Hoppa över navigering
 • § 1

  Godkännande av dagordning och tid för justering

 • I varje stadsdelsnämnd ska finnas ett pensionärsråd knutet till stadsdelsnämnden. Ledamöter och ersättare väljs för ett år i taget. Fördelningen av ledamöter och ersättare ska ske proportionellt i förhållande till organisationernas medlemsantal i Bromma.

  Nomineringar till Bromma pensionärsråd 2023 har inkommit från SPF Seniorerna och PRO. Förvaltningen föreslår att tre ordinarie ledamöter och tre ersättare utses från SPF och två ledamöter och två ersättare utses från PRO enligt föreningarnas nomineringar.

 • Bromma stadsdelsförvaltning har utifrån prognosen för befolkningsutvecklingen i området, och i Bromma som helhet, kunnat konstatera att behovet av att genomföra den planerade byggnationen av en ny förskola, med fem avdelningar på Grundtvigsgatan 33 i Blackeberg inte längre föreligger. Enligt befolkningsprognosen kommer det inte att finnas tillräckligt med barn som underlag för denna förskola. Det kommande behovet täcks av befintliga och två planerade förskolor. Därför behöver tidigare beslut om en nybyggnation av förskolan på Grundtvigsgatan 33 återkallas och processen avbrytas.

  Bilagor

 • De kommunala förskolorna i Minneberg har under en längre tid haft ett sviktande barnunderlag. För Norra Traneberg, Södra Traneberg och Minneberg så är den prognosticerade minskningen av barn 55, 1-5 åringar under planperioden 2022-2031. Detta leder till att de tre förskolorna på Svartviksslingan under merparten av året haft tomma platser vilket gör det svårt att driva tre förskolor som ligger så nära varandra geografiskt. Förvaltningen kontrakt gällande Svarviksslingan 53 ska sägas upp eller omförhandlas vid årsskiftet.

  Bilagor

 • Under våren 2022 genomfördes Stockholmsenkäten och elever i årskurs 9 (grundskola) och år 2 (gymnasiet) fick svara på frågor inom områdena droger och spel, brott och utsatthet för brott, psykisk hälsa, skola, fritid och föräldrar.

  Syftet med Stockholmsenkäten är att kartlägga frågor som drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer. Den syftar även till att ge en uppfattning om hur olika normbrytande beteenden förändras över tid. Enkäten syftar också till att förse kommuner, stadsdelar och skolor med lokala data
  om ungas livsvillkor, att fungera som underlag för forskning och utveckling, att fördela resurser för förebyggande insatser samt mobilisera skolpersonal, föräldrar och elever i det förebyggande arbetet.

  I bifogad sammanställning redovisas delar av Brommas resultat från de fyra olika tematiska rapporterna. Rapporten ska användas i berörda verksamheter som stöd för planering och prioritering av åtgärder och aktiviteter inom det fortsatta främjande och förebyggande arbetet för målgruppen ungdomar.

 • Under perioden maj till augusti genomfördes årets medborgarundersökning. Undersökningens resultat för Bromma visar på en fortsatt positiv utveckling gällande nöjdhet med stadsmiljön och upplevelsen av trygghet. För alla frågor som handlar om stadsmiljö gällande städning och skötsel, förutom
  frågan om klottersanering, har nöjdheten ökat ytterligare jämfört med 2021. Upplevelsen av trygghet har också ökat jämfört med föregående år. Resultatet för frågor kopplat till kultur gällande möjlighet till att ta del av och utöva kultur har ökat jämfört med 2021. Utfallet är dock lägre än för staden totalt utom gällande frågan om barn och ungdomars möjlighet att utöva kultur. Brommas resultat har sjunkit för de frågor som berör demokrati och
  inflytande jämfört med 2021, förutom gällande frågan om den svarande under de senaste 12 månaderna anmält fel i stadsmiljön.

  Förvaltningens största utvecklingsområde handlar fortsatt om att nå ut till brommborna med information. Information om verksamheter och satsningar inom stadsdelsområdet och information om möjligheten att påverka och vara delaktig i utvecklingen av Bromma. En stor del av de brommabor som besvarat enkäten vet inte var de ska vända sig för att lämna synpunkter och idéer om stadsdelen, de vet inte heller hur de anmäler klotter, nedskräpning
  och så vidare. De känner inte heller till möjligheten att lämna medborgarförslag. Kommunikationen och dialogen med brommaborna behöver förbättras. En översyn av de kanaler som används för information och kommunikation med brommaborna pågår. Genom en förbättrad kommunikation och dialog förväntas även den positiva trenden gällande trygghet och nöjdhet med stadsmiljön fortsätta.

  Den statistiska osäkerheten på + 5,2 procentenheter gör att det är svårt att dra några direkta slutsatser av resultatet för flera frågor i undersökningen. Till exempel där det skett en omsvängning mellan kvinnor och mäns nöjdhet jämfört med tidigare mätning.

  Bilagor

 • Bällstaåns vattenkvalitet och den fysiska livsmiljön måste förbättras om miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna uppnås. Ytterligare en utmaning är att hantera riskerna för översvämningar i hela avrinningsområdet. Syftet med det lokala åtgärdsprogrammet för Bällstaån är att belysa de huvudsakliga utmaningarna och ge förslag på åtgärder för att vattenförekomsten ska kunna följa miljökvalitetsnormerna.

  Eftersom ån är känslig för översvämningar är även flödesutjämnande åtgärder viktiga. Den stora andelen hårdgjord mark medför att avrinning av
  dagvatten kan ske mycket snabbt vilket innebär att åns omgivningar redan idag är drabbade av översvämningar. Exploateringstrycket är stort. Ett nytt bostadsområde, Annedal, har byggts vid den nedre delen av Bällstaån och det pågår planering för över 25 000 nya bostäder samt flera stora infrastrukturprojekt inom avrinningsområdet. Såväl befintlig som ny bebyggelse förutsätter att dagvatten kan avledas till ån. I samband med ny bebyggelse är det viktigt att rena och fördröja dagvatten inom exploateringsområdena för att begränsa negativ påverkan på ån.

  Bromma stadsdelsförvaltning har inga synpunkter på, eller ytterligare förslag rörande den Lokala åtgärdsplanen för Bällstaån.

  Bilagor

 • I finansborgarrådets förslag till budget för 2023 föreslås att en ny förskolenämnd inrättas under 2023.

  Den nya nämnden tar över det ansvar utbildningsnämnden har idag för förskolefrågor och stadsdelsnämnderna kommer ha fortsatt ansvar för drift av de kommunala förskolorna. I ärendet lämnas också förslag kring hur inrättandet är tänkt att genomföras.

  Bromma stadsdelsförvaltningen ställer sig positiv till förslaget och delar stadsledningskontorets bedömning att det kan leda till en tydlighet i ansvaret för förskolefrågor och stärka likvärdigheten som helhet i staden.

  Bilagor

 • § 9

  Svar på skrivelse från Synskadades Riksförbund om ledsagartimmar samt hemtjäönstens språkkunskaper

 • Årsprognosen 2022 är positiv med 9,0 mnkr efter fondutnyttjanden med 3,4 mnkr. Den positiva avvikelsen finns delvis till följd av den  buffert som finns hos stadsdelsdirektören med 4,6 mnkr.

  Bilagor

 • § 12

  Svar på medborgarförslag Västerledstorget

 • Redovisning av inkomna lex Sarah-rapporter från verksamheter i egen regi och information om rapporter från verksamheter som drivs i enskild regi samt beslut enligt lex Sarah tagna under perioden 2022-11-03 – 2022-11-24.

  Från verksamheter inom egen regi har tre rapporter inkommit gällande händelse enligt lex Sarah. Tre utredning har inletts. Två beslut enligt lex Sarah har tagits. Från verksamheter som drivs i enskild regi har ingen information om lex Sarah-rapport inkommit.

 • § 17

  Inkomna rapporter och protokoll 2022 - Förteckning till nämndens sammanträden.

 • § 18

  Anmälan av delegationsbeslut 2022

 • Protokoll från funktionshinderrådets sammanträde den 6 december 2022.

 • Protokoll från pensionärsrådets sammanträde den 5 december 2022.

 • Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde den 8 december 2022.

 • Ordförande Johan Heinonen (S) tackar nämnden för året som gått och delar ut ett brev med julhälsning till alla ledamöter. Ordföranden tackar också avdelningschef Peter Dacke som snart slutar sin anställning för gott samarbete och önskar honom lycka till. Ordföranden tackar också all personal i förvaltningen för sitt arbete.
   

  Tidigare ordförande Johan Paccamonti (M) numera vice ordförande meddelar att han inte kommer sitta kvar i nämnden under kommande mandatperiod och tackar därmed förvaltningen och ledamöter för den tid som varit. Han tackar också särskilt stadsdelsdirektör Lisa Kinnari ett gott samarbete.
   

  Cecilia Obermüller (MP), tidigare ordförande och sedan många år ledamot i nämnden meddelar att hon inte kommer sitta kvar i nämnden under kommande mandatperiod och tackar alla för ett gott samarbete.


  Lillemor Samuelsson (V), tidigare ordförande och sedan många år ledamot i nämnden meddelar att hon inte kommer sitta kvar i nämnden under kommande mandatperiod och tackar alla för ett gott samarbete.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.