Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning och tid för justering

 •   2

  Anmälan av inkomna skrivelser

 •   3

  Medborgarförslag om samarbete mellan skolor, förvaltning, m.fl gälllande bland annat föräldravandring i området

 •   4

  Medborgarförslag om plan för underhåll och röjning av sly

 •   5

  Medborgarförslag om förbättrad säkerhet i Bromma

 • Förvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för år 2020 med utgångspunkt från stadsledningskontorets (SLK) tidplan för budget- och uppföljningsarbetet. Alla sammanträden, förutom den 2 januari, är öppna för allmänheten och inleds kl. 18:30 med en öppen frågestund för allmänheten. Sammanträdet torsdagen den 2 januari börjar kl. 09:00 och äger rum i förvaltningshuset på Gustavslundsvägen 151 G, Brommasalen. Övriga sammanträden äger rum i Alviks medborgarhus, Gustavslundsvägen 161. Sammanträdena är förlagt till torsdagar förutom mötet den 16 juni som är på en tisdag.

 • Förvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för sociala delegationen 2020. Samtliga sammanträden föreslås äga rum på torsdagar i konferensrum Bromma, Gustavslundsvägen 151 G, med början kl. 8.30.

 • Peter Wallmark (SD) har i en motion som har skickats på remiss till bl.a. Bromma stadsdelsnämnd, lämnat sitt yrkande på att kommunfullmäktige ska ge Trafiknämnden i uppdrag att utreda möjligheterna till att installera solcellsdrivna parkbänkar med anslutning till kommunalt WiFi samt med laddningsmöjligheter för mobiltelefoner. Därutöver skulle bänkarna kunna kompletteras med ytterligare laddningsfunktioner anpassade för elcyklar och elsparkcyklar. Bromma stadsdelsförvaltning ställer sig positiv till att frågan utreds av berörd nämnd. Förvaltningens bedömning är dock att den föreslagna anläggningen kräver en större yta med solceller än en parkbänk för att den erforderliga kapaciteten till att ladda elcyklar ska uppnås.

  Bilagor

 • Förvaltningen prognostiserar en budget i balans för 2019 efter budgetjusteringar, prestationsförändringar, åtgärder och resultatöverföringar.  Flera ekonomiska utmaningar har identifierats under året. Enheter som prognostiserat underskott har tagit fram handlingsplaner med syfte att minska/eliminera budgetunderskott. Handlingsplanerna har följts upp i samband med den månatliga budgetuppföljningen.

 • Avdelning Äldreomsorg har det tredje kvartalet 2019 rapporterat totalt 18 beslut som ej verkställts inom tre månader till Inspektionen för vård och omsorg. Av dessa beslut gällde 11 vård- och omsorgsboende, fem avsåg servicehus och två beslut var dagverksamhet. Besluten har inte kunnat verkställas inom tre månader på grund av att den enskilde valt att tacka nej till de erbjudanden som getts. Några inväntar plats på specifikt boende medan andra vill avvakta med flytt. Under kvartalet har ett av de rapporterade besluten verkställts, två ansökningar har återtagits och två personer har avlidit.

 •   12

  Inkomna rapporter enligt lex Sarah samt beslut enligt lex Sarah, ej anmälda till IVO

 • I en skrivelse daterad 2019-09-26 har ledamot Lillemor Samuelsson (V) m.fl. framfört önskemål om att en blomsteräng anläggs på området mellan tvärbanan och betonganläggningen i Johannesfred. Förvaltningen som ser positivt på förslaget, anser att ytan som föreslås är lämplig som ängsyta och den kommer att omklassas och därefter anläggas 2021. Det kommer dock att behövas några säsongers arbete för att uppnå en fin blomsteräng.

  Bilagor

 •   15

  Svar på medborgarförslag om padelbana

 •   16

  Svar på medborgarförslag om utegym vid Judarskogen

 •   18

  Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor

 •   19

  Förvaltningsgruppens protokoll

 •   20

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   21

  Inkomna rapporter och protokoll

 •   22

  Nämndens och förvaltningens frågor

 •   23

  Sociala delegationens protokoll

 •   24

  Information om anmälan till IVO

 •   25

  Information om anmälan till IVO samt beslut gällande lex Maria

 •   26

  Nedläggning av faderskapsutredning

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.