Hoppa över navigering

Möte 2023-06-13

Socialnämnden
 •   1

  Godkännande av dagordning

 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 •   3

  Förvaltningen informerar

 •   4

  Nämndens frågor till förvaltningen

 • Kommunstyrelsen har till socialnämnden remitterat remissen En uppväxt fri från våld- En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn (SOU 2022:70) för besvarande. Remissvaret ska vara kommunstyrelsen till handa senast 7 augusti 2023. 

   

  En grundläggande rättighet enligt lagen (2018:1 197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter är att alla barn ska skyddas från våld, och den rättigheten bär alla barn. Det är samhällets skyldighet att se till att alla barn får sina grundläggande rättigheter tillgodosedda; En uppväxt fri från våld.

   

  Sverige har som ambition att vara ett föregångsland i arbete att förebygga och bekämpa våld mot barn. Arbetet för att säkerställa det och varje barns rättigheter sker genom olika instanser och olika delar utav samhället. Trots detta är det många barn som utsätts för våld och samhället brister i att tillgodose barns rätt till skydd och stöd, rehabilitering och återanpassning i samhället, vilket många gånger orsakar allvarliga och långvariga konsekvenser för det drabbade barnet. Våld utgör således ett utbrett samhällsproblem som hotar barns rätt till hälsa, liv och utveckling.

   

  En uppväxt fri från våld- en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn omfattar alla olika typer av våld mot barn, oavsett var eller av vem. Strategin föreslår en övergripande målsättning, fem långsiktiga mål med ett flertal särskilt angelägna insatsområden inringade. Strategin anger en riktning för arbetet under en tioårsperiods samt förslag till organisation för genomförande, kunskapsutveckling och uppföljning. Sammantaget är strategin en kraftfull förstärkning av arbetet mot våld mot barn.

   

  Strategins övergripande mål är att varje barn ska ha en uppväxt fri från våld. I FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, framgår det tydligt att Sverige ska vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder, administrativa, sociala, och utbildningsmässiga åtgärder för att skydda barn mot alla former av våld.

   

  På lång sikt kommer det sannolikt kunna bli kostnadsreducerande för kommunerna då ett strukturerat, effektivt och kunskapsbaserat arbetssätt kan förväntas bidra till att färre barn utsätts för våld och därför inte vara i behov av kommunens insatser i lika hög utsträckning. Men på kort sikt kommer förslaget att innebära höga och omfattande krav på kommunerna både vad gäller kostnader och tid, vilket inte beaktats tillräckligt i utredningen.  Det här kan påverka exempelvis omsättningen av medarbetare inom socialtjänsten.

   

  Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på kommunstyrelsens remiss av En uppväxt fri från våld- En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn.

  Bilagor

 • Promemorian "En registerlag för Myndigheten för vård och omsorgsanalys" handlar om att skapa en ny lagstiftning för att reglera Myndigheten för vård och omsorgsanalys hantering av personuppgifter. Syftet med lagförslaget är att säkerställa att myndigheten har tillgång till de personuppgifter de behöver för att utföra sitt uppdrag på ett ändamålsenligt sätt, samtidigt som enskildas personliga integritet värnas. Registerlagen ska komplettera EU:s dataskyddsförordning.

  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys följer upp och analyserar hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Projekten som genomförs är ofta på uppdrag av regeringen, men kan även vara egeninitierade.

  Socialförvaltningen menar att både medborgarna och socialtjänsten har mycket att vinna på om förslaget träder i kraft, då det kan leda till ökad kunskap om socialtjänsten och bättre underlag för beslutsfattare. Samtidigt menar förvaltningen att det finns vissa risker kopplade till ökad administration.

  Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner detta tjänsteutlåtande som svar på kommunstyrelsens remiss.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har till socialnämnden remitterat en remiss (2023/11) av Promemorian – Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de allvarligare brotten. Övriga remissinstanser är stadsledningskontoret.

   

  I promemorian framgår att antalet skjutningar har ökat avsevärt under 2000-talet. Antalet personer som avlidit på grund av skjutningarna har tredubblats under perioden 2012-2020.

  I promemorian föreslås ett antal straffskärpningar. Syftet med straffskärpningarna är att markera allvaret i vissa brott som möjliggör skjutningar och sprängningar och som enligt promemorian typiskt sett begås inom kriminellt nätverk.

  Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2024.

  Förvaltningen delar promemorians beskrivning av att våldet i kriminella sammanhang har förändrats och ökat avsevärt under 2000-talet. Förvaltningen är enig med promemorian om att samhället behöver markera allvarlighetsgraden och att krafttag krävs för att aktivt motverka en fortsatt eskalering av problematiken. Förvaltningen hade dock önskat att promemorian i större utsträckning utrett, problematiserat och utvecklat resonemanget kring de konsekvenser och effekter som förslagen avseende skärpta straffskalor förväntas ge.

  Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar till kommunstyrelsen.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har remitterat Tandvårdens stöd till våldsutsatta patienter (SOU 2023:10). Regeringen beslutade i juli 2022 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att bland annat se över frågan om stärkt tillgång till tandvård för våldsutsatta och lämna förslag som stärker deras rätt till ersättning vid tandskador. I utredningen föreslås att frågor om våldsutsatthet regelbundet ska ställas till alla som besöker tandvården. Utredningen föreslår också att tandvård för skador efter våld i nära relationer inte ska kosta mer än ett vanligt läkarbesök. Vidare ser tandvården behov av ökat samarbete med socialtjänsten.

  Socialförvaltningen välkomnar innehållet i utredningen. Alla som möter människor i sitt yrke behöver ha kunskap om våld i nära relation. Förvaltningen ser positivt på att tandvården ser behov av ökat samarbete med socialtjänsten men förvaltningen anser emellertid att de behöver utreda hur samverkan ska se ut. Vidare instämmer förvaltningen i utredningens förslag att tandvård inte ska kosta mer än ett vanligt läkarbesök, då många våldsutsatta kan befinna sig i en mer ansträngd ekonomisk situation utifrån exempelvis ekonomiskt våld.

  Förvaltningen föreslår att socialnämnden hänvisar till detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

  Bilagor

 • Den kommunala revisionen är kommunfullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och bolag. Stadsrevisionen har granskat socialnämndens ansvarstagande för att genomföra verksamheten enligt fullmäktiges uppdrag. Sammantaget bedömer stadsrevisionen att socialnämnden i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämnden bedöms i huvudsak ha en ändamålsenlig styrning och uppföljning av seende granskade områden.

  Av revisionens granskning har utvecklingsområden identifierats vilka nämnden kommer att åtgärda i enlighet med rekommendationerna. De väsentligaste utvecklingsområdena som revisionen belyser är att stärka stadens arbete för att motverka välfärdsbrott genom bland annat utreda förutsättningar för en aktiv avtalsförvaltning, avtalsuppföljning avseende daglig verksamhet samt dokumentera avtalsförvaltningens kontroller. Spårbarheten i löneprocessens internkontroll är ytterligare ett utvecklingsområde.

  Åtgärder i enlighet med revisorernas rekommendationer i föregående års granskning, som återstår är implementering av dataskyddsförordningen och utveckling av den interna kontrollen avseende delegationsbeslut.

  Bilagor

 • Med stöd av 9 kap. 1 § alkohollagen har Länsstyrelsen genomfört tillsyn i Stockholms stad avseende socialnämndens verksamhet gällande folköl.

  Länsstyrelsen i Stockholms Län (Länsstyrelsen) bedömer det som en brist att tillsynsfrekvensen avseende detaljhandel med folköl, i synnerhet på serveringsställen, har varit för låg de senaste två åren.

  Länsstyrelsen föreslår förbättring på så sätt att det bör införas rutiner för att kontrollera att verksamhetsutövare har anmält livsmedelsanläggning samt att det rutinmässigt bör genomföras tillsyn kort efter att en verksamhet har anmält försäljning av folköl.

  Målsättningen och arbetet för 2023 är fortsatt att tillsyn ska bedrivas enligt tillsynsplanen och att rutiner och arbetssätt anpassas efter Länsstyrelsens anmärkningar vid genomförd tillsyn.

  Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner denna skrivelse som svar.

   

  Bilagor

 • Prognosen baseras på utfallet per 31 maj samt utifrån dialog med samtliga chefer om eventuella avvikelser från budget.

  Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter prognos prestationsförändringar, som är ett överskott mot budget med 11,3 mnkr. Överskott prognostiseras främst för område Nyanlända på grund av lägre kostnader än budget till följd av minskat kvotmottagande.

  De flesta enheter har en ekonomi i balans med budget.

  Bilagor

 • Rapportens sambandsanalyser visar att det verkar finnas ett tydligt samband mellan psykisk ohälsa och flera undersökta variabler, bland annat visar resultaten att elever som inte trivs i skolan har sämre psykosomatisk hälsa än de som trivs mycket bra. Andra starkt påverkande variabler för psykisk ohälsa är utsatthet för mobbning, ifall föräldrarna anses vara en god förebild samt om förälderns humör påverkar eleven. Det går också att se ett samband mellan psykisk ohälsa och spelproblematik respektive narkotikabruk. Elever som rapporterar problem med spelande mår sämre än de som inte upplever spelrelaterade problem, speciellt intressant är att pojkarnas resultat är sämre än flickornas, som i många andra frågor rapporterar sämre mående än pojkar. Elever som använt narkotika under den senaste månaden rapporterar sämre mående än de som avstått narkotika, och de som mår allra sämst verkar vända sig till främst narkotikaklassade smärtstillande- och sömnmedel. Skillnaderna i resultaten är framför allt mellan pojkar och flickor, och inte mellan årskurser eller stadsdelsområde.

  Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner rapporten och att den överlämnas för kännedom till stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden.

  Bilagor

 • Personligt ombud riktar sig till personer med långvariga och omfattande psykiska funktionsnedsättningar som har behov av särskilt stöd för att kunna ta tillvara sina rättigheter i samhället. I syfte att tillvarata personligt ombuds kunskaper om systemfel och samverkansproblem har en stadsövergripande årsrapport sammanställts om verksamheten.

  Flera områdeskontor och stadsdelsnämnder rapporterar om upplevelsen av att personerna som söker sig till personligt ombud ofta har en komplex problematik, vilket gör ärendena tidskrävande. Även personer som redan har insatser från socialtjänsten, i form av exempelvis boendestöd, söker sig till personligt ombud för stöd i kontakten med myndigheter för att den beviljade boendestödstiden inte räcker till. De personliga ombuden lyfter, liksom tidigare år, en fortsatt trend med fler brukare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. En utmaning för verksamheten med personligt ombud är att hitta fungerande och effektiva former där systembrister kan lyftas och i förlängningen leda till förbättringar för målgruppen.

  Socialförvaltningen föreslår att nämnden godkänner bifogad årsrapport för personligt ombud 2022 och att rapporten lämnas till stadsdelsnämnderna för kännedom.

  Bilagor

 • Stockholms stads strategi för att förhindra att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet togs fram 2019 och gällde till och med 2022. Strategin har under våren 2023 reviderats av socialnämnden i samarbete med stadsdelsnämnderna och berörda facknämnder.

   

  Den reviderade strategin fortsätter att fokusera på de fyra områden vilka låg till grund för strategin 2019-2022, något som bidrar till ett långsiktigt och förutsägbart arbete och som innebär att berörda nämnder kan fortsätta med sina åtaganden inom strategins områden.

   

  Strategins huvudsakliga tyngdpunkt är på främjande, tidiga och förebyggande insatser eftersom det är lättare att förhindra uppkomsten av beteenden än att bryta destruktiva och kriminella utvecklingsbanor. Likväl poängteras att barn, unga och unga vuxna med komplex och långt framskriden problematik ska ges bästa möjliga förutsättningar att lämna den kriminella miljön och att de ska erbjudas effektiva och individuellt utformade insatser.

   

  Förvaltningen föreslår att:

  Socialnämnden godkänner förslaget till reviderad strategi för att förhindra att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet.

  Socialnämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna styrdokumentet strategi för att förhindra att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet enligt socialnämndens förslag.

  Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.

   

  Bilagor

 • Aktuell kvalitetsgranskning avser boendestöd enligt SoL för personer inom verksamhetsområde socialpsykiatri. Den har genomförts i stadsdelsförvaltningarna Bromma, Enskede-Årsta-Vantör, Skärholmen och Enheten för hemlösa vid socialförvaltningen. Totalt omfattar granskningen 74 ärenden, 20 ärenden per stadsdelsförvaltning och 14 ärenden i Enheten för hemlösa, 34 kvinnor och 40 män.

  Granskningen visar att en aktuell DUR-utredning finns i en stor del av ärendena. Beställningar är med några undantag upprättade enligt stadens anvisningar. I granskningen förekommer det beställningar som innehåller ett stort antal aktiviteter vid relativt liten tidsomfattning av insatsen. Beställningens aktiviteter, delmål och mål ändras återkommande av utföraren. Dokumentation av uppföljning är ett utvecklingsområde i de granskade verksamheterna. I drygt hälften av de granskade ärendena framgår det att frågor om våld eller våldsutsatthet har ställts till den enskilde i samband med utredning eller uppföljning. Barnets eller barnens situation beskrivs i flertalet ärenden och flera barnkonsekvensanalyser finns.

  Bilagor

 • Stockholms stads nuvarande riktlinjer för budget- och skuldrådgivning antogs av kommunfullmäktige i maj 2018. I kommunfullmäktiges budget för 2023 fick socialförvaltningen i uppdrag att revidera riktlinjerna för budget- och skuldrådgivning.

  Socialförvaltningen har reviderat riktlinjerna i samarbete med stadsdelsförvaltningarna samt juridiska avdelningen på stadsledningskontoret. I de reviderade riktlinjerna har dispositionen ändrats och nya avsnitt har lagts till eller förtydligats, genomgående har även fler läshänvisningar lagts till. Exempel på förändringar är att skrivningar om spelproblematik, våldsutsatthet och i synnerhet ekonomiskt våld samt även konsumtion på kredit lagts till, då dessa faktorer innebär en ökad risk för skuldsättning. Vidare betonar de reviderade riktlinjerna vikten av att stödja den enskilde avseende en hållbar vardagsekonomi. Skrivningarna om de prioriterade målgrupperna har i de reviderade riktlinjerna kortats ner och istället kompletterats med skrivningar om på vilket sätt de olika målgrupperna kan prioriteras i det praktiska arbetet.

  Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner förslaget till reviderade riktlinjer för budget- och skuldrådgivning och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

  Bilagor

 • Stockholms stads nuvarande riktlinjer för serveringstillstånd antogs av kommunfullmäktige 2016-03-21. Socialförvaltningen har uppmärksammat behov av att revidera och uppdatera nuvarande riktlinjer.

  Syftet med riktlinjerna är att säkerställa rättssäkerhet och likställighet i staden när det gäller utredning och bedömning gällande serveringstillstånd för att det ska vara möjligt att i förväg bedöma om det går att få ett tillstånd. Tillståndsprövningen inom alkoholområdet ska baseras på objektiva, tydliga och i lag, förordning eller myndighetsföreskrifter fastställda kriterier, se prop. 1994/95:89 s. 55.

  Enligt 8 kap. 9 § alkohollagen ska kommunen tillhandahålla information om vad som gäller enligt denna lag och anslutande föreskrifter samt riktlinjer för tillämpningen av föreskrifterna i kommunen.

  Förändringarna i riktlinjerna innebär att vissa texter uppdaterats utifrån den tillämpning och de arbetssätt som gäller idag samt att viss terminolog och myndighets namn uppdaterats.

  Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner förslaget till förändringar i riktlinjer för serveringstillstånd.

  Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden hemställer till kommunfullmäktige riktlinjer för serveringstillstånd enligt socialnämndens förslag och att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.

  Bilagor

 • I budget för 2023 fick socialnämnden i uppdrag att göra en översyn av stadens stöd till den som utsätts för våld, sexuellt förtryck, prostitution och människohandel i syfte att säkerställa att stadens insatser ger stöd och skydd till alla som behöver det. Socialnämnden har i rapporten även inkluderat stöd till den som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck och begränsat människohandel till människohandel för sexuella ändamål.

  Rapportens syfte är att undersöka vilka insatser i staden, biståndsbedömda och utan individuell behovsprövning, som ges till målgruppen. Syftet är även att bedöma om insatserna är förenliga med lagar, föreskrifter och allmänna råd och, om det är möjligt, bedöma om insatserna ger adekvat stöd och skydd.

  Insatser till målgruppen för rapporten saknar i dagsläget till största del evidens. Av de två insatser som Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) konstaterar kan minska våld och försummelse av barn upp till skolåldern Parent Child Interaction Therapy (PCIT) och Project support används PCIT inte i staden och saknar svensk manual och svensk utbildning. Project support används i några stadsdelsförvaltningar enligt rapportens kartläggning och några stadsdelsförvaltningar har påbörjat arbete för att erbjuda insatsen. Insatsen Tryggare barn erbjuds i samtliga stadsdelsförvaltningar och visar i pilotstudie på vissa positiva effekter. Då varken Project support eller Tryggare barn har visat sig vara skadlig är bedömningen att insatserna kan fortsätta erbjudas i avvaktan på ytterligare kunskap. Gällande Socialstyrelsens utfärdade rekommendationer för att motverka fortsatt normbrytande beteende erbjuder samtliga stadsdelsförvaltningar flertalet av insatserna som rekommenderas.

  I rapporten görs bedömningen att stadens insatser till barn och unga, i enighet med 6 kap. 3 § HSLF-FS 2022:39 avseende skydd, råd och stöd samt vård och behandling, lever upp till lagstiftarens intentioner. Vidare konstateras att staden erbjuder vuxna inom rapportens målgrupp insatser, akut och på kort och lång sikt enligt lagstiftningen. Dock konstateras att det finns utvecklingsbehov avseende likställighet kring de delar i föreskrifterna som avser att socialnämnden bör kunna erbjuda den våldsutsatta vuxna hjälp att ordna stadigvarande boende och hjälp vid kontakt med andra myndigheter och aktörer.

  Staden erbjuder samtliga målgrupper ett flexibelt kompletterande stöd genom samverkan med civilsamhället genom socialnämndens föreningsstöd. Föreningarna bedöms nå samtliga målgrupper för rapporten och erbjuder bl.a. uppsökande verksamhet, gruppverksamhet, stödsamtal, chatt och telefonrådgivning. Socialnämnden ska samverka externt med berörda verksamheter, myndigheter och organisationer för att skapa förutsättningar för att samordna de olika aktörernas insatser och åtgärder så att de inte motverkar varandra. Det ses betydelsefullt att staden ökar och utvecklar samarbetet med de i civilsamhället som möter målgruppen och utbyter information och kunskap med fokus på att nå fler som har behov av stöd och skydd.

  Bilagor

 • Antalet ej verkställda beslut enligt LSS uppgick kvartal 1, 2023 till 196 stycken vilket är en ökning med 50 beslut jämfört med kvartal 1, 2022. Antalet ej verkställda beslut enligt SoL uppgick kvartal 1, 2023 till 123 stycken. Det är en ökning med 51 beslut jämfört med kvartal 1, 2022.

  Orsak till ökning av antalet ej verkställda beslut enligt LSS är att fler kontaktperson och daglig verksamhet inte verkställts i tid. Orsak till ökning av antalet ej verkställda beslut enligt SoL är att fler beslut om permanent bostad, bostad (IFO) och öppenvård inte verkställts i tid.

  Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner rapporteringen av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, kvartal 1, 2023 och att rapporteringen överlämnas till kommunfullmäktige.

  Bilagor

 • Liberalerna har lämnat en skrivelse som handlar om att funktionshindersrörelsen borde kunna använda sina bidragsmedel för mer uppsökande arbete och inte bara för verksamhetens innehåll. Förvaltningens svar på skrivelsen är att föreningar kan söka bidrag för uppsökande arbete. Det finns ingen skrivelse i riktlinjerna om att bidrag inte kan beviljas till uppsökande arbete. Vidare vill skribenterna att förvaltningen redogör för hur förvaltningen idag arbetar för att stötta funktionshindersrörelsen att nå ut i fler områden. Det finns inget specifikt uppdrag som rör detta, men enligt socialnämndens riktlinjer för ideella föreningar är ett av kraven att verksamheter som beviljas bidrag är stadsövergripande. På så sätt säkerställer förvaltningen att verksamheter som beviljas bidrag når ut till flera områden i staden.

   

  Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

  Bilagor

 • Jan Jönsson (L) och Anne-Lie Elfvén (L) har i en skrivelse till socialnämnden framfört ett antal frågor om tillgänglig information från staden. Frågorna som ställs är dels vad staden gör för att förbättra tillgängligheten på stadens webbplats, dels när antalet nummer av taltidningen På tal om Stockholm utökas.

  I ärendet redogör förvaltningen för det kontinuerliga arbetet med att tillgängliggöra stadens kommunikation. Vidare redogör förvaltningen för hur stadsledningskontoret, som ansvarar för stadens webbplatser, arbetar enligt gällande lag om tillgänglighet till digital offentlig service.

  Taltidningen På tal om Stockholm ges i nuläget ut med mellan 35 och 41 nummer per år. I samband med nästa upphandling under 2024 inför kommande avtalsperiod, utökas antalet nummer till 44.

  Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen

  Bilagor

 • Moderaterna och Liberalerna har i en skrivelse till socialnämnden framfört två frågor gällande på vilket sätt förvaltningen och stadens socialtjänst arbetar för att den missbruksvård och stöd vid missbruk är ändamålsenlig och effektiv samt på vilket sätt förvaltningen och stadens socialtjänst arbetar för att både män och kvinnor får missbruksvård och stöd vid missbruk som är ändamålsenlig och effektiv.

  I ärendet redogör förvaltningen för bestämmelser i lagstiftningen gällande vård och stöd till personer med missbruk samt för förvaltningens och socialtjänsten i stadens arbete med målgruppen kopplat till frågeställningarna.

  Bilagor

 • Skrivelsen har sin grund i en granskning av domar rörande lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, som Sveriges Radio har genomfört. Granskningen visar att sexuella orsaker anges som skäl för dom om tvångsvård för var tredje flicka och för var sextonde pojke samt att sexuella övergrepp som flickor har utsatts för anges som skäl för att de ska omhändertas på grund av ”eget beteende”. I skrivelsen begärs svar på hur fördelningen ser ut i staden mellan flickor och pojkar som omhändertas i enlighet med LVU och i vilken utsträckning som flickor omhändertas med hänvisning till sexuella orsaker. Ansökan om vård på grund av missförhållanden i hemmet (2 § LVU) gjordes för 72 flickor och 62 pojkar under föregående år och ansökan om vård på grund av eget beteende (3 § LVU) gjordes för 23 flickor och 52 pojkar under samma period. Cirka 13 flickor har under 2022 omhändertagits enligt LVU eller placerats enligt socialtjänstlagen (2002:457), SoL med hänvisning till sexuella orsaker.

  Bilagor

 • Kristin Jacobsson (C), Jan Jönsson (L) och Andrea Hedin (M) har i en skrivelse till socialnämnden 2023-03-21 framfört några frågor i samband med att de fått signaler om att Stadsmissionen de senaste månaderna vittnat om ett lavinartat ökat behov av deras verksamhet. Höjda matpriser och hög inflation har för många människor inneburit att deras små marginaler inte längre räcker till mat, kläder och andra basbehov. Fler och fler barnfamiljer vänder sig till Stadsmissionens verksamhet, men också andra civilsamhällesorganisationer och kyrkan. I skrivelsen står att det har gått så långt att Stadsmissionens verksamhet blivit tvungen att avvisa folk för deras kapacitet har slagit i taket.

  I ärendet redogör förvaltningen för hur läget har upplevts samt rapporterats av stadsdelsnämnderna de senaste månaderna i samband med inflationen och de ökade el- och matpriserna.

  Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner detta tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen om långa och ökande köer till Stadsmissionens verksamhet.

  Bilagor

 • I en skrivelse till socialnämnden från Jan Jönsson (L), Anne-Lie Elfvén (L), Andréa Hedin (M), Kristin Jacobsson (C) och Michaela Hollis (KD) påtalas ett behov av att socialförvaltningen växlar upp arbetet mot sexuell exploatering av barn. Författarna hänvisar till kontakt med Stiftelsen 1000 Möjligheter som i sin verksamhet noterat en ökning av ukrainska flickor som utsätts för sexuell exploatering och menar att samhället i stort behöver bli bättre på att uppmärksamma barn och unga som utsätts för sexuell exploatering.

  I skrivelsen uppdras åt förvaltningen att redogöra för förvaltningens arbete mot sexuell exploatering av barn, att genom en behovsanalys ge förslag på kompletterande insatser till stadens egen verksamheter som på bästa sätt stärker detta arbete samt att utreda lämpliga organisationer för ett IOP med staden. Förvaltningen delar författarnas syn på att arbetet för att uppmärksamma och stödja en mycket utsatt grupp barn är av största vikt och att en utveckling av det aldrig får stanna upp.

  I svaret redogörs för förvaltningens arbete mot barn i sexuell exploatering. Förvaltningen har så sent som i mars genomgått en organisationsförändring som innebär att en ny sektion för människohandel och prostitution samlar förvaltningens kompetens kring målgruppen. Organisationsutvecklingen syftar till att på ett mer effektivt sätt svara upp mot förvaltningens åtaganden på området och förvaltningen anser inte att en genomgripande behovsinventering är aktuell innan den nya organisationen satt sig. Förvaltningen utesluter inte att ett IOP kan bli aktuellt framöver i arbetet mot sexuell exploatering, men att inleda en utredning av lämpliga organisationer inom civilsamhället utan att en intresseanmälan inkommit vore ett avsteg från gällande riktlinjer.

  Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

  Bilagor

 •   26

  Anmälningar för kännedom

 •   28

  Delegationsbeslut

 • Socialnämnden föreslås tillsammans med stadens stadsdelsnämnder att gemensamt upphandla insatser för personer med missbruk från Stockholms stad eftersom gällande avtal löper ut den 31 december 2023. Målet är att utifrån stadens behov upphandla insatser av god kvalitet och till rimlig kostnad som komplement till stadens egna verksamheter. Ramavtalen ska preliminärt börja gälla från 1 jan 2024 till och med 31 dec 2028. Maximal avtalstid är fem år. Efter 24 månader in i avtalet, eller när som helst efter detta, har beställaren möjlighet att säga upp avtalet med en uppsägningstid om sex månader.

  För upphandlingen föreslås bifogat upphandlingsdokument.

 • Vissa beslut enligt LVU och LVM är ibland så brådskande att beslut av nämnden eller individutskottet inte kan avvaktas. Förvaltningen föreslår därför att nämnden utser särskilda ledamöter att kunna fatta dessa beslut.

  Bilagor

 •   31

  Övrigt

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.