Hoppa över navigering
  •   1

    Godkännande av dagordning och val av justerare

  • Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden utser sju ledamöter och fyra ersättare till sociala delegationen. Nämnden utser ordförande och vice ordförande bland ledamöterna

  • Ibland behöver beslut fattas skyndsamt. Därför finns det i lagstiftningen bestämmelser om när av nämnden utsedda ledamöter och tjänstepersoner har rätt att fatta beslut i nämndens ställe, s.k. kompletterande beslutanderätt. I 43 § 1 st. 2 p lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) finns en bestämmelse om att kompletterande beslutanderätt kan tilldelas namngivna ledamöter och tjänstepersoner när det gäller att begära biträde av Polismyndigheten eller Kriminalvården för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande. Nämnden behöver därför besluta vilka tjänstepersoner som ska ha rätt att begära biträde av Polismyndigheten eller Kriminalvården. Beslut fattade med stöd av kompletterande beslutanderätt anmäls i sociala delegationen.

  •   4

    Delegation och förordnande att fatta beslut enligt LVU och LVM 2020

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.