Hoppa över navigering
 • § 1

  Val av justerare och godkännande av dagordning

 • Varje månad redovisas inkomna medborgarförslag som nämnden ska besluta om hantering av. Förvaltningen anmäler också de medborgarförslag som ska sändas vidare till annan nämnd. 

  Bilagor

 • Stadsdelsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag om att involvera personer 70 år och äldre i det civila försvaret som en del av Sveriges totalförsvar.

   

  Totalförsvaret är Sveriges samlade motståndskraft som ska verka i händelse av höjd beredskap och förvaltningen ser naturligtvis positivt på att människor vill vara en del av att stärka Sveriges samlade förmåga. I Lag (1994:1 809) om totalförsvarsplikt regleras vilka personer som omfattas av en skyldighet att bidra till totalförsvaret genom tjänstgöring via värnplikten, civilplikten eller den allmänna tjänsteplikten.

   

  Personer som inte omfattas av totalförsvarsplikten utgör ändå en viktig del i Sveriges krisberedskap och civila försvar genom att ha en bra hemberedskap, utöver det finns även frivilligorganisationer att ansluta sig till och som bidrar till Sveriges samlade förmåga såväl i fredstida kriser som vid höjd beredskap.

  Bilagor

 • I mars 2023 inkom ett medborgarförslag till Östermalms stadsdelsnämnd om att renovera och utvidga Kampementsbadet. Nämnden beslutade att överlämna medborgarförslaget till förvaltningen för beredning. I medborgarförslaget framförs ett behov av att renovera och utvidga Kampementsbadet för att möta det höga besökstryck som framförallt uppstår under varma sommardagar. Förslagsställaren önskar att Östermalms stadsdelsnämnd gör allt i sin makt för att ändra på de brister som i dagsläget begränsar möjligheten för många att kunna använda Kampementsbadet på ett funktionellt sätt.

   

  I september 2021 fattades ett utredningsbeslut av idrottsnämnden och fastighetsnämnden om renovering och utveckling av Kampementsbadet. Ett flertal åtgärder presenterades i syfte att renovera och utveckla badet till en modern standard. Med hänvisning till pågående utredning anser förvaltningen att de förbättringsåtgärder som förslagsställaren påtalar och vill att staden åtgärdar därigenom tas omhand. Förvaltningen kommer att översända medborgarförslaget till idrottsnämnden och fastighetsnämnden för kännedom

  Bilagor

 • Ett medborgarförslag inkom till Östermalms stadsdelsnämnd den 30 mars 2023 om att addera färg och ljus vid ett övergångställe på Valhallavägen. Vid sitt sammanträde den 27 april beslutade nämnden att lämna över förslaget till förvaltningen för beredning. Förslagsställaren önskar att ett övergångställe på Valhallavägen i höjd med Engelska skolan norr adderas med färg och ljus. Förslagsställaren framhåller att färg påverkar människor positivt och syftet är att övergångstället ska bidra till en färgrikare vardag för elever och personal på väg till och från skolan.

   

  Enligt kommunfullmäktiges budget för 2023 är gatukultur och gatukonst kulturuttryck som är lättillgängliga och skapar glädje och mervärde i stockholmarnas vardag. Det beskrivs även att kulturnämnden i samarbete med bland annat trafiknämnden och stadsdelsnämnderna ska öka och underlätta för närvaron av kultur i det offentliga rummet. Förslaget skulle enligt förvaltningen kunna vara ett sätt att öka närvaron av kultur i det offentliga rummet. Stadsdelsförvaltningen har dock inte rådighet över gaturummet utan istället trafiknämnden. Förvaltningen föreslår därför att förslaget ska skickas till trafikkontoret för kännedom. Trafikkontoret har rådighet att besluta om förändringar av platsen och skulle på ett bättre sätt kunna utreda förslaget utifrån genomförbarhet och trafiksäkerhet.

  Bilagor

 • Östermalms stadsdelsnämnd har mottagit ett medborgarförslag om att inrätta en gemenskapsplats med hållbarhetsinriktning. Medborgarförslaget tar utgångspunkt i FN:s globala mål om hållbar konsumtion och produktion samt EU-kommissionens handlingsplan om cirkulär ekonomi. Initialt föreslås att stadsdelsförvaltningen upprättar en gemenskapsplats som till en början har en ekologiskt och socialt hållbar mötesplats för utlåningsverksamhet, för att senare kunna utökas med utbildningsfunktioner.

   

  Förvaltningen ser positivt på medborgarförslaget och ser samtidigt att många delar av det som föreslås redan erbjuds på Östermalm idag. Att i linje med medborgarförslaget upprätta en gemenskapsplats som samlar alla de tio punkter som förslaget innefattar skulle kräva stora personella och ekonomiska resurser. Förvaltningens bedömning är att ett inrättande av en helt ny gemenskapsplats därför inte kan prioriteras i närtid. Stadsdelsnämnden har, genom verksamhetsplan 2023, uppdragit åt förvaltningen att utreda förutsättningarna för att öppna ett fritidsbibliotek för utlåning av sport- och friluftsutrustning. Det anser förvaltningen är ett bra första steg i att se över möjligheterna för en verksamhet som har återbruk i fokus. Inom staden har Stockholm Vatten och Avfall ett uttalat uppdrag att etablera och driva återbruk i alla delar av staden.

  Bilagor

 • Förslagsställaren föreslår att hundrastgården på Strandvägen bör byta placering och flyttas. I förslaget lyfts att hästarna som rör sig längs med gångstråket i allén på Strandvägen skräms av hundarna i hundrastgården på platsen. Förslagsställaren menar att alternativet att rida i vägbanan inte känns säkert och föreslår därför att hundrastgården flyttas, exempelvis till den boendeparkering som stängts av längs med kajen eller längre upp på Strandvägen efter korsningen med Narvavägen.

   

  Då trafikkontoret ansvarar för allén och har anlagt hundrastgården och då förvaltningen inte ansvarar för de platser som anges som alternativa för en flytt av hundrastgården, vidarebefordrar förvaltningen förslaget till trafikkontoret.

  Bilagor

 • Förslagsställaren redogör i sitt medborgarförslag för sin upplevelse av att ungdomar på Östermalm brukar droger i unga åldrar, och att ungdomarna själva uttrycker att de vill komma till en plats för att träna boxning och styrketräning, och få stöd och kostrådgivning.

   

  Förvaltningen tackar för medborgarförslaget och ser positivt på aktiviteter som kan fungera som en skyddsfaktor för barn och unga i stadsdelen, såsom förslagsställaren anför. Förvaltningen arbetar förebyggande och erbjuder unga en meningsfull fritid, och stadsdelsnämnden har en fritidsgård, Humlanhuset, som bedrivs inom ramen för preventionsenheten. Verksamheten erbjuder både inom- och utomhusaktiviteter såsom gymträning och klättring. Förvaltningen vill lyfta föreningslivet som värdefullt komplement till nämndens verksamheter. Förslaget om en träffpunkt för ungdomar gällande stöd, träning och kostrådgivning skulle lämpligen kunna bedrivas inom ramen för en förening, som då har möjlighet att ansöka om föreningsstöd från stadsdelsnämnden.

  Bilagor

 • Stadsrevisionen i Stockholms stad granskar nämnders och styrelsers ansvarstagande för att genomföra verksamheten enligt kommunfullmäktiges uppdrag. I årsrapporten sammanfattas det gångna årets granskningar och bedömningar av verksamheten.

   

  Revisorerna har den 23 mars 2023 behandlat Årsrapport 2022 och överlämnat den till Östermalms stadsdelsnämnd för yttrande senast den 30 juni 2023. Revisorerna bedömer att nämnden i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten bedöms i huvudsak ha varit tillräcklig. Den interna kontrollen är en integrerad del i styrning och uppföljning och det finns systematiskt ordnade kontroller i organisation, system, processer och rutiner. Vidare bedöms räkenskaperna vara upprättade i enlighet med lagstiftning, god redovisningssed och stadens anvisningar. Under perioden april 2022-mars 2023 genomfördes flertalet granskningar. I tre av dessa lämnades rekommendationer till nämnden vilka kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avseende tidigare års granskningar bedömer revisorerna att nämnden i huvudsak har vidtagit åtgärder utifrån lämnade rekommendationer.

  Bilagor

 • Östermalms stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att svara på en skrivelse om badplats vid Djurgårdsbrunnsviken som inkommit från Daniele Fava m.fl. (C). I skrivelsen lyfts att boende på Östermalm länge efterfrågat mer möjligheter till bad inom stadsdelsområdet. Förvaltningen ges därför i uppdrag att, tillsammans med Kungliga Djurgårdsförvaltningen, utveckla förutsättningarna för bad bland annat vid Djurgårdsbrunnsviken. Den aktuella platsen ligger i anslutning till en småbåtshamn vilket kan innebära säkerhetsrisker samt föroreningar i mark och sediment. Platsen ligger dessutom inom Nationalstadsparken med höga naturvärden som kan påverkas negativt av det höga besökstryck en officiell badplats kan innebära. Förvaltningens bedömning är därför att denna plats inte är lämplig för anläggandet av en ny badplats.

   

  Förvaltningen håller med skrivelsen om att möjlighet till bad bör främjas och är därför positiva till det nya bryggbad som planeras i och med stadsutvecklingen i Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden. Inom ramen för kommunfullmäktiges budget för 2023 pågår det dessutom arbete i staden i två budgetuppdrag för att utöka möjligheterna till bad i Stockholm. Kommunstyrelsen har huvudansvar för att tillsammans med ett antal andra nämnder utreda för- och nackdelar med att avskaffa det generella badförbudet och istället införa badförbud på lämpliga platser, samt att planera för inrättandet av fler strand- och bryggbad där det är lämpligt och kartlägga möjligheterna att anlägga fler vinterbadplatser med möjlighet till bastubad. Ovanstående budgetuppdrag har nyligen inletts och förvaltningen kommer vara delaktig part. Förvaltningen föreslår att invänta detta arbete innan vidare ställningstagande i frågan.

  Bilagor

 • Östermalms stadsdelsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att svara på en skrivelse om kostnader för sanering av bosättningar som inkommit från Anders Lindman och Ann-Kristin Carlberg (SD). I skrivelsen ställs ett antal frågor kring kostnader för att sanera från bosättningar i parker samt hur samt hur förvaltningen ställer sig till införandet av ett lokalt tiggeriförbud inom stadsdelsområdet.

   

  Kostnaden för extraordinär städning och sanering av parker inom Östermalms stadsdelsområde uppgick år 2021 till cirka 1750 tkr och 2022 till 2 250 tkr. Kostnaden för extraordinär städning 2023, mellan 1 januari och 24 april har endast uppgått till 70 tkr, vilket innebär ett trendbrott i jämförelse med 2021 och 2022. Detta beror på minskade övernattningar i parkerna vilket delvis kan vara en följd av de förebyggande åtgärder som genomförts tidigare år. I dagsläget är det därför förvaltningens bedömning att det finns ett något minskat behov av den rondering i förebyggande syfte som genomförts tidigare år. Detta kan dock komma att ändras om situationen förändras framåt.

   

  Stadsdelsförvaltningen har inte rådighet över frågan gällande beslut om lokalt tiggeriförbud inom stadsdelsområdet. Vid ett eventuellt tiggeriförbud blir det en polisiär fråga att förbudet efterlevs och inte en fråga för förvaltningen.

  Bilagor

 • Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 27 april 2023 inkom Daniele Fava m.fl. (C) och Annika Elmlund m.fl. (M) med en skrivelse om Östermalmstorg. Nämnden beslutade att överlämna skrivelsen till förvaltningen för besvarande. I skrivelsen ställs tre frågor till förvaltningen om möjligheter till fler serveringsställen på torget, hur tryggheten påverkas av att verksamheter är öppna både dag- och kvällstid samt hur dialogen med småföretagare vid torget ser ut idag. I ärendet besvarar förvaltningen frågorna och föreslår att nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

  Bilagor

 • Östermalms stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen fått en motion av Gabriel Kroon (SD) på remiss för yttrande senast 2023-06-30. I motionen anför Gabriel Kroon (SD) att staden har begränsad insyn i fritidsgårdarna, och att det saknas en djupare uppföljning kopplat till otrygghet och kriminella aktiviteter. Mot bakgrund av detta föreslår motionären att kommunfullmäktige bland annat ges i uppdrag att utarbeta former för fördjupade och årliga verksamhetsuppföljningar av fritidsgårdar med fokus på tryggheten.

   

  Förvaltningen redogör i sitt svar för arbetet med att erbjuda ungdomar på Östermalm en trygg fritid. Arbetet utgår från stadsdelsnämndens verksamhetsplan för 2023, nämndens inriktning för fritidsverksamheten på Östermalm och Stockholms stads strategi för fritids- och ungdomsgårdar. Det är förvaltningens mening att det förebyggande sociala arbetet och en meningsfull fritid är viktiga skyddsfaktorer för barn och unga som riskerar att utveckla ett normbrytande beteende. Det är också förvaltningens uppfattning att det preventiva arbetet för att barn och unga på Östermalm ska få möjlighet till en trygg fritid i huvudsak fungerar väl. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner tjänsteutlåtandet och överlämnar det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har överlämnat remissen av Förskolerapport 2022, KS 2023/579, till stadsdelsnämnden för yttrande. Utbildningsnämnden har i uppdrag från kommunfullmäktige att årligen ta fram en förskolerapport. Förskolerapporten syftar till att ge en stadsövergripande bild av både fristående och kommunal förskola i Stockholms stad 2022.

   

  Årets förskolerapport visar på ett aktivt arbete och positiva förändringar inom flera utvecklingsområden som är avgörande för förskolans kvalitet. Bland annat har en ökning skett vad gäller andelen barngrupper med förskollärare. Uppföljningen av handlingsplanen för en förbättrad arbetssituation för förskollärare och barnskötare har i sin tur lett till ökad professionalitet. Barnskötarna är den största yrkesgruppen i förskolan och professionaliseringen av barnskötaryrket är därför angelägen. Denna försvåras dock av barnskötarnas skiftande utbildningsbakgrund. Förvaltningen välkomnar därför förskolenämndens uppdrag att arbeta för en ökad andel personal med relevant utbildning i förskolan.

   

  I förskolerapporten lyfts att behovet av systematisk uppföljning av det språkutvecklande arbetet kvarstår. På enhets- och stadsdelsnivå kan behovet till del mötas genom användning av Skolverkets kartläggningsmateria Hitta språket. Förvaltningen noterar att just detta material ligger till grund för den Språkmatris som införts i stadsdelens kommunala förskolor. Avslutningsvis instämmer förvaltningen i förskolerapportens påpekande om att ett övergripande, enhetligt och likvärdigt systematiskt kvalitetsarbete med en starkare koppling till de nationella målen är viktigt för likvärdigheten i stadens förskolor

  Bilagor

 • Wira Innovation AB ansöker om ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, i restauranglokal måndag till söndag mellan kl. 11:00 – 20:00. De ansökta alkoholdryckerna avser spritdryck, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd avser restaurang Lilla P som är belägen på adress Karlavägen 61. Östermalms stadsdelsförvaltning finner inte att några sociala olägenheter föreligger eller kan befaras uppstå inom det berörda området om ett stadigvarande serveringstillstånd enligt ansökan beviljas.

  Bilagor

 • Claro Management AB ansöker om ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, i restauranglokal och uteservering, måndag till söndag kl. 11:00 – 01:00. De ansökta alkoholdryckerna avser spritdryck, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd avser restaurang FAVO som är belägen på adress Karlavägen 110. Östermalms stadsdelsförvaltning finner inte att några sociala olägenheter föreligger eller kan befaras uppstå inom det berörda området om ett stadigvarande serveringstillstånd enligt ansökan beviljas.

  Bilagor

 • Nytida AB driver sedan 2014 fem av nämndens verksamheter inom LSS på entreprenad. Fyra av dessa är gruppbostäder och en är en daglig verksamhet. Enligt avtalet ska verksamheterna årligen följas upp. Uppföljningen följer anvisningarna i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, anvisningarna i stadens förfrågningsunderlag inom LOV samt entreprenadavtalet. Uppföljningen har gjorts vid platsbesök under april och maj månad samt genom avstämning med förvaltningens samordnare för sociala system. Vid platsbesöken redovisas bemanning, kompetenstabeller, genomförandeplaner och löpande dokumentation. Förvaltningen tar också del av verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, avvikelser samt synpunkter och klagomål. En fördjupad ekonomisk kontroll av Nytida AB har genomförts med grund i stadens nya förfrågningsunderlag inom LOV. Nytida AB bedöms godkänt utifrån resultatet av den ekonomiska kontrollen och har en godkänd kreditrating.

   

  Förvaltningen bedömer att utföraren bedriver verksamhet i enlighet med gällande avtal. Den sociala dokumentationen har granskats för brukarna i respektive verksamhet. Inom gruppbostäderna görs genomförandeplaner och löpande journalanteckningar till största del i enlighet med stadens anvisningar och socialstyrelsens föreskrifter. Fortsättningsvis behöver arbetet med den sociala dokumentationen stärkas för att uppfylla kraven, vilket återkopplats till utföraren. Områden inom ledning och personal såsom bemanning och kompetens inom enheterna är i enlighet med anvisningarna i stadens förfrågningsunderlag inom LOV samt entreprenadavtalet. Nytidas ledningssystem för kvalitet omfattar alla beskrivna områden i SOSFS 2011:9. Tidigare har utföraren genom uppföljningen fått återkopplat att arbetet bör stärkas gällande riskanalyser utifrån ett brukarperspektiv, vilket utföraren noterat och återkopplat vid uppföljningen för 2023. Enheterna tar emot och utreder klagomål och synpunkter av verksamhetens kvalitet i enlighet med SOSFS 2011:9. Som en del av det systematiska förbättringsarbetet kring synpunkter, klagomål och avvikelser bör en djupare analys av avvikelser framgå på ett tydligare sätt i två av enheternas kvalitetsberättelser. Detta har återkopplats till berörda enheter. Utföraren arbetar för att säkerställa brukarnas delaktighet och inflytande.

  Bilagor

 • Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner överskott om 15,4 mnkr.

  Bilagor

 • Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under perioden den 11 maj 2023 till och med den 31 maj 2023.

  Bilagor

 • Anmälan av förteckning över delegerade beslut för perioden den 11 maj 2023 till och med den 31 maj 2023.

  Bilagor

 • Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens råd för pensionärsfrågor från mötet den 29 maj 2023.

  Bilagor

 • Anmälam av protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor från mötet den 25 maj 2023.

  Bilagor

  • Stadsdelsnämndens representanter i stadsdelens vård- och omsorgsboendens förtroenderåd återrapporterar från de senaste rådsmötena.
  • Vivianne Gunnarsson (MP) ställer en fråga om den biologiska mångfaldsplanen.
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.