Hoppa över navigering
  • Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett nytt planförslag som syftar till att uppföra ett bostadshus i fyra till sex våningar (34 lägenheter). Planområdet består huvudsakligen av ett bergsparti som tidigare var en del av Vita bergen innan Renstiernas gata sprängdes fram. Detta gör att bergspartiet är upphöjt och otillgängligt från Renstiernas gata och Skånegatan. Området omfattar cirka 1600 kvadratmeter och innefattar utöver bergspartiet även en del av Renstiernas gata, samt en del av förskoletomten i kvarteret. Idag används platsen huvudsakligen som förskolegård för den intilliggande förskolan. Marken är upplåten via avtal som utegård till 2022.

     

    Planen för ny bebyggelse i hörnet Renstiernas gata/Skånegatan ligger i linje med Översiktsplanens utbyggnadsstrategi ”värdeskapande kompletteringar”. Delegerade ansåg, liksom tankarna bakom utbyggnadsstrategin, att mindre kompletteringar av detta slag behöver skapa tillräckligt stora nya värden för att vara möjliga att genomföra. Den aktuella platsen är kulturhistoriskt intressant eftersom bergsknallen och den lägre skalan i området söder om Skånegatan gör den historiska kopplingen mellan Vita bergen och kulturreservatet vid Nytorget avläsbar. Platsen har tidigare haft lägre bebyggelse och delegerade ansåg att endast bebyggelse som inte bryter den historiska skalan kan komma i fråga i det aktuella kvarteret. Ställningstagandet är detsamma som rådet haft i det närliggande planarbetet för bebyggelse i Malongenparken. I det aktuella förslaget för Bondesonen större tas inte dessa hänsyn. Istället för att respektera den gräns för stenstadens takfot på 19,5 meter som finns i Skånegatan, flyttas skalmötet i förslaget till den aktuella fastigheten. Enligt delegerades uppfattning innebär detta kraftigt negativ påverkan på stadsbild och kulturmiljö. 

    Den i särklass mest negativa effekten av planens eventuella genomförande berör dock inte kulturvärdena utan gäller istället förskolebarnens utemiljö. Den plats som föreslås bebyggas utgörs av den enda större plana uteyta som förskolan har. En redan liten yta på åtta kvadratmeter per barn skulle krympa till under fyra. Jämförelsevis anser Boverket att 40 kvm/barn är en rimlig yta för barn enligt barnkonsekvensanalysen i ärendet. Den ovan nämnda avvägningen vid s.k. ”värdeskapande kompletteringar” skulle således innebära att trettiotalet lägenheter värderades högre än såväl kulturhistoriska värden som förskolebarnens rätt. Delegerade ansåg det vara oacceptabelt att fortsätta planabetet under sådana förutsättningar.

     

    Delegerade önskade diskutera frågan om ytor för barn ytterligare - dels med anledning av rådets nyss genomförda seminarium "Barn i tät stad" då flera av talarna lyfte problemen med en allt tätare stadsmiljö och brist på park- och lekytor, dels då ett flertal planförslag som rådet hanterat de senaste åren innehållit små och dåliga lekytor för barn i skolor och förskolor.

     

     

     

     

     

     

     

    Bilagor

  • § 2

    Enkehusparken, förvanskning av kulturhistoriskt värdefull park

  • Ulrika Petzelius, park & stadsmiljöavdelningen, trafikkontoret, redogjorde för det upprustningsarbete som redan genomförts samt de ytterligare åtgärder som planeras i Observatorielunden. Parken används i stor utsträckning av närliggande skolor och förskolor vilket innebär ett hårt slitage av gräsytor, slänter samt växtmaterial. I samband med upprustningen har därför lekytor med tåliga material skapats för att minska slitaget på övriga delar av parken. Övriga insatser i parken har varit att se över belysning, gångar och andra hårdgjorda ytor. På senare år har många almar som drabbats av sjukdom har tagits ner och parken måste därför kompletteras med nya träd.

     

    Therese Rosén, parkmiljöavdelningen, Norrmalms stadsdelsförvaltning, informerade om att en ny entré till Vasaparken från Torsgatan planeras i samarbete med Bonniers konsthall. Avsikten är att göra denna del av Torsgatan mer trivsam genom att skapa en plats för utställningar och andra konstnärliga inslag såväl som sittplatser i bra solläge. Projektering ska ske under våren och entrén ska vara klar under hösten 2019.

     

     

  • Ledamot F von Feilitzen hade inför sammanträdet begärt förtydligande från parkmiljöavdelningen avseende gångarnas utformning samt om ytterligare trädfällning var aktuell.

     

    Therese Rosén, Norrmalms stadsdelsförvaltning, parkmiljöavdelningen, informerade om att storgatsten inte kommer att användas i den sista etappen när gångstråken iordningsställs samt att häggmisplarna mot parkering/gata sparas. Ett träd invid gångvägen ska fällas och ersättas och det kan bli aktuellt med fällning av en handfull träd, om så krävs säkerhetsskäl.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.