Hoppa över navigering
 • § 1

  Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslistan

 • § 2

  Val av protokollsjusterare och tid för justering av protokollet

 • § 3

  Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

 • Arbetsmarknadsnämnden beslutade den 14 juni 2022 om aktualisering av delegationsordning för arbetsmarknadsförvaltningen. Med anledning av förändringar av bland annat lagstiftning och andra styrdokument, uppdrag och organisation behöver delegationsordningen uppdateras.

  Förändringar gällande delegation föreslås inom områdena Allmänna ärenden, Ekonomi/upphandling, Personalärenden, Kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna samt Förvaltarenheten. Förvaltningen föreslår bland annat att delegation av beslut om att elevs utbildning ska upphöra tas bort och att dessa beslut tillställs nämnden. De förändringar som gäller delegation återges med markeringar i bifogad förteckning.

  Utöver detta har delegationsförteckningens utformning förändrats i syfte att underlätta för chefer vid fattande av delegationsbeslut. Dessa förändringar är administrativa och utseendemässiga samt består i att förteckningen innehåller fler rubriker än tidigare. Dessa förändringar är inte markerade i bifogad förteckning då de inte utgör någon förändring av delegation.

   

  Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 19 januari 2023.

  Beslutsgång

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

 • Mycket tyder på att 2023, och de närmast kommande åren, blir utmanande ekonomiskt internationellt, för Sverige och för staden. Osäkerheten är stor och det är svårt att förutse och bedöma vilken påverkan detta kommer att ha på Arbetsmarknadsnämndens verksamhet.

   

  Arbetslösheten i de grupper som nämnden riktar sina arbetsmarknadsinsatser till påverkas av konjunkturläget, vilket innebär ett kontinuerligt behov av anpassningar och åtgärder. De grupper som Jobbtorg Stockholm erbjuder arbetsmarknadsinsatser till har dock en utsatt position på arbetsmarknaden oavsett konjunktur. Den strukturella arbetslösheten riskerar att bestå under en lång tid till följd av att utbud och efterfrågan av arbetskraft inte matchar. Vuxenutbildningen (komvux och yrkeshögskola) har en viktig roll i att motverka att konjunkturell arbetslöshet övergår till strukturell arbetslöshet och medför att de som blivit arbetslösa får svårt att komma tillbaka in på arbetsmarknaden. Nämnden kommer fortsatt att utveckla och förstärka arbetet för att kombinera arbetsmarknadsinsatser med utbildning för att öka möjligheterna till en mer långsiktigt hållbar förankring på arbetsmarknaden. Nämndens insatser för att stödja personer från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet fortsätter under 2023. Insatserna samordnas med övriga berörda nämnder.

   

  Personer ur socialpsykiatrins målgrupp och personer med stöd enligt LSS ska, efter biståndsbeslut, kunna erbjudas särskilt individanpassad stödinsats för att underlätta arbete eller studier på jobbtorg. Insatserna ska ges som alternativ till sysselsättningsinsats och daglig verksamhet eller som övergång från sysselsättning och daglig verksamhet till arbete. Nämnden kommer också att i dialog med stadsdelsnämnderna verka för att fler stockholmare skrivs in på Jobbtorg Stockholm för att få ta del av stöd och insatser.

   

  Nämnden har en omfattande uppsökande verksamhet, inte minst för ungdomar både inom kommunala aktivitetsansvaret (KAA) där ungdomarna är 16-19 år, och för att nå ungdomar som varken arbetar eller studerar (UVAS) inom åldersgruppen 20-29 år. Under 2023 kommer det uppsökande arbetet att ytterligare förstärkas och samverkan utvecklas med andra nämnder och aktörer. Nämndens uppsökande uppdrag för att nå personer som bedöms ha behov av att studera på komvux kommer att utvecklas och förstärkas, bland annat på Järva där det utvecklingsarbete som inleddes under 2022 kommer att fortsätta och implementeras.

   

  Nämnden kommer fortsatt att stärka sitt arbete i ytterstaden och i samverkan med stadsdelsnämnderna utveckla mer träffsäkra och effektiva insatser för att nå stockholmare som vill och behöver stärka sina förutsättningar för jobb och studier. Nämnden kommer att medverka i den beslutade satsningen Fokus Järva, utifrån beslutade prioriteringar och inriktning.

   

  Efterfrågan på kompetens, ofta yrkesutbildad, är stor i många branscher. Bristen på kompetens anges som ett av de stora – ibland det största – tillväxthindret. Samtidigt innebär strukturomvandlingen att kraven på kompetens ständigt ändrats. Bland offentliga arbetsgivare är bristen på arbetskraft fortsatt utbredd och generell. Samtidigt innebär ändrade och höjda kompetenskrav att nämnden alltid behöver utveckla och uppdatera utbildningar för att eleverna ska bli aktuella för jobb efter utbildningen. Under 2023 kommer utbildningarna till undersköterska ses över i ljuset av att det blir en skyddad yrkestitel och kombinationsutbildningarna (där språk och yrkeskunskaper lärs ut integrerat) inom vård och omsorg omarbetas som en följd av ökade språkkrav från arbetsgivare.

   

  Vuxenutbildningens funktion och betydelse i omställning, komplettering, introduktion och förberedelser är alltmer betydelsefull, både för kompetensförsörjning och för arbetsmarknadspolitiken, där utbildning har blivit en central komponent. Nämnden har i sitt utbud flera utbildningar som arbetats fram i nära samarbete med branscher och arbetsgivare, där möjligheten att få ett jobb efter genomgången utbildning är stor. Trots ansträngningar att marknadsföra och presentera utbildningarna är söktrycket lågt. Ett fortsatt viktigt fokus är därför hur nämnden tillsammans med arbetsgivare och bransch tillsammans kan arbeta med att öka yrkens attraktivitet och öka söktrycket på utbildningarna.

  Staden har i sin budget beslutat om ökade ambitioner både i kvalitet och i antal gällande kommunala arbetsmarknadsanställningar, Stockholmsjobb, och feriejobb för ungdomar. Nämnden har från 2023 ett samlat ansvar för Stockholmsjobben och kommer att utveckla såväl arbetssätt som samverkan med stadsdelsnämnder och andra aktörer för att öka kvalitet och säkerställa tillgången på arbetstillfällen. Ett särskilt fokus är att utveckla möjligheterna till att kombinera ett Stockholmsjobb med studier. Nämnden samordnar stadsdelsnämndernas uppdrag om att tillhandahålla feriejobb till stadens ungdomar. Även här kommer nämnden fortsätta arbetet med att få fram arbetsplatser och ökad kvalitet, och att förenkla och effektivisera stadsdelarnas handläggning och hantering vid ansökning, anställning och utvärdering.

   

  Flertalet av nämndens avtal med leverantörer av komvux har löpt i tre år vid årsskiftet 2023/2024. Avtalen stipulerar ytterligare förlängning maximalt kan göras ytterligare ett år. Nämnden behöver därför genomföra en upphandling för att kunna ingå nya avtal och säkerställa tillgång till vuxenutbildning. Nämnden har under 2022 påbörjat arbetet och under våren kommer arbetet intensifieras. I de analyser som ligger till grund för en kommande upphandling beaktas vuxenutbildningens breddade uppdrag, erfarenheter från innevarande avtalsperiod, hur stadens styrning säkerställs samt förutsättningar för att stadens egen-regi kan öka. Bedömningen är att nämnden bör besluta om en kommande upphandling hösten 2023.

   

  Arbetsförmedlingen är en central samverkanspart för nämnden. En ny samverkansöverenskommelse ingicks i december 2022 och börjar gälla 1 januari 2023. En god och nära samverkan är mycket viktig för att stadens och nämndens mål för fler i arbete och studier uppnås. Arbetet med att ytterligare konkretisera samverkan med myndigheten kommer att pågå under våren 2023 och dokumenteras i bilagor till huvudöverenskommelsen.

   

  Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 januari 2023.

   

  Förslag till beslut

   

  1) Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) m.fl, ledamoten Maria Ljuslin (V), samt ledamoten Kristina Mattsson (MP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

   

  2) Vice ordföranden Johan Kling (C) yrkade bifall till Centerpartiets egna förslag till beslut.

   

  3) Ledamoten Per Rosencrantz (M) m.fl yrkade bifall till Moderaternas egna förslag till beslut.

   

  4) Ledamoten Christina Tufvesson (L) yrkade bifall till Liberalernas egna förslag till beslut.

   

  Beslutsgång

   

  Inför beslut ställde ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) proposition på de 4 olika yrkandena.


  Nämnden beslutade i enlighet med ordförandens förslag.

   

  Avstår deltagande vid beslut

   

  Tjänstgörande ersättaren Leif Söderström (SD) meddelade att han avstod från deltagande vid beslut med hänvisning till ett särskilt uttalande.

   

  Reservation

   

  Vice ordföranden Johan Kling (C) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

   

  Förslag till beslut

  Att avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget 2023

  Att återkomma med ett förslag till verksamhetsplan och budget utifrån Centerpartiets reservation i kommunfullmäktige

  Att därutöver anföra följande

   

  Centerpartiet har lämnat ett eget förslag till budget för Stockholms stad kommande år. I vår budgetreservation i kommunfullmäktige finns bland annat omfattande satsning på en aktiv arbetsmarknadspolitik som syftar till att fler som står långt från arbetsmarknaden ska få chansen att glänta på dörren till arbetsmarknaden. Satsningar, samarbeten och åtgärder som syftar till att fler unga ska få den första raden på sitt CV, att grupper som står långt från arbetsmarknaden får hjälp att hyvla ner uppsvällda och vattensjuka trösklar som gör den tröga dörren till arbetsmarknaden lättare att glänta på och öppna. Att fler barn ska få se sina föräldrar gå till jobbet på morgonen.

   

  De senaste åren har en pandemi härjat, men Stockholms arbetsmarknad står ändå starkt rustad inför den stundande lågkonjunkturen. I en lågkonjunktur behövs en aktiv arbetsmarknadspolitik, något som Centerpartiets den senaste mandatperioden haft tillsammans med de Grönblå partierna i Stockholm, en politik vi nu vill intensifiera och jobba vidare med i vår budgetreservation för 2023. För Centerpartiet är det viktigt att staden inte sänker ambitionen, utan fortsätter vara en aktiv spelare för att fler ska komma i arbete och fortsatt utveckla satsningar som:

   

  • Integrationspakten som idag samlar fler än 400 företag och organisationer som är med och bidrar till att fler kommer i arbete i Stockholm.
  • Den Sverigeunika satsningen på integrerad undervisning i komuvx och SFI. Hade vi fått styra hade vi gjort en rejäl reform av SFI, inklusive sammanhållna elevgrupper, fler yrkespaket, bättre studie- och yrkesvägledning och samarbete med civilsamhället. Vi införde under förra mandatperioden bland annat stärkt kvalitetsgranskning och resultatbaserad peng inom SFI.
  • Säkerställa branschråd inom alla yrkesutbildningar i komvux fortsätta jobba och utveckla utbildningen för att bättre motsvara arbetsmarknadens behov.
  • Slå vakt om Welcome House som sammanför alla stadens verksamheter som jobbar mot nyanlända, samt statliga myndigheter, och inte minst civilsamhälle och företag, allt under ett tak. En väg in till arbetsmarknaden och det svenska samhället.
  • Fortsätta samarbeta med civilsamhället i arbetsmarknadsinsatserna – bl a genom att genom upphandlingar ge fler organisationer samma möjlighet som Stadsmissionen och Yalla Rinkeby att erbjuda arbetsträning.
  • Språk- och yrkesutbildning för välfärdsyrken, särskilt inom äldreomsorgen, både för att befintlig personal ska nå upp till kunskapskraven och för att fler ska söka sig till dessa viktiga yrken som har stora rekryteringsbehov.
  • Breddad rekrytering genom arbetsdifferentsieringsanalyser i stadens verksamheter för att fler med funktionsnedsättning ska kunna ta ett arbete, exempelvis som serviceassistent.

   

  Vänsterstyrets budget är en återgång till den fantasilösa politik som bedrevs sist Socialdemokraterna hade makten i Stadshuset. Exempelvis genom en huvudlös utökning av antalet tillfälliga visstidsanställningar till de som står utanför arbetsmarknaden. Oberoende forskning visar att denna typ av insats inte har positiva effekter för alla som står utanför arbetsmarknaden. En nyckel är till exempel att arbetsplatsen är en del av ordinarie verksamhet och att arbetsuppgifterna ger verklig arbetslivserfarenhet. När nu majoriteten genomför en överexpansion är risken stor att stadens verksamheter inte kan ta fram så många platser för Stockholmsjobb som Socialdemokraterna i Stadshuset har tänkt sig utan det blir åter sysselsättning utan koppling till arbetsmarknaden. Fyra års arbete för att öka kvaliteten på stadens arbetsmarknadsinsatser riskerar att gå om intet när kvantitet går före kvalitet.

   

  Det nya styret verkar hysa en ideologiskt rotad misstänksamhet mot det arbete som genomförs i företag och civilsamhället. Vuxenutbildningen ska bedrivas i egen regi i högre grad enligt budgeten som är lagd, utan att detta grundar sig i någon behovs- eller konsekvensanalys. Vi vill istället att komvux och SFI utvecklas för att bli mer flexibelt och anpassat utifrån arbetsmarknadens behov, tillsammans med Stockholms alla företag. Samarbete med övriga kommuner i länet behöver initieras och förstärkas så att Stockholmselever får ett större utbud av utbildningar att söka och företag kan hitta rätt kompetens.

   

  Det är ett par exempel på den stora skillnaden mot en öppen, grön och liberal politik som syftar till att utgå ifrån verkligheten hos de riktiga jobbskaparna - små och medelstora företag. Centerpartiet tror att Stockholm behöver en näringslivsfrämjande politik, som skapar förutsättningar för företagen att skapa nya jobb.

   

  Vi har också en viktig uppgift i att fånga upp de som hamnat mellan stolarna, vilket är lätt hänt i byråkratins Sverige. För de som behöver stöd i att stå till arbetsmarknadens förfogande behöver stadens Jobbtorg vara effektivt och arbeta individuellt med kortaste vägen till jobb för alla. Därför är det obegripligt varför majoriteten så drastiskt sänker ambitionerna på detta område. Den grönblå majoriteten införde förra mandatperioden ett mål att alla som skrivs in på Jobbtorg ska ha individuella handlingsplaner inom fem dagar. Detta mål är nu borttaget och istället ger nu vänsterstyret sig själva 90 dagar för att få en ungdom i en anpassad arbetsmarknadsinsats. Det är inte så vi kortar vägen till arbete och avhjälper kompetensbristen.

   

  Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi visar i en nyligen publicerad rapport att kvinnor som kommit till Sverige som anhöriginvandrare från länder utanför EU är den grupp som löper störst risk att inte komma in på arbetsmarknaden överhuvudtaget. Att inte ha ett arbete, kollegor, nätverk och en egen inkomst hämmar förstås kraftigt möjligheterna för alla dessa kvinnor. Att fler utrikesfödda kvinnor kommer in på arbetsmarknaden är en avgörande fråga för samhället. Vi behöver göra mycket mer för att skapa snabbare vägar till jobb, skapa fler enkla instegsjobb och utmana svensk byråkrati och en stel arbetsmarknad. Med Centerpartiets budget hade insatserna till kvinnor som står långt från arbetsmarknaden dubblerats. Vi har också avsatt medel för fler stadsdelsmammor – det är dels en arbetsmarknadsinsats men också ett viktigt arbete för att överhuvudtaget nå kvinnor (och män) som står långt från arbete.

   

  Viljeinriktningen förenar de flesta av stadens partier. Vi vill alla se fler i arbete och med egen försörjning. Tyvärr är majoritetens politik som hämtad ur en historiebok och riskerar bidra till att cementera de höga trösklar till arbetsmarknaden som byggts upp under decennier av socialdemokratisk politik i Sverige. En öppen, grön och liberal politik utgår från verkligheten på arbetsmarknaden och kan korta vägen till arbete för fler.

   

  Reservation

   

  Ledamoten Per Rosencrantz (M) m.fl  reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

   

  Förslag till beslut

  Att avslå förvaltningens förslag till beslut med hänvisning till Moderaternas budgetförslag för 2023 och

  Att därutöver anföra

   

  Moderaterna kommer under denna mandatperiod fortsätta arbeta för arbetslinjen, alla har ett ansvar att bli självförsörjande. Stadens arbetsmarkandinsatser bör fokusera på dem som behöver mest hjälp att ta sig in på arbetsmarknaden. Moderaterna är en garant för ordning och reda i Stockholms stads ekonomi och en effektiv användning av skattebetalarnas pengar. Stockholm ska ha Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.

   

  Stockholm ska vara en stad präglad av mångfald. Blandningen av människor från olika delar av världen är positiv och berikande och stärker Stockholm som internationell storstad. Samtidigt står Stockholm med betydande problem i utanförskapsområden som kan verka som grogrund till kriminalitet. Det är allvarligt.

   

  I Stockholm ska vägen till arbete och kunskaper i svenska vara kort och människor ska vara självförsörjande, oavsett ursprung. Stockholms arbetsmarknad är stark, men också i Stockholm är arbetslösheten märkbart högre bland utrikes födda – särskilt kvinnor – än bland inrikes födda.

   

  Beträffande majoritetens budget är Moderaterna särskilt kritiska till att:

   

  • Vänsterstyret räknar hem 20 miljoner kronor i förskott på ekonomiskt bistånd till ”följd av ökade ambitioner för arbetsmarknadsinsatser”. Detta framstår som en glädjekalkyl från majoriteten och det finns tyvärr inget fog för att tro att en sådan besparing kommer att ske.
  • Vänsterstyrets 90-dagars garanti för jobb, studier eller praktik har försökts på olika sätt – och under olika namn – av tidigare socialdemokratiska regeringar och alltid misslyckats, vilket bland annat Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) visat i rapporten ” Ingen effekt av Utvecklingsgarantin för ungdomar”: https://www.ifau.se/Press/Pressmeddelanden/Ingen-effekt-av-Utvecklingsgarantin-for-ungdomar/

   

  I stället vill Moderaterna särskilt lyfta fram följande förslag för att för att på riktigt minska arbetslösheten och utanförskapet i vår stad:

   

  • Kraven på° de som erhåller försörjningsstöd ska skärpas och arbetet mot felaktiga utbetalningar ska stärkas.
  • Näringslivet ska involveras i utformningen av utbildningar och arbetsmarknadsinsatser, till exempel att utbudet av vuxenutbildning ska ske i nära dialog med näringslivet och snabbt anpassas efter efterfrågan samt i linje med arbetsmarknadens behov.
  • Prioritera uppsökande verksamhet, med fokus på de som står längst ifrån arbetsmarknaden.
  • Samhällsorienteringen för stadens nyanlända ska utvecklas och kompletteras genom ökad samverkan med ideella organisationer och företag.
  • Kvalificerade feriejobb, något vi prioriterade föregående mandatperiod, men mer behöver göras.
  • Det är viktigt att jobbansökningar leder till arbete. Sökaktiviteten behöver vara hög samtidigt som kvalité i ansökningar förbättrar matchningen.
  • Utveckla och förstärk arbetet med stadsdelsmammor, särskilt i utsatta områden.
    

    

   

  Reservation

   

  Ledamoten Christina Tufvesson (L) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

   

  Förslag till beslut

  Att avslå förvaltningens svar med hänvisning till Liberalernas förslag till budget 2023

  Att utöver det anföra följande

   

  Liberalismens viktigaste värdering är frihet och alla människor har rätt att leva ett liv i frihet. För oss liberaler innebär det inte bara att man kan göra vad man vill utan att man också har kapacitet att styra sitt eget öde. En egen försörjning, ett eget arbete, är nog en av de viktigaste förutsättningarna för verklig frihet.

   

  Den ideologiska skillnaden mellan det rödgröna förslaget till verksamhetsplan avseende år 2023 och den verksamhetsplan som gällde under det blågröna styret för år 2022 framgår tydligt av inriktningsmålen i verksamhetsplanerna. Där det blågröna styrets första inriktningsmål var ”En modern storstad med möjlighet och valfrihet för alla” så nämner det rödgröna förslaget till verksamhetsplan inte alls vare sig frihet eller valfrihet i sina inriktningsmål. Det är ganska slående att konstatera att orden ”frihet” eller ”valfrihet” överhuvudtaget inte förekommer i det rödgröna förslaget till verksamhetsplan för år 2023. Under mandatperioden kommer Liberalerna att arbeta för mer frihet och valfrihet även på detta område.

   

  En annan ideologisk skillnad rör den betydelse som företag och näringsliv spelar för arbetsmarknaden i Stockholm. Stockholm är inte bara en stad i världen utan en världsstad. Arbetskraftsinvandring är bra för Stockholms ekonomi och välfärd. Så det ska vara lätt att driva företag här och det ska vara enkelt för företag att anställa människor från andra länder och attraktivt för människor med nyckelkompetens att välja Stockholm. Därför vill vi Liberaler satsa på stärkt samverkan med näringslivet för fler kvalitativa jobb. Även på detta område finns det skillnader mellan det rödgröna förslaget till verksamhetsplan för år 2023 och den verksamhetsplan som gällde under det blågröna styret 2022. Verksamhetsplanen för 2022 betonade företagens och näringslivets roll i inriktningsmålen i kontrast till det rödgröna förslaget till verksamhetsplan för år 2023. Vi kommer fortsatt under mandatperioden att betona företagens roll för en stark arbetsmarknad.

   

  Idag tar det längre tid för utrikes födda kvinnor än för utrikes födda män att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Många utrikesfödda kvinnor nås inte av samhällets integrationsinsatser. Det kan inte vara så att arbetsmarknadsåtgärder systematiskt nyttjas av män i större utsträckning och att kvinnor inte kommer i arbete och egenförsörjning. Friheten att forma sitt eget liv ska gälla alla, även de som kanske har minst frihet, nämligen nyanlända kvinnor. Därför är det särskilt viktigt att nyanlända kvinnor, som står långt ifrån arbetsmarknaden, får hjälp och därför bör jobbtorgen och stadsdelsmammorna jobba tätare ihop för att stötta just nyanlända kvinnor.

   

  Särskilt uttalande

   

  Vice ordföranden Johan Kling (C), ledamoten Per Rosencrantz (M) m.fl samt ledamoten Christina Tufvesson (L)  lämnade gemensamt följande särskilda uttalande.

   

  Trots en pandemi, skenande energipriser och ett invasionskrig i vår närhet har Stockholm de senaste åren utvecklats, växt och varit en konkurrenskraftig region i norra Europa. Stockholm är en stad som haft en budget i balans, med en god arbetsmarknad, helt enkelt en stad som står väl rustad inför den annalkande lågkonjunkturen.

   

  Centerpartiet, Moderaterna och Liberalerna i Arbetsmarknadsnämnden vet att en aktiv arbetsmarknadspolitik som står upp för de som är längst från arbetsmarknaden blir allt viktigare. Att staden fortsätter att utveckla och förvalta det arbete som inleddes av den grönblå majoriteten under förra mandatperioden behöver fortsätta. Det är viktigt att fler unga kommer i arbete, att nyanlända kvinnor ges chansen till att lära sig språket och får vara med, utvecklas och bidra. Det är också viktigt att personer som inte är fullt arbetsföra ges chansen att bidra utifrån sina förutsättningar och villkor. Utanförskapet i Stockholm måste minska.

   

  Stadens invånare får aldrig hamna i passivitet, och ska direkt vid inskrivning på jobbtorgen få hjälp till en individuell handlingsplan, branschråden ska var med och utforma utbildningar i Komvux för att utbildningen ska motsvara och matcha arbetsmarknadens behov och det uppsökande arbetet med stadsdelsmammor för att nå kvinnor långt från arbetsmarknaden i förorten behöver fokuseras och utvecklas i ytterstaden.

   

  För att Stockholm ska fortsätta vara en expansiv, innovativ och modern stad krävs också en aktiv näringslivspolitik, som lyssnar på företagen, idéer och invånarna. Om Stockholm ska få ett näringsliv i toppklass krävs att företag får växa och blomstra. I våra små och medelstora företag skapas fyra av fem nya jobb. Här finns en tydlig skiljelinje i politiken. Vårt alternativ vill se en politik som ger näringslivet goda förutsättningar, bygger samarbete med civilsamhället.

   

  Vi vet också att, en trygghet stad är en stad där människor jobbar, där barn ser sina föräldrar gå till jobbet på morgonen. Det skapar inte bara trygga familjer, det skapar en framtidstro och ger en vilja att vara med och bidra. En stad där vägen till jobb och självförsörjning är lätt skapar också en trygg stad, vilket bevisar att arbetsmarknads- och näringspolitiken är så viktig.

   

  Till sist: Att fler ska få ett jobb är en god intention, men för att det ska bli verklighet behövs en aktiv arbetsmarknads- och näringslivspolitik, med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vid rodret och den budget som nu passerat kommunfullmäktige är risken stor att staden hamnar i samma gamla hjulspår som förra gången dessa partier styrde tillsamman.

   

  Särskilt uttalande

   

  Tjänstgörande ersättaren Leif Söderström (SD) lämnade följande särskilda uttalande.

   

  Verksamhetsplanen som föreslås till antagande bygger på majoritetens stadshusbudget. Den innehåller en del inriktningar som vi anser är positiva. Men det finns även budgeterade prioriteringar som vi inte ställer oss bakom. Därmed avser vi att avstå från att delta i beslutet.

   

   

 • § 6

  Anmälan av beslut fattade på delegation samt inkomna och upprättade ärenden

 • § 7

  Anmälan av protokoll från föregående arbetsmarknadsnämnd

 • § 8

  Anmälan av protokoll från funktionshinderrådet

 • § 9

  Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppen

 • § 10

  Nämndens frågor

 • § 11

  Förvaltningsinformation

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.