Hoppa över navigering
 • Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planförslag i syfte att möjliggöra uppförandet av tre punkthus med underliggande garage mellan lamellhuset på Jordärtskockan 9 och Enskedefältets skola. De tre husen tillför kvarteret cirka 40 bostäder. Planområdet utgörs av bostadsgården till fastigheten Jordärtskockan 9 samt parkmark inom fastigheten Enskede gård 1:1. Planförslagets genomförande förutsätter att tillgången till infart, parkering, bostadsgård och avfallshantering säkerställs för såväl nya som befintliga bostäder i samband med övriga fastighetsbildningsåtgärder.

   

  Skönhetsrådet konstaterade att det pågår fler planarbeten vid Sockenplan men att ingen samplanering mellan de olika projekten tycks finnas. Enligt rådets uppfattning borde helst ett program för Sockenplan utarbetas eller åtminstone redovisas så att det blir möjligt att få en uppfattning om hur stora exploateringar som planeras, på vilka platser samt vilka hustypologier, höjder och gestaltningsidéer som stadsbyggnadskontoret vill se prövade. Utan ett sådant underlag är det, ansåg rådet, svårt att ta ställning till om de olika byggprojekten tillsammans blir goda tillägg vid Sockenplan vad gäller stadsmiljön, arkitektur samt samspelet med områdets befintliga bebyggelse. Det är nu inte heller möjligt att göra avväganden mellan de olika planprojekten. Rådet såg även att parkeringsfrågan skulle kunna lösas på annat sätt än i varje enskilt planområde. P.g.a. närheten till tunnelbanan borde p-talen kunna minskas väsentligt och en gemensamhetsanläggning för parkering skapas inom ett planområde. Åtgärder som bara är möjliga om det sker en samlad planering av projekten.

   

  Det föreliggande planförslaget innebär tre nya punkthus placerade på gården söder om fastigheten Jordärtskockan 9 samt på del av parkmark som tillhör staden, Enskede gård 1:1. Platsen består till övervägande del av gräsmatta och en mängd träd, nämnvärda är i synnerhet är ett par stora lönnar. I direkt anslutning till planområdet finns två större ekar, varav den ena klassas som ett jätteträd och som därmed är särskilt skyddsvärt enligt Naturvårdsverkets kriterier. Parkstråket söder om Jordärtskockan 9 är i stadens parkplan för Enskede-Årsta-Vantör utpekad som en grön oas mellan Sockenplan, Vårflodsparken och Hemskogen. Av de föreslagna punkthusen är det västra i fyra våningar, de två övriga i fem våningar. I förslaget presenteras två möjliga fasadutformningar, en i puts och den andra tegel. En del av planområdet – söder om 4-våningshuset utformas enligt förslaget till som svackdike för bortledning av skyfallsvatten.

   

  Enligt rådets uppfattning innebär förslaget en alltför hård exploatering av gården och naturmarken. Behovet av parkeringsgarage, angöring till de nya bostadshusen inklusive vändplan innebär att i princip hela gårdsytan hårdgörs. Mycket lite av den gröna karaktär som idag präglar gården kommer därmed att återstå. Rådet befarade att de stora ekarnas livsmiljö kommer att påverkas negativt av byggprocessen även om de ligger utanför den planerade fastighetsgränsen. Vidare ansåg rådet att byggnaderna placerats så nära den föreslagna fastighetsgränsen att det kan innebära problem för husens skötsel. Utvändiga ramper hanterar nivåskillnader mellan marknivå och entréplan vilket utgör ytterligare intrång i gårdsmiljön.

   

  Sammanfattningsvis ville rådet se en fullständig redogörelse för byggplanerna vid Sockenplan för att kunna rimliga avvägningar mellan projekten. I sin presenterade form ansåg rådet att de värden som försvinner om föreliggande förslag genomförs är ett alltför högt pris för ett 40-tal bostäder. Rådets mening var således att parkmiljön bör sparas, helst i sin helhet. Planförslaget i sin nuvarande form därför bör utgå. Rådet ville dock inte utesluta att det efter avvägning mellan områdets olika projekt kan gå att tillföra bostäder inom det nu aktuella planområdet. Det måste då röra sig om en mindre omfattande exploatering som på ett betydligt bättre sätt förhåller sig till 1930-talets stadsplanestruktur och byggnadshöjder samt inte minst till platsens naturvärden. Planarbetet bör då också samordnas med en exploatering av ytan som i dagsläget utgörs av en parkering i anslutning till Jordärtskockan 10/torget vid tunnelbanan.

  Bilagor

 • § 2

  Rådet: Tertialrapport 2 2022

 • § 3

  Rådet: Nya inslag i stadsmiljön: laddstolpar, leveransboxar och elsparkcyklar

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.