Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och dag för justering

 •   2

  Fastställande av dagordning

 • Kommunstyrelsen har tidigare skickat en skrivelse om uppföljning av omhändertagna och placerade barns betyg till stadsdelsnämnden på remiss.

  Utifrån det tjänsteutlåtande förvaltningen skrivit som svar på kommunstyrelsens skrivelse har stadsdelsnämnden inkommit med följdfrågor.

  Förvaltningen följer noga upp familjehemsplacerade barns skolgång och ger stöd på olika sätt då barn riskerar att inte nå godkända skolresultat. Sommaren 2022 var det 66 procent av de familjehemsplacerade barnen som klarade grundskolan med godkända resultat, vilket kan bedömas vara relativt goda resultat då motsvarande siffra på nationell nivå för alla barn, det vill säga inte bara familjehemsplacerade barn, ligger på 74 procent.

  Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

  Bilagor

 • Ärendet syftar till att redovisa prognos på helårsutfall för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd. Prognosen lämnas per verksamhetsområde och baseras på föregående månad. För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras ett underskott om 15,5 mnkr före resultatöverföringar och ett utfall inom fastställd budget efter resultatöverföringar. För investeringar prognostiseras ett utfall inom fastställd budget.

  Förvaltningen bedömer att det finns risker för ökade kostnader under året inom flera verksamhetsområden och ser ekonomiska utmaningar gällande bland annat höga vårdkostnader, osäkerhetsfaktorer kring nyttjande av beviljade insatser samt antal hushåll inom ekonomiskt bistånd.

  Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport för juli 2023 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd.

  Bilagor

 • Nämnden har fått Förskolerapport 2022 på remiss av kommunstyrelsen. Förskolerapporten tas årligen fram av förskolenämnden (tidigare utbildningsnämnden) på uppdrag av kommunfullmäktige. Rapporten ska ge en stadsövergripande bild av både fristående och kommunal förskola i Stockholms stad. Rapporten innehåller en lägesbeskrivning och analys av utvecklingen inom förskoleområdet.

  Underlaget till rapporten kommer från statistik och från stadsdelsförvaltningarnas redovisningar.

  I rapporten pekas tre områden ut, som bör prioriteras inom förskolan i staden:

  • Tillgång till förskola och tidigare förberedelser för fortsatt utbildning.
  • Personalens utbildningsnivå och förutsättningar för uppdraget.
  • Bidra till en likvärdig kvalitet i stadens förskola genom bättre uppföljningsmetoder.


  Förvaltningen instämmer i stora delar av rapportens innehåll och slutsatser. Kopplat till innehållet ser förvaltningen en del behov av arbete framåt, till exempel:

  • Samordning av arbetet med den nya lagen för fler barn i förskola, för att skapa likvärdighet inom staden.
  • Behov av utvärdering av insatser för ökad inskrivningsgrad.
  • Behov av att systematisk följa upp språkarbetet i förskolan, samt följa barns utveckling inom språk.
  • Behov av att ta fram krav på yrkesrollen barnskötare.

  Bilagor

 • Jonas Naddebo (C) har skrivit en motion där han föreslår att Stockholms stad sänker åldern för att ansöka om feriejobb till 13 år. Syftet med förslaget är att ge barn 13 till 15 år arbetslivserfarenhet, meningsfulla uppgifter samt minska risken för att de rekryteras in i kriminalitet.

  Förvaltningen är generellt positiv till förslaget, men ser vissa svårigheter med det. Exempelvis behöver vårdnadshavare få grundlig information om samt godkänna arbetsuppgifter och riskerna med dessa. Det kan även vara svårt att hitta meningsfulla arbetsuppgifter som passar barnens mognadsnivå.

  Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

  Bilagor

 • En översyn av stadens nuvarande nivåbedömningsmodell och ersättningssystem inom bostad med särskild service (LSS) genomfördes under 2022. Utifrån översynen har kommunstyrelsen tagit fram ett förslag på nya ersättningsnivåer.

  Förslaget innebär att antal nivåer i nuvarande ersättningssystem för bostad med särskild service (LSS) minskas från sju (gruppbostad) och åtta (servicebostad) till fem. Ersättningen föreslås öka i de lägsta nivåerna och minska i de högsta.

  Förvaltningen ställer sig positiv till att kommunstyrelsen tagit fram ett förslag för nya ersättningsnivåer inom bostad med särskild service (LSS) utifrån dagens förutsättningar. Förvaltningen ser även positivt på att ersättningsnivåerna föreslås bli färre i antal och att ersättningen i de lägsta nivåerna förslås höjas.

  Däremot kan förvaltningen se att det trots nya ersättningsnivåer kan bli fortsatt svårt att verkställa beslut på boenden som inte är upphandlade av staden inom ramen för lagen om valfrihet (LOV) utan att förvaltningens budget påverkas negativt.

  Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

  Bilagor

 • En översyn av nuvarande ersättning och utformning av insatsen daglig verksamhet genomfördes under 2022. Utifrån översynen har kommunstyrelsen tagit fram ett förslag på nya ersättningsnivåer inom daglig verksamhet (LSS). Förslaget har skickats ut på remiss.

  Förslaget innebär att antal nivåer i nuvarande ersättningssystem för daglig verksamhet (LSS) minskas från sju till fem. Ersättningen föreslås öka i de lägsta nivåerna och minska i de högsta. Vidare föreslås att antalet timintervall för deltagandegrad per vecka som den enskilde kan välja mellan ändras från två till tre.

  Förvaltningen ställer sig positiv till att kommunstyrelsen tagit fram ett förslag för nya ersättningsnivåer inom daglig verksamhet (LSS) utifrån dagens förutsättningar och uppfattar att förslaget på flera punkter gynnar den enskildes förutsättningar att närma sig den ordinarie arbetsmarknaden.

  Förvaltningen uppfattar också att de verksamheter som har deltagare med stora omsorgs- och omvårdnadsbehov utan medföljande personlig assistans och kräver högre personaltäthet, påverkas negativt av förslaget. För förvaltningen kommer därmed förslaget innebära en minskad resurstilldelning.

  Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

  Bilagor

 • Dennis Wedin (M) har skrivit en motion där han föreslår olika åtgärder som syftar till att skydda och utveckla nya småhus- och villaområden i Stockholm. Motionen avslutas med de tre konkreta förslagen att exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden ska implementera strategin om Varsam utveckling av småhus- och villaområden, att exploateringsnämnden ska redovisa lämpliga platser att bygga småhus på samt att stadsbyggnadsnämnden ska utveckla digitaliseringen av planhandlingar.

  Förvaltningen konstaterar att strategin för småhusområden är beslutad och utgår därför från att den redan tillämpas. Förvaltningen har inga invändningar mot att exploateringsnämnden skulle redovisa lämpliga platser för att tillskapa nya småhus, men bedömer att det är få platser i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde som kan anses lämpliga på grund av den höga konkurrensen om mark i staden för olika funktioner. Angående det sista förslaget om att digitalisera stadens planhandlingar, anser förvaltningen att stadens webbsida Bygg- och plantjänsten täcker de behov som efterfrågas i motionen.

  Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

  Bilagor

 • Svante Linusson och Markus Berensson (C) har skrivit en motion där de föreslår att tre trafiklekplatser byggs i Stockholm. De anser att det är en konkret åtgärd för att staden ska kunna uppnå målet om att barns cyklande ska öka från stadens cykelplan.

  Konceptet cykellek, från motionens danska exempel, anser förvaltningen är intressant och att det kan bidra med inspiration i stadens arbete med att främja cykling för barn och unga. Eftersom det ofta råder stor konkurrens om ytor i staden, anser förvaltningen dock att det är bättre att barn tränar på att cykla på större hårdgjorda ytor med flexibla användningsområden, istället för att anlägga funktionsspecifika trafiklekplatser.

  Förslaget om att anlägga en trafiklekplats på Årstafältet bedömer förvaltningen vara svårt att genomföra, eftersom det redan idag råder hög konkurrens om olika funktioner inom den så kallade aktivitetsbryggan.

  Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

  Bilagor

 • Med anledning av en ökad problematik med lustgas i staden, framför allt bland ungdomar och unga vuxna, föreslår Moderaterna i en motion till kommunfullmäktige att hela staden bör omfattas av tillståndsplikt för tillfällig försäljning efter klockan 21:00.

  Stadsdelsförvaltningen anser att förslaget kan vara en åtgärd till dess att ny lagstiftning finns på plats.

  Förslaget riskerar enligt stadsdelsförvaltningen, att också påverka annan försäljning som till exempel lotter, tidningar och majblommor till stöd för föreningslivet negativt eftersom kravet på tillstånd gäller för samtliga områden. Förslaget innebär även att polisen inte har möjlighet att ingripa om en försäljning sker före klockan 21:00. 

  Förvaltningen föreslår att pröva möjligheten att utöka 16 § i Stockholms stads allmänna lokala ordningsföreskrifter med ett nytt stycke (exempelvis 16 § f), eller tillföra en helt ny paragraf som enbart reglerar försäljning av lustgas. Tillståndsplikt för försäljning av lustgas skulle därigenom kunna regleras till att gälla dygnet runt eller på annat sätt före klockan 21:00 utan att påverka andra områden negativt.

  Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

  Bilagor

 • Nämnden har fått Riktlinje för chefsstruktur inom Stockholms stad på remiss av kommunstyrelsen. För att säkerställa ett närvarande ledarskap gav kommunfullmäktige i budgeten för 2023, kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer för maximalt antal medarbetare per chef i stadens verksamheter. Förslaget innebär en stadsgemensam ram för vad som definierar en chefstjänst utifrån ansvar och befogenheter, vilka chefsnivåer som kan finnas i en organisation samt ett riktvärde för antal medarbetare per chef. Chefstiteln föreslås användas för tjänstepersoner med ett sammanhållet ansvar för ekonomi, verksamhet och personal.

  Riktlinjen ska ge en grund för att forma en chefsstruktur som främjar hållbara organisatoriska förutsättningar för chefer och indirekt till medarbetare. Riktlinjen ska fastställas av kommunfullmäktige och utgöra ett stadsgemensamt styrdokument direkt kopplad till Stockholms stads personalpolicy tillsammans med Kvalitetsprogrammet.

  Förvaltningen ser positivt på stora delar av förslaget. Förslaget innebär en tydlig chefsstruktur som är lika för hela staden. Ett riktvärde för antal medarbetare per chef skapar även goda förutsättningar för ett nära och tillgängligt ledarskap vilket ger goda förutsättningar för positiva effekter för frisknärvaron.

  Förvaltningen bedömer att förslaget har en särskild påverkan avseende förskola med hänsyn tagen till skollagens skrivningar kring rektors uppdrag. Det kan därför finnas skäl att genomföra en särskild genomlysning av vad förslaget innebär för förskolan.

  Stadsdelsförvaltningen ser en risk för negativa ekonomiska konsekvenser men bedömer att dessa över tid motverkas av positiva effekter i form av minskad sjukfrånvaro och lägre personalomsättning.

  Förvaltningen ser vikten och betydelsen av att stödmaterial utifrån riktlinjen tas fram.

  Bilagor

 •   13

  Stadsdelsdirektörens information

 • I samband med tertialrapport 1 ansökte nämnden om kompetensutvecklingsmedel för utbildning i palliativ vård, det vill säga vård i livets slutskede. Ansökan framgick av bilaga 4 och beslutssats 6 i ärendet. Där angavs att nämnden söker medel om 0,6 mkr, men det korrekta beloppet ska vara 530 000 kronor.

  Förvaltningen har justerat ansökningsblanketten, sänt in den till stadsledningskontoret på nytt och även fått ansökan beviljad. Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner informationen och lägger den till handlingarna.

  Bilagor

 • Förskoleundersökningen genomförs varje år av Stockholms stad.

  I undersökningen frågar Stockholms stad om vårdnadshavarens uppfattning om sitt barns förskola. I det här ärendet redovisar förvaltningen Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområdes kommunala förskolors resultat i förskoleundersökningen 2023 till stadsdelsnämnden. Andel vårdnadshavare som har svarat på enkäten är 68 procent, vilket är en höjning med tre procentenheter från föregående år.

  Förvaltningen konstaterar att stadsdelsområdets kommunala förskolor uppnår ett högt sammanfattat resultat. Resultatet har gått upp på samtliga fem frågeområden. Frågeområdet Samverkan med hemmet ökade mest med fyra procentenheter. Resultatet är två procentenheter lägre än snittet i stadens kommunala förskolor. Förvaltningens kommunala förskolor uppnår ett sammanfattat omdöme på 85 procent, vilket är en höjning med en procentenhet från föregående år.

  Förvaltningen konstaterar att skillnaderna på resultat beroende på om vårdnadshavares barn biologiskt kategoriseras som flicka eller pojke har ökat i årets resultat, från att ha minskat föregående år.

  Utifrån resultatet ser förvaltningen att det är viktigt att verksamheterna fortsätter arbetet med att synliggöra barnens utveckling och lärande. Avdelning förskola, tillsammans med enheterna, kommer därför fortsätta att ha ett gemensamt fokus på åtgärder för ökad svarsfrekvens samt delar inom frågeområdet Samverkan med hemmet.

  Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner informationen.

  Bilagor

 •   16

  Anmälningar för kännedom

 •   17

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   18

  Stadsdelsnämndens frågor

 •   19

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

 •   20

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

 •   21

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

 •   22

  Överflytt av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken

 •   23

  Överflytt av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken

 •   24

  Överflytt av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken

 •   25

  Överflytt av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § föräldrabalken

 •   26

  Förbud att utöva umgänge enligt 14 § 2 st. 1 p. lag med särskilda bestämmelser om vård av unga

 •   27

  Förbud att utöva umgänge enligt 14 § 2 st. 1 p. lag med särskilda bestämmelser om vård av unga

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.