Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och dag för justering

 •   2

  Fastställande av dagordning

 • I medborgarförslaget föreslår föreningen att staden startar upp en medborgardialog för att ta ett samlat grepp kring Dalens utveckling, och ta tillvara på engagemang och idéer från boende och verksamheter i området. De hänvisar till mål från stadens översiktsplan om en sammanhängande stad, och anser att Dalen är ett område som delvis passar in på beskrivningen om fysisk och socioekonomisk segregation från översiktsplanen.

  Förvaltningen håller med medborgarförslaget om att det är viktigt att ta tillvara på engagemang från boende och lokala verksamheter i frågor som rör stadsutveckling. För tillfället pågår det inga detaljplaneprocesser i Dalen, och förvaltningen bedömer därför att det i dagsläget saknas möjligheter att starta upp en medborgardialog kopplat till något större stadsutvecklingsprojekt där.

  Förvaltningen vill dock utveckla dialog och kommunikation, för att skapa bättre möjligheter för boende att påverka sina närområden. Ett områdesmöte, med temat trygghet, genomfördes i Dalen den 16 mars 2023. Vid detta möte deltog bland annat nämndens politiker, förvaltningsledningen, tjänstepersoner och polisen.

  Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

  Bilagor

 • Vid nämndsammanträdet den 15 december 2022 lämnade Gustav Johansson m.fl. (M) in en skrivelse angående återbetalning av föreningsbidrag. Ärendet syftar till att besvara de fyra frågor som ställs i skrivelsen.

  Stadsdelsförvaltningens återkrav av tidigare beviljade föreningsbidrag genomförs i enlighet med stadsdelsnämndens beslutade riktlinjer för föreningsbidrag. Sedan 2019 har fyra föreningsbidrag återkrävts. Förvaltningen har fakturerat de aktuella föreningarna. Samtliga återkrav har återbetalats.

  Till förvaltningens kännedom förekommer inte fall där olika föreningar har återkrävts på pengar men där samma person eller personer är verksam i föreningen. Eftersom det inte finns ett gemensamt föreningsregister i staden och inga lagkrav att informera om en förändrad styrelse för ideella föreningar är det svårt för förvaltningen att säkerställa detta. Förvaltningen bedömer däremot att stadsdelsnämndens nya riktlinjer sedan maj 2022 skapar större möjligheter till kontroll och uppföljning.

  Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

  Bilagor

 • Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning har den 15 december 2022 tagit emot en skrivelse om lokala myndigheters ansvar för klimatet från Ola Gabrielson (-) och Gabriella Rehbinder (MP). I skrivelsen föreslås förvaltningen att:

  • Upprätthålla en plan för hur stadsdelen långsiktigt ska möta klimatkrisen – stadsplanemässigt, socialt och ekonomiskt.
  • Ta ansvar för att stadsdelens fysiska utveckling rimmar med Sveriges klimatmål.
  • Ta ansvar för ett brett arbete för att förändra invånarnas attityder runt klimat.
  • Snarast upprätta en plan för detta under denna mandatperiod.
  • Sätta delmål och anslå resurser för dessa i varje årsbudget.
  • Redovisa arbetet i månads-, tertial-, och årsberättelser.


  Förvaltningen bedömer att det som efterfrågas redan ryms inom befintliga processer och styrdokument, och att det därför inte är nödvändigt att ta fram ett nytt styrdokument. Däremot finns viss möjlighet att inom befintliga processer göra tillägg för att bättre ringa in det som efterfrågas.

  Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

  Bilagor

 • Ärendet syftar till att redovisa prognos på helårsutfall för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd. Prognosen lämnas per verksamhetsområde och baseras på föregående månad.

   

  För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras ett underskott om 5,5 mnkr före resultatöverföringar och ett utfall inom fastställd budget efter resultatöverföringar. För investeringar prognostiseras ett utfall inom fastställd budget.

   

  Förvaltningen bedömer att det finns risker för ökade kostnader under året inom flera verksamhetsområden och ser ekonomiska utmaningar gällande bland annat höga vårdkostnader, osäkerhetsfaktorer kring nyttjande av beviljade insatser samt antal hushåll inom ekonomiskt bistånd.

   

  Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport för februari 2023 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd.

  Bilagor

 • Stadsdelsnämnden bestämmer tid och plats för sina sammanträden enligt 6 kap. 23 § kommunallagen (2017:725).

   

  Enligt sammanträdesplanen för 2023 hålls nämndinformation en vecka innan nämndsammanträden.

   

  Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds majoritet bestående av Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet har meddelat förvaltningen att de önskar områdesmöten istället för nämndinformation fyra gånger under 2023. Nämndinformationen utgår därför dessa gånger.

   

  Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds nämndinformation den 16 mars 2023, 17 maj 2023, 14 september 2023 och 9 november 2023 utgår.

  Bilagor

 • Stadsdelsnämnden kan begära hjälp av Polismyndigheten och i särskilda fall Kriminalvården för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Detta kallas för handräckning.

  Stadsdelsnämnden kan förordna särskilt namngivna tjänstepersoner att begära handräckning i nämndens ställe enligt 43 § 1 st. 2 p. LVU. I samband med personalförändringar behöver stadsdelsnämnden besluta om ett nytt förordnande. Personalförändringar har skett vid Stockholms stads socialjour, som socialnämnden ansvarar för, samt avdelning Social omsorg barn och unga.

  Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ger namngivna tjänstepersoner rätt att begära handräckning i nämndens ställe enligt 43 § 1 st. 2 p. LVU.

  Bilagor

 • Efterfrågan av lägenheter i servicehus har de senaste åren minskat såväl inom Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde som i staden i stort. Behovet ser ut att fortsätta att minska samtidigt som efterfrågan av seniorbostäder blir allt större. Rågsveds servicehus med 72 lägenheter är tomt sånär som på en boende och fastigheten är i stort behov av renovering. Förvaltningen utreder samtidigt en framtida flytt av sitt förvaltningskontor till Rågsved och tillsammans med Micasa har man identifierat en del av servicehuset som ett potentiellt framtida kontor. Micasa utreder även en omvandling till seniorbostäder av övriga lägenheter.

  Förvaltningen föreslår därför att stadsdelsnämnden fattar beslut om att avveckla boendeplatserna i Rågsveds servicehus och att förvaltningen får i uppdrag att säga upp hyresavtalen med fastighetsägaren Micasa.

  Bilagor

 • Hagsätra gruppbostad LSS ligger på Lillhagsvägen 24 i Bandhagen. Vid en inspektion som genomfördes i november 2022 bedömdes det att lägenheterna inte var brandsäkra och att de boende behövde flytta ut omgående. Förvaltningen kunde även konstatera att lägenheterna har små hygienutrymmen som inte motsvarar kraven i Stockholms stads funktionsprogram för LSS och SoL bostäder. I december 2022 beslutade därför avdelningschef att, på delegation, tillfälligt evakuera gruppbostaden till Rågsveds servicehus på Kumlagatan 17 i Bandhagen.

  Förvaltningen bedömer att det inte är möjligt för Hagsätra gruppbostad LSS att flytta tillbaka till Lillhagsvägen 24. Förvaltningen har tittat på andra lokaler för verksamheten och anser att den bästa lösningen är att verksamheten flyttar permanent till Bersågränd 7A i Enskededalen.

  Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd flyttar Hagsätra gruppbostad LSS från Lillhagsvägen 24 till Bersågränd 7A. Till dess att lokalerna på Bersågränd 7A är klara att flytta in i föreslår förvaltningen att gruppbostaden fortsätter vara på Kumlagatan 17.

  Bilagor

 • NR Drift AB/Mersmak, tidigare Kostenheten, drivs av NR Drift sedan 1 mars 2022. En uppföljning har gjorts för att se om verksamheten följer avtal och anbud.

  Bedömningen är att verksamheten följer avtal och anbud. Verksamheten tillagar och levererar näringsrik mat med stor variation. Verksamhetens förutsättningar att leva upp till några av kraven i avtalet har under uppstarsåret påverkats av bland annat en omfattande ombyggnation och världsläget.

  Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner rapporten. Vidare föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden förlänger avtalet med två år.

  Bilagor

 • En omfördelning av arbetsuppgifter har skett inom Administrativa avdelningen på Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning. Med anledning av det behöver Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd utse ett nytt dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen (2016/679) och brottsdatalagen (2018:1177).

  Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden entledigar Micaela Caldegren som dataskyddsombud och utser Nicole Melkie som dataskyddsombud från och med den 24 mars 2023. Vidare föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att anmäla nytt dataskyddsombud till Integritetsskyddsmyndigheten.

  Bilagor

 • Stadsdelsnämnden fattar beslut om insatser till enskilda invånare enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

  Enligt SoL och LSS ska kommuner redovisa de gynnande beslut om insatser enligt respektive lagstiftning som inte har kunnat verkställas inom tre månader från beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringsskyldigheten gäller även tidigare rapporterade ärenden som ännu inte har verkställts under närmast föregående kvartal.

  Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning redovisar kvartalsvis till stadsdelsnämnden de ej verkställda besluten som förvaltningen rapporterat till IVO.

  Under det fjärde kvartalet 2022 har 61 stycken beslut om insatser från Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd inte verkställts inom tre månader. Det berodde främst på att brukaren tackat nej till erbjudande om insats samt att brukaren inte valt utförare. Besluten gällde 34 kvinnor respektive 27 män.

  Rapporteringen för kvartal 4 visar en minskning om fyra ärenden inom verksamhetsområdena funktionsnedsättning och socialpsykiatri från kvartal 3 2022.

  Inom Social omsorg äldre har flertalet brukare tackat nej till insatser då de önskar avvakta med flytt alternativt invänta önskat boende.

  Vid rapporteringsperiodens slut fanns 33 beslut som var fortsatt ej verkställda, jämfört med 47 beslut för kvartal 3, en minskning om 14 beslut.

  Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd lägger redovisningen av rapporteringen till IVO för kvartal 4 år 2022 av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till handlingarna.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har skickat betänkandet Tryggare hem för barn (SOU 2022:71) på remiss till stadsdelsnämnden.

  Förvaltningen ställer sig positiv till de förslag som framkommit då det bedöms få positiva konsekvenser för barn och unga. Förvaltningens bedömning är att utredningens förslag kan ge familjehemsplacerade barn ökad trygghet eftersom det blir tydligare när en vårdnadsöverflyttning kan ske.

  Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

  Bilagor

 • Stadsrevisionen har granskat om staden bedriver ett strukturerat och samordnat arbete för att bryta socialt utanförskap hos unga mellan 16-29 år som varken arbetar eller studerar, så kallade Uvas.

   

  Stadsrevisionen konstaterar att staden bedriver ett strukturerat och samordnat arbete för att bryta socialt utanförskap för målgruppen. Däremot har arbetet inte resulterat i att staden uppnår kommunfullmäktiges målsättning för målgruppen.

   

  Stadsrevisionen rekommenderar att arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden tydliggör strategier och arbetsformer för det uppsökande arbetet med målgruppen samt att arbetsmarknadsnämnden vidareutvecklar metoder för uppföljning av arbetsmarknadsinsatser.

   

  Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning ser att granskningens rekommendationer kan bidra till att utveckla arbetet med målgruppen samt uppnå stadens mål om att ge stöd och omsorg där behoven är som störst. Förvaltningen ser även ett behov av att anta ett jämställdhetsperspektiv i det fortsatta utvecklingsarbetet.

   

  Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

  Bilagor

 • I kommunfullmäktiges budget för 2022 fick kommunstyrelsen i uppdrag att se över och revidera Stockholms stads riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP) med tillhörande tillämpningsanvisningar. Stadsledningskontoret har tagit fram förslag till nya riktlinjer och tillämpningsanvisningar för IOP. Förslaget har skickats på remiss till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd.

  Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning välkomnar revideringen av riktlinjerna och ställer sig till stor del bakom det förslag som stadsledningskontoret tagit fram. Förvaltningen föreslår att det förtydligas i riktlinjerna på vilken nivå styrdokument och uppdrag ska vara beslutade på för att kunna kopplas till IOP. Förvaltningen föreslår även att det tas fram en stadsövergripande mall för överenskommelse om IOP. Vidare har förvaltningen uppmärksammat att det inte tydliggörs i de nya riktlinjerna att IOP inte kan ingås för samma sak som man får föreningsbidrag för.

  Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

  Bilagor

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet bereder ansökningar från Stockholms stads restauranger om serveringstillstånd för spritdrycker, vin, öl och andra jästa alkoholhaltiga drycker. De svarar även för tillsyn av restauranger som beviljats serveringstillstånd.

  Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har fått ansökan om serveringstillstånd på remiss. Remissen inkom den 16 december 2022. Genom att skicka ansökningar om serveringstillstånd på remiss till stadsdelsnämnderna ges en möjlighet att yttra sig om nyetablering av serveringsställen och sena serveringstider.

  Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker ansökan om serveringstillstånd för Hosoi, Hallvägen 9, 121 62 Johanneshov, måndag till söndag mellan klockan 11:00 – 01:00 till allmänheten i restaurang samt mellan klockan 11:00 – 01:00 till allmänheten på uteservering.

  Bilagor

 •   18

  Stadsdelsdirektörens information

 •   19

  Anmälningar för kännedom

 • Syftet med detta ärende är att följa upp de idéburna offentliga partnerskap (IOP) som Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds haft under 2022.

  Under 2022 har stadsdelsnämnden haft följande IOP:

  • Convictus
  • Drömstort
  • Himmel och pannkaka
  • Inkluderande Enskede
  • Rågsveds IF
  • Stacken
  • Street Minds


  Förvaltningen bedömer att de IOP som stadsdelsnämnden haft under 2022 överlag har gett goda resultat. Under 2022 har förvaltningen sett över sin interna rutin för hantering av IOP och arbetat aktivt för att säkerställa att nya IOP som ingås av stadsdelsnämnden uppfyller kriterierna för IOP.

  Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd lägger förvaltningens rapport till handlingarna.

  Bilagor

 •   21

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   22

  Stadsdelsnämndens frågor

 •   23

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

 •   24

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

 •   25

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

 •   26

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

 •   27

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

 •   28

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

 •   29

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

 •   30

  Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken

 •   31

  Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.