Hoppa över navigering
  • Kommunstyrelsen har remitterat remissen ”Ändring av presidierna i stadsdelsnämnderna och revidering av Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag” till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd samt övriga stadsdelsnämnder för yttrande senast den 26 januari 2023.

    I finansborgarrådets förslag till budget för år 2023 föreslås att stadsdelsnämndernas presidium från den 1 mars 2023 ska utökas och bestå av en ordförande, en första vice ordförande och en andra vice ordförande, i stället för nuvarande sammansättning med en ordförande och en vice ordförande.

    Det innebär att ändringar behöver göras i Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag och i reglementet med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder. Arvodering till förste och andre vice ordförande föreslås utgå med samma arvodesbelopp som idag utgår till vice ordförande.

    Stadsledningskontoret föreslår därtill en ändring av årsarvodena för ordförande och vice ordförande i stadsdelsnämndernas sociala delegationer. Förslaget är att årsarvode ska utgå även om den förtroendevalda har uppdrag i stadsdelsnämndens presidium. Det är en förändring mot dagens bestämmelse som innebär att årsarvode inte utgår om den förtroendevalda ingår i stadsdelsnämndens presidium.

    Förvaltningen har inga invändningar mot förslaget och föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

  • I finansborgarrådets förslag till budget för 2023 med inriktning 2024-2025 föreslogs att Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta stadsdelsnämnder läggs samman till en stadsdelsnämnd, Järva stadsdelsnämnd samt att Östermalms och Norrmalms stadsdelsnämnder läggs samman till en stadsdelsnämnd, Norra innerstadens stadsdelsnämnd. De nya nämnderna föreslås överta ansvaret av de nuvarande stadsdelsnämndernas verksamheter den 1 juli 2023. Förvaltningen är positiv till förslaget då det skapar en gemensam styrning och administration samt ger ekonomisk stabilitet och möjliggör stordriftsfördelar. Sammanläggningarna stärker välfärdsverksamheterna och ger en mer likvärdig service. Med sammanläggningar kan kontinuitet och kontakten med brukare och klienter förbättras och den nya geografiska indelningen stärker rollen som samverkanspartners. Förvaltningen framhålla vikten av att särskilt fokus läggs på att tillgodose invånarnas tillgång till samhällsservice i sitt närområde. Sammanläggning av stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta kommer sannolikt öka resandet varför goda transportmöjligheter med kollektivtrafik behöver beaktas. En översyn av lokaler för arkiv behöver göras när nuvarande arkiv avslutas. Förvaltningen vill därför lyfta vikten av god lokalplanering. Slutligen kan sammanläggningen leda till en ökad ärendemängd till nämnd. Förslagsvis tar projektorganisationen hänsyn till denna risk inom delprojekt juridik/arkiv.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.