Hoppa över navigering
 • Sociala delegationen är ett utskott till nämnden som beslutar i ärenden som innebär myndighetsutövning mot enskild. Stadsdelsnämnden utser sju ledamöter och fyra ersättare inom stadsdelsnämnden för ett år i taget, varav fyra ledamöter från majoriteten och tre ledamöter från oppositionen samt två ersättare
  från majoriteten och två ersättare från oppositionen. Stadsdelsnämnden utser ordförande och vice ordförande bland
  ledamöterna.

 • Inom individ- och familjeomsorgen uppstår ibland situationer där det finns behov av att snabbt kunna fatta beslut. Nämndens ordförande har i vissa fall en, enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), direkt angiven rätt att fatta beslut, s.k. kompletterande beslutanderätt. Nämnden har dock möjlighet att förordna annan ledamot eller andra ledamöter att fatta motsvarande
  beslut. Det finns dock vissa beslut enligt LVU och LVM som kan vara brådskande men där kompletterande beslutanderätt inte kan tillämpas. För att tillgodose kravet på skyndsamhet kan nämnden i dessa fall delegera beslutanderätten till annan ledamot eller andra ledamöter i nämnden. Beslut om umgängesbegränsning och hemlighållande av vistelseort enligt 43 § 2 st. 1 och 2 p LVU kan inte delegeras och kompletterande beslutanderätt är inte tillämplig i dessa fall. Nämnden kan dock uppdra åt någon ledamot eller några ledamöter att med stöd av 6 kap. 39 § KL fatta beslut i de fall nämndens
  avgörande inte kan avvaktas.

 • Inom individ- och familjeomsorgen uppstår ibland situationer där det finns behov av att snabbt kunna fatta beslut. Därför finns det i lagstiftningen bestämmelser om att nämnden i dessa fall kan förordna någon ledamot eller tjänsteperson att fatta beslut i nämndens ställe. Det är i dessa fall inte fråga om delegering utan om s.k. kompletterande beslutanderätt. Enligt 43 § 1 st. 2 p lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) kan kompletterande beslutanderätt tilldelas namngivna ledamöter och tjänstepersoner när det gäller att begära handräckning av Polismyndigheten eller Kriminalvården för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande. Nämnden behöver därför besluta vilka tjänstepersoner som ska ha rätt att begära handräckning. Beslut fattade med stöd av kompletterande beslutanderätt anmäls i sociala delegationen.

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.