Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och dag för justering

 •   2

  Fastställande av dagordning

 • Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning har fått fyra olika medborgarförslag från personer som bor i Årsta. I förslagen står att man vill ha kvar en minnesplats i Kyrkparken vid Valla torg. Minnesplatsen ska vara är till minne för en hund som levde i området tidigare och som ofta besökte platsen.

  Förvaltningen skrev fram ett tjänsteutlåtande till stadsdelsnämnden 22 april med synpunkter om att det är bra med en minnesplats men inte möjligt att sätta upp någon minnessten eller liknande. Förvaltningen föreslog istället att ny parksoffa ställs där så att människor i Årsta kan besöka platsen lite lättare. Stadsdelsnämnden återremitterade ärendet till förvaltningen.

  Förvaltningen föreslår i detta ärende att en minnesskylt placeras på parksoffan samt att platsen kompletteras med ett bord.

  Bilagor

 • Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning har fått ett medborgarförslag. I förslaget står att det borde byggas en frisbeegolfbana på Högdalstoppen i Högdalen. Frisbeegolf är en sport som kombinerar kasta frisbee och golf. Högdalstoppen är ett naturområde som ligger nära Högdalens centrum.

  Förvaltningen tycker att det är en bra idé att bygga en frisbeegolfbana vid Högdalstoppen men behöver utreda närmare vilken plats som är mest lämplig. Förvaltningen har pratat med en person som vill vara med och betala för banan. Förvaltningen tror att frisbeegolfbanan kan byggas under 2021 men det behövs ytterligare utredning innan förvaltningen kan gå vidare med en etablering.

  Bilagor

 • För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras ett överskott efter resultatöverföringar om 11,3 mnkr. Före resultatöverföringar prognostiseras ett överskott 21,6 mnkr. Överskottet i prognosen förklaras främst av att reglerna för statsbidrag generalschablon ändrats inför 2021. De nya reglerna innebär att medel förvaltningen fonderade sedan två år tillbaka måste bokföras som intäkter 2021. Om intäkterna inte motsvaras av ökade kostnader redovisas detta som ett positivt resultat i prognosen under verksamhetsområde Nämnd och administration.

  Osäkerhetsfaktorer finns fortsatt med bakgrund utav pandemin. Det gäller främst äldreomsorgen samt tilldelning av statsbidrag. Förvaltningen följer ekonomins utveckling inom varje verksamhetsområde noga.

  Bilagor

 • Ärendet syftar till att fördela aktivitetsbidrag till föreningar inom Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde. Fördelning av bidragen sker utifrån en sammanvägning av flera faktorer. Vid förändring av aktivitet ska föreningen snarast inkomma med en reviderad budget.

  Stadsdelsförvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd beviljar föreningsbidrag i sin helhet till en förening och delvis till sju föreningar på sammanlagt 463 280 kronor.

  Vidare föreslår stadsdelsförvaltningen avslag på ansökan från tre föreningar utifrån nämndens riktlinjer avseende föreningsbidrag.

  Stadsdelsförvaltningen föreslår att bidrag avslås till Idrotts- och kulturföreningen Brasil Arte Cultural eftersom ansökan om bidrag inte inkommit tid. Riktlinjerna fastställer att förvaltningen endast prövar de ansökningar som inkommit i tid.

  Stadsdelsförvaltningen föreslår även att bidrag avslås till PRO Årsta samt Bandhagens scoutkår eftersom aktiviteterna föreningarna sökt bidrag för enbart vänder sig till medlemmar. Riktlinjerna fastställer att aktivitetsstöd ska användas till aktiviteter öppna för alla utan krav på medlemskap.

  Bilagor

 •   7

  Svar på nämndens frågor om förutsättningar för att skapa en kulturplats i Snösätra - ÄRENDET UTGÅR

 • Stadsdelsnämnden fattar beslut om insatser till enskilda invånare enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS). Om en beslutad insats inte verkställts inom tre månader ska nämnden redovisa detta till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

  Under det första kvartalet 2021 har 57 beslut om insatser i från Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd inte verkställts inom tre månader. Det berodde oftast på att personerna tackat nej till ett eller flera erbjudanden. Sammanlagt 20 beslut har inte verkställts som en följd av att den enskilde avvaktat på grund av covid-19.

 • Ärendet syftar till att utse ett vikarierande dataskyddsombud för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd.

  Nuvarande dataskyddsombud har semester från och med den 1 juli till och med den 6 augusti 2021. Stadsdelsnämnden behöver utse ett vikarierande dataskyddsombud för den aktuella perioden.

  När nämnden utser eller entledigar ett dataskyddsombud ska nämnden anmäla det till Integritetsskyddsmyndigheten.

 • Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning har fått en remiss från stadsbyggnadskontoret på en ny detaljplan. Detaljplanen ligger i Slakthusområdet och ska möjliggöra för en ny gymnasieskola för cirka 800 elever. Gymnasieskolan ska ligga i anslutning till den nya parken Fållan. Detaljplanen möjliggör också för en förlängning av Bolidenvägen mellan befintlig bebyggelse på Slakthusplan.

  Förvaltningen bedömer att gymnasieskola utan skolgård kommer innebära ett ökat slitage på parkmöbler, gräsytor, planteringar och annat i parken Fållan. Förvaltningen tror att placeringen samt utformningen kommer att innebära ökat slitage av redan hårt ansatta ytor med ökad driftskostnad som följd.

  Förvaltningen tror också att den höga rutschbanan från berget intill skolan kommer att skapa olyckstillfällen om den lockar till sig gymnasieelever. Dessa elever kan dessutom lätt hamna i konflikt med de barn som leker där. Förvaltningen vill också påminna om att det kan finnas ett behov av parkeringsplatser för mopeder vid gymnasieskolan.

  Bilagor

 • Stadsdelsnämnden har fått en remiss att yttra sig kring angående tandvård; När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa. Syftet med utredningen är att föreslagna förändringar ska minska skillnaderna i tandhälsa i befolkningen.

  Utredningen är omfattande och många av förslagen som framkommer anser förvaltningen är positiva och skapar tydlighet inom hälso- och sjukvård. Förvaltningen ställer sig positiv till att patientavgiften sätts på en sådan nivå att fler människor ska kunna prioritera tandvård. Utredningen föreslår att regionernas ansvar för munvårdsutbildning till personal inom kommunalt finansierad omsorgsverksamhet upphör och förs över till kommunen. Förvaltningen ser en risk för att kvaliteten försämras, om förslaget genomförs eftersom kommunen saknar tillräcklig kompetens för uppdraget.

  Bilagor

 • Café El Cerro har sökt tillstånd för att servera alkoholdrycker på Harpsundsvägen 139 i Bandhagen:
  • I restaurangen kl. 11.00–20.00 måndag till söndag.
  • På uteserveringen kl. 11.00–20.00 måndag till söndag.

  Socialförvaltningens tillståndsenhet beslutar om serveringstillstånd och har bett stadsdelsnämnden att yttra sig över ansökan. Stadsdelsnämnden ska yttra sig om lämpligheten utifrån lokala omständigheter.

  Förvaltningen bedömer att det inte finns några hinder för att tillstyrka alkoholservering på de tider som ansökan avser.

  Bilagor

 • Restaurang Stockholm Roast ligger inne i Slakthusområdet. I närområdet finns för närvarande inga bostadshus. Närmaste tunnelbanestation är Globen, den södra delen av stationen. Där finns flerfamiljshus med boende som kan störas nattetid av personer som rör sig mellan restauranger/nattklubbar i området och tunnelbanan.

  I Slakthusområdet och området kring Globen finns numer många restauranger, evenemangslokaler och nattklubbar, som har öppet sent. Förvaltningen har kännedom om att det kan vara störningar vid tunnelbanan och i Globenområdet nattetid, framförallt när restauranger och festlokaler stänger och besökarna ska lämna området. Inom förvaltningen finns för närvarande ingen kännedom om störningar kopplat Stockholm Roast.

  Stadsdelsnämnden har tidigare haft synpunkter på att det finns många restauranger och lokaler runt Globen och i Slakthusområdet och att det kan vara störande för boende i närområdet. Det har framkommit att boende upplever otrygghet och att det samlas unga personer, framförallt i Slakthusområdet, inför och efter besök på någon av evenemangslokalerna.

  Förvaltningen bedömer att den verksamhet som bedrivs och kommer att bedrivas på Stockholm Roast är i mycket liten skala och med en inriktning som inte kommer att innebära några störningsproblem i närområdet.

  Utifrån det bedömer förvaltningen att det inte finns några hinder för att tillstyrka alkoholservering de tider som ansökan avser.

  Bilagor

 •   15

  Stadsdelsdirektörens information

 •   16

  Nämndens frågor

 •   17

  Omprövning av begränsning i umgänget enligt 14 § 2 stycket 1 punkten lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   18

  Omprövning av begränsning i umgänget enligt 14 § 2 stycket 1 punkten lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   19

  Begäran om placering i hemmet enligt 11 § 2 st LVU - avslag

 •   20

  Begäran om placering i hemmet enligt 11 § 2 st LVU - avslag

 •   21

  Begränsning i umgänget enligt 14 § 2 stycket 1 punkten lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   22

  Ansökan om ändring i vårdnad gällande särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 10 c § FB

 •   23

  Ansökan om ändring i vårdnad gällande särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 10 c § FB

 •   24

  Anmälan av ordförandebeslut daterat 2020-05-31

 •   25

  Anmälan av ordförandebeslut daterat 2020-05-31

 •   26

  Anmälan av ordförandebeslut daterat 2020-06-11

 •   27

  Anmälan av sociala delegationens protokoll

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.