Hoppa över navigering
 • Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) öppnade sammanträdet och föredragningslistan godkändes.

 • Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) och vice ordföranden Johan Kling (C) utsågs att justera dagens protokoll.
  Protokollet ska justeras senast den 11 september 2023.

 • Arbetsmarknadsnämnden gav Niklas Bremler, Sveriges Lärare närvarorätt vid dagens sammanträde.

 • Kommunstyrelsen har remitterat ärendet Förskolerapport 2022 till arbetsmarknadsnämnden för yttrande. Förskolenämnden har i budget i uppdrag att årligen utarbeta en stadsövergripande rapport för verksamhetsområdet förskola. Rapporten ska inkludera en lägesbeskrivning och analys av utvecklingen inom förskoleområdet.

   

  I förskolerapporten identifieras att behovet att höja personalens kompetens i det svenska språket har lett till utbildningsinsatser och arbetsplatslärande i kommunal förskola.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen anser att vidden av problemet med bristande svenska hos förskolepersonalen inte är helt tydligt beskriven. Rapporten lyfter fram samverkan med sfi när det snarare handlar om svenska som andraspråk med ett skarpt och utvecklat yrkesspråk snarare än grundläggande svenska.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen vill även lyfta behovet av att följa upp kurstillfällen på arbetsplatsen tillsammans med lokala ombud. Avslutningsvis vill förvaltningen poängtera vikten av en stark koppling och ett utvecklat samarbete mellan arbetsmarknadsförvaltningen och den nya förskoleförvaltningen.

   

  Arbetsmarknadsnämnden föreslås hänvisa till förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över remissen.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 230817.

  Förslag till beslut

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut.

  Beslutsgång

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) fann, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.

   

  Särskilt uttalande

  Ledamoten Christina Tufvesson (L) lämnade följande särskilda uttalande.

   

  Kommunstyrelsen har remitterat Förskolerapport 2022 till Arbetsmarknadsnämnden för yttrande.

   

  I förvaltningens förslag till yttrande lyfts i synnerhet problemet med bristande svenska hos förskolepersonalen samt behovet av samarbete mellan arbetsmarknadsförvaltningen och den nya förskoleförvaltningen.  

   

  Liberalerna anser att det är viktigt att förbättra det språkutvecklande arbetet och att stärka kunskaperna i svenska hos förskolepedagogerna. Staden bedriver en rad insatser över hela staden i det språkutvecklande arbetet. Dessa behöver fortlöpande utvärderas och kvalitetssäkras. I förskolan läggs grunderna för vidare kunskapsinhämtning i skolan och om personalens kunskaper i svenska är för låga riskerar det att försvåra barnens fortsatta lärande i skolan, speciellt för de barn som inte pratar svenska i hemmet.

   

  Målsättningen med ett utvecklat samarbete mellan arbetsmarknadsförvaltningen och den nya förskoleförvaltningen bör vara att gynna den framtida kompetensförsörjningen hos förskolepersonalen.

   

  Liberalerna har redan i juni i år yttrat sig över Förskolerapporten 2022 inom ramen för förskolenämndens verksamhet och kan i övrigt hänvisa till vad som sagts där.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har remitterat betänkandet Kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd (SOU 2023:35) till arbetsmarknadsnämnden för yttrande.

   

  I betänkandet föreslår utredaren att det ska införas krav på kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället för att permanen  uppehållstillstånd ska kunna beviljas. Utredningen föreslår att kunskaperna ska visas genom ett godkänt prov för permanent uppehållstillstånd. Provet består av två delprov; ett som avser det svenska språket och ett som avser det svenska samhället.

   

  Kunskapskravet för permanent uppehållstillstånd föreslås omfatta den som har fyllt 18 år och upp till pensionsåldern med undantag för vissa målgrupper.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen delar uppfattningen om att kunskaper i svenska språket och kunskaper om det svenska samhället har stor betydelse för möjligheten att få arbete och integreras i det svenska samhället. Forskning visar att integrationen försvåras med tillfälliga uppehållstillstånd medan permanent uppehållstillstånd är en katalysator för en bättre ställning på arbetsmarknaden och för individens politiska och sociala engagemang, vilket utredningen också belyser.

   

  Förvaltningen instämmer i utredningens analys att äldre personer och personer med funktionsnedsättning löper större risk att drabbas av diskriminerade effekter om kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd införs. Det riskerar innebära försämring för barn eftersom de indirekt blir påverkade av de krav som ställs på vårdnadshavare. Ur ett jämställdhetsperspektiv riskerar kvinnor i högre grad drabbas av inlåsningseffekter än män om kunskapskrav införs.

   

  Förslaget innebär ökade samhällskostnader för stat, region, och kommun.

   

  Syftet med kunskapskravet för permanent uppehållstillstånd är att främja integrationen och ett inkluderande samhälle där individen stärks och ökar sina möjligheter att aktivt delta i samhället. Samtidigt finns det ingen bevisad effekt eller stöd för att det är en samhällseffektiv väg att gå i syfte att stärka integrationen.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 230817.

  Förslag till beslut

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut.

  Beslutsgång

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) fann, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har remitterat Motion om feriejobb, från Andréa Hedin och Per Rosencrantz, båda (M), till arbetsmarknadsnämnden för yttrande.

   

  Motionens författare föreslår att:

  • krav på godkända betyg i kärnämnena svenska, matematik och engelska införs för att erhålla ett kommunalt feriejobb. Utan godkända betyg i ovanstående ämnen ska lovskola genomgås innan ett feriejobb kan bli aktuellt.
  • det feriejobb som erbjuds till den potentiella feriearbetaren är kopplat till inriktningen på personens pågående skolgång när det är möjligt.
  • CV, personligt brev samt anställningsintervju utgör ett krav för att erhålla ett kommunalt feriejobb.
  • intyg för andra sökta sommarjobb utgör ett krav för att erhålla ett kommunalt feriejobb.
  • förtur till kommunala feriejobb ges till unga med funktionsvariation, socioekonomiskt svagare förhållanden samt de som fått goda referenser från tidigare perioder.

   

  Det finns idag en prioriteringsordning för hur feriejobben fördelas, vilket innebär att bland annat unga med funktionsnedsättning, unga som har avbrutit sina gymnasiestudier och omfattas av kommunens aktivitetsansvar, samt unga med andra särskilda behov kan prioriteras bland de sökande. I ansökan om feriejobb kan den sökande presentera sig själv och sina intressen, och i de fall en ungdom har erbjudits lovskola prioriteras detta framför ett feriejobb. Arbetsmarknadsförvaltningen bedömer att förslagen i motionen skulle riskera att försämra förutsättningarna att få ett feriejobb för de unga som har störst behov av insatsen. Förslagen skulle även kräva att syfte och målsättningar med feriejobben revideras, samt att ytterligare resurser tillförs för att kompensera för ett utökat uppdrag kopplat till bland annat administration och samordning.

   

  Feriejobb, och möjligheten till ett första arbete, är viktigt och Stockholms stad arbetar långsiktigt för att erbjuda fler ungdomar arbete inom stadens verksamheter.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 230817.

  Förslag till beslut

  1. Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut.

   

  2. Ledamoten Per Rosencrantz (M) m.fl. yrkade att nämnden skulle bifalla Moderaternas förslag till beslut enligt nedan:

   

  Att    tillstyrka motionen i sin helhet  

  Att    därutöver anföra

   

  Moderaterna i Stockholm stad har presenterat nya förslag för att erhålla ett kommunalt feriejobb. Motionens syfte är att förstärka drivkraften för att få godkända betyg och för att klara sig vidare in på arbetsmarknaden. Det föreslås därför ett krav på godkänt i matematik, svenska, engelska innan man kan erhålla ett kommunalt feriejobb. Har eleven inte godkänt får eleven först gå i lovskola och därefter jobba direkt efter genomförd lovskola.

   

  De som feriejobbar är ca 16-19 år gamla och närmar sig vuxenlivet och att klara gymnasieskolan är ett viktigt vaccin mot utanförskap. Av samtliga elever som påbörjade på ett yrkes- eller högskoleförberedande program i Stockholms stads gymnasieskolor 2019 var det 73,5 procent som erhöll gymnasieexamen efter tre år och det tycker Moderaterna är för få.

   

  Sommarlovet är 10 veckor, feriejobbet är tre veckor och med några veckor lovskola innan feriejobb ger vi Stockholms unga bättre chanser att klara sig i arbetslivet. Vi är oroliga för vad som händer när Stockholms unga är för gamla för ett kommunalt sommarjobb men inte kan anställas för att de saknar grundläggande kunskaper med sig från gymnasiet. Därför föreslår vi några veckors lovskola innan man börjar sitt sommarjobb för den som missat provtillfällen eller lektionstillfällen under terminen.

   

  För Moderaterna ska kommunala feriejobb riktas till de ungdomar som behöver insatsen som bäst. Det är därför rimligt att prioritera unga som har en funktionsvariation eller som kommer från svagare socioekonomiska förhållanden när feriejobben ska fördelas. Det har varit en grundläggande princip när Moderaterna har styrt i Stockholm och så ska det också förbli. Det är också viktigt att komma ihåg att det finns många ungdomar med fysiska- eller neuropsykiatriska funktionshinder som behöver individuella anpassningar och, som ska undantas från de generella regelverket.  

   

  Beslutsgång

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden beslutade, utan omröstning, enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Reservation

  Ledamoten Per Rosencrantz (M) m.fl. reserverade sig mot beslutet till förmån för Moderaternas förslag till beslut.

  Särskilt uttalande

  Ledamoten Christina Tufvesson (L) lämnade följande särskilda uttalande.

   

  Kommunstyrelsen har remitterat Motion om feriejobb, från Andréa Hedin och Per Rosencrantz, båda (M), till arbetsmarknadsnämnden för yttrande. Motionärerna föreslår olika krav, t.ex. godkända betyg i kärnämnena svenska, engelska och matematik, som ska vara uppfyllda innan ungdomar kan komma i fråga för feriejobb.

   

  Vi liberaler anser att den prioriteringsordning som staden redan tillämpar för fördelning av feriejobb är ändamålsenlig bl.a. eftersom den syftar till att även ungdomar som annars skulle ha svårt att komma i fråga för sommarjobb kan få feriejobb och därmed viss arbetslivserfarenhet. Feriejobb, och möjligheten till ett första arbete, är särskilt viktigt för de ungdomar som annars skulle riskera hamna i utanförskap och kriminalitet.

   

  Liberalerna kan således instämma med förvaltningens förslag till yttrande.

   

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har remitterat ”Motion om ukrainare i Stockholm” av Dennis Wedin (M) till arbetsmarknadsnämnden för yttrande. Motionären lämnar ett antal förslag för kommunfullmäktige att besluta om, där arbetsmarknadsnämndens uppdrag berörs av två av förslagen:

   

  • Att Stockholms stad erbjuder sfi till de ukrainare som vistas i Stockholm under EU:s massflyktsdirektiv.
  • Att staden hemställer till regeringen att kommunerna som erbjuder sfi ska bli ersatta för dessa kostnader.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 230817.

  Förslag till beslut

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut.

  Beslutsgång

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) fann, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Särskilt uttalande

  Ledamoten Per Rosencrantz (M) m.fl. lämnade följande särskilda uttalande.

   

  Många av de ukrainare som kommit till Sverige kommer troligen välja att stanna kvar och vara med och bidra till vårt samhälle i framtiden. En viktig nyckel till att bli en del av vårt samhälle är språket, därför är beslutet om att tillåta SFI för målgruppen av yttersta vikt och välkommet. Och som vi redan påpekat är det naturligtvis angeläget att undervisningen i SFI för ukrainare börjar sa° fort som möjligt.

   

  Motionen från Dennis Wedin visar att Moderaterna tidigt uppmärksammade detta behov. Med ett mer framåtlutat politiskt styre kunde SFI undervisning för ukrainare kommit på plats tidigare. Över 40 kommuner valde att erbjuda SFI innan de nationella reglerna ändrades. Samtliga mindre och inte lika resursstarka som Stockholm.

   

  Tyvärr kännetecknas det nuvarande vänsterstyre i Stockholms stad– som till exempel är fallet med den debatt som gäller resurser till grundskolan – av att skicka ansvaret vidare till rikspolitiken. Moderaternas utgångspunkt är att Sveriges största kommun och tillika huvudstad ska ta eget ansvar för sina beslut samt visa ledartröjan i kommunsverige.

   

  Det är dock glädjande att SFI för ukrainare nu finns på plats. Arbetsmarknadsnämnden har gjort ett bra jobba med att snabbt komma i gång med utbildningen när väl de politiska besluten fattades. 

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har remitterat ärendet Motion om att mobilisera långtidsarbetslösa för enkel snöröjning av Gabriel Kroon (SD), till arbetsmarknadsnämnden för yttrande.

   

  I motionen föreslås kommunfullmäktige ges i uppdrag att utreda hur arbetslösa personer med försörjningsstöd kan mobiliseras för akuta samhällsuppgifter så som snöröjning. Inom ramen för den kommunala arbetsmarknadsinsatsen Stockholmsjobb finns Stockholmsvärdar som bland annat hackar is på vintern. Stockholmsvärdarna utför arbete som inte är budgeterat inom arbetsgivarens ordinarie verksamhet och ska inte leda till undanträngningseffekter för övrig personal eller verksamhet.

   

  Snöröjning inom Stockholms stad genomförs av stadens upphandlade entreprenörer och arbetsmarknadsförvaltningen ser därför svårigheter med att låta Stockholmsvärdar utföra konkurrerande uppgifter inom snöröjning.

   

  Arbetsmarknadsnämnden föreslås hänvisa till förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över remissen.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 230817.

  Förslag till beslut

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut.

  Beslutsgång

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) fann, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har remitterat förslag till ”Riktlinje för chefsstruktur i Stockholms stad” till arbetsmarknadsnämnden för yttrande. Förslaget berör organisatoriska faktorer som ansvar, befogenheter och antalet medarbetare per chef.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen ställer sig bakom förslaget till ”Riktlinje för chefsstruktur i Stockholms stad” i sin helhet.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen ser mycket positivt på att samtliga nämnder får i uppdrag att göra en översyn av sin chefsstruktur utifrån riktlinjen. Förvaltningen anser dock, med tanke på att den stadsgemensamma översynen kommer att ske inom ramen för samverkan, att det vore önskvärt om staden tar fram en enhetlig stadsgemensam process för verksamhetsförändringar.

   

  För arbetsmarknadsförvaltningen innebär den stadsgemensamma chefsstrukturen att förvaltningen kommer att behöva göra ett djupgående analysarbete för hela organisationen i syfte att kunna genomföra de anpassningar som krävs för att möta riktlinjens intention med en enhetlig chefsstruktur. Förvaltningen ser i dagsläget inte att den kommande organisationsförändringen kommer att leda till att förvaltningens direkta eller indirekta kostnader ökar.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att arbetsmarknadsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över remissen.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 230817.

  Förslag till beslut

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut.

  Beslutsgång

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) fann, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har remitterat ärendet Motion om feriejobb för 13-15 åringar, KS 2023/395 till arbetsmarknadsnämnden för yttrande.

   

  Motionen är inlämnad till kommunfullmäktige av Jonas Naddebo (C) och den innehåller förslag om att i Stockholms stads anvisningar för feriejobb sänka åldern för att kunna ansöka om ett feriejobb inom stadens verksamheter till 13 år. Författaren föreslår även att ett pilotprojekt med feriejobb för 13-15 åringar ska genomföras i Farsta, Hässelby-Vällingby, Järva, Skarpnäck, Skärholmen samt Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen ser vissa svårigheter med att sänka åldersgränser för feriejobb till 13 år. Om inte antalet feriejobb samtidigt utökas skulle detta kunna skapa en större konkurrens om de arbetstillfällen som finns, och en risk är att äldre ungdomar som har större behov av att få arbetslivserfarenhet för att efter gymnasiet öka sina möjligheter att få ett arbete skulle trängas undan.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen bedömer även att en sänkt åldersgräns för feriejobb skulle skapa ett behov av andra typer av arbetsuppgifter, som är mera lämpade för en yngre målgrupp och i linje med arbetsmiljöverkets föreskrifter. Det finns även en risk för att belastningen på arbetsplatserna skulle öka, då den yngre målgruppen har större behov av handledning.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen bedömer att ett pilotprojekt med feriejobb för 13-15 åringar är genomförbart, dock inte under år 2023. Ett pilotprojekt skulle kräva en god planeringshorisont och tillräckliga resurser för att bidra till en bra upplevelse för såväl feriejobbande ungdomar som de arbetsplatser som tar emot dessa.

   

  Ett eventuellt pilotprojekt bör inte rikta sig till 13-15 åringar generellt, utan snarare rikta sig till unga i åldersgruppen som har störst behov av insatsen och där insatsen skulle kunna ha en förebyggande effekt genom att bidra till att motverka kriminellt beteende eller annan social problematik.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 230817.

  Förslag till beslut

  1. Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut.

   

  2. Vice ordföranden Johan Kling (C) yrkade att nämnden skulle bifalla Centerpartiets förslag till beslut enligt nedan:

   

  Att     arbetsmarknadsnämnden tillstyrker motionen.

  Att     Stockholms stad sommaren 2024 genomför ett pilotprojekt med feriejobb till åldersgruppen 13-15 år i ytterstaden (EÅV, Farsta, Hässelby-Vällingby, Järva, Skarpnäck, Skärholmen) och att arbetsmarknadsnämnden hemställer till kommunstyrelsen om medel för handledare från stadens sedan tidigare avsatta medel för sociala investeringar.

  Att     därutöver anföra följande

   

  Centerpartiet vill börja med att tacka förvaltningen för ett försiktigt positivt yttrande kring svaret på remissen och hoppas nu att majoriteten vågar testa nya grepp för att skapa en ljusare framtid för unga i riskzon för att rekryteras till destruktiva gängmiljöer.

   

  Som förvaltningen i sitt utlåtande beskriver bedömer även vi att en sänkt åldersgräns för feriejobb skulle skapa ett behov av andra typer av arbetsuppgifter, som är mera lämpade för en yngre målgrupp och i linje med arbetsmiljöverkets föreskrifter. Det finns även en risk för

  att belastningen på arbetsplatserna skulle öka, då den yngre målgruppen har större behov av handledning. Vi delar förvaltningens bedömning om att både arbetsuppgifter och fler handledare skulle behövas. Dock föreslår Centerpartiet att dessa ökade kostnader för handledare skulle finansieras via de redan avsatta medlem för sociala investeringar i den föreslagna piloten.

   

  Förvaltningen berör också att konkurrensen skulle öka om sommarjobben, i årets budget skruvade den nya majoriteten upp målen för feriearbete med 2000 i antal trots ett oförändrat söktryck och utan att bredda målgruppen. Inom ramen för denna höjning hade målgruppen kunnat breddas till de som skulle beröras i det aktuella förslaget.

   

  Centerpartiet anser vidare att staden behöver jobba mot samma mål – det är bra för arbetsmarknadsförvaltningen om en stadsdel uppfyller målen för trygghet, precis som det är bra för en stadsdel om arbetsmarknadsförvaltningen levererar tillfredsställande resultat på jobbtorg och komvux. Stadsdelarna som nämns i motionen och skulle vara aktuella för piloten har en låg upplevd trygghet bland de boende. Den förebyggande insatsen som föreslås är en av många, och om piloten faller väl ut ett viktigt verktyg i verktygslådan för att långsiktigt göra hela staden tryggare. Det behövs insatser för att minska rekryteringen till gängkriminalitet, en rekrytering som vi vet påbörjas redan vid i yngre åldrar än högstadiet. Satsningen riktar sig därför i sig mot barn och unga i riskgrupp och stämmer därmed väl överens med både förvaltningens kommentar om att fokusera på det förebyggande arbetet och befintliga prioriteringsgrunder för feriejobben. Om majoriteten vågar så ser vi fram emot ett pilotprojekt i linje med vårt förslag snarast.

  Beslutsgång

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) ställde yrkandena mot varandra och fann att nämnden beslutade, utan omröstning, enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Reservation

  Vice ordföranden Johan Kling (C) reserverade sig mot beslutet till förmån för Centerpartiets förslag till beslut.

  Bilagor

 • Arbetsmarknadsnämnden har mottagit en skrivelse från Sverigedemokraterna (SD) avseende lönekostnader för jobbtorgens jobbcoacher. Skrivelsen ger förvaltningen i uppdrag att ge svar på:

  • Hur stor del av lönen, ersätts av ESF-medel för de som jobbar med ”Supported Employment” metoden?
  • Hur stor del av lönen ersätts via fondmedel?
  • Hur många jobbcoacher är anställda inom Jobbtorg Stockholm stad?
  • Om en stor del av lönen finansieras av fondmedel, finns det då planer på att utöka antalet jobbcoacher, för att därmed få ut fler arbetssökande i arbetet via lönebidrag?

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 230817.

  Förslag till beslut

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut.

  Beslutsgång

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) fann, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Bilagor

 • Arbetsmarknadsförvaltningen har fått in en nominering av ny ledamot till rådet för funktionshinderfrågor då en plats varit vakant. Nominering kommer från Funktionsrätt Stockholms stad och avser Ann Palmborg från förbundet Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet - DHR. Perioden som Anna Palmborg föreslås vara ledamot är 2023-08-29 till 2026-12-31.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 230828.

  Förslag till beslut

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut.

  Beslutsgång

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) fann, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Bilagor

 • Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar en budget i balans för nämndens verksamheter.

   

  Nämndens investeringar förväntas uppgå till 4,0 mnkr, vilket är vad nämnden erhållit som investeringsbudget.

   

  Arbetsmarknadsförvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 230817.

  Förslag till beslut

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) yrkade att nämnden skulle bifalla förvaltningens förslag till beslut.

  Beslutsgång

  Ordföranden Arvid Vikman Rindevall (S) fann, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag till beslut.

  Bilagor

 • Arbetsmarknadsnämnden la sammanställningen av delegationsbeslut samt listan för inkomna och upprättade ärenden till handlingarna.

  Bilagor

 • Arbetsmarknadsnämnden la protokollet från arbetsmarknadsnämnden den 20 juni 2023 till handlingarna.

  Bilagor

 • Arbetsmarknadsnämnden la protokollet från rådet för funktionshinderfrågor den 23 augusti 2023 till handlingarna.

  Bilagor

 • Arbetsmarknadsnämnden la protokollet från förvaltningsgruppen den 24 augusti 2023 till handlingarna.

 • Inga frågor lyftes.

 •  

  Förvaltningschefen informerade kort om

  • sfi för ukrainska medborgare
   Ca 500 ukrainare som omfattas av massflyktsdirektivet är anmälda eller deltar i sfi. De studerar på studieväg 2 (motsvarande gymnasienivå) och 3 (eftergymnasial nivå).
    
  • Feriejobb
   9.057 ungdomar har haft ett feriejobb i staden i sommar. Bedömningen är att kunna nå målet för 2023. 
   Arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter har haft 121 ungdomar arbetande hos sig. Målet är 150 ungdomar under 2023.
    
  • Upphandling Komvux
   (Upphandlingssekretess råder)
    

   

   

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.