Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning samt val av justerare och dag för justering

 • Vid sammanträdet den 18 november 1996 beslöt Spånga-Tensta stadsdelsnämnd att inrätta en social delegation för beslut i enskilda ärenden, enligt SoL, LVU, LVM och LSS med sju ledamöter och fyra ersättare. Fyra ledamöter och två ersättare ska utses bland majoriteten och tre ledamöter och två ersättare ska utses bland oppositionen.

  Ordföranden ska utses bland majoritetens ledamöter och vice ordföranden bland oppositionens ledamöter. Den ordning som ersättare går in och tjänstgör vid ordinarie ledamots bortovaro ska också beslutas.

  I och med att ny stadsdelsnämnd valts från och med den 1 januari 2023 utser den nya nämnden sin sociala delegation.

 • Spånga-Tensta stadsdelsnämnd förordnar vid sidan av ordföranden ett antal nämndledamöter att fatta beslut enligt 6, 9, 11 och 27 §§, 31 d § 2st, 43 § 1st 1p samt 43 § 1st 2p lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och 13 § om lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Vidare delegeras beslut enligt 14 § 2st 1p och 2p, 30 § och 31 g § LVU.

  Därutöver förordar stadsdelsnämnden ett antal tjänstepersoner i förvaltningen att begära polishandräckning för att genomföra beslut enligt 43§ 1st 2p LVU.

  Bilagor

 • Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkände den 2 januari 2017, § 4, revidering av arbetsformer för lokala Brottsförebyggande rådet (Brå). Stadsdelsnämnden ska varje år utse en ledamot att, förutom ordföranden och vice ordföranden, ingå i stadsdelsområdets Brottsförebyggande råd (Brå). Personliga ersättare ska också utses.

  Stadsdelsnämndens ordförande är ordförande i Brå. Ersättare för ordförande är stadsdelsnämndens vice ordförande. Utöver det revideras rådets sammansättning.

 • Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutade den 23 april 2015 att inrätta ett näringslivsråd. Instruktionerna för Näringslivsrådet reviderades av stadsdelsnämnden den 31 januari 2019 § 4.

  Stadsdelsnämnden ska utse tre ledamöter och tre ersättare.

  Stadsdelsnämnden utser ordförande och vice ordförande bland ledamöterna.

 •   6

  Val av representanter till Spånga-Tensta stadsdelsnämnds pensionärsråd 2023

 • Enligt kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2022 införs en ny struktur för råden för funktionshinderfrågor från den

  1 januari 2023. Det är beslutat att de råd som är kopplade till stadsdelsnämnderna minskar från 13 till 6 genom en regional organisation där Spånga-Tensta stadsdelsnämnd delar råd med Rinkeby-Kista.

  Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden för sin del beslutar att utse ledamöter Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista gemensamma regionala råd för funktionshinderfrågor för perioden 2023-2026. Nomineringen av ledamöterna sker i funktionshinderrådens nomineringsutskott.

  Bilagor

 •   8

  Övriga frågor

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.