som är i behov av att ta del av nämndens verksamheter får information samt erbjuds råd och stöd.

   

  Att fler personer erbjudas och tillhandahållas stöd genom nämndens verksamheter möjliggör för att fler stockholmare kommer in på arbetsmarknaden och motverkar utanförskap. Nämnden har under året sökt upp fler unga vuxna och kvinnor med svag ställning på arbetsmarknaden samt tillhandahållit stöd för personer med funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan i större utsträckning än tidigare.

   

  Fler ungdomar som varken studerar eller arbetar (KAA) har fått stöd genom insatser och fler har kunnat avslutas till studier. Drygt 11 000 ungdomar har haft feriejobb och tillgången till praktik och APL har varit god. Arbetet med grön omställning har under året fortgått och utvecklingen av Stocket har underlättat för stadens förvaltningar och bolag att agera klimatsmart genom återbruk.

   

  Överlag är nämndens resultat och måluppfyllelsen god, även om andel med godkända betyg har minskat och inskrivningstiden i Jobbtorg Stockholm ökat något. Målvärdet för AMI ligger konstant och sjukskrivningarna är fortsatt låga. Utvecklingstakten är hög, och metoder och insatser utvecklas löpande, inte minst genom externt finansierade projekt.

   

  I år har nämnden medel för bl.a. för kompetensförsörjning inom äldreomsorgen, insatser för ukrainska flyktingar och projekt för kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Att löpande nära följa, justera, anpassa och komplettera är utvecklingsarbetets kärna.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 240207.

  Förslag till beslut

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut.

  Beslutsgång

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) fann, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Särskilt uttalande

  Vice ordförande Johan Kling (C), ledamoten Per Rosencrantz m.fl. (M) och ledamoten Christina Tufvesson (L) lämnade gemensamt följande särskilda uttalande.

   

  Vi vill från Centerpartiet, Moderaterna och Liberalerna börja med att framföra vårt varmaste tack till förvaltningen för ett väl genomfört arbete under året som gått.

  Förvaltningen har tagit ett stort ansvar och verkställt en rad stora och komplicerade beslut.

   

  Läget i Stockholm präglas fortfarande av den genomgångna pandemin samt inflation och ett pågående invasionskrig i vår geografiska närhet.

   

  Mot denna bakgrund anser vi att en aktiv arbetsmarknadspolitik som lyssnar in och samarbetar med näringslivet och samtidigt står upp för de som står längst från arbetsmarknaden är av central betydelse för att bidra till en så positiv utveckling som möjligt i Stockholm. Vi står på stockholmarnas sida och har en tydlig målsättning med vår politik, att lösa de problem som stockholmarna upplever.

   

  Flera av de satsningar som infördes under förra mandatperioden har fått fortsätta och förvaltas av den nya majoriteten. Stadens invånare får aldrig hamna i passivitet, och ska direkt vid inskrivning på jobbtorgen få hjälp till en individuell handlingsplan, branschråd som utformar utbildningar i Komvux för att utbildningen ska motsvara och matcha arbetsmarknadens behov och det uppsökande arbetet för att nå kvinnor långt från arbetsmarknaden i förorten behöver fokuseras och utvecklas i ytterstaden. Det är också viktigt att personer som inte är fullt arbetsföra ges chansen att bidra utifrån sina förutsättningar och villkor. Det minskar utanförskapet i Stockholm och låter fler vara med och bidra till vår gemensamma välfärd.

   

  För att Stockholm ska fortsätta vara en expansiv, innovativ och modern stad krävs också en aktiv näringslivspolitik, som lyssnar på företagen och invånarna. Om Stockholm ska ha ett näringsliv i toppklass krävs att företag får växa och blomstra. I våra små och medelstora företag skapas fyra av fem nya jobb. Här finns en tydlig skiljelinje i politiken. Vårt alternativ vill se en politik som ger näringslivet goda förutsättningar och bygger samarbete med civilsamhället.

   

  En trygg stad är en stad där människor jobbar, där barn ser sina föräldrar gå till jobbet på morgonen. Det skapar inte bara trygga familjer, det skapar framtidstro och en vilja att vara med och bidra. En stad där vägen till jobb och självförsörjning är lätt är alltså mycket viktig och visar hur central arbetsmarknads- och näringspolitiken är.

   

  Vi har varit och är en konstruktiv opposition och har inget emot att samarbeta med majoriteten när vi försöker uppnå samma mål. Exempel på detta är svenska för ukrainare samt effektiviseringsarbeten.

   

  Vi instämmer inte med majoritetens åsikt att Komvux i egen regi är vägen framåt. Vi är pragmatiska avseende driftsform, det viktiga är att vuxenutbildningen fungerar bra och ger bra resultat.

   

  Det är oroväckande att det verkar som om färre elever klarar godkänt betyg i kärnämnen som matematik och i synnerhet i engelska. Sverige är ett litet och exportberoende land och ska vi hävda oss i den internationella konkurrensen krävs att vi är en kunskapsnation. Det är dock positivt att andelen avbrott inom Komvux verkar minska.

   

  Oroväckande är också att det är betydligt färre män som klarar godkänt inom sfi jämfört med kvinnorna. Goda kunskaper i svenska är av fundamental betydelse inte bara för arbetslivet utan även för framgångsrik integration i det svenska samhället.

   

  Vad gäller andel i arbete eller studier 3 månader efter avslutat Stockholmsjobb framgår av verksamhetsberättelsen att fler gick till icke-subventionerat arbete 2022 jämfört med 2023 samt att fler gick till subventionerat arbete 2023 jämfört med 2022. Detta är en oroväckande utveckling eftersom det bästa naturligtvis är om så många som möjligt går till arbeten som inte är subventionerade.

   

  Vi ser gärna att dessa tre punkter tas om hand framöver och att arbetet med att få upp aktuella resultat redovisas för nämnden.

   

  Sist, men inte minst, noterar vi att kostnaden för nämnd och gemensam administration redovisar ett överskott; det går alltså att spara utan att det går ut över nämndens kärnverksamhet.

   

  Bilagor

 • Arbetsmarknadsnämnden beslutade den 19 januari 2023 om aktualisering av delegationsordningen för arbetsmarknadsförvaltningen. Med anledning av förändringar av bland annat uppdrag, organisation och rådande styrdokument behöver delegationsordningen uppdateras.

   

  Förändringar gällande delegation föreslås inom områdena Ekonomi/upphandling, Personalärenden samt Kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.

   

  Med anledning av beslut gällande ett utökat uppdrag för nämnden (AMN 2022/462) avseende beslut om arbetsmarknadsinsatser för vissa målgrupper som nås via arbetsmarknadsnämndens uppsökande uppdrag, föreslås att en ny ärendegrupp i delegationsförteckningen införs. Den nya ärendegruppen benämns Individinriktade stödinsatser.

   

  Förändringar som gäller delegation återges med markeringar i bifogad förteckning.

   

  En del förändringar härrör till ett behov av förtydliganden och korrigeringar i delegationsförteckningens utformning i syfte att underlätta för chefer vid fattande av delegationsbeslut. Dessa förändringar, vilka är av administrativ karaktär, är inte markerade i bifogad förteckning då de inte utgör någon förändring av delegation.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 240207.

  Förslag till beslut

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut.

  Beslutsgång

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) fann, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Bilagor

 • Arbetsmarknadsförvaltningen har mottagit en skrivelse från Moderaterna. Enligt Migrationsverkets statistik har flyktingmottagandet till Sverige minskat de senaste åren. Enligt Migrationsverkets senaste prognos väntas mottagandet bli ännu lägre 2023 och även kommande år. Mot denna bakgrund ställer motionären två frågor om hur det minskade flyktingmottagandet kommer påverka arbetsmarknadsnämndens arbete och om det kan leda till lägre kostnader för nämnden under mandatperioden.

   

  De senaste åren har förvaltningen anpassat verksamheterna till följd av ett minskat flyktingmottagande och har beredskap för förändringar framöver. Hittills har färre deltagare inom sfi och samhällsorienteringen lett till minskade kostnader för nämnden. Etableringscentrum ser ännu inga effekter av ett minskat flyktingmottagande eftersom verksamheten fortfarande når många nyanlända, inklusive ukrainare, i staden.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 240207.

  Förslag till beslut

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut.

  Beslutsgång

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) fann, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.

   

  Särskilt uttalande

  Ledamoten Per Rosencrantz m.fl (M) lämnade följande särskilda uttalande.

   

  Moderaterna önskar framföra ett varmt tack till Arbetsmarknadsförvaltningen för dess detaljerade, pedagogiska och transparenta svar på vår skrivelse. Förvaltningens återkoppling ger en insiktsfull översikt över hur den minskade nivån av flyktingmottagande har påverkat arbetsmarknadsnämndens verksamheter och ekonomi.

   

  Ur svaret framkommer det att det reducerade flyktingmottagandet har lett till minskade utgifter, främst inom områdena för SFI och samhällsorientering. Dessa besparingar har bidragit till lägre kostnader för nämnden. Det noteras att Etableringscentrum ännu inte upplever några direkta effekter av det minskade mottagandet, då verksamheten fortfarande når ut till ett stort antal nyanlända, inklusive personer från Ukraina, i staden.

   

  Förvaltningen lyfter även fram den rådande osäkerheten kring framtida kostnader för dessa verksamheter. Denna osäkerhet beror delvis på att det ännu inte är beslutat vilka utvidgade rättigheter personer från Ukraina kan komma att erhålla efter mars 2025, när det nuvarande massflyktingsdirektivet upphör. Dessutom pågår det utredningar om ett antal integrationsåtgärder av den nuvarande regeringen, med målet att stärka integrationen. Detta inkluderar en utredning om en förbättrad samhällsorientering för nyanlända (Dir. 2023:169), som ska undersöka möjligheter för att göra samhällsorienteringen obligatorisk och integrera denna i den kommunala vuxenutbildningen.

   

  Det är av stort värde att nämnden tar upp dessa punkter i sitt svar. Det bör dock noteras att det råder en bred majoritet i riksdagen för en restriktiv flyktingpolitik, vilket med tiden kommer att påverka nämndens arbete. Det är därmed av yttersta vikt att vi alla noggrant följer denna utveckling, för att säkerställa att resurserna allokeras effektivt och där de gör mest nytta.

   

  Bilagor

 • Moderaterna har lämnat en skrivelse till arbetsmarknadsnämnden där de önskar svar på frågan om vilka konkreta åtgärder som har vidtagits för att motverka trenden med en minskande andel godkända betyg på de teoretiska kurserna inom komvux. Frågeställaren lyfter bland annat betygen i matematik och vikten av att elever som deltar i kursen når godkända betyg i ämnet.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen menar att flera åtgärder har vidtagits och kommer att införas under 2024 och kommande avtalsperiod, bland annat ökad undervisningstid på de teoretiska kurserna samt förändrade studieformer. Dessa förändringar syftar till att fler elever ska ha ökad tillgång till lärarstöd under sina studier. Ökad närvaro i klassrummet bidrar också till större möjligheter för lärare att kunna göra relevanta bedömningar av färdigheter som kräver interaktion eller innehåller praktiska moment. Störst förändring blir inom matematikämnet där kurs 1 a-c endast erbjuds som klassrumsundervisning från och med nästa avtalsperiod.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen ser också att pandemin har satt spår även i sökmönstret till komvux. Fler söker utbildningar på distans även efter pandemin trots att det inte är rätt studieform för den enskilde som kan behöva det lärarstöd som när- eller fjärrundervisning ger. Även elevgruppens sammansättning har förändrats. Under pandemin var det fler studerande med längre skolbakgrund och studievana vilket gav förutsättningar för högre betyg. Betygen är nu tillbaka på i stort sett samma nivå som före pandemin.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 240207.

  Förslag till beslut

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut.

  Beslutsgång

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) fann, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Särskilt uttalande

  Ledamoten Per Rosencrantz m.fl (M) lämnade följande särskilda uttalande.

   

  Moderaterna tackar arbetsmarknadsnämnden för det detaljerade svaret på vår förfrågan. Vi välkomnar strategin för att förbättra matematikresultaten, med planer på att införa ökad undervisningstid och nya studieformer från 2024. Dessa åtgärder syftar till bättre lärarstöd och ökad klassrumsnärvaro. En viktig förändring är att matematikkurserna 1 a-c enbart kommer att erbjudas som klassrumsundervisning och inte på distans.

   

  Moderaterna hoppas att dessa åtgärder kommer att ge positiva resultat under de kommande åren.

  Bilagor

 • Arbetsmarknadsnämnden har från Sverigedemokraterna (SD) mottagit en skrivelse med frågor gällande bakgrundskontroll av kommunens anställda. Arbetsmarknadsförvaltningen hanterar utdrag ur belastningsregistret i enlighet med gällande lagstiftning och påverkas därför inte av Justitieombudsmannens beslut. Utdrag sker i samband med rekryteringar av tjänster där ensamarbete med minderåriga förekommer. Hanteringen är beskriven i förvaltningens styrdokument för utdrag ur belastningsregistret.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 240207.

  Förslag till beslut

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut.

  Beslutsgång

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) fann, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har remitterat ärendet Stockholms stads säkerhetsprogram dnr KS 2023/1267 till arbetsmarknadsnämnden för yttrande.

  Arbetsmarknadsförvaltningen anser att Stockholms stads säkerhetsprogram har en tydlig struktur och att programmet på ett tydligt sätt beskriver stadens säkerhetsarbete. Förvaltningen vill poängtera fördelarna med en gemensam struktur för övergripande styrdokument och förordar att säkerhetsprogrammet förs samman med trygghetsprogrammet. Arbetsmarknadsförvaltningen upplever en viss otydlighet i relationen till andra av stadens styr- och stöddokument och anser att detta med fördel kan förtydligas.
   

  Arbetsmarknadsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 240207.

   

  Förslag till beslut

  1. Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut.

   

  2. Vice ordföranden Johan Kling (C) yrkade att nämnden skulle bifalla Centerpartiets förslag till beslut enligt nedan:

   

  1. Att delvis godkänna förslag på nytt säkerhetsprogram
  2. Att därutöver anföra följande

   

  Vi i Centerpartiet välkomnar revideringen av Stockholms stads viktiga säkerhetsprogram men saknar resonemang kring det stora ansvar staden rimligtvis borde ha för förtroendevalda politikers säkerhet. Den politiska debatten har blivit råare och färre engagerar sig i politiska partier idag samtidigt som att hotet mot förtroendevalda ökar. 25 procent av alla förtroendevalda har någon gång varit utsatta för någon form av trakasserier, hot eller våld enligt Brottsförebyggande rådet. Det är ett hot mot individer såväl som familjer och i förlängningen hela vårt demokratiska samhälle.

   

  Hot och hat mot förtroendevalda lyfts visserligen som ett eget avsnitt i säkerhetsprogrammet men inriktningen och ambitionen tycks inte ha följt med den komplexa hotbild som förtroendevalda allt för ofta utsätts för i sin roll som beslutsfattare. De påverkansförsök och hot som förtroendevalda kan utsättas för i sitt beslutfattande är mer komplex än den säkerhet som är specifikt kopplat till nämnder och bolagens fysiska möten. Hotfulla situationer och våld kan uppstå utifrån att en person har ett politiskt uppdrag.

  Hotet mot de demokratiska processerna kan komma från olika håll. Stater, aktörer inom den organiserade brottsligheten och enskilda missnöjda medborgare kan genom hot, politisk påverkan och hat ha direkt inverkan på politiska beslut inom t.ex. socialtjänst, tillsyn, upphandling m.m. De förtroendevalda som lyfts särskilt i programmet: borgarråd, fullmäktiges presidium och gruppledare utgör en allt för snäv krets. Det ter sig till exempel märkligt och som en tydlig brist i programmet att fullmäktigeledamöters säkerhet inte nämns. Stadsledningskontoret borde rimligtvis ha och ta ett särskilt ansvar även för dessa.

  Det knappa stycket som berör förtroendevalda i säkerhetsprogrammet bemöter inte den komplexa och mångfacetterade hotbilden som stadens förtroendevalda riskerar att möta i dagens samhälle. Stockholms stad behöver på en övergripande nivå säkerställa att vår liberala demokrati värnas och att politiskt engagerade personer känner sig trygga i sitt arbete och engagemang över hela staden.
   

  Inom ramen för totalförsvarsplikten för svenska medborgare mellan 16 och 70 år ryms en betydande andel av stadens anställda. I händelse av höjd beredskap och en aktiverad allmän tjänsteplikt råder särskilda bestämmelser för anställda inom flertalet av stadens verksamheter som anses samhällskritiska, exempelvis restriktioner mot att lämna sin anställning eller hemort. Staden har en skyldighet att informera de anställda som omfattas av den allmänna tjänsteplikten, och bör med fördel tydligt kommunicera dessa förväntningar och förpliktelser även när normalläge råder.

   

  Därtill är det en brist att när det kommer till Stockholms brandförsvars verksamhet sätts ambitionerna endast kopplat till skyddet mot olyckor. Det viktiga arbetet som räddningstjänsten har i att stärka det civila försvaret och inte minst befolkningsskyddet framkommer inte alls. Enligt lag mot skydd mot olyckor har räddningstjänsten också en roll under höjd beredskap och krig, inte minst kopplat till möjligheten att ta emot civilpliktiga men också för transporter av skadade och befolkningsskydd. Nu har civilplikten åter aktiverats och det måste finnas en förmåga att använda dessa på bästa sätt, både i utbildning och övning och en plan för hur dessa ska användas skarpt vid behov. Det är ett underbetyg att uppgiften inte ens syns i ett program som syftar flera år framåt, i en tid av krig i vårt närområde som dessutom riskerar sprida sig till fler länder kommande år.

   

  Staden initierade även under förra mandatperioden Trygghetspunkter på flera platser runt om i staden. Trygghetspunkternas syftar till att vara en punkt dit oroliga invånare kan vända sig vid långvariga strömavbrott, vid stormar och vid problem med vattenförsörjningen. En ytterligare informationsinsats till invånarna bör lyftas inom ramen för ett säkrare Stockholm.

   

  3. Ledamoten Per Rosencrantz (M) yrkade att nämnden skulle bifalla Moderaternas förslag till beslut enligt nedan:

   

  1. Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut
  2. Att därutöver anföra
    

  Omvärldsläget som råder inför antagandet av ett nytt säkerhetsprogram skiljer sig markant från den situation som rådde vid antagandet av det föregående programmet. Idag råder det krig i vårt närområde till följd av Rysslands orättfärdiga invasion av Ukraina och säkerhetsläget är osäkrare än på länge. Sverige är också utsatt för en omfattande desinformationskampanj som påverkar samhällets stabilitet. Klimatförändringar ställer också krav på stadens beredskap att hantera händelser som kan vara samhällsstörande. 

   

  I egenskap av huvudstad och landets ekonomiska, politiska, kulturella och mediala centrum kan Stockholm antas vara särskilt utsatt för antagonistiska hot, attentat och dödligt våld. Då Stockholm stad ansvarar för nästan en tiondel av landets befolkning är det angeläget att säkerhetsarbetet fungerar väl. God beredskap och redundans i stadens verksamheter och digitala system ska aldrig vara valbart.

   

  Säkerhetsprogrammet är tätt sammanlänkat med andra stadsövergripande styrdokument och det är angeläget att samordningen mellan central och lokal nivå fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det nya säkerhetsprogrammet konstaterar att den centrala krisledningen ska öva årligen och kriskrisledningsnämnden minst en gång per mandatperiod. Med anledning av det osäkra omvärldsläget framhåller vi vikten av att förvaltningar, nämnder och styrelser också har fått möjlighet att öva på olika potentiella scenarion.

   

  Säkerhetsprogrammet kan inte vara ett statiskt dokument under programperioden utan behöver syfta till att konkret stärka Stockholms motståndskraft och beredskap. Under fokusområdet beredskap anser vi att det behövs skarpa skrivningar angående tillgången till skyddsrum då programmet saknar det helt i sin nuvarande form. En stark motståndskraft i Stockholm förutsätter också att medborgare har kännedom och kunskap om stadens säkerhetsarbete. Nämnder och styrelsers ansvar för att kontinuerligt arbeta med informationskampanjer bör också förtydligas för att uppnå programmets intentioner.

   

  Då Stockholm har en stor andel fristående aktörer som är verksamma inom exempelvis omsorg och utbildning möter dessa verksamheter också tusentals stockholmare. Säkerhetsprogrammets skrivningar gällande civilsamhälle och näringsliv är för tunna och det är angeläget att det finns en struktur för samverkan även med aktörer utanför stadens organisation som inte omfattas av Samverkan Stockholmsregionen (SSR). Detta bör kompletteras och förtydligas utifrån samtliga fokusområden i programmet.

   

  Vi vill också betona vikten av att Stockholm samarbetar internationellt där erfarenheter och arbetssätt kan delas för att bättre förbereda staden på samhällsstörande händelser. Under föregående mandatperiod blev Stockholm medlemmar i Counter Terrorism Preparedness Network (CTPN), ett nätverk av städer, akademiker och oberoende experter vars syfte är att stärka strategisk beredskap och utgör ett gott exempel på kunskapsutbyte.

   

  4. Ledamoten Christina Tufvesson (L) yrkade att nämnden skulle bifalla Liberalernas förslag till beslut enligt nedan:

   

  1. Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut
  2. Att istället anföra följande

   

  Vi saknar ett fokus på cybersäkerhetsperspektivet. Det framgår av ärendet att stadens nämnder och bolag ansvarar för arbetet, med stöd av stadens säkerhetsskyddschef som har det övergripande ansvaret. Detta är av stor vikt: alla stadens verksamheter med digital verksamhet behöver ha beredskap för cyberattacker, samtidigt som det behöver finnas ett centralt stöd i staden att få.

   

  Frågan återstår hur man säkerställer efterlevnad i respektive nämnd/bolag. Att enbart göra en analys räcker inte. Kontinuerlig revision av regelefterlevnad och systematiskt cybersäkerhetsarbete är av yttersta vikt. Även i system som köps in från underleverantörer och som driftas av tredjepart. Detta har blivit tydligt under se senaste veckorna.

   

  Vi menar att termen "cybersäkerhet" behöver synas på fler platser. Det är korrekt att "cyberförsvar" är ett militärt ansvarsområde, men det dagliga ansvaret för cybersäkerhet ligger hos det civila, och ska så göra. Det borde få ett större utrymme under en egen fokuspunkt i dokumentet

   

  Det framgår av ärendet vidare att "Nämnder och bolagsstyrelser ska bidra till utveckling och goda beslutsunderlag genom att dokumentera och rapportera händelser, incidenter, lägesbilder och andra iakttagelser som kan påverka stadens säkerhet."  Här menar vi att nämnder och bolag också borde få en månadssammanställning på digitala incidenter och risker. Mycket information från verksamheten levereras i övrigt när det kommer till säkerhetsfrågor, men just den digitala delen saknas. Nämnder och bolagsstyrelser bör kunna redovisa en generell överblick på vilka hotbilder som finns, och hur dessa motverkas. Cybersäkerhet behöver få utrymme i stadens forum på samma sätt som när vi följer upp verksamheten i övrigt. 

   

  Under punkten om säkerhetsskydd nämns "signalskydd" specifikt. Detta är viktigt, men med tanke på införandet av EU-direktivet NIS2 som införlivas senast 17 oktober 2024 i svensk lagstiftning så kommer troligen ansvarsområdet utökas. Här hade vi i skrivelsen velat se fler aspekter av informationssäkerheten. Det skulle tydligt behöva framgå att krav ställs vad gäller efterlevnad av stadens säkerhetsskyddsregler i enlighet med gällande lagstiftning och krav på god hygien inom cybersäkerhet. Bland annat kryptering av data, kontinuerlig övervakning av system, rutiner för incidenthantering och andra relevanta säkerhetsfunktioner.

   

  5. Tjänstgörande ersättare Leif Söderström (SD) yrkade att nämnden skulle bifalla Sverigedemokraternas förslag till beslut enligt nedan:

   

  1. Att delvis bifalla tjänsteutlåtandet
  2. Att därutöver anföra

   

  I  remissen gällande Stockholm stads säkerhetsprogram är vänsterextremistiska miljöer inte inkluderade i kategorin för de största hoten mot demokratin,  endast islamistiska och högerextremistiska miljöer pekas ut. Den bedömningen skiljer sig från Säkerhetspolisens aktuella lista, som även inkluderar den vänsterextrema miljön.

   

  Varför det skiljer som det gör, och omständigheterna kring hur beslutet att Stockholms stads säkerhetsprogram inte ska följa Säkerhetspolisens bedömning om vilka de mest hotfulla extremistiska miljöerna är, behöver förklaras.

   

  Beslutsgång

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden beslutade, utan omröstning, enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Reservation

  Vice ordföranden Johan Kling (C) reserverade sig mot beslutet till förmån för Centerpartiets förslag till beslut.

   

  Ledamoten Per Rosencrantz (M) anmälde att samtliga tjänstgörande ledamöter från Moderaterna reserverade sig mot beslutet till förmån för Moderaternas förslag till beslut.

   

  Ledamoten Christina Tufvesson (L) reserverade sig mot beslutet till förmån för Liberalernas förslag till beslut.

   

  Tjänstgörande ersättare Leif Söderström (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för Sverigedemokraternas förslag till beslut.

  Bilagor

 • Stadsledningskontoret har tagit fram förslag till ändringar i reglementena för arbetsmarknadsnämnden, avfallsnämnden, fastighetsnämnden, kommunstyrelsen, servicenämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, stadsdelsnämnderna, trafiknämnden, utbildningsnämnden och äldrenämnden. Ändringar har främst skett utifrån Kommunfullmäktiges beslut om budget 2023.

   

  Kommunstyrelsen har remitterat Ändring av reglementen för vissa facknämnder och stadsdelsnämnder till arbetsmarknadsnämnden för

  yttrande.

   

  I arbetsmarknadsnämndens reglemente föreslås ett tillägg i 2 § andra stycket för den biståndsbedömning av rätt till individanpassade stödinsatser inom jobbtorg för vissa grupper som nämnden har fått i uppdrag att besluta om. Arbetsmarknadsnämnden har ett uppsökande uppdrag vad gäller unga som varken arbetar eller studerar och kvinnor med svag ställning på arbetsmarknaden. Av s. 124 i budget 2023 framgår att insatser för att underlätta arbete eller studier för dessa målgrupper ska ges i form av särskilt individanpassad stödinsats och föregås av en individuell biståndsprövning. Av s. 497 f. med hänvisning till dnr KS 2022/759 framgår att arbetsmarknadsnämnden genom budget 2023 fått rätt att fatta sådana biståndsbeslut.

   

  Vidare föreslås att termen ”kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning” ersätts av ”kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning” i 5 § första stycket i nämndens reglemente, då denna skolform den 2 juli 2023 bytte namn (20 kap. 1 § skollagen).

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 240207.

  Förslag till beslut

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut.

  Beslutsgång

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) fann, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Bilagor

 • Arbetsmarknadsnämnden har ombetts yttrande sig över en motion med förslag om införandet av demokratiprao inom stadens verksamheter. Motionens författare framför att prao har återinförts för elever i högstadiet, och att det ibland förekommer svårigheter för elever och skolor att hitta lämpliga praoplatser. För att bidra till att höja högstadieelevers demokratikunskap föreslår författaren att stadens förvaltningar ska erbjuda praoplatser centralt inom förvaltningskontoren. Den centrala placeringen anses viktig för att bidra till en ökad insikt i hur kommunala verksamheter styrs och fungerar i praktiken, hur man som medborgare kan engagera sig i kommunala frågor, samt för att bidra till stadens attraktivitet som framtida arbetsgivare.

  Mot denna bakgrund föreslår motionens författare:

  Att utreda möjligheten att erbjuda demokrati-praoplatser för stadens högstadieelever, för att på så sätt öka förståelsen och kunskapen i hur lokal demokrati fungerar och hur den genomförs i Stockholm.

  Arbetsmarknadsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 240207.

  Förslag till beslut

  1. Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut.

   

  2. Ledamoten Christina Tufvesson (L) yrkade att nämnden skulle bifalla Liberalernas förslag till beslut enligt nedan:

   

  1. Att avslå förvaltningens förslag till beslut
  2. Att därutöver anföra följande

   

  Av förvaltningens svar förstår vi att man finner att det kan vara svårt att hitta relevanta arbetsuppgifter åt praoeleverna, samt att man är skeptisk till om en sådan prao, som Liberalerna föreslår, skulle underlätta för eleverna att lära sig mer om den demokratiska processen. Vi tror dock att detta skulle kunna avhjälpas av stadsgemensamma riktlinjer. Som inspiration skulle, innan sådana kommit på plats, arbetsmarknadsförvaltningen kunna ta kontakt med kulturförvaltningen vars praoelever, som får praoa på förvaltningens centrala administration, får träffa ansvariga politiker och borgarrådssekreterare i Stadshuset samt delta vid nämndsammanträden. Prao-eleverna har visat intresse för den demokratiska processen och tyckt att det varit spännande att få besöka stadshuset och politikerna.

  Beslutsgång

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden beslutade, utan omröstning, enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Reservation

  Ledamoten Christina Tufvesson (L) reserverade sig mot beslutet till förmån för Liberalernas förslag till beslut.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har remitterat Inrätta kommunstyrelsens råd för nationella minoriteters rättigheter till arbetsmarknadsnämnden för yttrande. I remissen presenteras stadsledningskontorets sammanfattning av den översyn som ligger till grund för förslaget att inrätta kommunstyrelsens råd för nationella minoriteter. Bland annat uppmärksammas att stadens arbete med nationella minoriteters delaktighet och inflytande behöver förtydligas och förbättras. Vidare lyfts att förutsättningarna för representanter från de nationella minoriteterna att delta i råd och samråd behöver förbättras. Det föreslås även att representanter från de nationella minoriteterna ska kunna arvoderas för sitt deltagande i rådet och ersättas för förlorad arbetsinkomst.

  Arbetsmarknadsförvaltningen delar uppfattningen att ett råd för nationella minoriteter direkt under kommunstyrelsen skulle förbättra nationella minoriteters delaktighet och inflytande samt förbättra kommunens möjlighet att ta emot, och ta till vara på, viktiga synpunkter och förslag från de nationella minoriteterna. Arbetsmarknadsförvaltningen lyfter att de nationella minoriteterna är en heterogen grupp, men även att det inom en nationell minoritetsgrupp kan finnas undergrupper med olika kultur, språk och behov.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 240207.

   

  Förslag till beslut

  1. Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut.

   

  2. Ledamoten Per Rosencrantz (M) yrkade att nämnden skulle bifalla Moderaternas förslag till beslut enligt nedan:

   

  1. Att avslå förvaltningens förslag till beslut.
  2. Att därutöver anföra.

   

  I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Samer är också ett urfolk. Rätten till delaktighet och inflytande regleras i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

   

  Den här rätten till delaktighet och inflytande är mycket viktig. Men vi är inte av uppfattningen att vi ska inrätta ett nytt råd för nationella minoriteters rättigheter under kommunstyrelsen med 20 arvoderade ledamöter för att tillgodose dessa rättigheter. Vi ser en uppenbar risk att ett råd leder till att minoritetsfrågor inte får tillräckligt mycket uppmärksamhet i det dagliga arbetet, utan begränsas just till rådets fyra planerade sammanträden per år. Detta gäller inte minst den judiska minoritetens rätt till delaktighet och inflytande, som är särskilt angeläget just nu när antisemitismen tyvärr ökar.  

   

  Stockholm är idag förvaltningsområde för finska, meänkieli och samiska och har ett ansvar för att de åtaganden som medföljer uppfylls. I de fall som brister upptäcks bör i första hand åtgärder vidtas för att rätta till dessa tillsammans med exempelvis Länsstyrelsen eller Sametinget. Centralt för Moderaternas inställning i minoritetspolitiken är att minoriteters rättigheter ska tillgodoses. Men det finns andra verktyg än att inrätta ett nytt råd under kommunstyrelsen.

  Beslutsgång

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden beslutade, utan omröstning, enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Reservation

  Ledamoten Per Rosencrantz (M) anmälde att samtliga närvarande ledamöter från Moderaterna reserverade sig mot beslutet till förmån för Moderaternas förslag till beslut.

  Särskilt uttalande

  Vice ordföranden Johan Kling (C) lämnade följande särskilda uttalande:

   

  De nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar och de nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. De grupper som är nationella minoriteter har olika bakgrund, kultur och historia men gemensamt är att alla har långvarig historisk närvaro i landet och är en viktig del av Sveriges historia. Sverige ratificerade också för över 20 år sedan Europarådets minoritetskonventioner, 2010 trädde minoritetslagen i kraft och lagen förstärktes 2019. Sverige har därmed åtagit sig att vidta lämpliga åtgärder för att inom alla områden av det ekonomiska, sociala, politiska och kulturella livet främja fullständig jämlikhet mellan nationella minoriteter och den övriga befolkningen. De nationella minoriteternas rättigheter gäller i hela samhället och inte minst vilar ett stort ansvar på kommuner att främja minoritetsspråken, sprida information och se till att de som tillhör de nationella minoriteterna får möjlighet till delaktighet och inflytande i frågor som rör dem. Stockholms stad är dessutom förvaltningsområde för finska, meänkieli och samiska, vilket bland annat ger rätt att kommunicera med staden på sitt språk i tal och skrift samt rätt att få äldreomsorg på sitt minoritetsspråk. Därför kan språksatsningar för stadens anställda krävas för att säkerställa dessa rättigheter.

   

  Centerpartiets välkomnar att ett råd för nationella minoriteters rättigheter inrättas. Trots att det skett en del positiv utveckling på området så krävs det långsiktighet, nya verktyg och samråd för att stärka arbetet med nationella minoriteters rättigheter.  Dock saknar vi från Centerpartiet både i tjänsteutlåtandet från förvaltningen samt i underlaget att det är skillnad på vilka skyldigheter staden har gentemot samer, tornedalingar samt sverigefinnar i förhållande till övriga nationella minoriteter eftersom Stockholm är förvaltningskommun åt dessa. Både stadens och minoriteternas utgångspunkt blir annorlunda vad gäller just dessa grupper. Centerpartiet vill därför särskilt uppmärksamma vikten av att säkerställa språk- och kulturkompetensen i äldreomsorgen. Stockholm behöver stärka och säkerställa att medarbetarnas kompetens och informationen till bland annat personer som tillhör de nationella minoriteterna. Det är mycket bra att man uppmärksammar nationella minoriteters högtider men det är inte på något sätt tillräckligt för att uppfylla de lagstadgade rättigheter som samer, tornedalingar eller sverigefinnar har inom äldreomsorgen i enlighet med stadens status som förvaltningsområde. Vidare står det i underlagen att rådet inte ska fatta beslut utan fungera som en remissinstans vilket vi menar skapar en otydlighet kring huruvida rådet ska besluta om skriftliga yttranden eller enbart fungera som en diskussionsklubb.

  Bilagor

 • Arbetsmarknadsnämnden la sammanställningen av delegationsbeslut samt listan för inkomna och upprättade ärenden till handlingarna.

  Bilagor

 • Arbetsmarknadsnämnden la protokollet från arbetsmarknadsnämnden den 19 december 2023 till handlingarna.

  Bilagor

 • Arbetsmarknadsnämnden la protokollen från rådet för funktionshinderfrågor den 16 januari och 14 februari 2024 till handlingarna.

  Bilagor

 • Arbetsmarknadsnämnden la protokollet från förvaltningsgruppen den 15 februari 2024 till handlingarna.

  Bilagor

 • Skrivelse

   

  Vice ordförande Johan Kling (C), ledamoten Per Rosencrantz m.fl (M) och ledamoten Christina Tufvesson (L) överlämnade gemensamt nedan skrivelse till nämnden för beredning.

   

  Skrivelse angående upphandling av Komvux
  AMF 2024/311

   

  Komvux har en central roll i staden och fyller även en kompensatorisk funktion - en möjlighet för individer att få en andra chans till studier samt till deltagande i samhälls- och arbetslivet, till exempel för alla de unga stockholmare som inte slutfört sin gymnasieutbildning. Det är alltså centralt att Komvux i Stockholm fungerar så bra som möjligt. Det är viktigt att underlätta omställningen i arbetslivet, samt att stå upp för det livslånga lärandet och ambitionen att ge alla människor, oavsett kön eller bakgrund, en andra chans. Lika viktigt är att den kompetensbrist som många företag upplever åtgärdas.

   

  Stockholms stad har nyligen genomfört en upphandling av vuxenutbildning inom 10 olika områden. Dock har staden beslutat att inte gå vidare med upphandlingen av vuxenutbildning inom VVS och fastighet samt hotell och restaurang. Orsaken till detta är att ingen aktör på marknaden lämnat något anbud för dessa utbildningar. Det handlar om totalt 200 utbildningsplatser per år under en sexårsperiod som skulle upphandlats.

   

  Kompetensbehovet inom områdena VVS och fastighet samt hotell och restaurang är stort. På individplanet handlar det om människor som får se sina framtidsplaner om yrkesutbildningar som ger både jobb och lön grusade.

   

  Mot den bakgrunden vill vi ställa följande frågor

   

  • Vad händer nu med de 40 deltagarna i VVS och fastighetsutbildningen som inte har någon utbildningsanordnare att gå klart hos efter halvårsskiftet 2024?
  • Vad gör arbetsmarknadsnämnden åt situationen?
  • Kommer den här sortens utbildningar att finnas kvar i kommunen?
  • Det har varit en dialog mellan staden och privata utbildningsanordnare för att förbereda upphandlingen inom VVS och fastighet samt hotell och restaurang. Hur har det då kunnat bli så här?

   

  Inskickade frågor

   

  Sverigedemokraterna hade skickat in nedan frågor till förvaltningen:

  • Fråga avseende kommunikationskostnaderna hos AMF
  • Fråga avseende säkerheten hos personalen på jobbtorg hos AMF
    

  Frågorna kommer att besvaras skriftligen via mail till samtliga i nämnden.

   

  Centerpartiet hade skickat in nedan fråga till förvaltningen:

  • Fråga angående sommarjobb för 13-15 åringar
    

  Frågan kommer att besvaras skriftligen via mail till samtliga i nämnden.

   

 •  

  Förvaltningschefen informerade om

  • Planerade verksamhetsbesök för nämnden under vårterminen. Schemat sänds ut till samtliga i nämnden.
  • Passerkort till stadshuset. Ledamöter och ersättare som innehar personligt passerkort till stadshuset kan själva gå in till gruppmöten eller sammanträden och behöver således inte invänta nämndsekreterare eller borgarrådssekreterare. Viktigt att inte ta med någon annan person utan kort. Övriga personer kommer att bli föranmälda i vanlig ordning och upphämtade i receptionen.

   

  Upphandling komvux

  Anna Sundin, verksamhetschef Kvalitet och uppföljning, Vuxenutbildning Stockholm informerade och besvarade frågor kopplat till den pågående upphandlingen av komvux. 
   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.