Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och dag för justering

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds månadsrapporter 2022 (senare publicering)

 • Stadsdelsnämnderna har hand om bidragsgivning till föreningar med utpräglat lokal verksamhet. Ärendet syftar till att fördela föreningsbidrag i form av verksamhets- och aktivitetsstöd till föreningar inom Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde.

  Föreningsbidrag beviljas i regel endast till ideella föreningar och ges inte till aktörer med odemokratiska värderingar eller som uppmuntrar eller möjliggör våldsbejakande extremism. Inför verksamhetsåret 2023 har föreningar kunnat söka föreningsbidrag, både verksamhets- och aktivitetsstöd, mellan den 1 augusti och den 30 september 2022.

  Totalt har 33 föreningar ansökt om föreningsbidrag inför verksamhetsåret 2023 från Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd. Det totala ansökningsbeloppet uppgår till 2 778 300 kronor. Samtliga ansökningar har inkommit i tid.

  Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd beviljar föreningsbidrag på sammanlagt 1 060 000 kronor samt avslår tre ansökningar om föreningsbidrag utifrån gällande riktlinjer.

  Föreningar som blivit beviljade bidrag för verksamhetsåret 2023 ska snarast kontakta förvaltningen om förutsättningarna för det beviljade bidraget förändrats. Föreningar som beviljas bidrag för verksamhetsåret 2023 ska lämna in en redovisning av hur stödet har använts senast den 30 september 2024.

  Medel som inte förbrukats under den period som bidraget avser ska återbetalas och får inte användas för annat ändamål. Vid behov kan förvaltningen återkräva bidraget.

  Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till fördelning av föreningsbidrag för verksamhetsåret 2023.

  Bilagor

 • Stadsdelsnämnden kan delegera beslutanderätt till presidiet, sociala delegationen, en politiker i nämnden, en anställd i Stockholms stad eller en automatiserad beslutsfunktion. Syftet med att delegera beslutanderätt är att avlasta nämnden från rutinartade ärenden och möjliggöra en effektivare förvaltning.

  Förvaltningen har genomfört en stor översyn av nämndens delegationsordning under 2022. Detta har resulterat i ett förslag till ny delegationsordning. Språket har setts över och avdelningsnamn, enhetsnamn och titlar har uppdaterats utifrån att Stadsmiljö och lokaler blev en del av Administrativa avdelningen från och med den 1 september 2022. Utöver det föreslår förvaltningen några tillägg och ändringar i delegationsordningen, bland annat utifrån nya bestämmelser som syftar till att stärka principen om barnets bästa och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för placerade barn (lex lilla hjärtat).

  Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd fastställer delegationsordningen att gälla från med den 1 januari 2023.

  Bilagor

 • Stadsdelsnämnden fattar beslut om insatser till enskilda invånare enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

  Enligt SoL och LSS ska kommuner redovisa de gynnande beslut om insatser enligt respektive lagstiftning som inte har kunnat verkställas inom tre månader från beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringsskyldigheten gäller även tidigare rapporterade ärenden som ännu inte har verkställts under närmast föregående kvartal.

  Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning redovisar kvartalsvis till stadsdelsnämnden de ej verkställda besluten som förvaltningen rapporterat till IVO.

  Under det tredje kvartalet 2022 har 65 stycken beslut om insatser från Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd inte verkställts inom tre månader. Det berodde främst på att brukaren tackat nej till erbjudande om insats samt att brukaren inte valt utförare. Besluten gällde 35 kvinnor respektive 30 män. Två brukare har tackat nej till sina erbjudanden om insatser på grund av covid-19 inom Social omsorg äldre.

  Antal ej verkställda beslut har ökat sedan den senaste rapporteringen, främst inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri, då flertalet brukare inte valt utförare eller blivit erbjudna insatser utanför Stockholm som de valt att tacka nej till.

  Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd lägger redovisningen av rapporteringen till IVO för kvartal 3 år 2022 av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till handlingarna.

  Bilagor

 •   7

  Stadsdelsdirektörens information

 •   8

  Anmälningar för kännedom

 •   9

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   10

  Stadsdelsnämndens frågor

 •   11

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

 •   12

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

 •   13

  Lokal upphandling av verksamhetsdrift för korttidsboenden inom LSS, 2022

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.