Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och dag för justering

 •   2

  Anmälan av protokoll

 •   3

  Anmälan av beslut från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och stadens nämnder inom nämndens verksamhetsområden

 •   4

  Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar med mera

 • Hus 06 på Hantverkargatan 2 H, Pilträdet 11, är i stort behov av upprustning då i stort sett alla tekniska installationer har uppnått sin livslängd. Fastighetskontoret planerar en genomgående upprustning av byggnadens tekniska installationer, bärande stomme, ytskikt, fasad och tak. Byggnadens befintliga ytor och planlösningar kommer att anpassas för att möjliggöra bättre tillgänglighet och tillgodose brandutrymningskrav samt effektiviseras utifrån ett hyresgästbehov.

   

  Fastighetskontoret samarbetar med utbildningsförvaltningen som ska hyra lokalerna för att nå bästa möjliga resultat. Tanken är att tillskapa en arbetsplats för cirka 170 medarbetare i öppen planlösning, mötesrum i varierande storlek för mellan 4–12 personer samt ett större mötesrum för cirka 45 personer. På våningsplanen finns även mindre samtalsrum.

   

  Utbildningsförvaltningen hyr i dag kontorslokaler på Hantverkargatan 3A-C, som är i stort behov av underhållsåtgärder. Förslaget innebär att utbildningsförvaltningen får tillgång till en kontorsmiljö som är bättre anpassad till verksamhetens behov. Förändringen innebär även en effektivisering av förvaltningens totala kontorsyta. Tillsammans med lokalerna i hus 05 på Hantverkargatan 2F, Pilträdet 11, skapar inhyrningen förutsättningar för fler framtida lokaleffektiviseringar.

   

  Uppgifter om projektets ekonomi framgår av bilaga 1.

  Bilagor

 • Utbildningsnämnden fastställer årligen studievägsutbudet. Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande innehåller förslag till organisation av studievägsutbudet vid stadens kommunala gymnasieskolor och anpassade gymnasieskolor läsåret 2024/2025.

   

  Antalet platser på de olika programmen i gymnasieskolan och i anpassade gymnasieskola ska enligt skollagen så långt det är möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål. Anpassningen till önskemålen innebär att den definitiva dimensioneringen inte kan göras innan ungdomarnas val är kända. Beslut om ändringar i dimensionering, liksom fördelningen av utbildningsplatser till respektive skolenhet, är sedan tidigare delegerat till gymnasiedirektören. På totalen föreslås antalet platser som erbjuds i årskurs 1 vara på ungefär samma nivå som förra året.

   

  Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden fastställer studievägsutbudet i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan läsåret 2024/2025 i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande.

  Bilagor

 • Enligt kommunallagen får en kommunal nämnd delegera sin beslutanderätt i visst ärende eller en grupp av ärenden till en anställd i kommunen. Utbildningsnämndens delegationsordning tydliggör i vilka ärenden nämnden överlåtit sin beslutanderätt till anställda i kommunen. En delegationsordning behöver återkommande ses över för att ständigt förbättras och anpassas till rådande omständigheter. Utbildningsförvaltningen föreslår därför, utifrån förändrad lagstiftning och av organisatoriska skäl, ett antal förändringar i nämndens delegationsordning.

   

  De ärendegrupper som avser godkännande och tillsyn av fristående fritidshem behöver i och med den nya förvaltningen för förskola flyttas över till myndighetsavdelningen på förskoleförvaltningen. Därtill behöver ärendegruppen avseende besked om att anställning upphör uppdateras utifrån förändrad lagstiftning, där ny ålder är 69 år. Den 1 juli 2023 namnändrades grundsärskolan och gymnasiesärskolan till anpassad grundskola respektive anpassad gymnasieskola, vilket uppdaterats i förslaget till reviderad delegationsordning för utbildningsnämnden.

   

  Utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden godkänner förslagen till ändringar i delegationsordningen för utbildningsnämnden i enlighet med utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande.

  Bilagor

 • Stadens biblioteksplan respektive skolbiblioteksplan utgör två delar av en helhet avseende kommunens verksamhet inom biblioteksområdet. Planerna har idag olika löptid och utbildningsförvaltningen föreslår därför att skolbiblioteksplanen ”Skolbiblioteksplan för skolor och förskolor i Stockholms stad 2021–2024” förlängs med ett år så att de två biblioteksplanerna från och med 2026 kan få samma löptid. Detta skulle underlätta samverkan i framtagandet av de båda planerna liksom innehållsmässig harmonisering. Det skulle också skapa bättre förutsättningar att utforma skolbiblioteksplanens inriktning utifrån aviserade ändringar i den nationella styrningen på området.

   

  Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner förslaget att förlänga den nuvarande skolbiblioteksplanen ”Skolbiblioteksplan för skolor och förskolor i Stockholms stad 2021–2024” fram till och med 2025 och överlämnar beslutet till kommunstyrelsen.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har remitterat slutbetänkandet ”Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemet” (SOU: 2023:52) till utbildningsnämnden för yttrande. Betänkandet fokuserar huvudsakligen på hur felaktiga utbetalningar och brott mot välfärdssystemen, inom bidragsbrottsslagen, kan förebyggas och bekämpas.

   

  Utredningen föreslår att vissa myndigheter får ett reglerat ansvar att förebygga välfärdsbrottslighet, att vissa beslutande aktörer får större möjlighet att inhämta uppgifter om annan än den enskilde, att ett gemensamt register över beslutade sanktionsavgifter införs och att registret administreras av Utbetalningsmyndigheten och slutligen att ett system med bidragsspärr införs.

   

  Förvaltningen ser inte att utredningens förslag, som rör bidragsbrottslagen, har någon direkt påverkan på utbildningsförvaltningens verksamhet. Förvaltningen vill dock uppmärksamma utredningens förslag om att flytta ansvaret för hanteringen av bidragsbrott till Ekobrottsmyndigheten. Förvaltningen menar att detta riskerar leda till att ingen brottsbekämpande myndighet får en övergripande bild av den samlade brottsligheten mot välfärden. Förvaltningen föreslår därför att även ansvaret för brott mot välfärden genom företag (bedrägeri) flyttas till Ekobrottsmyndigheten.

   

  Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.

  Bilagor

 • Utbildningsnämnden har fått motion om att bygga Stockholms största fotbollsområde i Älvsjö av Jonas Naddebo (C) och Hamid Ershad Sarabi (C) på remiss från kommunstyrelsen. I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger exploateringsnämnden, fastighetsnämnden och idrottsnämnden i uppdrag att påbörja arbetet för att bygga ett fotbollskluster på Sjöängen i Älvsjö.

   

  Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget under förutsättning att skolorna i närområdet också får tillgång till planerna.

   

  Utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har remitterat ”Motion om ett gemensamt system för skolval i grundskolan” av Jonas Naddebo (C) och Claes Nyberg (C) till utbildningsnämnden för yttrande. I motionen föreslås att Stockholms stad ska införa ett gemensamt system för skolval i grundskolan där vårdnadshavare kan söka till alla skolor, inklusive fristående skolor, vid samma tillfälle inom en angiven period. Vidare föreslår motionen att ett sådant val bör bli obligatoriskt, för att säkerställa att alla vårdnadshavare i så stor utsträckning som möjligt aktivt deltar i valet av skola.

   

  Utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till att ytterligare utveckla systemstödet för skolplacering för att stärka transparensen och tillgången till information för vårdnadshavare. Förvaltningen har idag ett gemensamt system för ansökan och skolplacering i grundskola i likhet med andra kommuners system som nämns i motionen. Förvaltningen arbetar även aktivt för att samtliga vårdnadshavare ska ansöka om skolplacering. År 2023 ansökte 95 procent av vårdnadshavarna i staden om skolplacering för sina barn till förskoleklass.

   

  Utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden godkänner utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har remitterat motionen ”Att erbjuda kostnadsfria luncher för blåljuspersonal på Stockholms stads skolor” av Linnéa Vinge (SD) och Gabriel Kroon (SD) till utbildningsnämnden för yttrande. Motionärerna föreslår att som en del i det brottsförebyggande arbetet bör staden verka för en stärkt polisiär närvaro vid skolor och erbjuda kostnadsfria luncher vid stadens skolor för blåljuspersonal.

   

  Skolmåltiderna är en del en av skolans pedagogiska verksamhet. Därför ges personal på stadens skolor möjlighet att äta tillsammans med eleverna genom så kallade pedagogiska måltider. Den pedagogiska måltiden är enligt Skatteverkets regler skattefri för lärare och annan personal anställd vid grundskola, förskola eller fritidshem. Övriga måltidsförmåner ska förmånsbeskattas.

   

  Förvaltningen konstaterar att det finns ett antal utmaningar relaterat till motionens förslag om kostnadsfria skolmåltider som måste utredas vidare om förslaget ska kunna genomföras. Några av dessa utmaningar är till exempel beskattningsregler, närvaroanmälan till skolan, beställning av extra mat och antal sittplatser.

   

  Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.

  Bilagor

 • Utbildningsnämnden har tagit emot en skrivelse från Jan Jönsson (L) med frågor om vilket stöd rektorer på Järvafältet får från central förvaltning för att bibehålla de goda resultaten och ha en fortsatt kontinuitet i ledarskapet utifrån utmanande ekonomiska förutsättningar. Detta särskilt gällande ekonomiska prioriteringar, personalfrågor, administration och andra uppgifter som inte är kopplade till kunskapsuppdraget.

   

  Utbildningsförvaltningen arbetar aktivt för att stötta rektorerna på olika sätt. Varje skola har en controller och en HR-konsult som är särskilt kopplade till skolan. Dessa funktioner stöttar rektor och skolledning i ekonomiska prioriteringar och ger stöd i personalärenden. Rektorerna har administrativa chefer, biträdande rektorer och andra funktioner på skolan som stöttar rektorn gällande administrativa uppgifter och uppgifter bortom kunskapsuppdraget. Områdets grundskolechef arbetar för ett nära ledarskap där rektor får det stöd hen behöver från relevanta stödavdelningar, sina rektorskollegor och andra nätverk.

   

  Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

  Bilagor

 • Jan Jönsson (L) har inkommit till förvaltningen med en skrivelse gällande START Stockholm med frågor om huruvida det är kö för nyanlända elever som ska börja språkintroduktion och hur förvaltningen arbetar med detta.

   

  Totalt har START Stockholm tagit emot och placerat 143 språkintroduktionselever under 2023. Som regel bokas mottagningsmöte in i anslutning till att elev eller vårdnadshavare kontaktar START Stockholm. I dessa fall brukar det ta cirka fem arbetsdagar från första kontakt till skolplacering för eleven. I samband med terminsstart kan det hända att elever får vänta något längre. Förvaltningen arbetar aktivt för att korta tiden som elever ska behöva vänta på mottagningsbesök och skolplacering.

   

  Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

  Bilagor

 • Utbildningsnämnden har mottagit en skrivelse från Jan Jönsson, m.fl. (L) med frågor om konsekvenser av skolornas ansträngda ekonomi. I skrivelsen önskas svar på vilka skolor som har övertalighetsförklarat personal och om övertaligheten beror på minskat elevantal (minskade intäkter) eller ökade kostnader.

   

  Förvaltningen kan redovisa vilka skolor som fram till den 16 oktober 2023 har övertalighetsförklarat personal samt vilka skolor som fått ett minskat elevantal från 2022. Sammantaget kan förvaltningen konstatera att en övertalighet i stadens skolor är sprungen ur såväl ökade kostnader som minskade intäkter. Förvaltningen har inte tillräckligt underlag för att analysera eller bedöma individuella övertalighetsförklaringar.

   

  Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

  Bilagor

 •   17

  Övriga frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.