Hoppa över navigering
 • § 1

  Dagordning

 • § 2

  Beridarebanan 4, 11 och 77, yttre ändring på lågdelarna vid Hötorgsskraporna, 2018-07250-575

 • Detaljplaneförslaget syftar till att förstärka sambandet mellan Bagarmossen och Skarpnäck genom att möjliggöra nya bostäder, ett vårdboende, en F-9 skola med idrottshall och två förskolor. Förslaget rymmer även iordningställande av ny parkstruktur med fler mötesplatser. Planområdet omfattar ca 13 hektar och ligger vid Rusthållarvägen söder om Bagarmossens centrum. Området gränsar i öster och väster till befintlig bebyggelse och i söder till ett park- och skogsområde (Bagarmosseskogen) med ett befintligt gång- och cykelstråk. Planområdets södra del ingår i ett område som är klassat som kärnområde i stadens ekologiskt särskilt betydelsefulla områden (ESBO). Kärnområden är områden som är tillräckligt stora, sammanhängande och har sådana kvaliteter att flera arter kan ha förutsättningar att klara hela livscykeln inom området.
   

  Delegerade ställde sig positivt till anslaget att genom olika åtgärder koppla samman de båda stadsdelarna, i enlighet med yttrandet över 2015 års programförslag (Dnr SR-03.02-0391-2015). Delegerade hade dock två huvudsakliga invändningar där omfattande bearbetningar av förslaget krävs för att det ska kunna tillstyrkas. Det ursprunliga syftet med detaljplanen för området var att genom bebyggelse skapa en trygg koppling mellan Bagarmossen pch Skarpnäck, något som föreliggande planförslag inte tillfullo åstadkommer. I förslaget är de olika funktionerna bostad och skola/förskola fysiskt åtskilda. Detta får till följd att de verksamheter som är stängda kvälls- och nattetid lagts i ett sammanhang i den del av planområdet som stadsbyggnadskontoret säger sig vilja befolka över dygnet. I de medborgardialoger om projektet som staden anordnat har det framkommit att många upplever stråket som otryggt, framförallt barn och unga. Därför borde en alltför hård zonering undvikas till förmån för ett mer blandat område som lever under större delen av dygnet. Delegerade ansåg därför att planen bör omarbetas så att exempelvis skolan och ett eller ett par av bostadskvarteren byter plats. Eftersom området i planförslaget södra del består ett ekologiskt kärnområde framhöll delegerade att det är av största vikt att det inte naggas i kanten och att värdefulla träd inte fälls under byggtiden. Det gröna stråket, särskilt runt Bergholmstorpet har stor betydelse som spridningskorridor och måste även i fortsättningen hållas obebyggt.

   

  Vad gällde bebyggelsen efterlyste delegerade ett mer sammanhållet arkitektoniskt uttryck. I planförslaget har varje nytt kvarter fått en mycket individuell karaktär vilket ger ett överdrivet brokigt intryck. I den tillkommande bebyggelsen bör det finnas en röd tråd som går igen i exempelvis skala eller material. Som exempel har Bagarmossen återkommande puts i en sammanhållen skala, medan Skarpnäck kännetecknas av tydliga rumsligheter och fasadtegel. Delegerade önskade därför att ett gestaltningsprogram tas fram för de tillkommande kvarteren. Punkthuset om 12 våningar bör, enligt delegerades mening, helt utgå. Det höga huset kan inte motiveras genom att det skulle markera centrum, som brukligt i stadsdelar från efterkrigstiden, inte heller markerar det planförslagets centrala stråk. Avslutningsvis ansåg delegerade att vårdbyggnaden behöver ges en öppnare karaktär som i mindre utsträckning för tankarna till en sluten institutionsbyggnad.

  Bilagor

 • Skönhetsrådet yttrande sig hösten 2015 över det remitterade ärendet om utbyggnad av cykelbanor och tillgänglighetsåtgärder på Sockenvägen. Trafikkontoret har nu återkommit i frågan efter erfarenheter från länsstyrelsens initiativ och ställningstagande i frågor som rör alléer.

   


  Rådets beslut i fråga om cykelstråk på Sockenvägen 2015 grundade sig på att det enligt uppgift inte fanns alternativa sätt att inom givna gatumått hitta en lösning som innebar att gullregnet kunde sparas. Delegerade ansåg att gullregnsallén har stort värde både ur kulturhistorisk synpunkt och som miljöskapande element i stadsdelen. Delegerade såg därför gärna att trafikkontoret arbetar för att hitta en lösning som innebär att gullregnen på Sockenvägen kan bevaras. Bevarandet av allén bör således sättas före ett exakt efterlevande av stadens måttserier för cykelpendlingsstråk och befintliga parkeringsplatser.

 • Delegerade önskade få information från parkmiljöavdelningen, Norrmalms stadsdelsförvaltning, om pågående parkupprustningsprojekt i Enkehusparken samt Observatorielunden.

 • Informerade sekreteraren om genomförd intervju i Di TV - Dagens industri om den planerade Applebutiken i Kungsträdgården.

  Erinrade sekreteraren om att Stockholms stad dagen efter valet överklagat Mark- och miljödomstolens dom avseende Nobel Center.

  Informerade sekreteraren vidare att Fredrik Jöngren anställts som handläggare/bitr. sekreterare under oktober månad, då sekreteraren är föräldraledig.

   

 • Informerade sekreteraren om arbetet med jubileumsskriften till Skönhetsrådets 100-årsjubileum. Redaktionskommittén bestående av ordförande I Josefsson, ledamöterna I Varg och F von Feilitzen, Monica Hector, handläggare vid rådets kansli samt rådets sekreterare, tillika författare till boken. Manuskriptet utsändes till redaktionskommittén för läsning 2018.07.06. Kommittén har sedan diskuterat manuskriptet vid två tillfällen, 2018.08.22 samt 2018.09.03. Vid sekreterarens möte med Stockholmia förlag 2018.09.05 diskuterades förutom manuset även tidplan och ekonomi. Sekreteraren kommer att lämna in bokmanuset till förlaget i slutet av september och förlaget i sin tur kommer att utse både redaktör och formgivare inför utgivning som planeras till september 2019.

   

  Ordförande lyfte frågan om det i de akademier och instanser som rådets ledamöter företräder kan finnas intresse för att för att förhandsteckna exemplar av upplagan. Delegerade ansåg att brev med information om boken bör sändas direkt till respektive instans för att se om intresse finns.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.