Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning och tid för justering

 •   2

  Medborgarförslag angående Ny badstege

 •   3

  Inkommen skrivelse om Öka återbruket på återvinningscentralerna

 • Förvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för år 2021 med utgångspunkt från stadsledningskontorets (SLK) tidplan för budget- och uppföljningsarbetet. Alla sammanträden, förutom den 4 januari, äger rum på torsdagar och inleds kl. 18:30 i Alviks kulturhus, Gustavslundsvägen 168 A. Sammanträdet måndagen den 4 januari börjar kl. 09:00 och äger rum i förvaltningshuset på Gustavslundsvägen 151 G, Brommasalen. Under normala omständigheter inleds varje sammanträde med en öppen frågestund för allmänheten. Med anledning av rådande smittspridning av covid-19 föreslår förvaltningen att nämndens ordförande tillsammans med vice ordförande, utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer, får avgöra huruvida varje enskilt sammanträde ska vara öppet eller stängt för allmänheten. Efter sommaren 2021 kommer förvaltningen flytta till nya lokaler i Bromma Blocks. Eventuellt kan sammanträdeslokalen då komma att ändras.

 •   5

  Sammanträdestider för social delegation 2021

 •   6

  Revidering av delegationsordning

 • Svenska kraftnät planerar en ny elförbindelse för 400 kV mellan Överby i Sollentuna och Beckomberga i Stockholms stad. Utbyggnadsförslaget med den föreslagna sträckningen planeras med en kombination av luftledning och markkabel. Från Hjulsta genom Vinsta och fram till station Beckomberga går den föreslagna markkabeln längs med Bergslagsvägen och Nälstastråket. I Överby och Beckomberga behöver även två nya transmissionsnätstationer byggas. Elförbindelsen ersätter den 220 kV-ledning som idag sträcker sig mellan Överby och Beckomberga och är en del av flera förstärkningar som Svenska kraftnät gör inom projektet Storstockholm Väst för att möta det växande behovet av el i Stockholmsregionen. Tillsammans med ytterligare nätförstärkningar som just nu pågår i Stockholmsregionen bidrar förstärkningen till att trygga elförsörjningen i stora delar av Stockholm. Bromma stadsdelsförvaltning är positiv till att arbetet med att förstärka elnätet i Storstockholm Väst. Samrådsunderlaget berör Beckomberga och Bromma stadsdelsnämndsområde i mindre omfattning men förvaltningen har utifrån sitt kompetensområde inga andra synpunkter än att förvaltningen anser att samrådsunderlaget är välskrivet och detaljerat.

  Bilagor

 • Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella tjänster samt sexuellt våld oberoende relation 2021-2025. Programmet beskriver hur stadens nämnder och bolag ska arbeta för att förebygga de olika typer av våld som omfattas av programmet och att ge stöd och skydd när det likväl sker.Förvaltningen ställer sig huvudsakligen positiv till föreslaget program.

  Bilagor

 •   9

  Ansökan om serveringstillstånd på Restaurang Achit Sushi

 •   10

  Ansökan om serveringstillstånd på Bodyflight Stockholm

 • Förvaltningen prognostiserar ett överskott med 39,0 miljoner kronor innan fonddispositioner för 2020.

 • Under våren 2020 genomfördes Stockholmsenkäten och elever i årskurs nio och år två på gymnasiet fick svara på frågor inom områdena droger och spel, brott och utsatthet för brott, psykisk hälsa, skola, fritid och föräldrar. Övergripande har Bromma i stora delar förhållandevis positiva resultat, jämfört med hela staden totalt. Sammantaget visar Brommas resultat framförallt på lokala behov av fortsatt främjande och förbyggande arbete inom alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar-området. Enkäten visar att Bromma har förhållandevis låg närvaro på fritidsgårdar eller träffpunkt samtidigt som stadsdelen också har högt deltagande i föreningsliv. Men fortsatt främjande och förebyggande arbete behövs även gällande frågor som rör brott, brottsutsatthet, trygghet, psykisk hälsa, skolgång och föräldraskap för att kontinuerligt arbeta för att förbättra Brommas ungdomars livsvillkor och mående. Ett urval av resultaten från Stockholmsenkäten redovisas och diskuteras på stadsdelsnivå i bifogad sammanställning. Det går inte att dra heltäckande slutsatser av resultaten men resultaten är dock ett viktigt bidrag till underlag för förvaltningens fortsatta främjande och förebyggande arbete. I den bifogade sammanställningen finns även information om förvaltningens insatser och åtgärder inom det främjande och förebyggande arbetet samt om hur Stockholmsenkäten används som underlag inom förvaltningen.

 • Avdelning Äldreomsorg i Bromma har för kvartal 3 2020 rapporterat totalt 91 individrapporter till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avseende beslut som ej verkställts inom tre månader. Varav 74 är beslut med avbrott i verkställigheten där biståndet inte åter verkställts inom tre månader. Av dessa gällde 11 beslut vård- och omsorgsboenden, 2 beslut gällde servicehus, 21 beslut gällde dagverksamhet, 1 beslut gällde sysselsättning, 1 beslut gällde avlösning, 3 beslut gällde kontaktperson och 52 beslut gällde hemtjänst. En stor del av besluten gällde avbrott i verkställigheten och har inte kunnat verkställas med anledning av pågående Covid -19 pandemi. Några beslut har inte kunnat verkställas inom tre månader på grund av att den enskilde valt att tacka nej till de erbjudanden som getts. 10 rapporter var nya och avsåg beslut som för första gången rapporterats till Inspektionen för vård och omsorg som ej verkställda. 81 rapporter avsåg återrapportering i ärenden som tidigare skickats till Inspektionen för vård och omsorg.

 • Kommuner har enligt 16 kap 6 f-h §§ socialtjänstlagen (SoL), en skyldighet att rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som ej verkställts inom tre månader till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO), kommunens revisorer samt till kommunfullmäktige. Samma rapporteringsskyldighet gäller enligt 28 f-h §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), gynnande beslut enligt 9 § LSS.  Under kvartal 3 för 2020 hade avdelning Socialtjänst och fritid 26 beslut som inte verkställts inom tre månader, varav 7 inom område socialpsykiatri och missbruk och 19 stycken inom område funktionsnedsättning. Av dessa beslut har totalt 4 avslutats utan verkställan. Utöver dessa har totalt 7 beslut verkställts under kvartal 3.


  Tabell 1. Antal beslut som inte var verkställda inom 3 månader

  Enhet

  Kvartal 1 (2020)

  Kvartal 2 (2020)

  Kvartal 3 (2020)

  Kvartal 3 - Den enskilde har tackat nej/väntar på önskat boende/ verksamhet eller har inte valt utförare eller på egen begäran valt att avsluta ärendet

  Kvartal 3 – Resurs-brist

  Kvartal 3 -
  Övriga orsaker

  Social-psykiatri och missbruk

  6

  8

  7

  2

   

  5

  Funktions-nedsättning

  33

  30

  19

  5

   

  14

  TOTALT

  39

  38

  26

   7

   

   19

 • Redovisning av inkomna lex Sarah-rapporter från verksamheter i egen regi och information om rapporter från verksamheter som drivs i enskild regi samt beslut enligt lex Sarah tagna under perioden 2020-10-01 – 2020-11-03.

  Bilagor

 •   17

  Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor

 • Lillemor Samuelsson (V) har i en skrivelse föreslagit att en informationsskylt i Mariehäll ska omplaceras till en mer lämplig plats utmed Bällstavägen.  Lokal och parkenheten är positiv till förslaget och kommer att se över möjligheten till en ny placering i anslutning till parken Sol och måne. Informationsskyltens kondition ska ses över och nödvändig restaurering kommer att genomföras. Arbetet kommer att genomföras under hösten/vintern 2020.

 • I en skrivelse daterad 22 oktober 2020 har ledamot Lillemor Samuelsson m.fl. (V) och Johan Heinonen m.fl. (S) ställt fem frågor kring de lokalförändringar som förvaltningen planerar. Ledamöterna befarar att förslaget om lokaleffektivisering kommer att leda till negativa konsekvenser för medborgare i Bromma.

  Nämnden har beslutat att skrivelsen ska besvaras.  Förvaltningen har i sitt svar beskrivit innebörden av den planerade lokalförändringen – en förändring som innebär att förvaltningens lokaler används mer effektivt. Förvaltningen vill framhålla att det inte handlar om att avveckla någon verksamhet utan snarare om att utveckla verksamheter för att kunna möta både nuvarande och framtida behov.

  Bilagor

 •   21

  Svar på medborgarförslag om den globala uppvärmningen

 •   22

  Svar på medborgarförslag om att tillgänglighetsanpassa bad vid Ängby Park

 •   23

  Svar på medborgarförslag om att anlägga badflotte med hopptorn i Kyrksjön

 •   24

  Delegationsbeslut - anmälan till nämnden

 • Ärendet redovisas i en pärm på sammanträdet.

 •   26

  Sociala delegationens protokoll

 •   27

  Nedläggning av faderskapsutredning

 •   28

  Nedläggning av faderskapsutredning

 •   29

  Nedläggning av faderskapsutredning

 •   30

  Särskild förordnad vårdnadshavare

 •   31

  Särskild förordnad vårdnadshavare

 •   32

  Information om anmälan till IVO avseende lex Maria

 •   33

  Nämndens och förvaltningens frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.