Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning samt val av justerare och dag för justering

 • Utredningen om merkostnader i bostad med särskild service enligt LSS har haft i uppdrag att se över reglerna och klargöra rättsläget för boende med särskild service för vuxna enligt LSS i syfte att den enskilde inte ska drabbas av merkostnader för sitt boende på grund av sin funktionsnedsättning. Utredningen har remitterats till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd och ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2021-05-28. Utredningen föreslår en schabloniserad ersättning med utgångspunkt från merkostnaderna för de nyttigheter som påverkar bruksvärdet vid hyressättningen. Syftet med schablonersättningen är att säkerställa att ingen som bor i en bostad med särskild service enligt LSS får merkostnader för sitt boende på grund av sin funktionsnedsättning. Utredningen föreslår även en särskild satsning på ett investeringsstöd för att öka byggandet av bostäder med särskild service enligt LSS. Vidare föreslår utredningen att bostadstilläggets storlek i högre grad ska anpassas till de faktiska hyrorna för dem som bor i en sådan bostad.

  Förvaltningen ställer sig positiv till utredningens förslag eftersom det kan bidra till en ökad likvärdighet för personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen ser också positivt på förslaget om en särskild satsning på ett investeringsstöd för att öka byggtakten av bostäder med särskild service enligt LSS.

  Bilagor

 • Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har mottagit en remiss om trafikförändringar i SL-trafiken 2021/2022. Årets remiss präglas av förändrade resvanor och minskat resande till följd av den ågående pandemin. Stadsdelsförvaltningen har inga synpunkter på att trafiken på Mälarbanan stängs av i perioder, men anser att informationen om ersättningstrafik behöver förbättras. Vidare efterlyses en redovisning av anledningarna till att nattrafiken dras in på tre linjer som berör stadsdelsområdet, samt hur detta förväntas påverka de resande. Avslutningsvis föreslår stadsdelsförvaltningen en ny busslinje mellan Tensta och Barkarbystaden/Barkarby handelsplats.

  Bilagor

 • Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings svar berör de stadsdelar och de delar av Järvafältet som ligger inom stadsdelsområdet.
  Beträffande upprustning av gång- och cykelvägar, skyltning, belysning m.m så ligger detta inom Trafikkontorets ansvarsområde, medan stadsdelsförvaltningen samverkar om dessa frågor med Trafikkontoret. Däremot kan tillgängligheten till de befintliga anslutningsvägarna ses över och eventuellt kompletteras med information så att de blir enkla att ta sig till.
  Stadsdelsförvaltningen anser inte att det finns behov av ytterligare anslutningsvägar utöver de som redan planeras.
  Stadsdelsförvaltningen samverkar redan med polismyndigheten i trygghets- och säkerhetsfrågor och kan lämna önskemål om att trafikövervakning ska prioriteras. Ytterst är detta dock polisens ansvar.

 • Årets första tertial har fortsatt att domineras av konsekvenserna av pandemin och sjukdomen Covid-19. Nämnden har löpande vidtagit åtgärder utifrån stadens inriktning och beslut i den centrala nämnden för krisledning. Utifrån lokala behov har nämnden också anpassat verksamheten löpande. Utgångspunkten har varit att begränsa smittspridningen med särskilt fokus på riskgrupper och att upprätthålla prioriterade verksamheter. Nämnden har haft beredskap för en eskalerande situation och kontinuerligt planerat utifrån tillgänglig information och bedömning av läget. En viktig del i arbetet har varit att förstärka myndigheternas budskap. Nämnden har under inledningen av året bistått regionens smittskyddsenhet att skapa förutsättningar för och genomförande av mobil testverksamhet för covid-19 i Tensta. Under perioden har nämnden också bistått regionen, länsstyrelsen och stadsledningskontorets inför planering av en förstärkt och uppsökande vaccinationskampanj inför den sista och mest omfattande vaccinationsfasen. Nämnden har under tertialen också utvärderat det arbete som bedrivits sedan pandemins start samt deltagit i stadens gemensamma utvärderingsarbete.

 • Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutade 2021-01-04, § 3, att vid sidan av ordföranden förordna ett antal nämndledamöter att fatta beslut enligt 6, 9, 11 och 27 §§ samt 43 § 1st 2p lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och 13 § om lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Vidare delegerades beslut enligt 14§ 2 st 1 p och 2 p, 30 § LVU. Därutöver förordnade stadsdelsnämnden ett antal tjänstepersoner i förvaltningen att begära polishandräckning för att enligt 43 § 1st 2p LVU genomföra beslut.

  Spånga-Tensta stadsdelsnämnd kompletterar detta beslut med att förordna vid sidan av ordföranden ett antal namngivna nämndledamöter att fatta beslut enligt 6 a § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och 43 § 1 st. 2 p. (LVU). Vidare delegeras beslut enligt 9 b § LVU av omedelbart omhändertagande.

 •   7

  Revidering av delegationsordning 2021

 • Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutade 2021-04-29,§ 22, att överlämna inkommen skrivelse från Anna Jonazon m.fl. (S), Rashid Mohammed m.fl. (V) och Karin Ploen (FI) om utförsäljning av lokalerna Tensta gymnasium och Tensta träff till förvaltningen.

  I skrivelsen lyfter skribenterna att de motsätter sig utförsäljningen av fastigheten Lilla Tensta 1/Tensta gymnasium och Tensta träff. De menar att det är ett stort misstag att sälja en så pass strategiskt viktig fastighet i ett område där staden behöver bedriva ett aktivt arbete för ökad trygghet och bättre samhällsservice. Vidare kräver skribenterna att en försäljning av den här karaktären bör föregås av en ingående risk- och konsekvensanalys något som de menar saknas i ärendet.

  Därutöver framhåller skribenterna att både föreningar och boende vill utveckla området kring Tensta träff därför att det finns ett stort behov av en träffpunkt för socialt och kulturellt utbyte.

  Bilagor

 •   9

  Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2021

 • Med anledning av att Folkhälsomyndigheten konstaterat att det finns samhällsspridning av covid-19 i Stockholm och att uppmaningen är att minska de sociala kontakterna beslutar ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd att sammanträdet 2021-05-27 inte ska vara öppet för allmänhet. Ordföranden har samrått med nämndens vice ordförande Rashid Mohammed (V) och de är överens om att mötet ska hållas stängt. Sammanträdet kommer att hållas i förvaltningshuset, Fagerstagatan 15.

 •   11

  Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

 •   12

  Information, nämndens och förvaltningens frågor

 •   13

  Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under april 2021

 •   14

  Anmälan av protokoll och domar/beslut

 •   15

  Godkännande av förfrågningsunderlag avseende ny anläggningsentreprenad

 •   16

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § första stycket punkt 1 föräldrabalken

 •   17

  Överflytt av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.