Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och dag för justering

 •   2

  Fastställande av dagordning

 • Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att utöka antalet bryggor i Årstaskogen eller utöka ytan på de befintliga bryggorna.

  Förvaltningen tycker att idén om fler solbryggor är bra och utreder möjligheterna att etablera ytterligare solbryggor.

  Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

  Bilagor

 • Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att förbättra information och vägvisning i och kring Rågsveds naturreservat.

  Förvaltningen tycker att idén om förbättrad vägvisning och information i Rågsveds naturreservat är bra och ställer sig positiv till förslaget och kommer utreda placering av skyltar.

  Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget om att lämna ut informationsfoldrar till medborgarkontoret i Rågsved och biblioteken i stadsdelsområdet.

  Förvaltningen ser inget behov av ytterligare information kring Hagsätraskogens naturreservat då omfattade satsningar kommer göras i Hagsätraskogens naturreservat de närmaste åren vilket kommer sätta fokus på naturreservatet.

  Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

  Bilagor

 • En invånare har skickat in ett medborgarförslag till förvaltningen. Författaren vill att förvaltningen:

  • Ser över möjligheten att öka antal platser gällande feriearbete för ungdomar med funktionsvariation.
  • Undersöker möjligheten att skapa feriearbeten inom daglig verksamhet.
  • Undersöker hur många feriearbetsplatser som täcker behovet av feriearbete för ungdomar med funktionsvariation.
  • Redogör för hur många av de ungdomar vilka tillhör personkrets 1 och 2 enligt LSS som får feriearbete samt hur många som inte får det.
  • Beskriver på vilket sätt personer med funktionsvariation är en prioriterad grupp när det gäller feriearbete.

   

  Ungdomar som har behov av särskild anpassning är inom staden prioriterade vid handläggning av feriejobb.

  Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning har erbjudit samtliga prioriterade ungdomar, oavsett anpassningsbehov, en feriearbetsplats sommaren 2022. Utifrån sekretessbestämmelser går det inte att säga hur stor andel av ungdomarna som tillhör personkrets ett eller två enligt LSS. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att kunna erbjuda ungdomar feriearbetsplatser efter behov. I dagsläget finns inget behov att utöka platser då samtliga prioriterade ungdomar inom stadsdelsområdet kan matchas till och erbjudas feriejobb.

  Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

  Bilagor

 • Gustav Johansson m.fl. (M), Urban Rybrink (L), Christina Peterson (C) och Ola Gabrielson (-) inkom den 22 september med en skrivelse med ett antal frågor gällande stadsdelsförvaltningens klimatarbete. I ärendet redovisas svar på dessa frågor.

  Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

  Bilagor

 • Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning har den 22 september 2022 tagit emot en skrivelse från Ola Gabrielsson (-), ledamot i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd, gällande odling i växthus på tak. I skrivelsen efterfrågas ett pilotprojekt med växthusodling på tak och frågan ställs om stadsdelsförvaltningen har befogenhet att initiera och leda ett sådant projekt samt om det är en möjlig del av stadsdelsförvaltningens budget för 2023.

  Förvaltningen svarar att befogenhet att initiera eller leda ett sådant projekt saknas i och med att förvaltningen inte äger några fastigheter. Om något av stadens bolag får ett sådant uppdrag skulle dock förvaltningen kunna medverka i ett projekt.

  Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

  Bilagor

 • I samband med stadsdelsnämndens sammanträde den 22 september 2022 lämnade Daniel Carlstedt m.fl. (S) och Hassan Jama m.fl. (V) in en skrivelse gällande genomgång och sammanställning av status på pågående och kommande verksamhetsupphandlingar.

  Stadsdelsförvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

  Bilagor

 • För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras ett överskott om 4,5 mnkr efter resultatöverföringar. Före resultatöverföringar prognostiseras ett överskott om 5,1 mnkr.

   

  Förvaltningen bedömer den ekonomiska situationen som stabil i sin helhet men att det finns utmaningar framförallt avseende verksamhetsområdet Social omsorg för barn och unga.

   

  Flertalet övergripande ekonomiska osäkerhetsfaktorer kvarstår i form av konflikter och krig i omvärlden, pandemi, sjukfrånvaro och en hög inflation som ger ett ökat kostnadstryck inom samtliga områden.

   

  Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport för september 2022.

 • Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd får enligt Reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder (Kfs 2020:07) själv eller genom ombud föra stadens talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde.

  Nämnden har tidigare utfärdat rättegångsfullmakt till juridiska avdelningen på stadsledningskontoret. Under hösten sker personalförändringar inom juridiska avdelningen på stadsledningskontoret. Juridiska avdelningen behöver därför inhämta en ny rättegångsfullmakt från nämnden.

  Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ger stadsjurist Sidrah Schaider samt vice stadsjuristerna Kristina Westerlind och Kristina Söderberg fullmakt att var för sig företräda Stockholms stad inom nämndens förvaltningsområde.

  Bilagor

 • Stadsdelsnämnden fattar beslut om insatser till enskilda invånare enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

  Enligt SoL och LSS ska kommuner redovisa de gynnande beslut om insatser enligt respektive lagstiftning som inte har kunnat verkställas inom tre månader från beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringsskyldigheten gäller även tidigare rapporterade ärenden som ännu inte har verkställts under närmast föregående kvartal.

  Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning redovisar kvartalsvis till stadsdelsnämnden de ej verkställda besluten som förvaltningen rapporterat till IVO.

  Under det andra kvartalet 2022 har 51 stycken beslut om insatser från Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd inte verkställts inom tre månader. Det berodde främst på att brukaren tackat nej till erbjudande om insats. Besluten gällde 25 kvinnor respektive 26 män.

  Ingen person har tackat nej till erbjudanden om insatser på grund av covid-19.

  Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd lägger redovisningen av rapporteringen till IVO för kvartal 2 år 2022 av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till handlingarna.

  Bilagor

 • Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad har skickat detaljplan Jordärtskockan 9, Enskedefältet till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd på remiss.

  Detaljplanen föreslår 40 nya bostäder i tre punkthus med underliggande garage samt en skålad yta på parkmark för vattenhantering vid nederbörd.

  Förvaltningens synpunkter gäller främst den gröna ytan som tas i anspråk i ett område med högt skyfall problematik, samt hantering av kvartersgräns mot parkmark.

  Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

  Bilagor

 • I december 2020 beslutade regeringen att tillsätta en utredare med uppdrag att föreslå en äldreomsorgslag. Enligt uppdraget skulle äldreomsorgslagen komplettera socialtjänstlagen med särskilda bestämmelser om vård och omsorg om äldre och även innehålla bestämmelser om en nationell omsorgsplan (NOK). Utredaren fick också i uppdrag att överväga och vid behov lämna förslag som skulle stärka tillgången till medicinsk kompetens inom äldreomsorgen. Utredningen utmynnade i betänkandet Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorgs för äldre personer.

  I lagförslaget föreslås som mål att äldreomsorgen ska ha ett förebyggande perspektiv och inriktas på att vara hälsofrämjande och stödja funktionsförmåga, samt att äldreomsorgen ska vara tillgänglig. Förslaget innehåller också bestämmelser om förbättringar gällande samordning, delaktighet och individanpassning, samt förbättringar för anhöriga och andra närstående och krav på att även personer på särskilt boende ska kunna få en fast omsorgskontakt.

  Lagen ska också reglera hur uppföljningen ska ske, både på individnivå, kopplat till insatser som beslutats för den äldre och på kommunnivå. Övergripande bestämmelser i socialtjänstlagen ska fortsatt gälla för äldreomsorgen. Befintliga bestämmelser om nationella minoriteter, minoritetsspråk och äldreomsorg flyttas till äldreomsorgslagen.

  Utredningen föreslår också att en förordning om nationell ordning för kvalitetsutveckling i äldreomsorgen ska kopplas till äldreomsorgslagen. Förordningen är tänkt att vara ett stöd och en styrning för kommun och verksamheter i syfte att utveckla kvaliteten och öka likvärdigheten i hela landet. Utredningen har även tagit fram en struktur för det arbetet och vilka områden den nationella kvalitetsutvecklingen bör omfatta, bland annat en meningsfull tillvaro, individanpassning och tillgänglighet.

  Utredningen lämnar även flera förslag på lagstiftning som syftar till att stärka hälso- och sjukvården i kommunerna och säkra likvärdig tillgång till hälso- och sjukvård för äldre med kommunal hälso- och sjukvård. Bland annat föreslås ett förtydligande av regionens ansvar att tillhandahålla läkare till patienter med kommunal primärvård. Exempelvis ska det vara möjligt att vid behov få en läkares medicinska bedömning dygnet runt. Vidare tydliggörs kommunens ansvar att säkerställa möjligheten till en medicinsk bedömning av sjuksköterska dygnet runt i kommunens primärvård. Vidare föreslås en ledningsansvarig för kommunens primärvård och att regionen ska ha en ledningsansvarig för planering och samordning av hälso- och sjukvårdsinsatser i kommunens primärvård.

  Förvaltningen är positiv till förslagen vilket lyfter fram tankesättet att se till det friska med fokus på ett rehabiliterande arbetssätt.

  Det är även i linje med överenskommelsen ”God och nära vård” där målet är att de enskilda ska få en god, nära och samordnad vård som stärker hälsa och där de enskilda är delaktiga utifrån sina förutsättningar.

  Även om förvaltningen kan se en utmaning i förslaget att kommunen ska ansvara för hälso- och sjukvården när en person skrivits in i primärvård, vilket inte Storstockholm till skillnad från övriga landet haft sedan tidigare och som innebär en omställning, ser förvaltningen positivt på den förändringen då den kommer att gynna den enskilde och öka kunskapen om behov och den enskildes situation hos personalen.

  Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

  Bilagor

 •   14

  Stadsdelsdirektörens information

 •   15

  Anmälningar för kännedom

 • Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har sedan 2021 i uppdrag från kommunfullmäktige att samordna arbetet med att etablera en kulturplats i Snösätra tillsammans med andra relevanta nämnder och externa aktörer. Som en del i uppdraget för 2022 ingick att öppna en popup-kulturplats under sommaren.

  En första lägesrapport av projektets arbete med Kulturplats Snösätra lämnades den 26 augusti 2021 och en andra rapport den 24 februari 2022 i samband med verksamhetsberättelsen. Denna tredje lägesrapport sammanfattar projektet under våren och sommaren 2022. Lägesrapporten tar upp lärdomar och insikter utifrån projektets leveranser, kostnader för att utveckla en kulturplats 2022 och nästa steg i projektet.

  Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

  Bilagor

 • Förvaltningen redovisar de huvudsakliga dragen i årets medborgarundersökning. Sammanfattningsvis kan sägas:

  • Boendes upplevelse av hur tryggt det är att leva och bo i Enskede-Årsta-Vantör har ökat sedan 2019. Boende i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde är nästan lika trygga i sin stadsdel som stockholmarna i snitt (det skiljer en procentenhet).
  • Boende i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde är i regel lika eller mer nöjda med skötsel och renhållning i den egna stadsdelen, jämfört med stockholmarna i snitt.
  • Boende i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde är mindre nöjda när det gäller frågor om möjlighet att utöva och ta del av kultur i den egna stadsdelen, jämfört med stockholmarna i snitt.
  • En högre andel kvinnor än män uppger att de ofta eller ibland avstår från att röra sig i parker, på torg och på gångvägar på grund av otrygghet.
  • Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har i årets undersökning genomgående ett bättre resultat på frågor kopplade till demokrati och inflytande jämfört med staden i snitt. Jämfört med 2019 har dock resultatet på flertalet frågor försämrats.
  • Boende i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde upplever att det är ungefär lika lätt att ta sig fram till fots i den egna stadsdelen som stockholmarna i snitt. Resultatet är jämförelsevis bättre när det gäller att ta sig fram på cykel.


  Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd lägger redovisningen till handlingarna.

  Bilagor

 •   18

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   19

  Stadsdelsnämndens frågor

 •   20

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

 •   21

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

 •   22

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

 •   23

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

 •   24

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

 •   25

  Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § föräldrabalken (FB)

 •   26

  Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § föräldrabalken (FB)

 •   27

  Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 9 § föräldrabalken (FB)

 •   28

  Lokal upphandling av verksamhetsdrift för korttidsboenden inom LSS, 2022

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.