Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och dag för justering

 •   2

  Fastställande av dagordning

 • Ärendet syftar till att redovisa prognos på helårsutfall för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd. Prognosen lämnas per verksamhetsområde och baseras på föregående månad.

  För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras ett underskott om 14,9 mnkr före resultatöverföringar och ett utfall inom fastställd budget efter resultatöverföringar. För investeringar prognostiseras ett utfall inom fastställd budget.

  Förvaltningen bedömer att det finns risker för ökade kostnader under året inom flera verksamhetsområden. Vidare ser förvaltningen ekonomiska utmaningar gällande bland annat höga vårdkostnader, osäkerhetsfaktorer kring nyttjande av beviljade insatser samt antal hushåll inom ekonomiskt bistånd.

  Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport för maj 2023 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd.

  Bilagor

 • Stadsdelsnämnden och Convictus har samverkat sedan 2003 kring den öppna träffpunkten i Högdalen på Skebokvarnsvägen 341, Convictus Högdalen. Vid träffpunkten bedrivs dagverksamhet för människor som lever i hemlöshet och/eller använder droger, lider av psykisk ohälsa eller som på andra sätt lever i utsatthet.

  Förvaltningen anser att ett idéburet offentligt partnerskap med Convictus kan komplettera och stärka stadsdelsnämndens arbete för att erbjuda invånare i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde som befinner sig i social utsatthet ett bredare tjänsteutbud och fler möjligheter att komma i kontakt med socialtjänsten.

  Överenskommelsen föreslås gälla från och med den 1 juli 2023 till och med den 30 juni 2025, med möjlighet till ett års förlängning.

  Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner överenskommelsen om ett idéburet offentligt partnerskap med föreningen Convictus.

  Bilagor

 • Stadsdelsnämnden fattar beslut om insatser till enskilda invånare enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

  Enligt SoL och LSS ska kommuner redovisa de gynnande beslut om insatser enligt respektive lagstiftning som inte har kunnat verkställas inom tre månader från beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringsskyldigheten gäller även tidigare rapporterade ärenden som ännu inte har verkställts under närmast föregående kvartal.

  Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning redovisar kvartalsvis till stadsdelsnämnden de ej verkställda besluten som förvaltningen rapporterat till IVO.

  Under det första kvartalet har 62 stycken beslut om insatser från Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd inte verkställts inom tre månader. Det berodde främst på att brukaren tackat nej till erbjudande om insats samt att brukaren inte valt utförare. Besluten gällde 33 kvinnor respektive 29 män.

  Rapporteringen för kvartal 1 2023 visar en minskning om sex ärenden inom verksamhetsområdena funktionsnedsättning och socialpsykiatri samt en ökning om åtta ärenden inom Social omsorg äldre jämfört med kvartal 4 2022.

  Vid rapporteringsperiodens slut fanns 36 beslut som var fortsatt ej verkställda, jämfört med 33 beslut för kvartal 4 2022, en minskning om 3 beslut.

  Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd lägger redovisningen av rapporteringen till IVO för kvartal 1 år 2023 av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till handlingarna.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har skickat en motion om att utreda kriminaliteten på stadens fritidsgårdar på remiss. Remissen inkom till förvaltningen 15 mars 2023 och ska besvaras senast 30 juni 2023. Motionen har initierats av Gabriel Kroon (SD).

   

  I sin motion konstaterar Gabriel Kroon (SD) att fritidsgårdar kan vara arenor där kriminalitet, gängrekrytering och narkotikaförsäljning förekommer. Mot denna bakgrund föreslår motionären att det ska ställas centrala krav på verksamhetsuppföljningar av stadens fritidsgårdar. Motionären föreslår även att en särskild granskning av otryggheten, potentiella risker för gängrekrytering samt en kartläggning kring förekomsten av kriminella aktiviteter på fritidsgårdar ska tillsättas.

   

  Förvaltningen ställer sig positiv till att införa centrala uppföljningsmodeller som gäller för hela staden, för att kvalitetssäkra trygghetsarbetet på stadens alla fritidsgårdar. Förvaltningens fritidsgårdar gör redan idag ett gediget uppföljningsarbete kring frågor rörande trygghet, säkerhet och kriminalitet för att säkerställa att fritidsgårdar är trygga mötesplatser för barn och unga.

   

  Förvaltningen bedömer att det inte är nödvändigt att tillsätta en särskild granskning av otrygghet och potentiella risker för gängrekrytering samt kartläggning av kriminella aktiviteter på stadens fritidsgårdar. Förvaltningen anser att det förebyggande sociala arbetet som görs på fritidsgårdarna stärker skyddsfaktorer och minskar riskfaktorer för fritidsgårdarnas barn och unga. Förvaltningen vill även poängtera att en kartläggning av kriminella aktiviteter på stadens fritidsgårdar står utanför kommunernas åtaganden.

   

  Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

  Bilagor

 • Markus Berensson (C) har skrivit en motion där han föreslår att staden kompletterar Möbelprogram Stockholm 2023 med ett tillägg om minnesmöbler. Vidare föreslår han att staden ska göra det möjligt för invånare att ansöka om, och finansiera, minnesmöbler i den offentliga miljön.

  Förvaltningen anser att det är positivt med invånare som gör avtryck och påverkar den offentliga miljön som de rör sig i. Däremot är förvaltningen tveksam till idén om att privatpersoner ska finansiera investeringar och underhåll i den offentliga miljön i utbyte mot personliga skyltar.

  Förvaltningen anser att förslag från invånare om åtgärder som ska tillägnas en viss person eller dylikt bäst bedöms från fall till fall, och uppfattar heller inte att denna typ av önskemål är vanligt förekommande. Mot bakgrund av det anser förvaltningen inte att det är nödvändigt med ett tillägg i stadens miljöprogram om just minnesmöbler.

  Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

  Bilagor

 • Stadsbyggnadskontoret har arbetat fram ett förslag till detaljplan som möjliggör bebyggelse av ett flerbostadshus med totalt cirka 50 studentbostäder utmed tunnelbanespåret söder om Bandhagens centrum. Den planerade bebyggelsen ligger på befintlig park- och naturmark.

  Förvaltningen anser att platsen kan vara lämplig för att bygga studentbostäder på, framförallt på grund av närheten till kollektivtrafik. Synpunkter och medskick från förvaltningen för den fortsatta planprocessen rör framförallt att parkvägens dragning och utformning behöver ägnas stor omsorg, för att säkerställa att det blir en trevlig och trygg miljö som kan användas av många.

  Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

  Bilagor

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet bereder ansökningar från Stockholms stads restauranger om serveringstillstånd för spritdrycker, vin, öl och andra jästa alkoholhaltiga drycker. De svarar även för tillsyn av restauranger som beviljats serveringstillstånd.

  Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har fått ansökan om serveringstillstånd på remiss. Remissen inkom den 16 maj 2023. Genom att skicka ansökningar om serveringstillstånd på remiss till stadsdelsnämnderna ges en möjlighet att yttra sig om nyetablering av serveringsställen och sena serveringstider.

  Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker ansökan om serveringstillstånd för Mersmak Enskede, Dalens Allé 10, 121 31 Enskededalen, måndag till söndag mellan klockan 11:00 – 23:00 till allmänheten i restaurang samt mellan klockan 11:00 – 22:00 till allmänheten på uteservering.

  Bilagor

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet bereder ansökningar från Stockholms stads restauranger om serveringstillstånd för spritdrycker, vin, öl och andra jästa alkoholhaltiga drycker. De svarar även för tillsyn av restauranger som beviljats serveringstillstånd.

  Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har fått ansökan om serveringstillstånd på remiss. Remissen inkom den 2 maj 2023. Genom att skicka ansökningar om serveringstillstånd på remiss till stadsdelsnämnderna ges en möjlighet att yttra sig om nyetablering av serveringsställen och sena serveringstider.

  Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker ansökan om serveringstillstånd för Globen Food Market, Arenavägen 55, 121 77 Johanneshov, måndag till söndag mellan klockan 11:00 – 01:00 till allmänheten i restaurang samt mellan klockan 11:00 – 23:00 till allmänheten på uteservering.

  Bilagor

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet bereder ansökningar från Stockholms stads restauranger om serveringstillstånd för spritdrycker, vin, öl och andra jästa alkoholhaltiga drycker. De svarar även för tillsyn av restauranger som beviljats serveringstillstånd.

  Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har fått ansökan om serveringstillstånd på remiss. Remissen inkom den 19 maj 2023. Genom att skicka ansökningar om serveringstillstånd på remiss till stadsdelsnämnderna ges en möjlighet att yttra sig om nyetablering av serveringsställen och sena serveringstider.

  Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker ansökan om serveringstillstånd för Mr Bowl, Högdalsgången 17, 124 54 Bandhagen, måndag till söndag mellan klockan 11:00 – 23:00 till allmänheten i restaurang samt mellan klockan 11:00 – 23:00 till allmänheten på uteservering.

  Bilagor

 •   12

  Stadsdelsdirektörens information

 •   13

  Anmälningar för kännedom

 • För att uppmärksamma och belöna framgångsrikt arbete med kvalitet och verksamhetsutveckling delar staden årligen ut Kvalitetsutmärkelsen. Syftet är att stimulera och uppmuntra arbetet med en långsiktigt hållbar kvalitetsutveckling. Genom att delta i Kvalitetsutmärkelsen synliggör verksamheten sitt systematiska kvalitetsarbete.

  De enheter som deltar i Kvalitetsutmärkelsen behöver ha en chef med budget- och personalansvar, en verksamhetsplan och minst fem medarbetare inklusive chef. Deltagandet ska anmälas till nämnden och protokollsutdrag ska skickas in till stadsledningskontoret senast den 30 juni 2023. Prisutdelning sker den 28 november i Stadshuset.

  Från Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning kommer två enheter att delta i Kvalitetsutmärkelsen 2023:

  • Mottagnings- och utredningsenheten inom avdelningen Social omsorg barn och unga.
  • Hälsofrämjande enheten inom avdelningen Social omsorg äldre.


  Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner informationen och lägger den till handlingarna.

  Bilagor

 • Korttidshemmen Bränninge, Stureby och Örby riktar sig till personer med funktionsnedsättning och drivs av Attendo LSS AB. En avtalsuppföljning har gjorts för att se om korttidshemmen följer avtal och anbud.

  Bedömningen är att verksamheten följer avtal och anbud och är välfungerande. Verksamheten har ett fungerande ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete och den sociala dokumentationen bedöms vara fungerande. Det pågår en utbildningssatsning i diplomerad stödperson.

  Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner rapporten.

  Bilagor

 • Gruppbostäderna i Vantör, för personer med funktionsnedsättningar, drivs av Attendo LSS AB. En avtalsuppföljning har gjorts för att se om gruppbostäderna följer avtal och anbud.

  Bedömningen är att verksamheten följer avtal och anbud och är välfungerande. Verksamheten har ett fungerande ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete och den sociala dokumentationen bedöms vara fungerande. Det pågår en utbildningssatsning i diplomerad stödperson.

  Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner rapporten.

  Bilagor

 •   17

  Stadsdelsnämndens frågor

 •   18

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.