Hoppa över navigering
 • § 1

  Val av justerare och godkännande av dagordning

 • Ett medborgarförslag har inkommit gällande den snabba utvecklingen mot klimatkatastrof, utarmningen av jorden och utrotning av djur och växter.

  Bilagor

 • Stadsdelsnämnden har av Kommunstyrelsen fått en remiss om mat- och måltidspolicy i Stockholm stad.
  Äldrenämnden fick i kommunfullmäktiges budget 2018 uppdrag att revidera den nu gällande kostpolicyn för Stockholms stad. Syftet är att öka kunskapen kring maten och måltidsupplevelsens betydelse för hälsa och socialt välmående.Som ett komplement till nuvarande kostpolicy finns även råd och rekommendationer ”Mat för äldre” som förtydligar området mat och måltider. I samband med den nya mat- och måltidspolicyn kommer även råd och rekommendationer att uppdateras. Förvaltningen instämmer med äldreförvaltningen i att den föreslagna mat- och måltidspolicyn ger en tydlig och uppdaterad vägledning för stadens verksamheter men att vissa delar i den behöver förtydligas.

 • I en motion 1 november 2018 yrkar Clara Lindblom (V) och Alexandera Mattsson Åkerström (V) att kommunfullmäktige att uppdrar åt kommunstyrelsen att i samarbete med berörda nämnder leda arbetet med att ta fram en handlingsplan för enhetlig yrkestitulatur inom LSS-verksamheterna.

  Bilagor

 • En policy för sociala medier i Stockholms stad har tagits fram. Policyn slår fast grundläggande principer och ramar för stadens närvaro i sociala medier. Detta för att göra det tydligare vad som krävs av staden vid närvaro på sociala medier och att främja en hög kvalitet på stadens konton. Förvaltningen är positiv till den föreslagna policyn som styrker förvaltningens redan etablerade rutin för uppstart av sociala medier. Förvaltningen önskar även en stadsgemensam digital utbildning som behandlar lagar, regler samt tillämpningsanvisningar för medarbetare som hanterar sociala medier i tjänsten. Förvaltningen lyfter också behovet av alternativa marknadsföringskanaler och plattformar för vissa verksamheter som inte kan leva upp till kraven på frekvens på inlägg och bevakning.

 • Clara Lindblom och Robert Mjörnberg (båda V) har i en motion som skickats på remiss till bl.a. Bromma stadsdelsnämnd, lagt fram förslag på att exploateringskontoret skall få i uppdrag att tillsammans med äldrenämnden ta fram en markanvisningspolicy för vård- och omsorgsboenden enligt motionens intentioner.

  Stadsdelsförvaltningen är idag inte på något sätt involverad i markanvisningsprocessen varför det är svårt att ta ställning till förslaget om framtagande av en markanvisningspolicy enligt motionens intentioner. Det är otydligt vilken kunskap som krävs av förvaltningen för att delta i processen som beskrivs i motionen. Det är dock av vikt att förvaltningen på bästa sätt involveras i planeringsarbetet inför markanvisningarna för vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen.

  Bilagor

 • I samband med budget 2016 fick kommunstyrelsen uppdraget att påbörja arbetet med en översyn av samtliga styrdokument inom IT-området med målsättningen att skapa ett sammanhållet digitaliseringsprogram för Stockholm stad. Stadsledningskontoret har mot bakgrund av detta tagit fram ett nytt styrande dokument, Digitaliseringsprogram för Stockholm stad. Det nu föreslagna digitaliseringsprogrammet tar sin utgångspunkt i stadens övergripande mål med digitalisering som är att Stockholm ska vara den stad som bäst utnyttjar digitaliseringens möjligheter i syfte att göra livet och vardagen enklare och bättre för våra invånare, företagare och besökare. Programmet föreslås gälla från beslutsdatum fram till och med 2023-12-31.

 • Stadsdelsförvaltningen prognostiserar en budget i balans för 2019 efter budjetjusteringar, prestationsförändringar och resultatöverföringar.

  Bilagor

 • § 11

  Medborgarförslag gällande mer möjligheter till spontanidrott via en så kallad PumpTrack för cykel

 • § 12

  Medborgarförslag förskola Mariehäll

 • § 13

  Anmälningsärende - rapporter och beslut tagna enligt lex Sarah

 • Avdelning Äldreomsorg har det första kvartalet 2019 rapporterat totalt 15 beslut som ej verkställts inom tre månader till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Av dessa beslut gällde 11 vård- och omsorgsboende, två avsåg servicehus och två beslut var dagverksamhet. Besluten har inte kunnat verkställas inom tre månader på grund av att den enskilde valt att tacka nej till de erbjudanden som getts. Några inväntar plats på specifikt boende medan andra vill avvakta med flytt. Under kvartalet har tre av de rapporterade besluten verkställts.

 • § 16

  Förvaltningsgruppens protokoll

 • § 17

  Rådet för funktionshinderfrågor

 • Två skrivelser anmäldes under punkten nämndens och förvaltningens frågor.                                                                                                                                                                                               

 •  

   

   

   

  Förteckning över inkomna rapporter, protokoll m.m. 

  1. Tjänsteutlåtande från Exploateringskontoret. Markanvisning för bostäder inom del av fastigheterna Bällsta 1:9, Bällsta 1:34 m.fl. inom Södra Solvallastaden i Bällsta till AB Borätt och Seniorgården AB, dnr E2019-01561 

  2. Protokollsutdrag från Äldrenämndens sammanträde 2019-05-21, § 13, Uppföljning av stadens lex Sarah-rapportering 2018. 

  3. Socialnämndens sammanträdesprotokoll från Tillståndsutskottet, 2019-05-07. 

  4. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-05-27, § 17, Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat.

   

   

 • § 20

  Sociala delegationens protokoll

 • § 21

  Information om anmälan till IVO

 • § 22

  Information om beslut från IVO

 • § 23

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § andra stycket föräldrabalken (FB)

 • § 24

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.