Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning samt val av justerare och dag för justering

 • Kommunstyrelsen i Stockholms stad har remitterat motion av social investeringsfond i Stockholms stad. I motionen föreslår Emilia Bjuggren (S) att en social investeringsfond även i fortsättningen bidrar till att finansiera förebyggande arbete i stadens verksamheter, att medel till fondens fortsatta verksamhet reserveras i behandlingen av stadens bokslut och att kommissionen för ett hållbart Stockholm fortsätter att ta fram kunskap och konkreta förslag för hur segregationen i Stockholm ska brytas.
  Förvaltningen delar skribentens uppfattning om att det finns behov av olika former av investeringar i stadsdelsområdet. Förvaltningen anser att verksamheterna behöver utvecklas för att möta de strukturella utmaningar som råder i Spånga-Tensta stadsdelsområde. Särskilt riktade och långsiktiga medel ger förutsättningar för en sådan utveckling.
  Förvaltningen efterfrågar ett enklare ansökningsförfarande som möjliggör att innovativa idéer tas tillvara och som främjar utveckling utan en byråkratisk och tidsödande process. Erfarenheterna av de befintliga projekten som fått sociala investeringsmedel visar dock att verktyget sociala investeringar innebär krav på återredovisning och ett system för att följa upp att de gjorda investeringarna medför motsvarande besparingar på längre sikt. För komplexa samhällsutmaningar är det ofta svårt att göra denna analys, varför möjligheterna att använda sociala investeringar kan vara begränsad.

  Förvaltningen har ingen synpunkt på var organisatoriskt kunskapsutvecklingen och ansökningsförfarandet sker.
  Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att överlämna tjänsteutlåtandet som svar på motionen.

 • Kommunstyrelsen har remitterat en motion (KS 2019/207) skriven av Clara Lindblom, Robert Mjörnberg (båda V) angående en utbildningsmodell som främst vänder sig till anställda på demensboenden, äldreboenden och hemtjänstenheter men även till biståndshandläggare. Skribenterna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att staden ska främja att arbetssättet Stjärnmärkt demenskompetens fortsätter och utökas i staden.

  Förvaltningen har egna verksamheter med demenskompetens men anser samtidigt att det är viktigt att öka kunskapen inom alla verksamheter. Stjärnmärkt demenskompetens är en av flera möjliga satsningar för att öka kunskapen inom verksamheterna.
  Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att överlämna tjänsteutlåtandet som svar på motionen.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har remitterat Policy för sociala medier i Stockholms stad (KS 2018/1303) till stadens nämnder och styrelser.
  Policyn slår fast grundläggande principer och ramar för stadens närvaro i sociala medier. Syftet är att tydliggöra vad som krävs av staden vid närvaro på sociala medier och att främja en hög kvalitet på stadens konton. Policyn gäller alla förvaltningar och bolag i Stockholm stad och riktar sig till alla medarbetare i staden.

  Förvaltningen är positiv till den föreslagna policyn som styrker förvaltningens redan etablerade rutin för hantering av sociala medier. Förvaltningen efterfrågar en stadsgemensam digital utbildning med fokus på lagar, regler och förhållningssätt för medarbetare som hanterar sociala medier i tjänsten. Förvaltningen framhåller även behovet av en viss flexibilitet i kraven på frekvens på inlägg och bevakning i förhållande till enskilda kontons syfte och omfattning.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har remitterat ”En miljöbilsdefinition för Stockholms stad, KS 2019/289 ”till ett flertal nämnder och bolag bland annat Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, Skärholmens stadsdelsnämnd och Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.
  Miljö- och hälskyddnämnden har tagit fram ett förslag till miljöbilsdefinition som baseras på nya mätmetoder för utsläpp. Metoderna innebär en skärpning om tio procent mot tidigare tillämpning.
  Förslaget är en följd av överläggningar mellan Stockholms stad, Upphandlingsmyndigheten, Sveriges Kommuner och Landsting, Kommerskollegium samt Biodriv Öst och syftar till att tjäna som definition tills det åter finns en statlig definition. Den nya miljöbilsdefinitionen föreslås bli minimikrav i stadens alla upphandlingar som innefattar transporter.

  Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning är positiv till förslaget om en enhetlig miljöbilsdefinition för Stockholms stad. I och med att den nationella miljöbilsdefinitionen tagits bort, utgör stadens förslag ett välkommet stöd vid kravställande på fordon i samband med upphandlingar. Förvaltningen anser därutöver att de skärpta kraven på utsläppsnivåer i den föreslagna definitionen väl avspeglar stadens höga miljöambitioner.
  Förvaltningen vill dock framhålla vikten av att stadens miljöbilsdefinition går i takt med den snabba tekniska utvecklingen inom fordons- och drivmedelsindustrin, exempelvis genom löpande uppdateringar av definitionen.

 • Kommunstyrelsen har remitterat en motion (KS 2019/428) om ett samlat grepp för att vända utvecklingen i Tensta centrum.  I motionen skriver Clara Lindblom och Rashid Mohammed (V) om behovet av att utveckla Tensta centrum. De menar att stadsdelsområdet genom åren har urholkats och att ett samlat grepp om Tensta centrum kan vända den utvecklingen. De föreslår ett samfinansieringsprojekt tillsammans med boende och fastighetsägare i området för att utveckla och upprusta Tensta centrum.  Förvaltningen anser att de förslag som presenteras i motionen överensstämmer med det pågående arbetet om att ta fram en trygghetsstrategi. Förvaltningen ser platssamverkan som en lämplig metod för att utveckla Tensta centrum till en attraktiv och trygg stadsdel.

  Bilagor

 • Stadsdelsnämnden har fått en remiss från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor. I remissen föreslår rådet att kommunstyrelsen fattar beslut om att upprätta en översyn med tillhörande riktlinjer för teckenspråkets ställning, utvecklande och främjande inom staden.

  Förvaltningen ser positivt på förslaget att staden genomför en översyn och lämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

  Bilagor

 • Anna Jonazon med flera (S) har inkommit med en skrivelse vid nämndsammanträdet den 11 april 2019 gällande avskaffandet av rätten till heltid för barn i förskolan vars förälder är föräldraledig för nyfött syskon.

  Inom Spånga-Tensta stadsdelsområdes förskolor i kommunal regi har 226 barn berörts av avskaffandet gällande rätten till heltid i förskolan i samband med att de nya reglerna trädde i kraft den 1 februari 2019.

 • Den 23 maj 2019, § 4 beslutade Spånga-Tensta stadsdelsnämnd att uppdra till stadsdelsförvaltningen att utarbeta förslag till reviderade riktlinjer för föreningsbidrag. Nuvarande riktlinjer antogs av stadsdelsnämnden den 14 juni 2018, § 5.

  Förvaltningen har framarbetat ett förslag till reviderade riktlinjer. I de reviderade riktlinjerna har förtydligande gjorts för att skapa lika förutsättningar för de organisationer som söker bidrag.
  Förvaltningen föreslår att nämnden antar de reviderade riktlinjerna för föreningsbidrag.

 • Förvaltningen har tagit del av revisionskontorets årsrapport för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd år 2018 dnr 3.1.4 - 27/2019.

  Den årliga revisionen omfattar bedömningar av verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi, intern kontroll samt bokslut och räkenskaper.
  Revisionskontoret bedömer sammantaget att nämnden i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämndens resultat för 2018 bedöms i allt väsentligt vara förenligt med de mål som fullmäktige fastställt. Avseende den interna kontrollen bedöms att den inte varit helt tillräcklig mot bakgrund av de granskningar som gjorts under året. Bokslut och räkenskaper bedöms i allt väsentligt vara rättvisande samt följa gällande regler och god redovisningssed.

  Bilagor

 • Kvalitetsutmärkelsen är Stockholms stads årliga pris för att uppmärksamma och belöna framgångsrik verksamhetsutveckling i staden. Förebilder och goda exempel lyfts på så sätt fram.
  Deltagande enheter utvärderar sin verksamhet genom att använda ”Arbetshäfte för självutvärdering”. Kvalitetsutmärkelsen fungerar på så sätt som ett verktyg för kvalitetsutveckling.
  Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden nominerar barn- och ungdomsenheten till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2019.

 • Kvalitetsutmärkelsen är Stockholms stads årliga pris för att uppmärksamma och belöna framgångsrik verksamhetsutveckling i staden. Förebilder och goda exempel lyfts på så sätt fram.
  Deltagande enheter utvärderar sin verksamhet genom att använda ”Arbetshäfte för självutvärdering”. Kvalitetsutmärkelsen fungerar på så sätt som ett verktyg för kvalitetsutveckling.
  Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden nominerar beställarenheten funktionsnedsättning och psykisk ohälsa till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse.

 • Sammantaget prognostiseras en budget i balans efter resultatöverföringar.

 • Stadens säkerhetsavdelning producerar varje månad en rapport över tryggheten och säkerheten i Spånga-Tensta stadsdelsområde.
  Förvaltningen föreslår att Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga månadsrapporten för april månad, samt protokoll från trygghetsvandring den 7 maj, till handlingarna

 • Stockholms Stadsmission har sedan 2009, på Spånga-Tensta stadsdelsnämnds uppdrag, ansvarat för driften av fritidsgårdsverksamhet i Blå Huset i Tensta. Nuvarande avtal gäller till och med 31 januari 2021, och ska följas upp årligen.
  Sammantaget konstaterar förvaltningen att fritidsgårdsverksamheten i Blå Huset under 2018 har bedrivits med en kvalitet som är högre än föregående år, vilket i grunden är positivt, även om det fortfarande finns förbättringsområden i verksamheten.

  Förvaltningen anser att samhällsutvecklingen och utanförskaps-problematiken i stadsdelsområdet ställer nya krav på arbetssätt och samverkan än vad som var fallet när avtalet med Stockholms stadsmission tecknades. Förvaltningens bedömning därutöver är att stadsdelsområdets fritids- och kulturverksamhet behöver utvecklas.

 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden presenterar i Årsrapport plaskdammar 2018 resultatet från sommarens vattenkvalitetsmätningar och inspektioner i stadens samtliga plaskdammar
  I rapporten redovisas att stadsdelens egenkontroll fungerat väl sett till provtagningar, drift och skötsel. Den mycket varma och torra sommaren lockade många besökare vilket ledde till fler nedslag gällande avvikande vattenprover och att fler åtgärder krävdes.
  I Spånga-Tensta finns det fyra plaskdammar vilka sköts av stadsdelen. Plaskdammarna är ämnade för småbarns vattenlek. Denna sommar var tre av dammarna i drift. Plaskdammen i Nydal var avstängd på grund av driftproblem. Stadsdelsförvaltningen planerar att genomföra upprustningar av denna damm och parken, perioden 2019-2021.
  De tidigare installerade pH-reglerande systemen har bidragit till bättre kontroll av pH-halter och jämnare nivåer. Inför säsongen gjordes även ett antal insatser så som byte av sandfilter, komplettering av inloppsdysor och förbättrad ventilation för att öka luftomsättningen vid kolsyraanvändning.
  Antalet dammar i staden som haft bakterieöverskridande halter har ökat jämfört med 2017. Även så i Spånga-Tensta där det har inrapporterats sex stycken brister beträffande bakterieöverskridande halter i Erikslund och Spånga by under plaskdammssäsongen.

  Bilagor

 • Stadsdelsförvaltningen har sammanställt säsongens vinterväghållning som innefattar snöröjning, plogning, skottning, kompletteringsskottning, halkbekämpning samt sandupptagning. Under säsongen har det inkommit få synpunkter om uppdraget som överlag utförts väl. Sandsopningen har inte utförts enligt avtal och vite kommer att utdelas till entreprenören.

 • Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren, senast den första mars varje år, upprätta en patientsäkerhetsberättelse, som ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den.
  Patientsäkerhetsberättelser för år 2018 biläggs detta ärende för Fristad vård- och omsorgsboende (entreprenad Bräcke diakoni), Fristad servicehus (entreprenad Attendo).

  Bilagor

 • Under 2019 har Origo Group på uppdrag av Stockholms stad genomfört brukarundersökningar i kommunal och fristående förskola samt inom pedagogisk omsorg. Svarsfrekvensen för Spånga-Tensta stadsdelsområde har sjunkit med två procentenheter sedan 2018 från 75 procent till 73 procent. För de kommunala förskolorna i Spånga-Tensta är svarsfrekvensen 79 procent vilket är samma resultat som 2018. För hela staden är svarsfrekvensen 66 procent respektive 70 procent för förskolor i kommunal regi.
  Undersökningen är en totalundersökning och riktas till samtliga vårdnadshavare med barn i förskola i Stockholms stad. Undersökningen består av 29 frågor fördelade inom fem olika områden; sammanfattande omdöme, utveckling och lärande, normer och värden, samverkan med hemmet samt kost, rörelse och hälsa.
  I Spånga-Tensta har nöjdheten sjunkit med två till tre procentenheter inom fyra av fem områden. För området normer och värden bibehålls resultatet 87 procent andel nöjda vårdnadshavare från föregående år. En djupare analys av förskoleundersökningens resultat kommer att redovisas på nämndmötet i september 2019.

 •   20

  Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under maj 2019

 •   21

  Kurser och konferenser

 •   22

  Information, nämndens och förvaltningens frågor

 •   23

  Anmälan av protokoll och domar/beslut

 •   24

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

 •   25

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

 •   26

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

 •   27

  Begränsningar i umgänget enligt 14 § 2 st 1 p lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st 2 p lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   28

  Begränsningar i umgänget enligt 14 § 2 st 1 p lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st 2 p lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 •   29

  Begränsningar i umgänget enligt 14 § 2 st 1 p lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st 2 p lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 • § 1

  Godkännande av dagordning samt val av justerare och dag för justering

 • Kommunstyrelsen i Stockholms stad har remitterat motion av social investeringsfond i Stockholms stad. I motionen föreslår Emilia Bjuggren (S) att en social investeringsfond även i fortsättningen bidrar till att finansiera förebyggande arbete i stadens verksamheter, att medel till fondens fortsatta verksamhet reserveras i behandlingen av stadens bokslut och att kommissionen för ett hållbart Stockholm fortsätter att ta fram kunskap och konkreta förslag för hur segregationen i Stockholm ska brytas.
  Förvaltningen delar skribentens uppfattning om att det finns behov av olika former av investeringar i stadsdelsområdet. Förvaltningen anser att verksamheterna behöver utvecklas för att möta de strukturella utmaningar som råder i Spånga-Tensta stadsdelsområde. Särskilt riktade och långsiktiga medel ger förutsättningar för en sådan utveckling.
  Förvaltningen efterfrågar ett enklare ansökningsförfarande som möjliggör att innovativa idéer tas tillvara och som främjar utveckling utan en byråkratisk och tidsödande process. Erfarenheterna av de befintliga projekten som fått sociala investeringsmedel visar dock att verktyget sociala investeringar innebär krav på återredovisning och ett system för att följa upp att de gjorda investeringarna medför motsvarande besparingar på längre sikt. För komplexa samhällsutmaningar är det ofta svårt att göra denna analys, varför möjligheterna att använda sociala investeringar kan vara begränsad.

  Förvaltningen har ingen synpunkt på var organisatoriskt kunskapsutvecklingen och ansökningsförfarandet sker.
  Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att överlämna tjänsteutlåtandet som svar på motionen.

   

 • Kommunstyrelsen har remitterat en motion (KS 2019/207) skriven av Clara Lindblom, Robert Mjörnberg (båda V) angående en utbildningsmodell som främst vänder sig till anställda på demensboenden, äldreboenden och hemtjänstenheter men även till biståndshandläggare. Skribenterna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att staden ska främja att arbetssättet Stjärnmärkt demenskompetens fortsätter och utökas i staden.

  Förvaltningen har egna verksamheter med demenskompetens men anser samtidigt att det är viktigt att öka kunskapen inom alla verksamheter. Stjärnmärkt demenskompetens är en av flera möjliga satsningar för att öka kunskapen inom verksamheterna.
  Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att överlämna tjänsteutlåtandet som svar på motionen.

 • Kommunstyrelsen har remitterat Policy för sociala medier i Stockholms stad (KS 2018/1303) till stadens nämnder och styrelser.
  Policyn slår fast grundläggande principer och ramar för stadens närvaro i sociala medier. Syftet är att tydliggöra vad som krävs av staden vid närvaro på sociala medier och att främja en hög kvalitet på stadens konton. Policyn gäller alla förvaltningar och bolag i Stockholm stad och riktar sig till alla medarbetare i staden.

  Förvaltningen är positiv till den föreslagna policyn som styrker förvaltningens redan etablerade rutin för hantering av sociala medier. Förvaltningen efterfrågar en stadsgemensam digital utbildning med fokus på lagar, regler och förhållningssätt för medarbetare som hanterar sociala medier i tjänsten. Förvaltningen framhåller även behovet av en viss flexibilitet i kraven på frekvens på inlägg och bevakning i förhållande till enskilda kontons syfte och omfattning.

 • Kommunstyrelsen har remitterat ”En miljöbilsdefinition för Stockholms stad, KS 2019/289 ”till ett flertal nämnder och bolag bland annat Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, Skärholmens stadsdelsnämnd och Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.
  Miljö- och hälskyddnämnden har tagit fram ett förslag till miljöbilsdefinition som baseras på nya mätmetoder för utsläpp. Metoderna innebär en skärpning om tio procent mot tidigare tillämpning.
  Förslaget är en följd av överläggningar mellan Stockholms stad, Upphandlingsmyndigheten, Sveriges Kommuner och Landsting, Kommerskollegium samt Biodriv Öst och syftar till att tjäna som definition tills det åter finns en statlig definition. Den nya miljöbilsdefinitionen föreslås bli minimikrav i stadens alla upphandlingar som innefattar transporter.


  Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning är positiv till förslaget om en enhetlig miljöbilsdefinition för Stockholms stad. I och med att den nationella miljöbilsdefinitionen tagits bort, utgör stadens förslag ett välkommet stöd vid kravställande på fordon i samband med upphandlingar. Förvaltningen anser därutöver att de skärpta kraven på utsläppsnivåer i den föreslagna definitionen väl avspeglar stadens höga miljöambitioner.
  Förvaltningen vill dock framhålla vikten av att stadens miljöbilsdefinition går i takt med den snabba tekniska utvecklingen inom fordons- och drivmedelsindustrin, exempelvis genom löpande uppdateringar av definitionen.

 • Kommunstyrelsen har remitterat en motion (KS 2019/428) om ett samlat grepp för att vända utvecklingen i Tensta centrum.
  I motionen skriver Clara Lindblom och Rashid Mohammed (V) om behovet av att utveckla Tensta centrum. De menar att stadsdelsområdet genom åren har urholkats och att ett samlat grepp om Tensta centrum kan vända den utvecklingen. De föreslår ett samfinansieringsprojekt tillsammans med boende och fastighetsägare i området för att utveckla och upprusta Tensta centrum.

  Förvaltningen anser att de förslag som presenteras i motionen överensstämmer med det pågående arbetet om att ta fram en trygghetsstrategi. Förvaltningen ser platssamverkan som en lämplig metod för att utveckla Tensta centrum till en attraktiv och trygg stadsdel.

 • Stadsdelsnämnden har fått en remiss från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor. I remissen föreslår rådet att kommunstyrelsen fattar beslut om att upprätta en översyn med tillhörande riktlinjer för teckenspråkets ställning, utvecklande och främjande inom staden.

  Förvaltningen ser positivt på förslaget att staden genomför en översyn och lämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 • Anna Jonazon med flera (S) har inkommit med en skrivelse vid nämndsammanträdet den 11 april 2019 gällande avskaffandet av rätten till heltid för barn i förskolan vars förälder är föräldraledig för nyfött syskon.

  Inom Spånga-Tensta stadsdelsområdes förskolor i kommunal regi har 226 barn berörts av avskaffandet gällande rätten till heltid i förskolan i samband med att de nya reglerna trädde i kraft den 1 februari 2019.

 • Den 23 maj 2019, § 4 beslutade Spånga-Tensta stadsdelsnämnd att uppdra till stadsdelsförvaltningen att utarbeta förslag till reviderade riktlinjer för föreningsbidrag. Nuvarande riktlinjer antogs av stadsdelsnämnden den 14 juni 2018, § 5.

  Förvaltningen har framarbetat ett förslag till reviderade riktlinjer. I de reviderade riktlinjerna har förtydligande gjorts för att skapa lika förutsättningar för de organisationer som söker bidrag.
  Förvaltningen föreslår att nämnden antar de reviderade riktlinjerna för föreningsbidrag.

 • Förvaltningen har tagit del av revisionskontorets årsrapport för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd år 2018 dnr 3.1.4 - 27/2019.

  Den årliga revisionen omfattar bedömningar av verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi, intern kontroll samt bokslut och räkenskaper.
  Revisionskontoret bedömer sammantaget att nämnden i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämndens resultat för 2018 bedöms i allt väsentligt vara förenligt med de mål som fullmäktige fastställt. Avseende den interna kontrollen bedöms att den inte varit helt tillräcklig mot bakgrund av de granskningar som gjorts under året. Bokslut och räkenskaper bedöms i allt väsentligt vara rättvisande samt följa gällande regler och god redovisningssed.

 • Kvalitetsutmärkelsen är Stockholms stads årliga pris för att uppmärksamma och belöna framgångsrik verksamhetsutveckling i staden. Förebilder och goda exempel lyfts på så sätt fram.
  Deltagande enheter utvärderar sin verksamhet genom att använda ”Arbetshäfte för självutvärdering”. Kvalitetsutmärkelsen fungerar på så sätt som ett verktyg för kvalitetsutveckling.
  Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden nominerar barn- och ungdomsenheten till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2019.

 • Kvalitetsutmärkelsen är Stockholms stads årliga pris för att uppmärksamma och belöna framgångsrik verksamhetsutveckling i staden. Förebilder och goda exempel lyfts på så sätt fram.
  Deltagande enheter utvärderar sin verksamhet genom att använda ”Arbetshäfte för självutvärdering”. Kvalitetsutmärkelsen fungerar på så sätt som ett verktyg för kvalitetsutveckling.
  Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden nominerar beställarenheten funktionsnedsättning och psykisk ohälsa till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse.

 • Sammantaget prognostiseras en budget i balans efter resultatöverföringar.

 • Stadens säkerhetsavdelning producerar varje månad en rapport över tryggheten och säkerheten i Spånga-Tensta stadsdelsområde.
  Förvaltningen föreslår att Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga månadsrapporten för april månad, samt protokoll från trygghetsvandring den 7 maj, till handlingarna

 • Stockholms Stadsmission har sedan 2009, på Spånga-Tensta stadsdelsnämnds uppdrag, ansvarat för driften av fritidsgårdsverksamhet i Blå Huset i Tensta. Nuvarande avtal gäller till och med 31 januari 2021, och ska följas upp årligen.
  Sammantaget konstaterar förvaltningen att fritidsgårdsverksamheten i Blå Huset under 2018 har bedrivits med en kvalitet som är högre än föregående år, vilket i grunden är positivt, även om det fortfarande finns förbättringsområden i verksamheten.

  Förvaltningen anser att samhällsutvecklingen och utanförskaps-problematiken i stadsdelsområdet ställer nya krav på arbetssätt och samverkan än vad som var fallet när avtalet med Stockholms stadsmission tecknades. Förvaltningens bedömning därutöver är att stadsdelsområdets fritids- och kulturverksamhet behöver utvecklas.

 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden presenterar i Årsrapport plaskdammar 2018 resultatet från sommarens vattenkvalitetsmätningar och inspektioner i stadens samtliga plaskdammar
  I rapporten redovisas att stadsdelens egenkontroll fungerat väl sett till provtagningar, drift och skötsel. Den mycket varma och torra sommaren lockade många besökare vilket ledde till fler nedslag gällande avvikande vattenprover och att fler åtgärder krävdes.
  I Spånga-Tensta finns det fyra plaskdammar vilka sköts av stadsdelen. Plaskdammarna är ämnade för småbarns vattenlek. Denna sommar var tre av dammarna i drift. Plaskdammen i Nydal var avstängd på grund av driftproblem. Stadsdelsförvaltningen planerar att genomföra upprustningar av denna damm och parken, perioden 2019-2021.
  De tidigare installerade pH-reglerande systemen har bidragit till bättre kontroll av pH-halter och jämnare nivåer. Inför säsongen gjordes även ett antal insatser så som byte av sandfilter, komplettering av inloppsdysor och förbättrad ventilation för att öka luftomsättningen vid kolsyraanvändning.
  Antalet dammar i staden som haft bakterieöverskridande halter har ökat jämfört med 2017. Även så i Spånga-Tensta där det har inrapporterats sex stycken brister beträffande bakterieöverskridande halter i Erikslund och Spånga by under plaskdammssäsongen.

 • Stadsdelsförvaltningen har sammanställt säsongens vinterväghållning som innefattar snöröjning, plogning, skottning, kompletteringsskottning, halkbekämpning samt sandupptagning. Under säsongen har det inkommit få synpunkter om uppdraget som överlag utförts väl. Sandsopningen har inte utförts enligt avtal och vite kommer att utdelas till entreprenören.

 • Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren, senast den första mars varje år, upprätta en patientsäkerhetsberättelse, som ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den.
  Patientsäkerhetsberättelser för år 2018 biläggs detta ärende för Fristad vård- och omsorgsboende (entreprenad Bräcke diakoni), Fristad servicehus (entreprenad Attendo).

 • Under 2019 har Origo Group på uppdrag av Stockholms stad genomfört brukarundersökningar i kommunal och fristående förskola samt inom pedagogisk omsorg. Svarsfrekvensen för Spånga-Tensta stadsdelsområde har sjunkit med två procentenheter sedan 2018 från 75 procent till 73 procent. För de kommunala förskolorna i Spånga-Tensta är svarsfrekvensen 79 procent vilket är samma resultat som 2018. För hela staden är svarsfrekvensen 66 procent respektive 70 procent för förskolor i kommunal regi.
  Undersökningen är en totalundersökning och riktas till samtliga vårdnadshavare med barn i förskola i Stockholms stad. Undersökningen består av 29 frågor fördelade inom fem olika områden; sammanfattande omdöme, utveckling och lärande, normer och värden, samverkan med hemmet samt kost, rörelse och hälsa.
  I Spånga-Tensta har nöjdheten sjunkit med två till tre procentenheter inom fyra av fem områden. För området normer och värden bibehålls resultatet 87 procent andel nöjda vårdnadshavare från föregående år. En djupare analys av förskoleundersökningens resultat kommer att redovisas på nämndmötet i september 2019.

 • § 20

  Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under maj 2019

 • § 21

  Kurser och konferenser

 • § 22

  Information, nämndens och förvaltningens frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.