Hoppa över navigering
 • § 1

  Godkännande av dagordning och tid för justering

 • Stadsdelsnämnden ska lämna ett underlag till kommunstyrelsen inför den centrala budgetberedningen. Underlaget, som utgår från stadens övergripande
  inriktningsmål, ska lyfta strategiskt viktiga utvecklingsområden och utmaningar som berör kärnverksamheten. I underlaget redovisar förvaltningen strategiska och prioriterade frågor för de kommande tre åren. Utgångspunkter för underlaget är befolkningsutvecklingen, analyser av kommande arbete för att uppnå kommunfullmäktiges mål, omvärldsfaktorer och större förändringar jämfört med gällande plan.

 • Det är brist på förskoleplatser i Mariehäll och behovet förväntas att öka. År 2017 beslutades att en förskola med tre avdelningar skulle byggas för att möta behovet. Årshyran första året var då beräknad till 1,2 miljoner kronor. Därefter har projektet försenats och platsbehovet har ökat.

  Till följd av detta föreslås förskolan utökas med en avdelning till fyra avdelningar. Årshyran första året beräknas i justerade förlaget till 2,1 miljoner kronor.

 • I år har 17 föreningar ansökt om föreningsbidrag från Bromma stadsdelsnämnd. Av dessa föreslår förvaltningen att 15 föreningar beviljas stöd helt eller delvis. Två av dessa föreningar har pengar kvar från föregående år som får nyttjas i 2023 års verksamhet. Nämnden har avsatt 400 000 kronor i årets budget för föreningsbidrag. Sammanlagt föreslår förvaltningen att 399 790 kronor beviljas i föreningsbidrag år 2023, plus drygt 14 000 kronor som föreningar har kvar från föregående år.

 • Socialförvaltningen har uppmärksammat behov av att revidera och uppdatera nuvarande riktlinjer som gäller handläggning av ärenden gällande vuxna med missbruks- och beroendeproblem, bland annat med anledning av lagändringen som genomfördes 2018 som inkluderade missbruk och spel om pengar i SoL. Därutöver uppmärksammades ett behov av att ändra namnet på riktlinjerna från Riktlinjer vuxna med missbruks-/beroendeproblem till Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande vuxna med missbruks- och beroendeproblem. Syftet med ändringen av namnet är en likställighet med formulering av riktlinjer inom övriga verksamhetsområden. De nuvarande riktlinjerna i staden antogs 2011-10-17 och reviderades 2013-06-12. Förslag till nya reviderade
  riktlinjer innebär ett antal förändringar, dispositionen har ändrats och nya avsnitt lagts till för att förtydliga handläggningsförfarandet och texter har uppdaterats utifrån ändringar i lagstiftningen.

  Förvaltningen ställer sig överlag positiva till de nya riktlinjerna och finner de mer heltäckande till skillnad från tidigare riktlinjer, och att de nya riktlinjerna blir ett viktigt verktyg för handläggarna. Vidare ser förvaltningen positivt på att de reviderade riktlinjerna lyfter vikten av en sammanhållen socialtjänst. Förvaltningen vill dock lyfta att riktlinjerna gällande personer med kriminell livsstil i princip hänvisar till SIG- grupper och vägledningen men att det
  inom staden finns förvaltningar som inte erbjuder dessa insatser.

  Bilagor

 • Bromma stadsdelsnämnd har fått en remiss från kommunstyrelsen Stockholm stad gällande Beslut om särskilt individanpassad stödinsats för att underlätta arbete eller studier enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453). Nämnden ombeds att yttra sig över bifogad remiss senast 2023-05-02.

  Remissen avser ett förslag om särskilt individanpassad stödinsats för att underlätta arbete eller studier enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen (SoL) (2001:435) samt att stadsdelsnämnderna föreslås ansvara för biståndsbeslut för insatsen. Remissen avser även riktlinjer för handläggning av denna insats. Vidare innehåller remissen föreslag att socialnämnden i samverkan med arbetsmarknadsnämnden ska utarbeta tillämpningsanvisningar för insatsen.

  Förvaltningen ställer sig positiv till remissen för att stärka tillgången till mer arbetsinriktade stödinsatser för målgrupperna. Förvaltningen lyfter fram synpunkter som är särskilt positiva eller som har behov av ett tydliggörande i riktlinjerna eller då tillämpningsanvisningar ska tas fram.

  Bilagor

 • Utredningen om ett statligt huvudmannaskap bedömer att ett statligt huvudmannaskap är att föredra framför både nuvarande ordning och ett kommunalt huvudmannaskap. Utredningen beskriver att ett statligt huvudmannaskap skapar förutsättningar för ökad likvärdighet och rättssäkerhet i bedömningen av rätten till personlig assistans. Ett statligt huvudmannaskap skapar även bättre förutsättningar för arbetet mot felaktiga utbetalningar och välfärdskriminalitet. Ett statligt huvudmannaskap bör, med sin större ekonomi, även minska risken för att det uppstår situationer där ekonomiska överväganden påverkar en enskilds rätt till insatsen.

  Utredningens bedömning är att ett statligt huvudmannaskap är ett första steg på vägen mot att skapa långsiktiga förutsättningar för den personliga assistansen. Det kommer att leda till ökad likvärdighet över landet och ökad stabilitet och legitimitet för insatsen och systemet.

  Bromma stadsdelsförvaltning ställer sig positiva till utredningens förslag och instämmer i dess slutsatser om nyttan att förändra huvudmannaskapet för personlig assistans. Nackdelarna som nämns är få jämfört med de fördelar som det skulle leda till.

  Bilagor

 • Årsprognosen per mars 2023 är positiv med 9,0 mnkr, i prognosen ingår fondutnytjande med 2,0 mnkr. Förskolan har ökade kostnader till följd av indexregleringar i avtal. Äldreomsorgen har utmaningar inom hemtjänsten. Den positiva avvikelsen finns till följd av de buffertmedel som finns hos stadsdelsdirektören med 16,2 mnkr.

 • § 9

  Redovisning till IVO gällande konstaterade brister vid tillsyn av medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden för äldre som drivs av Bromma stadsdelsnämnd

 • § 10

  Svar på medborgarförslag om att sätta upp en parkbänk på Holbergsgatan

 • § 11

  Svar på skrivelse gällande ordningsvakter från Sverigedemokraterna Bromma

 • § 12

  Svar på skrivelse gällande SiS från Liberalerna Bromma

 • § 13

  Anmälningsärende – inkomna rapporter och beslut enligt Lex Sarah, SoF och ÄO

 • § 14

  Anmälan av delegationsbeslut 2023

 • Protokoll från FVG 2023-04-20.

 • Protokoll från Bromma pensionärsråd 2023-04-17.

 • Protokoll från funktionshinderrådet 2023-03-28.

 • En skrivelse gällande samarbetet med SHIS bostäder har inkommit från Liberalerna, en skrivelse om fler badplatser i Bromma har inkommit från Centerpartiet, och en skrivelse gällande att placera trafikljus på Spångavägen i höjd med rondellen vid Spångavägen - Bromma kyrkväg har inkommit från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.

  En enig nämnd ställer sig bakom den reviderade skrivelsen om trafikljus på Spångavägen enligt nedan:

  Biltrafiken på Spångavägen på morgnar och eftermiddagar är konstant. Dessa tider sammanfaller med tider då grundskolebarn passerar övergångstället i höjd med rondellen vid Spångavägen - Bromma kyrkväg d.v.s. den väg som går igenom Kyrksjölötens naturreservat på södra sidan om Spångavägen till Bromma Kyrka stadsdel norr om vägen.

  Det ligger två grundskolor i området, Nya Elementar med drygt 1000 elever, där barn från förskoleklass till årskurs 9 går och Internationella Engelska Skolan i Riksby, med knappt 1000 elever i årskurs 4-9.

  Majoriteten av de barn som går i ovannämnda skolor är boende i området och många av dem behöver passera detta övergångsställe på väg till och från sina skolor just under de tider på dagen då trafiken är som tyngst. Föräldrar och boende i Norra Ängby och Bromma Kyrka har under lång tid uttryckt sin oro för de ofta mycket unga barn som behöver passera den trafikerade Spångavägen vid rondellen mellan Spångavägen - Bromma kyrkväg . Många av barnen är så unga att de ännu inte lärt sig sitt ”trafikvett” och kan lätt glömma av att titta efter bilarna på vägen. Distraktionen är dessutom större då barnen ofta går i grupp och pratar, tittar i sina telefoner eller kommer farande på cykel.

  Bromma stadsdelsnämnd önskar att trafikkontoret utreder möjligheterna till att placera trafikljus vid det nämnda övergångstället, för ökad trafiksäkerhet.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.