Hoppa över navigering
 • § 1

  Dagordning

 • Skönhetsrådet informerades om SFV:s arbete med att ta fram en långsiktig lösning för att tillgängliggöra Dramatens stora entré. Ett flertal lösningar har diskuterats och av dessa har fyra bedömts vara realistiska och därför vidarestuderats. Alternativ 1 föreslår en sidoentré i byggnadens sydvästra hörn genom vilken man når en hissfunktion som når samma nivå som biljetthallen. En ramp framför trappan som i tre löp avslutas i höjd med huvudentrén presenteras som alternativ 2. Det tredje alternativet är en fristående hiss, sidoordnad mot öster, som ansluter till entréplanet. Alternativ 4 föreslår en lyftplattform som integreras i den befintliga trappan.

   

  Skönhetsrådet har efter att ha tagit del av de olika förslagen beslutat att förorda alternativet lyftplattform i trappa. Både ramp- och hisslösning (alternativ 2 och 3) får enligt rådet alltför stora konsekvenser för såväl upplevelsen av byggnaden som stadsbilden. Rådet bedömde således inte förslagen som möjliga tillägg till den arkitektoniskt och kulturhistoriskt värdefulla byggnaden. Alternativ 1 med sidoentré skulle enligt rådets uppfattning troligen kunna lösas på ett tillfredsställande sätt rent gestaltningsmässigt vad gäller fasadförändringar, men förslaget skulle å andra sidan få stora konsekvenser för interiören. Enligt rådets uppfattning bör således förslaget med lyftplattform vara den lösning som SFV arbetar vidare med. Lösningen är beprövad och fungerande i andra projekt. Förändringen innebär irreversibla ingrepp i byggnadens struktur, vilket skulle kunna accepteras, men själva trappan går att återställa om en annan lösning skulle bli aktuell i framtiden, förstås förutsatt att de borttagna trappstenarna sparas. Förändringen av trapploppet blir relativt liten men synlig på nära håll. Fristående stolpar med tangentbord tillkommer för att lyftplattformen ska kunna användas. Ur stadsbildssynpunkt kommer tillägget knappt synas, vilket var en mycket viktig aspekt enligt rådet.

 • Planförslaget syftar till att möjliggöra utbyggnad av Slakthusområdet etapp 4a, dvs. den del som ligger intill Globenområdet samt Tele2 Arena. Ny bebyggelse för kontor, centrumändamål samt konstnärlig utbildning planeras. En ny byggnad skräddarsydd för Stockholms konstnärliga högskola (SKH) föreslås i kvarter Q. Skolans gestaltning har avgjorts genom en arkitekttävling under vintern 2021/2022 som samordnats av Sveriges arkitekter. Vidare medger detaljplanen en utbyggnad av verksamheten i bottenplan av Tele2 Arena i samband med att Arenavägen får ett nytt läge. En ny gång- och cykelbro föreslås över Nynäsvägen samt en ny gångbro på kvartersmark över Arenavägen för att stärka kopplingarna mellan Slakthusområdet och intilliggande områden. Bron över Nynäsvägen förenklar passager mellan Slakthusområdet och Blåsuts tunnelbanestation.

   

  Skönhetsrådet uppskattade de många positiva ambitioner och den viljeinriktning som finns i förslaget. Till exempel hantering av stora flöden genom området och att nya kopplingar skapas, bl.a. genom nya gång- och cykelbroar. Planförslaget befinner sig i ett tidigt skede varför Skönhetsrådets medskick avser vidarestudering av kulturmiljö, sol, hushöjder, storlek på ytor samt tillräckligt med grönska. Att hitta en balans mellan å ena sidan de många evenemang och de stora flöden som följer av dessa och å andra sidan Slakthusområdets vardagsliv är en knäckfråga. Likaså att finna ett fungerande samnyttjande av evenemangstorget, samt hantering av folkmassor vid utrymning mm. Allt detta kräver ett stort mått av samordning och planering.

   

  Idag leds utrymning av Tele2 Arena mot Gullmarsplan via en lång sträcka som har förutsättningar att glesa ut och fördela flödet av människor. Det är nödvändigt att säkerställa att det framtida området mellan tunnelbanestationen, arenan och högskolan blir tillräckligt stort så att eventuell utrymning fungerar även efter områdets omvandling. Trappan i kv. M behöver vara tillgänglig även för personer med funktionsnedsättningar och kompletteras med hiss. Trappan är viktig både för vardagsflöden såväl som stora personflöden i samband med evenemang.

   

  Rådet såg positivt på utbyggnaden i bottenplan av Tele2 Arena med fler entréer mot Arenavägen och lokaler som möter gatan. Miljön under Tele2 Arena lämnar en hel del att önska varför en utveckling av platsen är ett steg i rätt riktning. Samtidigt finns en risk att Arenavägen i denna del blir en barriär t.ex. när delar av Evenemangstorget behöver stängslas in för visitering. En annan möjlig intressekonflikt finns i bron över till Blåsut, den skapar å ena sidan viktig koppling över Nynäsvägen men öppnar också för stora evenemangsflöden till Blåsuts tunnelbanestation som är relativt liten.

   

  En farhåga gällde de många förändringar som föreslås för det grönklassade huset i Kvarter O, uppfört 1959 som en kontors- och lagerbyggnad efter ritningar av Gunnar Öhrström. Det handlar om inglasning av lastkaj, nya dörr- och fönsteröppningar, ventilationshuva på taket samt att huset byggs ihop med byggnaden intill. Genomförs alla förändringar så befarade rådet att klassificeringen tappar sin relevans. Rådet fann även att de antikvariska konsekvensanalyserna är vaga och önskade till nästa skede i planprocessen att de blir tydligare i sina bedömningar.

   

  Avslutningsvis bedömde Skönhetsrådet att högskolebyggnaden utifrån volymstudien är för hög och att den bör studeras vidare till granskning. Det är också avgörande att Evenemangstorget får tillräckligt med solljus, ett bra klimat och inte blir för blåsigt så att torget blir den trivsamma plats det är avsett att vara.

  Bilagor

 • Ärendet avser tidsbegränsat bygglov för uppförande av tillfällig brandstation intill Stuvaren 1, Norr Mälarstrand under tiden Kungsholmens brandstation på Hantverkargatan renoveras. Det tidsbegränsade lovet avser perioden 2022.12.01 – 2024.12.31 men om byggprocessen p.g.a. överklaganden eller leveransproblem försenas kan tidsperioden behöva förlängas.

   

  Skönhetsrådet beslöt tillstyrka den föreslagna placeringen med hänvisning till att verksamheten ifråga har en för samhället vital funktion. Ett ytterligare skäl är att den geografiska platsen har stor betydelse då utgångspunkten är att brandkåren måste nå hela sitt täckningsområde inom en viss tid, vilket begränsar möjligheten att hitta alternativa placeringar.

   

  Sökande avser hyra tält och bodar men upphandling har ännu ej genomförts och därmed finns inga uppgifter om material och kulörer i detta skede. Rådet önskade se att sökande lägger särskild omsorg på bodarnas och vagnhallens färgsättning. Vidare ansåg rådet att gestaltningen av vagnhallen är särskilt viktig i synnerhet som den relativt stora volymen kommer ha en helt sluten karaktär mot norr och väster.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.