Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning samt val av justerare och dag för justering

 • Kommunstyrelsen har överlämnat en remiss till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd gällande en motion om ett förbud mot fossil reklam i Stockholms stad. Motionen är skriven av Emilia Bjuggren (S). I motionen yrkas på att kommunstyrelsen ska uppdras att tillsammans med relevanta förvaltningar utreda hur ett förbud mot reklam från fossilbränsleindustrin eller reklam som driver fossilbränsleanvändningen kan tillämpas. Därutöver anförs att ambitionen bör vara att införa ett sådant förbud senast år 2022. I motionen nämns att Amsterdam som positivt exempel då den staden i december 2020 beslutade att förbjuda reklam som driver på fossil konsumtion i gatumiljön som reklamtavlor och busshållplatser. I motionen framförs vidare att staden måste uppmana Region Stockholm att införa ett liknande förbud då den mesta av reklamen sitter på lokaltrafik och vid hållplatser.

  Förvaltningen anser att införandet av ett förbud mot fossil reklam bör utredas, inom de områden där staden har rådighet. Då det omfattar andra aktörer som Region Stockholm anser stadsdelsförvaltningen att dessa behöver ges utrymme för egna beslut.

  Bilagor

 • Regeringen har begärt en utredning kring översyn av vissa frågor inom tobaksområdet. Utredningens förslag har sänts på remiss via kommunstyrelsen i Stockholms stad till bland annat Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

  Utredningen föreslår en lag och förordning om tobaksfria nikotinprodukter, innefattande tobaksfritt snus men även andra tobaksfria nikotinprodukter. Förslaget innebär krav på särskild måttfullhet vid marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter, liksom förbud mot att hänvisa till produktens smak annat än för produktinformation. Dessutom föreslås ålderskrav på 18 år vid försäljning, information på försäljningsstället om åldersgränsen, ålderskontroll, även på nätet. Vidare förslås en märkning om hälsovarning. Till sist ges förslag på förbud mot sponsring och produktplacering, motsvarande vad som gäller idag för tobaksvaror och e-cigaretter. För produkterna föreslås en rad produktkrav, bland annat krav på ingrediensernas renhet samt en innehållsdeklaration och märkningskrav. För detaljhandeln föreslås krav på anmälan till kommunen vid försäljning. Tillsynen ska i allt väsentligt följa den ordning som gäller för tillsyn på tobaksområdet.

  Lagstiftningen föreslås träda i kraft 1 juli 2022. Enligt förslaget jämställs snussubstitut med livsmedel från den 1 januari 2023.

   

  Bilagor

 • Socialnämnden har överlämnat avtalsuppföljning av socialtjänst och LSS-verksamhet – Årsrapport 2020 till samtliga stadsdelsnämnder för kännedom.

  Socialnämnden ansvarar för stadsövergripande valfrihetssystem enligt lag om valfrihetssystem (LOV) och upphandlingar enligt lag om offentlig upphandling (LOU) inom socialtjänst och LSS-verksamhet. Vidare ansvarar socialnämnden för uppföljningen av dessa. Det samlade resultatet av de uppföljningar som genomförts sammanställs i en årsrapport.

  Avtalsuppföljning av socialtjänst och LSS-verksamhet – Årsrapport 2020 innehåller information om vilka uppföljningar som socialförvaltningen genomfört inom LOV och LOU under året samt resultatet av dessa.

  Bilagor

 • Förvaltningen har tagit del av revisionskontorets årsrapport för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd år 2020. Den årliga revisionen omfattar bedömningar av verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi, intern kontroll samt bokslut och räkenskaper.

  Revisionskontoret bedömer att nämnden utifrån en ekonomisk synpunkt har bedrivit verksamheten på ett tillfredsställande sätt. Däremot bedöms det verksamhetsmässiga resultatet inte vara helt förenligt med kommunfullmäktiges mål. Nämnden redovisar att ett av tre inriktningsmål uppfylls delvis, En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt. Vidare gör revisionskontoret bedömningen att nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten har varit i huvudsak tillräcklig. Räkenskaperna bedöms ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomisk ställning samt vara upprättade i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed.

  Bilagor

 • Ett planärende rörande en ny detaljplan för idrottsanläggning mellan Tensta och Rinkeby är ute på samråd. I planförslaget finns två alternativa förslag där det ena innehåller en multifunktionsplan samt en cricketplan och det andra innehåller två cricketplaner. Stadsdelsförvaltningen förordar det första alternativet med en multisportplan och är positiv till att en helt ny idrottsanläggning tillkommer i Järva. Vidare anser förvaltningen att det förvisso är positivt med fler parkeringsplatser i området, men att detta fortfarande inte löser parkeringssituationen vid det intilliggande Järvabadet.

  Bilagor

 • Nämndens träffpunkt för personer med psykisk ohälsa är en öppen verksamhet som syftar till att erbjuda besökare möjlighet till social gemenskap, delaktighet och inkludering. Förvaltningen föreslår att träffpunkten ska ingå i den innovationsupphandling av stödboende och bostäder med särskild service som förvaltningen genomför på uppdrag av nämnden. Förvaltningen bedömer att ett samlat driftansvar skulle ge samordningsvinster mellan de olika verksamheterna vilket förväntas leda till ökat värde för brukarna. Förvaltningen bedömer även att en inkludering av träffpunkten i entreprenadupphandlingen kan göra det mer attraktivt för leverantörer i anbudsförfarandet. En gemensam drift av den öppna träffpunkten och bostäder för personer med psykisk ohälsa möjliggör även en utökning av antalet lägenheter i stödboendet med en lägenhet. Detta då det inplanerade gemensamhetsutrymmet kan tas i anspråk som boendelägenhet och de boende på stödboendet kan använda träffpunkten som gemensamhetslokal.

 • Kvalitetsutmärkelsen är Stockholms stads årliga pris för att uppmärksamma och belöna framgångsrik verksamhetsutveckling i staden. Förebilder och goda exempel lyfts på så sätt fram.

  Deltagande enheter utvärderar sin verksamhet genom att använda ”Arbetshäfte för självutvärdering”. Kvalitetsutmärkelsen fungerar på så sätt som ett verktyg för kvalitetsutveckling.

  Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden nominerar barn- och ungdomsenheten till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2021.

 • Kvalitetsutmärkelsen är Stockholms stads årliga pris för att uppmärksamma och belöna framgångsrik verksamhetsutveckling i staden. Förebilder och goda exempel lyfts på så sätt fram.


  Deltagande enheter utvärderar sin verksamhet genom att använda ”Arbetshäfte för självutvärdering”. Kvalitetsutmärkelsen fungerar på så sätt som ett verktyg för kvalitetsutveckling.

  Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden nominerar enheten Centrala Tenstas förskolor att delta i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2021.

 • I verksamhetsplan 2020 fick förvaltningen i uppdrag att arbeta för öka tryggheten och minska brottsligheten i Tensta centrum genom metoden platssamverkan och platsaktivering.

  Förvaltningen påbörjande under hösten 2020 ett samverkansarbete med både interna och externa aktörer, Platssamverkan Tensta centrum, för att långsiktigt påverka utvecklingen med målet att Tensta år 2025 inte längre ska vara ett särskilt utsatt område enligt polisens definition.

  Förvaltningen kommer två gånger per år, juni och december, återrapportera arbetet genom en rapport innehållande en beskrivning av genomförda åtgärder och aktiviteter, en statistisk uppföljning och en processutvärdering. Uppföljningen koppas till de tre övergripande målen.

  I denna första rapport ges en beskrivning av de åtgärder och aktiviteter som hittills genomförts samt ett utkast till en statistisk uppföljningsmodell.

  Arbetet inom Platssamverkan Tensta centrum pågår med full intensitet inom alla tre målområden.

  Förvaltningen förslår att nämnden lägger återrapporteringen till handlingarna.

 • Den 18 januari 2021 mottog Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning ett medborgarförslag gällande att starta upp vattenleken i Erikslundsparklek.

  Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning ställer sig positiva till att återigen kunna starta upp funktionen som varit borta från parkleken i många år, men före det kan göras måste en grundlig utredning och felsökning genomföras före beslut om eventuell renovering kan fattas. En sådan utredning är kostsam, då det handlar om att undersöka vattenledningsfunktionalitet, och ryms inte inom årets budgetram. Förvaltningen föreslår därför att stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen inom ramen för verksamhetsplanen för 2022 budgetera för genomförande av grundlig undersökning av vattenfunktionaliteten i vattenleken i Erikslundsparken, och därefter återkomma med förslag på möjliga åtgärder till stadsdelsnämnden.

  Bilagor

 • I skrivelsen om förskolegårdar som verktyg med plats för barns lek efterfrågas om förvaltningen kan göra en översyn av Enskede-Årsta-Vantörs funktionsprogram för förskolegårdar och implementera detta i Spånga-Tensta.

  Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har sedan tidigare varit i kontakt med Enskede-Årsta-Vantör och avser att fortsättningsvis närmare studera funktionsprogrammet och de tillhörande checklistorna.

  Bilagor

 • Ett medborgarförslag inkom den 2020-06-04 med mening att återskapa och restaurera våtmarken på Beckomberga äng och att ta fram Nälsta å ur kulvertering.

  Stadsdelsnämnden har bara delvis rådighet i frågan då vatten och våtmarksområden faller under de lokala åtgärdsprogram som finns för alla vattendrag i Stockholms stad och endast en liten del av förslaget rör Spånga-Tenstas område varför förslaget inte kan godkännas.

  Förvaltningen lyfter däremot gärna möjligheten att agera på Beckomberga våtmarker till berörda förvaltningar och bolag för att få till stånd en förbättring av områdets biologiska och rekreativa funktion.

  Bilagor

 • Stadsdelsförvaltningen har sammanställt en rapport om årets vinterväghållning, den innefattar snöröjning, plogning, skottning, kompletteringsskottning, halkbekämpning samt sandupptagning. Under säsongen har det inkommit få synpunkter om uppdraget som överlag bedöms utförts väl. Sandsopningen har inte utförts enligt avtal och vite kommer att utdelats till entreprenören.

 •   15

  Månadsrapport för maj 2021

 •   16

  Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

 •   17

  Ordförandebeslut enlig 6 kap 39 § kommunallagen om att stadsdelsnämndenssammanträde hålls inom stängda dörrar

 •   18

  Information, nämndens och förvaltningens frågor

 •   19

  Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under maj 2021

 •   21

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § första stycket punkt 1 föräldrabalken (FB)

 •   22

  Överflytt av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

 •   23

  Överflytt av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

 •   24

  Upphörande av hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 3 st LVU

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.