Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning och tid för justering

 •   2

  Medborgarförslag om utegym i Blackeberg

 • Tertialrapport 2 2021 för Bromma stadsdelsnämnd följer upp de mål och indikatorer som kommunfullmäktige fastställt i stadens budget 2021. I tertialrapporten redovisas resultat och analyser av nämndens arbete under året fram till och med augusti. Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att  kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att uppfyllas under året

 • Stadsdelsnämndens pensionärsråd är ett rådgivande organ i allmänna frågor som berör äldres levnadsförhållanden. Rådet ska bestå av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare, som ska utses för ett år. Skärholmens pensionärsråd består idag av nio personer. PRO Bromma har lämnat en fyllnadsnominering.

  Bilagor

 • Trafiknämnden i Stockholm fattade 2021-05-27 beslut om att skicka ut förslag på ny Trafiksäkerhetsplan för Stockholms stad på remiss. Trafiknämnden önskar få in synpunkter och svar på remissfrågorna. Bromma Stadsdelsförvaltning har ett begränsat ansvarsområde med en tyngdpunkt som avser trafiksäkra GC-vägar på parkmark. Ett perspektiv som saknas är att el-drivna sparkcyklar på kort tid har blivit ett nytt trafikslag och en ny faktor att räkna med. Sparkcykeln framförs både på gångbanor, cykelvägar samt gator och är en källa till både nya typer av olyckor samt medför en ökad risk för olyckor. Då denna typ av fordon numera kan ses som ett stående inslag i trafiken bör detta därför uppmärksammas i trafiksäkerhetsarbetet. Då hastigheterna har ökat i cykeltrafiken finns det en stark anledning att skilja gång- och cykeltrafiken åt i möjligaste mån. De valda åtgärdsområdena speglar trafikanterna i samhället idag och känns därför aktuella. Dock går det att belysa hur människors attityder till regelefterlevnad påverkar trafiksäkerheten i en allt högre grad.

  Bilagor

 • Peter Wallmark (SD) har i en motion föreslagit en utökning av antalet båtplatser i Stockholm, både i befintliga anläggningar samt genom att anlägga nya hamnanläggningar. Därutöver behöver även platser för vinterförvaring utökas. Bromma stadsdelsnämndsområde har en lång kuststräcka där det förutom 6 båtklubbar finns ytterligare småbåtshamnar att tillgå. Båtklubbarna har även tillgång till ytor för vinteruppläggning. Därutöver planeras för ytterligare möjligheter inom ramen för ny exploatering av Ulvsunda Industriområde (Bällsta Hamn). Brommas kuststräcka innehåller även tre strandbad samt områden för rekreation och avkoppling. Mot bakgrund av det ovan nämnda samt flertalet miljömässiga aspekter menar Bromma stadsdelsförvaltning att det inte bör tillkomma fler hamnanläggningar eller bryggor för angöring inom Brommas stadsdelsnämndområde utöver vad som i så fall möjligen är planerat.

  Bilagor

 • Trafiknämnden har tagit fram ett förslag på en handlingsplan för att minska nedskräpning på land och i vatten. Nämnden ska också utreda hur staden kan skapa en mer kostnadseffektiv och kapacitetsstark avfallshantering och städning i parker. Bromma stadsdelsförvaltning är positiv till handlingsplanen och välkomnar bl.a. kommunikationsinsatser kring avfallshantering till medborgarna. Genomförandet av vissa åtgärder som anges i handlingsplanen innebär ökade kostnader för både för trafikkontoret och stadsdelsförvaltningar. Detta budgetutrymme finns inte idag och detta innebär att med given budgetram kommer inte alla åtgärder att kunna genomföras, alternativt att ambitionsnivån får justeras med hänsyn till tillgängligt budgetutrymme. Exempelvis är tömningsfrekvenser, översyn av skräpkorgarnas storlek och optimerade städintervall kostnadsdrivande, även om de kan ingå i en kravspecifikation i samband med upphandling. Även kommunikationsarbete kring nedskräpning saknar i vissa delar finansiering.

  Bilagor

 • Kulturnämnden har fått i uppdrag att utarbeta en biblioteksplan för Stockholms stad. Här är världen större – Biblioteksplan 2016-2020, vilken förlängts till 2021 på grund av pandemin, har varit vägvisaren för bibliotekens arbete i Stockholm fram till nu. Mer relevant än någonsin – Biblioteksplan 2022-2025 är kulturnämndens förslag till ny biblioteksplan vilken ska vara vägledande för bibliotekens verksamheter under de kommande fyra åren. Förvaltningen ser därför positivt på det nya förslaget till Biblioteksplan 2022-2025. Det är positivt med ett ökat fokus på nya arbetssätt och en ökad digitalisering som ska kunna möta både en förändrad efterfrågan och människors skiftande behov. Förvaltningen vill samtidigt påtala behovet av ett nytt bibliotek i Mariehäll. Det är viktigt att även utveckla bibliotek som har en lokal anknytning och som är lätta att ta sig till.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har remitterat promemorian Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare U2021/03373 från utbildningsdepartementet. Remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2021-09-24. I promemorian föreslås att ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare ska inrättas. Programmet består av två delar – en nationell struktur för kompetensutveckling för rektorer, lärare och förskollärare samt ett nationellt meriteringssystem för legitimerade lärare respektive förskollärare. Ändringarna i skollagen och den nya förordningen om nationellt professionsprogram föreslås träda i kraft den 1 juli 2023. Förvaltningen ställer sig som helhet positivt till förslaget om ett professionsprogram i syfte att öka förskolläraryrkets attraktionskraft. En nationell struktur för kompetensutveckling där utbud anpassas och utvärderas kontinuerligt är positivt och inrättandet av ett meriteringssystem möjliggör för förskollärare att få ett erkännande att de är skickliga i sin yrkesroll. Vissa delar kring meriteringssystemet uppfattar förvaltningen som problematisk. Det gäller kvalifikationen av vilka förskolor som ses som extra utmanande och att det finns en risk att de förskolor som inte ingår i de socioekonomiskt svaga områdena kommer ha svårare att rekrytera nyexaminerade förskollärare då det tar längre tid att nå meritering i ett sådant område. Även den del som berör de kollegiala bedömningarna kan utifrån ett barnperspektiv vara en utmaning om det innebär att närvaron med barnen minskar. I övrigt ställer sig förvaltningen i stort positivt till en modell där verksamheten är en del av meriteringsförfarandet.

  Bilagor

 • Brödernas Bromma ansöker om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, i restaurang, måndag till söndag kl. 11:00-01:00. De ansökta alkoholdryckerna är spritdryck, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker. Brödernas Bromma är belägen på Bergslagsvägen 268 i Norra Ängby. Stadsdelsförvaltningen finner inte att serveringstillstånd enligt ansökan skulle medföra någon nackdel utifrån en social bedömning och föreslår därför stadsdelsnämnden att tillstyrka ansökan.

 • Avdelning Äldreomsorg i Bromma har för kvartal 2, 2021 rapporterat totalt 61 individrapporter till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avseende beslut som ej verkställts inom tre månader. Av dessa avsåg 42 beslut med avbrott i verkställigheten där biståndet inte åter verkställts inom tre månader, resterande 19 gällde beviljade insatser som inte verkställts inom 3 månader. En stor del av besluten gällde avbrott i verkställigheten med anledning av pågående covid-19-pandemi. Några beslut har inte kunnat verkställas inom tre månader på grund av att den enskilde valt att tacka nej till de erbjudanden som getts.


   

 • Kommuner har enligt 16 kap 6 f-h §§ socialtjänstlagen (SoL), en skyldighet att rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som ej verkställts inom tre månader till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO), kommunens revisorer samt till kommunfullmäktige. Samma rapporteringsskyldighet gäller enligt 28 f-h §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), gynnande beslut enligt 9 § LSS. Under kvartal 2 för 2021 hade avdelning Socialtjänst och fritid 28 beslut som inte verkställts inom tre månader, varav sju inom område socialpsykiatri och missbruk och 21 inom område funktionsnedsättning. Av dessa beslut har totalt noll avslutats utan verkställighet och fyra beslut verkställts under kvartal 2. Sex av de ej verkställda besluten har varit direkt covid-19 relaterade, exempelvis i form av att den enskilde har tackat nej på grund av oro.

 • Redovisningen avser inkomna lex Sarah-rapporter från verksamheter i egen regi, information om rapporter från verksamheter som drivs i enskild regi samt beslut enligt lex Sarah. Redovisningen avser perioden 2021-08-07 – 2021-09-06.

   

 •   15

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   17

  Protokoll från Pensionärsrådet

 •   18

  Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor

 •   20

  Sociala delegationens protokoll

 •   21

  Nedläggning av faderskapsutredning

 •   22

  Nedläggning av faderskapsutredning

 •   23

  Nedläggning av faderskapsutredning

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.