Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning och tid för justering

 •   2

  Medborgarförslag om fler hundrastgårdar

 •   3

  Medborgarförslag om badplats för vuxna

 •   4

  Medborgarförslag om gångstråket mellan tunnelbanans och tvärbanans station Alvik

 •   5

  Medborgarförslag om boulebanor

 • Stadsdelsnämnden ska lämna ett underlag till kommunstyrelsen inför den centrala budgetberedningen. Underlaget, som utgår från stadens övergripande inriktningsmål, ska lyfta strategiskt viktiga utvecklingsområden och utmaningar som berör kärnverksamheten. I underlaget redovisar förvaltningen strategiska och prioriterade frågor för de kommande tre åren. Utgångspunkter för underlaget är befolkningsutvecklingen, analyser av kommande arbete för att uppnå kommunfullmäktiges mål, omvärldsfaktorer och större förändringar jämfört med gällande plan.

 • Utifrån en dialog med Arbetsmarknadsförvaltningen föreslås en ändring av delegat från ekonomichef vid arbetsmarknads-förvaltningen till samordnare vid statsbidragsgruppen inom arbetsmarknadsförvaltningens ekonomistab vad gäller överklaganden av Migrationsverkets beslut att avslå nämndens återsökning av statsbidrag (se punkt 2.42). Vissa ändringar i delegationsordningen föreslås också när det gäller delegater inom ekonomiskt bistånd. Beslutanderätten i vissa ärendegrupper flyttas från bland exempelvis enhetschef till biträdande enhetschef, från biträdande enhetschef till socialsekreterare eller administratör samt från socialsekreterare till biträdande enhetschef. Syftet med ändringarna av delegat är att effektivisera beslutsfattandet (se avsnitt 9). En ny punkt om att bevilja akuta matpengar läggs till i avsnitt 9. Lagrummet vad gäller yttrande i körkortsärende har dessutom uppdaterats (se punkt 10.20).   

 • De förvaltningar som ingår i region Västerort (Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby och Bromma har i samarbete tagit fram en plan för boende för äldre. Boendeplanen ska vara ett dokument där regionens gemensamma behov av ombyggnation, avveckling, nyproduktion, driftsformer och inriktningar sammanfattas och analyseras. I analysen ingår behovet av vård- och omsorgsboende, profilboende, vård- och omsorgsboende med särskild inriktning som t ex språk, korttidsboende, servicehus samt seniorboende. Äldreboendeplanen bygger på Sweco´s framskrivning av äldreomsorgsbehovet i Stockholms stad under perioden 2021-2040. Bedömningen är att det totala antalet vård- och omsorgsboendeplatser i regionen behöver utökas med 57 procent fram till år 2040. För Bromma stadsdel beräknas behovet öka med 73 procent. Den största ökningen beräknas under senare delen av perioden.

  Bilagor

 • Ansökan om föreningsbidrag för 2021 har inkommit från 17 ideella föreningar som bedriver verksamhet i Bromma för brommabor. Föreningarna bedriver verksamhet som kompletterar eller stödjer nämndens verksamhet inom prioriterade områden och som överensstämmer med nämndens verksamhetsmål.

 • Kommunstyrelsen har begärt ett yttrande från Bromma stadsdelsnämnd om förslaget att inrätta ett Etableringscentrum för nyanlända.Syftet med etableringscentrum är att öka nyanländas möjligheter till en snabb förankring i arbets- och samhällslivet genom att tillhandahålla en gemensam ingång för alla nyanlända och nära samverkan med berörda aktörer. Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget och bedömer att centret kommer att bidra till ett mer effektivt, kvalitativt och likställt mottagande för nyanlända. Samverkan och tydlig ansvarsfördelning mellan berörda aktörer är faktorer av stor betydelse vid inrättandet och genomförandet av centret.

  Bilagor

 • SL/Trafikförvaltningen har påbörjat arbetet med trafikförändringar inför december 2021. Förslagen som avser linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstid har tagits fram i samarbete med trafikutövarna och bygger bland annat på kommunala bebyggelseplaner, resandestatistik samt förslag från kommunerna inom ramen för trafikförvaltningens kommundialog. Stadsdelsförvaltningen har i remissvaret kommenterat de förändringar som berör Bromma stadsdelsnämndsområde samt remissen som helhet.

  Bilagor

 • Förvaltningen prognostiserar ett överskott med 8,3 mnkr efter fonddispositioner för 2021. I verksamhetsberättelsen 2020 redovisade förvaltningen ett överskott med 49,6 mnkr efter resultatdispositioner. Flera ekonomiska utmaningar kopplade till covid fortsätter under 2021. De enheter som redovisade underskott 2020 och som även prognostiserar underskott 2021 ska upprätta handlingsplaner med syfte att minska eller eliminera budgetunderskotten. Handlingsplanerna följs upp i samband med den månatliga budgetuppföljningen.

 • En utredning tillsatt av regeringen har lämnat förslag som syftar till att öka deltagandet i förskolan bland barn i 3-5 års ålder och hur förskolan arbete med barns språkutvecklings i svenska kan stärkas. Förvaltningen ställer sig som helhet positiv till förslagen som utifrån ett barnperspektiv ger fler barn en större möjlighet att utveckla sitt språk och därmed på sikt uppnå målen i grundskolan och erhålla gymnasiebehörighet. Förvaltningen är också positiv till de förslag som är kopplade till förskollärarna och barnskötarna då medarbetarna är den viktigaste nyckeln för att säkerställa en hög kvalitet på utbildningen. Förslagen kommer samtidigt att kräva ett resurstillskott för att säkerställa att medarbetarna har rätt utbildning för uppdraget och nya funktioner inom befintliga organisationer behöver tillkomma för att säkerställa att uppdragen fullföljs utifrån rådande lag.

  Bilagor

 • Syftet med årets kvalitetsberättelse är att ge en samlad bild av kvaliteten inom avdelning Socialtjänst och fritid under 2020. Den årliga kvalitetsberättelsen ska även ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar. Av kvalitetsberättelsen ska det även framgå vilka åtgärder som vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet och vilka resultat som uppnåtts. Det är uppföljningsplanen 2020 (egenkontroller) för god kvalitet som utgör underlag för kvalitetsberättelsen.   

  Bilagor

 • Redovisning av inkomna lex Sarah-rapporter från verksamheter i egen regi och information om rapporter från verksamheter som drivs i enskild regi samt beslut enligt lex Sarah tagna under perioden 2021-02-27 – 2021-03-31.   

 •   16

  Svar på medborgarförslag om upprustning av strandpromenaden i Johannelund (i Traneberg)

 •   18

  Svar på medborgarförslag om att förse parkvägarna med namnskyltar

 •   19

  Svar på medborgarförslag om att sätta upp papperskorgar för latrin från hundar

 •   20

  Svar på medborgarförslag om vedeldad bastuflotte vid Mälaren

 •   21

  Svar på medborgarförslag om strandpromenaden och strandparken

 •   22

  Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor

 •   23

  Protokoll från Pensionärsrådet

 •   24

  Förvaltningsgruppens protokoll

 •   25

  Anmälan av delegationsbeslut

 • Ärendet redovisas i en pärm på sammanträdet

 •   28

  Upphandling avseende markskötsel av förskolegårdar

 •   30

  Nedläggning av faderskap enligt 2 kap 7 § andra stycket föräldrabalken

 •   31

  Information om beslut från IVO

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.