Hoppa över navigering
 • Informerade Jonas Claeson, avdelningschef, Avdelningen för stadsutveckling och lokalförsörjning på stadsledningskontoret om avdelningens ansvarsområden. Avdelningens arbete inkluderar ekonomi- och verksamhetsstyrning av stadens tekniska nämnder utifrån kommunfullmäktiges mål. Budgetprocessen utifrån tekniska nämnder och investeringar. Avdelningen har en strategisk och samordnande roll för frågor som rör stadsutveckling, klimat och miljö, bostadsbyggande, infrastruktur, elförsörjning samt lokal näringslivsutveckling. Andra ansvarsområden är lokalförsörjning, kultur- och idrottsfrågor utifrån ett stadsutvecklings- och lokalförsörjningsperspektiv, styrning och uppföljning av investeringsprojekt, strategiska mark- och fastighetsutvecklingsfrågor.

   

 • Stadsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2022.06.09 att påbörja ett planarbete för en fullstor fotbollsplan i Kristinebergs strandpark. Delegerade har därefter informerat sig om planerna och valt att yttra sig i ett tidigt skede eftersom förslaget berör flera principiella frågor. Rådet önskar anföra följande.

   

  Kristinebergs strandpark är planerad som nordvästra Kungsholmens stadsdelspark och är en viktig integrerad del i den nya stadsdel som växt fram i området efter millennieskiftet. Parken är utbyggd till ungefär hälften eftersom det fortsatt ligger en tennishall i stråket som ska flyttas. För att understryka stadens intention att utveckla en stor park på platsen är området detaljplanelagt som park sedan 2008. Denna plan har fortfarande genomförandetid kvar och det är därför anmärkningsvärt att ett nytt planarbete påbörjats som syftar till att göra om park till fotbollsplan. Kristinebergs strandpark tillhör stadens största parkinvesteringar under senare tid och utformningen har föregåtts av en arkitekttävling. Tävlingen vanns av landskapsarkitekterna Sydväst med förslaget Allram. En bärande idé i förslaget är flera olika parkrum som sammanlänkas med en öppen yta från Mälaren till Kristinebergs slott.

   

  Den föreslagna 11-spelsplanen omintetgör det gestaltade parkrummet och visar låg förståelse för det arbete och de resurser som lagts ner på att ge det tättbebyggda nordvästra Kungsholmen en stadspark. Tillvägagångssättet för att placera en stor fotbollsplan på parkens område är i sig anmärkningsvärt. I och med att planerna för ny bostadsbebyggelse vid Stadshagens idrottsplats togs fram krävdes en flytt av den ena av två befintliga fullstora fotbollsplaner. Denna 11-spelsplan har efter försök att placeras i Fredhällsparken nu flyttats till Kristinebergs strandpark. Delegerade ansåg att detta är ett tydligt utslag av bristande övergripande stadsplanering där parker blir ersättningsytor för verksamheter som flyttas på grund av annan exploatering. Om en fullstor fotbollsplan tillåts ersätta ungefär hälften av Kristinebergs strandpark, en anläggning som kommer hägnas in med höga stängsel och ha höga belysningsmaster, är det ett svek mot de boende i den nya stadsdelen på nordvästra Kungsholmen som mister en välbehövlig stadspark. Redan idag är slitaget mycket högt på de grönytor som finns i stadsdelen, exempelvis Hornsbergs strandpark och den s.k. Uggleparken. Vinsten för fotbollsintresset är dessutom begränsat eftersom en 7-spelsplan utgår om förslaget genomförs och behöver ny lokalisering.

   

  Delegerade konstaterade att planarbetet inte kan drivas vidare utan att viktiga stads- och parkmiljövärden spolieras. Med hänvisning till ovanstående anser delegerade att planarbetet bör avbrytas.

 • § 3

  Trikåfabriken 8, ombyggnad, tillbyggnad och totalrenovering av kontorsfastighet, 2022-04309-575

 • Stadsbyggnadskontoret har upprättat en ny detaljplan i syfte att uppföra ett nytt studentbostadshus i korsningen Bäckaskiftsvägen och Bastuhagsvägen i Stureby. Huset föreslås i sex våningar och innehåller 26 lägenheter, lokaler för centrumverksamheter i bottenvåningen, miljöhus samt garage under mark. På fastigheten ligger idag en byggnad i en våning som föreslås rivas. Den befintliga byggnaden är uppförd i rött tegel med valmat tak och användes ursprungligen som matvaruaffär. Byggnaden, som berättar om granskapsplaneringens idéer, grönklassades av Stadsmuseet 2009. Grön klassning innebär att fastigheten anses vara särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Omgivande bebyggelse är i huvudsak lamellhus från 1950-talet i tre till fyra våningar, med undantag från ett par förtätningsprojekt från 2010-talet.

   

  Att ersätta en envåningsbyggnad med en volym om sex våningar innebär en stor skalförskjutning på platsen. Det nya husets volym, höjd och utformning lämpar sig mindre bra i 1950-talsmiljön som karaktäriseras av sina slanka hus och sadeltak. Den befintliga byggnaden har varit en central del av stadsdelens historia och har medvetet hållit nere skalan på den aktuella platsen. Delegerade ansåg, detta till trots, att en ny byggnad med blandat innehåll kan vara möjlig men att byggnaden bör ges ett nättare uttryck vilket kan innebära bearbetning av byggnadens proportioner, gavelgestaltning och/eller takgestaltning.

   

  Delegerade ansåg vidare att det är positivt att studentbostäder med publik verksamhet i bottenvåningen tillskapas och att nybyggnadsförslaget är ambitiöst redovisat. Däremot medför kraven på tillgänglig parkering på kvartersmark i detta fall orimligt stora ingrepp i form av underbyggt garage och nedkörningsramp för endast fyra parkeringsplatser. Staden bör i detta läge undersöka om tillgänglig parkering kan ordnas på gatumark, samt arbeta mer ambitiöst med mobilitetsåtgärder. Planarbetet för Örnsbergs industriområde med dess ambitiösa mobilitetsprogram kan utgöra en förebild.

   

  Avslutningsvis ansåg delegerade att det är positivt att den karaktärsskapande tallen skyddas men att skyddsavstånden runt den behöver bearbetas och att rötterna behöver karteras så att tallen ges realistiska förutsättningar att överleva.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.