Hoppa över navigering
 • § 1

  Dagordning

 • Syftet med planförslaget är att möjliggöra uppförande av en ny förskola med åtta avdelningar inom fastigheten Baretten 2. Befintlig förskola med tillhörande paviljong ska rivas.


  Byggnaden på fastigheten Baretten 2 består av en vinkelställd typförskola i en våning uppförd 1968 efter ritningar framtagna av Kjell Abramson. Gården utformades av trädgårdsarkitekten Jan Gezelius. Fastigheten har särskilt stora kulturhistoriska värden och är grönmarkerad i Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering med motiveringen att förskolebyggnaden är ett viktigt inslag i stadsdelens sociala uppbyggnad och att den har ett samhällshistoriskt värde. Det arkitektoniska uttrycket är tidstypiskt och representativt för typförskolor från 1960-talet. Byggnadens exteriör är i stort sett välbevarad, men dess interiör är ändrad med sentida ytskikt och delvis ny planlösning. Paviljongen, uppförd 2009 med tillfälligt bygglov på parkmark, bedöms inte vara intressant ur ett kulturhistoriskt perspektiv.


  Den nya förskolan ska uppföras i två våningar med halvplansförskjutning på sydvästra delen av tomten. Entrén kommer vara vid vändplanen på Hanna Rydhs gata där också leveranser till förskolan kommer att ske. Förslaget innebär att förskolegården får en minskad friyta från dagens 18 kvm/barn till 13 kvm/barn. SISAB har, för att gården inte ska få onödigt liten yta per barn, ansökt om en utökad markanvisning. Eventuell utökning av planområdet kommer att studeras efter samrådet. Delegerade framhöll  att en förutsättning för att tillstyrka förslaget till detaljplan är att planområdet utökas. Ett förslag som minskar förskolans friyta från redan idag låga 18 kvm per barn till 13 kvm kan inte accepteras


  Delegerade  beklagade att en grönklassificerad byggnad behöver rivas men finner det ändå acceptabelt. Stadsdelen har behov av fler förskoleplatser och den befintliga byggnaden har funktionsbrister och tillgänglighetslösningarna är inte tillfredsställande. Det finns idag 16 stycken förskolebyggnader bevarade från den här perioden i staden, alla baserade på typritningar av Abramson Arkitektkontor. Enligt delegerades uppfattning är det av stor vikt att säkerställa att något eller några exempel bevaras.


  Delegerade välkomnade att den nya förskolebyggnaden flyttas till sydvästra delen av fastigheten med entré från Hanna Rydhs gata. Det löser många av dagens tillgänglighets- och arbetsmiljöproblem för transporter till förskolan. Byggnadens utformning ansåg delegerade vara anpassad för platsen och rivningen av paviljongen tillgängliggör parkmarken och skapar öppna ytor. Vidare ansåg delegerade att träden inom fastigheten i mesta möjliga mån bör sparas eftersom de är karaktärsskapande och ger skugga - med nyplanterade träd dröjer det många år innan förskolegården återfår motsvarande kvaliteter.

  Bilagor

 • Stockholm Vatten och Avfall har för närvarande fyra automatiska miljöstationer där småelektronik som ljuskällor och batterier samt farligt avfall som målarfärg och rengöringsmedel kan lämnas. Ännu en miljöstation kommer inom kort att öppna på Östermalm och planen är att på sikt utöka beståndet. SVoA har redan prövat att bygga växtväggar/växttak på några miljöstationer och önskar fortsätta med detta på kommande stationer. Avsikten är att skapa självförsörjande system som tar tillvara på regnvatten, endast vid ogynnsamt väder kan viss skötsel behövas. Fördelarna är att växtväggar/tak renar luften, minskar buller, ökar trivseln och bidrar till att hålla en jämnare temperatur för den känsliga elektronik som finns i byggnaden samt att de höjer stadens status. I den andra vågskålen ligger risk för ökade kostnader, sabotage, väderlek som påverkar växterna negativt samt att stationerna tar mer utrymme.


  Delegerade tilltalades av förslaget att gestalta miljöstationer med hjälp av växter. Att så långt som möjligt skapa en positiv upplevelse kring källsortering är positivt för både miljö och människor. Det som är viktigt för att resultatet ska bli så bra är att stationerna anpassas var och en till sin plats. Skyltning och belysning behöver vara väl gestaltad men också pedagogisk för att man som medborgare ska förstå hur man använder stationen. Detta signalvärde kräver ett kvalificerat arkitektarbete. Delegerade föreslog att Stockholm Vatten och Avfall vidareutvecklar idén och arbetar fram några förslag i samverkan med en arkitekt och ekolog. SVoA bör också inleda dialog med stadens förvaltningar som stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret för att diskutera utformningsfrågan vidare. Skönhetsrådet deltar gärna i detta arbete.

  Den andra aspekten som är viktig att tänka på är bevattningen. Efter sommaren 2018 stod flera växtväggar sönderbrända och därför behövs en beredskap för torra perioder. Till sist bör SVoA säkerställa att växtmaterialet är lämpligt på så sätt att det är tåligt och växer bra, men kanske än viktigare att det inte innehåller några invasiva arter.

 • Efter sammanträdet 2018.10.01 träffade Skönhetsrådet Therese Rosén, Fredrik Ekroth och Britt Mattsson från Parkmiljöavdelningen, norra innerstaden, Norrmalms stadsdelsförvaltning samt Mattias Mäkinen, Bite Mark & Anläggning AB på Norr Mälarstrand för genomgång av genomförda samt planerade åtgärder.

  Redogjorde sekreteraren för den information som kansliet fått efter platsbesöket. Parkmiljöavdelningen har beslutat att inte lägga någon storgatsten alls under etapp 3 och 4. I stället kommer "joggingstråkets kant" utformas med rundade naturstenar av varierande storlekar som "byggs ihop" med strandskoningens stenar. Detta kommer att utföras organiskt och naturlikt för att inte uppfattas som vare sig en stenläggning eller "pärlband" av stenar. Stråket är bitvis så smalt att förvaltningen bedömer att det skulle se väldigt märkligt ut med fyrkantiga gatstenar intill strandskoningens rundade stenar. På de platser där dagens upptrampade ytor mot vattnet ”permanentas” som grusytor tillkommer ingen stenkant alls. Där kommer stenmjöl/grusyta ansluta direkt mot asfaltskanten. Vidare kommer dungarna av prakthäggmispel (de rödbladiga) mot gatan att sparas. Delegerade fann beskedet från parkmiljöavdelningen mycket glädjande. Delegerade önskade dock att vid nästa möte med förvaltningen få möjlighet att lyfta ytterligare någon aspekt av upprustningen.

 • Informerade Monica Hector om att Therese Rosén, Parkmiljöavdelningen, norra innerstaden, Norrmalms stadsdelsförvaltning vidtalats. Tillsammans med stadsträdgårdsmästern kommer Therese Rosén att närvara vid ett sammanträde under hösten för att berätta om upprustningen. Uppmanades ledamöterna att inför den fortsatta hanteringen av ärendet besöka Enkehusparken.

   

 • Med anledning av att en upprustning av Observatorielunden har genomförts samt att en ny entré till Vasaparken planeras från Torsgatan framförde delegerade önskemål om att få träffa företrädare för Parkmiljöavdelningen, norra innerstaden, Norrmalms stadsdelsförvaltning för att kunna informera sig i ärendet.

   

 • Informerade ledamot Anders Jönsson att han kontaktats av planarkitekt Giuliana Conciauro, stadsbyggnadskontoret, med förfrågan om han vill vara rådets representant i referensgruppen inför förestående plantävling för fastigheten Roslagsbanan 18 avseende landskapsfrågor.

   

  Delegerade hade ingen erinran mot att Anders Jönsson deltar som rådets representant i referensgruppen i landskapsfrågor. Delegerade framhöll dock att ärendet i ett senare skede måste remitteras så att Skönhetsrådet kan ta ställning till planförslagets alla delar.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.