Hoppa över navigering
 • Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 19 december 2022 utsett ledamöter och ersättare till Östermalms stadsdelsnämnd för perioden 1 januari 2023 till och med den 31 december 2023. Med anledning av detta ska en social delegation väljas för år 2023.

   

  Stadsdelsnämnden kan med stöd av 6 kap. 37 § och 7 kap. 5 § Kommunallagen (2017:725) delegera beslutanderätt i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden till presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare eller en anställd i kommunen. Nämnden kan bara delegera beslut som faller inom nämndens verksamhetsområde enligt lag och reglemente. Vid delegation överförs rätten att fatta beslut från nämnden till delegaten. Det innebär att beslutet gäller som nämndens eget beslut. Syftet med att delegera beslutanderätt är att avlasta nämnden från rutinbetonade ärenden. Delegation skapar utrymme för nämnden att kunna koncentrera sig på ärenden som är särskilt betydelsefulla eller av principiell karaktär.


  I Östermalms stadsdelsnämnds delegationsordning framgår vilken beslutanderätt som nämnden har delegerat till den sociala delegationen. Sociala delegationens ansvarsområde regleras bland annat i Socialtjänstlagen (SoL), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Skollagen (SL).


  Beslut i dessa ärenden handlar ofta om myndighetsutövning mot enskilda och innehåller uppgifter som är sekretessbelagda, vilket innebär att dessa ärenden måste behandlas inom stängda dörrar. Det finns ett antal beslut i enskilda ärenden som stadsdelsnämnden inte får delegera till vare sig utskott eller tjänstemän enligt 6 kap. 38 § KL och 10 kap. 5 § SoL.

  Bilagor

 • Socialnämnden svarar för stadens jourverksamhet inom individ- och familjeomsorg. Den nämnd som svarar för denna verksamhet fattar ett särskilt beslut om vilka tjänstemän som ska ha rätt att begära polishandräckning enligt LVM och LVU. Detta beslut överlämnas sedan till stadsdelsnämnderna som fattar motsvarande beslut.

  Bilagor

 • Stadsdelsnämndernas råd för funktionshinderfrågor ska vara ett forum som bistår i arbetet med att leva upp till de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. I november 2022 fattade kommunfullmäktige beslut (KS 2021/1716) om en ny organisation av stadens råd för funktionshinderfrågor. Beslutet innebär att stadsdelsnämnderna Östermalm och Södermalm från och med 1 januari 2023 har ett gemensamt råd.


  Funktionsrätt Stockholms stad har nominerat följande personer; Elisabeth Bathel, Autism & Aspergerföreningen Stockholms län, Alex Boije, Förbundet Sveriges Dövblinda Stockholm Gotland (FSDB), Ann-Cristine Broberg, Neuroförbundet Stockholm, Jan Delvert, Storstockholms lokalförening av personskadeförbundet RTP (RTP-StS), Stefan Fagerström, FUB Stockholm, Ann-Louise Ganskog, DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet – Stockholmsavdelningen, Carola Gioti, Synskadades Riksförbund Stockholms stad och Uno Olofsson, Ångestföreningen i Stockholm, (ÅSS).


  Ledamöterna väljs av respektive stadsdelsnämnd för en mandatperiod om fyra år. Förvaltningen föreslår att nämnden utser de nominerade till ledamöter i rådet.

  Bilagor

 • § 5

  Övriga frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.