Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och dag för justering

 •   2

  Anmälan av protokoll

 •   4

  Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

 • Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) avser att genomföra ett underhållsprojekt på Kungsholmens grundskola 7-9. Underhållsåtgärderna består till största delen av tekniska installationer med tyngdpunkten på ventilationsåtgärder. I samband med underhållsåtgärderna föreslår utbildningsförvaltningen att utbildningsnämnden godkänner förslaget att genomföra verksamhetsanpassningar på skolan. Syftet är att säkerställa att befintlig organisation, fyra paralleller årskurs 7-9, ska få bättre lokalmässiga förutsättningar för verksamheten. I dag saknas specialsalar, ventilationen är otillräcklig och kökspersonalen saknar dusch- och omklädningsrum. Projektet syftar till att lösa dessa behov genom en omdisponering av ytor. Vidare behövs förbättringsåtgärder gällande akustik, överblickbarhet på entréplan samt tillgänglighet. SISABs underhållsarbete planeras att påbörjas under 2024 och färdigställas under 2026. Skolan kommer att evakueras helt under de två åren som projektet förväntas pågå.

  Bilagor

 • För att göra det möjligt att bedriva anpassad grundskola på Hjulsta grundskola föreslår förvaltningen att vissa verksamhetsanpassningar görs på skolan. Genom anpassningen tillskapas 30 elevplatser i årskurs 6–9 för anpassad grundskola.


  Befintliga tomställda lokaler kommer att nyttjas för att göra utbyggnationen. Planerade åtgärder avser i huvudsak matsalsutökning, fler toaletter, samt mindre rum med möjlighet till avskildhet och inkludering. Färdigställande av beräknas under höstterminen år 2023 för årskurs 6–9.


  Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag att genomföra verksamhetsanpassning på Hjulsta grundskola för att tillskapa elevplatser i anpassad grundskola mot en hyresgenererad projektkostnad om cirka 5,7 mkr, med en tillkommande hyreskostnad år ett på cirka 493 tkr. Beslutet föreslås justeras omedelbart, med anledning av offertens giltighetstid.

  Bilagor

 • Fastigheten Pilträdet 11, hus 06, (Hantverkargatan 2H) är i stort behov av upprustning då i stort sett alla tekniska installationer har uppnått sin livslängd. Fastighetskontoret planerar en genomgående upprustning av byggnadens tekniska installationer, bärande stomme och ytskikt. Byggnadens befintliga ytor och planlösningar kommer att anpassas för att möjliggöra bättre tillgänglighet och tillgodose brandutrymningskrav samt effektiviseras utifrån ett hyresgästbehov.

  Fastighetskontoret samarbetar med utbildningsförvaltningen som ska förhyra lokalerna för att få bästa möjliga resultat. Tanken är att tillskapa cirka 120 arbetsplatser i öppen planlösning, mötesrum i varierande storlek för mellan 4-12 deltagare samt ett större mötesrum för flera. På våningsplanen finns även mindre samtalsrum dimensionerade för verksamheten.

  Utbildningsförvaltningen hyr i dag kontorslokaler på Hantverkargatan 3A-C, som är i stort behov av underhållsåtgärder. Förslaget innebär att utbildningsförvaltningen får tillgång till en kontorsmiljö som är bättre anpassad till verksamhetens behov. Förändringen innebär även en effektivisering av förvaltningens totala kontorsyta. Tillsammans med lokalerna på Pilträdet 11 hus 05 (Hantverkargatan 2F) skapar inhyrningen förutsättningar för fler framtida lokaleffektiviseringar.

  Uppgifter om projektets ekonomi framgår av bilaga 1.

  Bilagor

 • JO har begärt att utbildningsnämnden ska yttra sig över en anmälan till JO angående handläggningen av en begäran att få ta del av allmänna handlingar. Yttrandet ska innehålla en redogörelse för utbildningsförvaltningens handläggning samt relevant lagstiftning. Yttrandet ska även innehålla en bedömning av handläggningen som särskilt berör hur handläggningen förhållit sig till skyndsamhetskravet.

  Utbildningsförvaltningen besvarar i yttrandet hur förvaltningens rutiner för handläggning av utlämnande av allmänna handlingar ser ut, redogör för relevant lagstiftning samt gör en bedömning av förvaltningens handläggning.

  Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande till JO.

 • Skolinspektionen har till Stockholms stad remitterat fyra ansökningar om godkännande av huvudman för fristående

  förskoleklass, grundskola eller grundsärskola och fritidshem. Två av ansökningarna avser start av nya resursskolor och en ansökan avser start av en ny internationell skola. Det har även inkommit en ansökan som avser en utökning av redan befintlig verksamhet.


  Stadens befolkningsprognoser visar på ett trendbrott från ökat till minskat behov av elevplatser i grundskolan. Stadens elevantalsframskrivning pekar på en minskning av antal Stockholmselever med totalt cirka 2 500 elever år 2030, jämfört med 2023. De främsta orsakerna till förändringarna i befolkningsprognosen är senarelagt bostadsbyggande och förändringar i flyttmönster.


  Baserat på elevantalsframskrivningarna bedömer Utbildningsförvaltningen att en etablering av de sökta utbildningarna skulle medföra påtagliga negativa ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser för eleverna eller den del av skolväsendet som anordnas av Stockholms stad.


  Det är även angeläget att sökande huvudmän säkerställer att de har tillgång till idrottslokaler. Idag råder brist på idrottslokaler i staden. Något som kan skapa svårigheter för såväl befintliga som tillkommande huvudmän att få tillgång till idrottslokaler i den utsträckning som behövs.


  Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet och överlämnar det som svar på remisser till Skolinspektionen.

  Bilagor

 • Skolinspektionen har till Stockholms stad remitterat nio ansökningar om godkännande av huvudman för nya fristående gymnasieskolor varav fyra i Stockholms stad. Det har även inkommit sju ansökningar om utökningar av befintliga gymnasieskolor varav fem inom Stockholms stad.


  Bland ovannämnda ansökningar gäller tre ansökningar

  resursskolor på gymnasienivå, samtliga inom Stockholms stad. En av dessa gäller ett övertagande av en befintlig huvudmans godkännande för fristående skola. En gäller utökning av befintlig fristående resursskola på gymnasienivå och en ansökan rör nyetablering av en fristående resursskola på gymnasienivå.


  Flera av de ovan beskrivna ansökningarna gäller också övertagande av huvudman eller sammanslagning av befintliga skolenheter, utan någon förändring av elevantal eller program/inriktningar.


  Även nio ansökningar om att bedriva avvikelser inom de nationella programmen samt två ansökningar som gäller riksrekryterande utbildningar har remitterats till staden. Varav en stor andel avser tillstånd för redan befintliga utbildningar eller nationellt godkända idrottsutbildningar i gymnasieskolor i Stockholms stad och närliggande kommuner.

  Stadens och regionens befolkningsprognoser visar att det finns ett ökat behov av att antalet studieplatser i gymnasieskolan, främst inom högskoleförberedande program, fram till 2027. Därefter väntas behovet vara oförändrat fram till 2031.


  Befolkningsprognosen är dock osäker och inom grundskolan har vi under de senaste åren sett en kraftigt nedjusterad elevantalsutveckling i staden som kan komma att påverka även gymnasiet framöver. Främsta orsakerna till förändringarna i befolkningsprognosen är senarelagd bostadsbyggande och förändringar i flyttmönster.


  Baserat på befolkningsprognoserna bedömer förvaltningen att en etablering av de sökta utbildningarna, som rör högskoleförberedande program, inte skulle medföra påtagligt negativa ekonomiska, organisatoriska eller pedagogiska konsekvenser för eleverna eller den del av skolväsendet som anordnas av Stockholms stad. Det är dock viktigt att påtala att den osäkra befolkningsprognosen samt ett redan befintligt överskott av platser inom gymnasieskolan i regionen gör att det finns ett behov att iaktta försiktighet i bedömningen. Det är även angeläget att sökande huvudmän säkerställer att de har tillgång till idrottslokaler. Idag råder brist på idrottslokaler i staden. Något som kan skapa svårigheter för såväl befintliga som tillkommande huvudmän att få tillgång till idrottslokaler i den utsträckning som behövs.


  Ansökningarna som rör naturbruksprogrammet, inriktning hästhållning, internationell skola samt nyetablering och utökning av antalet platser på resursskolor bedöms däremot kunna få påtagliga negativa ekonomiska konsekvenser för staden som kommer att påverka stadens möjlighet att erbjuda motsvarande program framöver.


  Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet och överlämnar det som svar på remisser till Skolinspektionen.

 • Utbildningsnämnden har tagit emot en skrivelse från Jan Jönsson (L) med frågor om hur de goda kunskapsresultaten på Järva ska kunna upprätthållas och hur förvaltningen säkerställer att Järvas rektorer får tillräckligt stöd för att kunna/vilja stanna kvar på sina respektive skolor.

  Utbildningsförvaltningen kommer även fortsättningsvis prioritera Järvaområdet i det fortsatta utvecklingsarbetet genom en gemensam kraftsamling och genom samverkan internt. Områdets grundskolechef garanterar ett nära ledarskap för att stötta skolledningar, identifiera behov och mobilisera de resurser som krävs. Sammantaget bäddar detta för bättre förutsättningar att göra rätt prioriteringar och kommer, enligt förvaltningens bedömning, att öka viljan hos rektorer och pedagoger att stanna kvar och bidra till skolornas och områdets utveckling.

  Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

  Bilagor

 • Utbildningsnämnden har tagit emot skrivelserna Skrivelse med anledning av uppsägningen av Maria Fritidsklubb av Andréa Hedin med flera (M), Maria fritidsklubb på Mariaskolan av Jan Jönsson med flera (L) och Skrivelse om Maria fritidsklubb på Mariaskolan på Södermalm av Linnéa Vinge (SD) för yttrande. Skrivelserna utgör ett samlingsärende och besvaras gemensamt i detta tjänsteutlåtande. Av skrivelserna framgår att vårdnadshavare har hört av sig angående att Mariaskolan har valt att inte förlänga hyreskontraktet för fritidsklubben Maria Fritidsklubb som har lokaler i skolan. I skrivelserna ställs bland annat frågor om vilka lösningar som kan finnas för att Maria fritidsklubb ska kunna vara kvar.

   

  Den 31 mars 2023 undertecknades ett samverkansavtal som bland annat innebär att Maria fritidsklubb kan fortsätta bedriva verksamhet i Mariaskolans lokaler. Med anledning av att parterna har kommit överens anser förvaltningen att de flesta frågor som ställs i skrivelserna är att anses som besvarade.

   

  Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelserna.

  Bilagor

 • Utbildningsförvaltningen har ett ramavtal för utbildning och konsulttjänster inom livsmedelssäkerhet i Stockholm stadsskolor.

   

  Avtalet löper ut i augusti 2023. Det finns ett behov av ett nytt ramavtal varför en ny upphandling behöver genomföras för det aktuella området.

   

  Syftet med upphandlingen är att säkerställa en fortsatt god hygienisk standard och livsmedelssäkerhet inom skolornas måltidsverksamhet. Målet är att teckna avtal med en leverantör. Det totala kontraktsvärdet uppskattas till cirka 2,5 miljoner kronor totalt för hela avtalsperioden. Avtalstiden planeras löpa från avtalstecknande, tidigast från 1 september 2023 till och med 31 augusti 2025, med möjlighet till förlängning med 1+1 år, dock längst till och med 31 augusti 2027.

   

  Förvaltningen föreslår därför att utbildningsnämnden beslutar att framtagandet av upphandlingsdokument, tilldelningsbeslut och tecknandet av avtal delegeras till utbildningsdirektören.

  Bilagor

 •   14

  Övriga frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.