Hoppa över navigering
 • § 1

  Val av justerare och dag för justering

 • Ett medborgarförslag inkom till Östermalms stadsdelsnämnd i juni 2019. Förslagsställaren vill gärna se att det byggs fler utegym på Östermalm, i Humlegården, ”Spiltan” och på Djurgården eftersom det kan anses bra för folkhälsan. Utrustningen som väljs bör vara tålig och bra ur miljösynpunkt.

  Förvaltningen anser att Östermalm i nuläget är förhållandevis väl försett med utomhusgym, som exempel finns redan ett gym i Humlegården. Samtidigt förs en dialog med exploateringskontoret om nya träningsplatser i samband med att Norra Djurgårdsstaden byggs ut.

  De redskap som väljs ska vara godkända av Byggvarubedömningen för att säkra att de är bra ur miljösynpunkt.

  Bilagor

 • I april 2019 inkom ett medborgarförslag till förvaltningen som föreslår att en grusbädd läggs på gång- och cykelvägarna i parken innanför cirkulationsplatsen vid Karlaplan. Detta med syfte att förbättra vägarna då förslagsställaren anser de bli obrukbara vid nederbörd.

  Förvaltningen anser gångvägarna innanför cirkulationsplatsen på Karlaplan behöver ses över. Utgångspunkten bör vara att se på vilket sätt den befintliga ecoytan kan rustas upp, genom att exempelvis fylla ut eventuella håligheter. Förvaltningen förordar användandet av ecoyta framför en vanlig grusyta eftersom en ecoyta kräver mindre underhåll och skötsel. En ecoyta är även mer stabil och bidrar till god tillgänglighet och lite erosion av materialet i jämförelse med grus.

  Förvaltningen kommer att se över behovet av att rusta upp gångvägarna innanför cirkulationsplatsen på Karlaplan och i första hand se hur den befintliga ecoytan kan förbättras.

  Bilagor

 • Ett medborgarförslag inkom till Östermalms stadsdelsnämnd i april 2019. I Ekhagen har det tidigare funnits två förskolor och ett fritidshem med tillhörande lekplatser som nyttjats av boende barn i området. Dessa har nu lagts ner och kvar i området finns lekplatsen Ravinen som idag innehåller en gräsyta och en rutschbana. Det finns även en gammal klätterställning som har gått sönder och inte går att klättra på. Förslagsställaren föreslår därför att lekplatsen ska kompletteras med en ny klätterställning.

  Förvaltningen ser positivt på förslaget och håller med om att lekplatsen bör kompletteras med en ny klätterställning. Detta är också i linje med Östermalms parkplan som antogs 2018. Där står det att det är viktigt att lekplatsen och utegymmet i Ekhagen hålls i gott skick för att platsen ska upplevas som trygg och omhändertagen. Förvaltningen håller också med förslagsställaren om att det är viktigt att en ny klätterställning smälter in väl i det omgivande naturområdet.

  Förvaltningen kommer att ta fram ett förslag till en ny klätterställning inför arbetet med avdelningens verksamhetsplan 2020.

  Bilagor

 • Varje månad redovisas de medborgarförslag som nämnden ska besluta om hantering av och förvaltningen anmäler de medborgarförslag som har sänts till annan nämnd eller där förvaltningen har haft nämndens uppdrag att besvara förslagen.

  Yrkanden

  Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios m.fl. (V) yrkade att nämnden beslutar att

  1. Medborgarförslag 1-4 ska beredas av förvaltningen

  2. Medborgarförslag 6-10 ska beredas av förvaltningen och tas upp i nämnden innan det sänds vidare till andra kontor.

  Beslutsgång

  Andrea Ström (M) ställde förslag till beslut från Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios m.fl. (V) mot förvaltningens förslag till beslut och fann att nämnden beslutat i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

  Reservation och särskilt uttalande

  Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios m.fl. (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande särskilda uttalande: Medborgarförslag är ett förslag om att förändra eller förbättra något inom stadsdelsnämndens ansvarsområde. De förslag som nu ställs i ärendet ingår inom nämndens verksamhetsområde. Det är därför viktigt att medborgarförslagen ovan bereds av förvaltningen och beslutas av nämnden.

   

   

   

  Bilagor

 • Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förslaget att hyra in lokaler på Frejgatan 85 för ungdoms- mottagningens verksamhet. Lokalen anpassas för verksamhetens krav.

  Beslutsgång

  Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

   

  Särskilt uttalande

  Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och m.fl. Jaime Barrios m.fl. (V) lämnar särskilt uttalande enligt följande: Förslaget att flytta på Ungdomsmottagningen är inte optimalt för Östermalm. Många ungdomar har i vårt tidigare samarbete med skolorna och ungdomsrådet tagit upp önskemål om en Ungdomsmottagning på Östermalm. Förslaget innebär nu att mottagningen flyttas, som vi ser det, längre bort från Östermalm – Norrtullsgatan 10 -  till Frejgatan 85.

  Vi förutsätter att frågan har tagits upp med Ungdomsrådet.

   

   

   

  Bilagor

 • Enligt kommunallagen (6 kap. 37 §) har en nämnd möjlighet att delegera sin beslutanderätt till presidiet, ett utskott, till en ledamot eller ersättare i nämnden, eller till en anställd i kommunen (7 kap. 5-8 §§).

   

  Beslutsgång

  Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

   

  Bilagor

 • Nytida AB driver sedan 2014-10-01 fyra gruppbostäder samt en daglig verksamhet enligt entreprenadavtal med Östermalms stadsdelsnämnd. Enheterna bedriver verksamhet enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 9 § punkt 9 samt 9 § punkt 10. Om parterna är överens kan avtalet förlängas på samma villkor ytterligare två år. Överenskommelsen om förlängning ska vara skriftlig och träffas senast tolv månader före avtalstidens utgång.

  Vid förvaltningens uppföljning av entreprenadavtalet används stadens anvisningar samt själva avtalet avseende driften. Uppföljningen görs vid platsbesök samt på möten med såväl beställare som utförare. Förvaltningen tar också del av verksamhetsplan, verksamhetsberättelse samt avvikelser och klagomål. Uppföljningen visar att enheterna arbetar enligt Nytidas egna kvalitetsledningssystem för kvalitet och uppföljning, egenkontroller, avvikelsehantering och tillsyn. Företaget har en egen akademi för handledning, metodstöd och kompetenssäkring. Företaget har också ett gemensamt koncept för bemötande- och värdegrundsarbete. Förvaltningens bedömning är att företaget uppfyller de formella avtalskraven men att redovisade avvikelser behöver följas upp. Särskilt fokus ligger på utveckling av dokumentation av såväl genomförandeplaner som löpande dokumentation på den dagliga verksamheten.

  Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att förlänga gällande avtal för tiden 2020-10-01 till och med 2022-09-30 och att stadsdelsdirektören får i uppdrag att teckna förlängningsavtal med Nytida AB.

  Beslutsgång

  Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

   

  Bilagor

 • Förvaltningsrätten i Stockholm har förelagt att Stockholms stad, Östermalms stadsdelsnämnd, ska yttra sig över en laglighetsprövning enligt kommunallagen. Överklagan gäller nämndens beslut 2019-06-13 § 8. Klaganden anser att beslutet strider mot fullmäktiges instruktion för funktionshindersrådet. Förvaltningen kan inte se att stadsdelsnämndens beslut att yttra sig över revisorernas årsrapport kan strida mot lag eller annan författning. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner yttrandet till förvaltningsrätten

   

  Beslutsgång

  Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

  Bilagor

 • Förvaltningsrätten i Stockholm har förelagt att Stockholms stad, Östermalms stadsdelsnämnd, ska yttra sig över en laglighetsprövning enligt kommunallagen. Överklagan gäller nämndens beslut 2019-06-13 § 9. Klaganden anser att beslutet strider mot 5 kap. 8 § socialtjänstlagen (SoL) samt fullmäktiges instruktion för funktionshindersrådet. Förvaltningen kan inte se att stadsdelsnämndens beslut att godkänna förvaltningens svar på ett förslag från nämndledamöterna Jaime Barrios (V), Marion Sundqvist (V), Birgit Marklund med flera (S) gällande att WiFi/ internet bör ingå i hyran i stödboende och gruppboende, kan strida mot lag eller annan författning, Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner yttrandet till förvaltningsrätten

   

  Beslutsgång

  Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

  Bilagor

 • Förvaltningsrätten i Stockholm har förelagt Östermalms stadsdelsnämnd att yttra sig angående en laglighetsprövning enligt kommunallagen. Överklagan gäller nämndens beslut den 13 juni 2019, § 7. Beslutet avsåg fördelning av föreningsstöd ansökningsperiod 2, 2019. Förvaltningen bedömer att nämndens beslut har tillkommit i laga ordning.

   

  Beslutsgång

  Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

  Bilagor

 • Förvaltningsrätten i Stockholm har förelagt att Stockholms stad, Östermalms stadsdelsnämnd, ska yttra sig över en laglighetsprövning enligt kommunallagen. Överklagan gäller nämndens beslut 2019-05-23, § 11. Beslutet avsåg att nämnden godkände förvaltningens svar på frågor som nämndledamöterna Andrea Ström (M), Mats Hasselgren (L), Vivianne Gunnarsson (Mp), Caroline Blomberg (C), och Stefan Svärd (Kd) hade ställt till förvaltningen. Klaganden anser att beslutet strider mot 6 § polislagen, 5 kap 1 § socialtjänstlagen samt fullmäktiges instruktion för funktionshindersrådet.

  Förvaltningen kan inte se att stadsdelsnämndens beslut att god-känna förvaltningens svar på nämndledamöternas frågor, kan strida mot lag eller annan författning, ej heller att klaganden har framfört några omständigheter som medför att beslutet ska anses olagligt enligt 6 § polislagen, 5 kap 1 § socialtjänstlagen samt fullmäktiges instruktion för funktionshindersrådet. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner yttrandet till förvaltningsrätten.

   

  Beslutsgång

  Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

  Bilagor

 • I maj 2019 inkom Jaime Barrios (V) och Birgit Marklund m.fl. (S) med en skrivelse till Östermalms stadsdelsnämnd. Skrivelsen föreslår att förvaltningen ska ges i uppdrag att undersöka möjligheten att plantera mer växter som gynnar insekter samt låta delar av grönytor bli blommande ängar innan gräset klipps, i syfte att öka den biologiska mångfalden.

  Värnandet om pollinerande insekters livsmiljö engagerar stadsdelsförvaltningen, som idag arbetar aktivt med olika projekt i syfte att gynna biologisk mångfald och livsmiljön för pollinerande insekter inom Östermalm. I Parkplan för Östermalm, beskrivs strategier för hur respektive park inom stadsdelsområdet ska utvecklas. Här identifieras bland annat de parker där möjlighet finns för att förstärka grönstrukturens ekologiska funktioner och artvariation.

  Beslutsgång

  Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

   

  Bilagor

 • Stadsdelsnämndens sammanträde som var inplanerat till den 26 september föreslås flyttas till den 24 september kl. 18.

   

  Beslutsgång

  Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

  Bilagor

 • Sushi Centralen AB ansöker om ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, i restaurang, söndag till torsdag mellan kl. 11:00 – 23:00 och fredag till lördag mellan kl. 11:00 – 01:00 samt till allmänheten, i uteservering, måndag till söndag mellan kl. 11:00 – 23:00. Ansökan om serveringstillstånd avser restaurang Sushi Yama Izakaya på Erik Dahlbergsallén 20-22.

  Östermalms stadsdelsförvaltning finner inte att alkoholsserveringstillstånd enligt ansökan skulle medföra någon nackdel utifrån en social bedömning, befara några olägenheter om ordning samt nykterhet eller särskild risk för människors hälsa och föreslår därför stadsdelsnämnden att tillstyrka ansökan.

   

  Beslutsgång

  Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

   

  Bilagor

 •  Klätterverket Gasverket AB ansöker om ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, i restaurang, måndag till söndag, mellan kl. 11:00 – 23:00. Ansökan om serveringstillstånd avser restaurang Matkafe Mätarhuset på Gasverkesvägen 15. Östermalms stadsdelsförvaltning finner inte att alkoholsserveringstillstånd enligt ansökan skulle medföra någon nackdel utifrån en social bedömning, befara några olägenheter om ordning samt nykterhet eller särskild risk för människors hälsa och föreslår därför stadsdelsnämnden att tillstyrka ansökan.

   

   

  Beslutsgång

  Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

  Bilagor

 • Stockholms stad och Polisregion Stockholm har tagit fram ett för-slag till en övergripande samverkansöverenskommelse med syfte att på ledningsnivå skapa förutsättningar att stärka det gemensamma brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Överenskommelsen beskriver förslag till organisation, ansvarsfördelning, arbetssätt och uppföljning på såväl en övergripande central nivå, som en lokal nivå. Överenskommelsens bilaga pekar ut särskilt prioriterade samverkansområden. Särskilda mål och indikatorer gällande de prioriterade samverkansområdena kommer att tas fram samt följas upp av en stadsövergripande styrgrupp. Samverkan sker idag mellan staden och polisen i en mängd olika frågor lokalt och centralt. Förvaltningen ser därför mycket positivt på en övergripande sam-verkansöverenskommelse mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm. Organisation, ansvar och arbetssätt beskrivs utförligt men förvaltningen efterfrågar en större tydlighet gällande stadsdelsnämndernas uppdrag, roll och placering i organisationen. Stadsdelsnämndernas representation med en stadsdelsdirektör i centrala styrgruppen kan inte anses vara tillräcklig eftersom nämnderna har olika behov och erfarenheter av säkerhets- och trygghetsarbete. Nämnderna kan också involveras i olika omfattning av arbetet med de särskilt prioriterade samverkansområdena. Nämndens arbete kan komma att beröras genom mål, indikatorer eller föreslagna aktiviteter i stadens budget. Förvaltningen önskar därför att stadens centralt utveckla andra datakällor och utdata än de som anges i överenskommelsen, eftersom antalet svarande i olika mätningar och enkäter ibland inte är tillräckligt för en statistiskt tillförlitlig analys.

  Beslutsgång

  Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

  Särskilda uttalanden

  Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios m.fl. (V) lämnar särskilt uttalande enligt följande: Stockholm stad och Polisregion Stockholm har gemensamt tagit fram en övergripande samverkansöverenskommelse som syftar till att Stockholm ska vara en säker och trygg stad och att brottligheten ska minska. Prioriteringen är att öka säkerhet på de platser där brottsligheten är hög idag. Överenskommelsen innehåller många bra och välbehövliga insatser med syfte att öka samverkan för att skapa en trygg stad samt att minska och lösa brott av olika slag.

  Under rubriken prioriterade samverkansområden nämns särskilt utsatta och sårbara brottsoffer. Som exempel nämns unga brottsoffer men inte barn trots att de flesta orosanmälningar om barn som far illa handlar om våld mot barn och att barn i synnerhet borde ses som särskilt utsatta. Vi saknar också en ambition att öka samverkan mellan staden och polisen i frågor om våld i nära relationer eller prostitution, brott som främst drabbar kvinnor och barn. Även de som är offer för våld i nära relationer och offer för människohandel är grupper som är särskilt utsatta och där samverkan behöver öka. I arbetet med att minska våldet mot kvinnor är det av yttersta vikt att både stad och polis samverkar för att nå fler våldsutövare, både för att stoppa våldet och för att lagföra fler.

  Det nämns att det finns pågående samverkan mot människohandel men vi ser ett behov av ökad samverkan för att kunna minska förekomsten av och hjälpa människor ur alla typer av människohandel. Vi saknar också en analys av kvinnors upplevelser av otrygghet i det offentliga rummet och önskar se ökat fokus på just otrygghet ur ett jämställdshetsperspektiv.

  Det är positivt att samverkansöverenskommelsen värderar det lokala arbetet som sker i stadsdelsområden högt. Vi vill betona vikten av stadsdelsnämndernas roll i det lokala arbetet och det viktiga förebyggande arbete som dess verksamheter genomför. För att kunna samordna, samverka och arbeta effektivt krävs dock avsatta resurser. Den borgerliga majoriteten har valt att satsa på ordningsvakter och kameraövervakning och genomför istället nedskärningar på det förebyggande arbetet mot barn och unga.

  Bilagor

 • Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län har tagit fram en överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel i särskilda boendeformer. Ansvarsfördelningen för hjälpmedel är idag reglerad i flera olika överenskommelser. Dessa föreslås upphöra och ersättas med den nya överenskommelsen. För att effektivisera processen vid behov av ändringar och revideringar av överenskommelsen föreslås att en samverkansorganisation inrättas. Förslaget beräknas innebära en kostnadsökning totalt för samtliga kommuner på maximalt 600 000 kronor per år, vilket enligt rekommendationen bedöms ligga inom vad som kan definieras som kostnadsneutralt. Förvaltningen är positiv till överenskommelsen och ser fördelar med att ansvarsfördelningen förtydligas och regleras mer sammanhållet.

   

  Beslutsgång

  Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

  Bilagor

 • Gasverket är ett kulturhistoriskt värdefullt område som saknar motstycke i Sverige. Stadens vision för hela Gasverket ”från stängd industri till öppen stad” är att området ska bidra till ett väl fungerande vardagsliv för boende och arbetande i Hjorthagen med service, omsorg, skola och mötesplatser för alla. Det ska också vara ett av Stockholms självklara besöksmål. Detaljplanens huvudsyfte är att säkerställa ett skydd och långsiktigt bevarande av berörda delar av Gasverksområdet. Detaljplanen syftar också till att möjliggöra en markanvändning inom Gasverket Östra som säkerställer en långsiktig fortlevnad av hela Gasverksområdet i enlighet med den vision som formulerats för området. Totalt möjliggörs för cirka 300 bostäder samt cirka 30 500 kvm för centrum- och kontorsändamål.

  Stadsdelsförvaltningen är positiv till detaljplaneförslaget som innebär att den äldre bebyggelsen av kulturhistoriskt värde som finns inom Gasverket kan bevaras, samtidigt som byggnaderna kan användas för nya behov på ett sätt som berikar den nya stadsdelen.

  Då bostäderna inom planområdet helt saknar gårdsyta med möjlighet till lek och då det inte planeras någon lekplats för mindre barn i stadsdelsparken, anser förvaltningen att ytterligare möjligheter till lek bör tillskapas i områdets närhet.

  Förvaltningen anser också att det är viktigt att mer vegetation planeras in i området för att dämpa förhöjda temperaturer som kan bli en följd av klimatförändringarna samt fördröja dagvatten.

  Beslutsgång

  Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

  Särskilda uttalanden

  Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios m.fl. (V) lämnar särskilt uttalande enligt följande:  Vi instämmer i förvaltningens tjänsteutlåtande men vill påpeka följande: När Stockholms stad planerar för en ny stadsdel är det viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv. Människor i alla åldrar ska kunna leva och bo där. För staden är planeringsstadiet rätt tillfälle att säkerställa att samhällelig service tillgodoses. I Norra Djurgårdsstaden saknas till exempel planering för äldreomsorg, ungdomsgård och (vilket ofta efterfrågas) möteslokaler för unga, äldre och föreningar av olika slag. Vi vill dessutom gärna betona förvaltningens påpekande att kommunikationen mellan Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden måste stärkas betydligt.

   

   

   

   

   

  Bilagor

 • Detaljplanen omfattar fastigheten Smedsbacken 35, som ligger på norra Ladugårdsgärdet, intill tunnelbanestationen Gärdets norra entré. Idag används byggnaden för skolundervisning för gymnasieelever. Förslaget till ny detaljplan syftar till att skapa förutsättningar för utökad användning av fastigheten för skolverksamhet. Ett plangenomförande skulle innebära att byggnation av två nya volymer möjliggörs i anslutning till befintlig byggnad. Söder om befintlig byggnad placeras en två våningar hög tillbyggnad som vänder sig mot entrén till Gärdets tunnelbanestation. Nordväst om den befintliga byggnaden planeras en volym i sex plan.

  Förvaltningen är positiv till förslaget som utökning med 200 nya utbildningsplatser samt mer ändamålsenliga lokaler. Skolans närhet till både busslinjer och tunnelbana gör den lättillgänglig för ungdomar i hela Stockholm. Förvaltningen ser också positivt på att de lägre byggnaderna förses med växtlighet och takterrasser som kan användas som friytor för elever och personal.

  Beslutsgång

  Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

  Protokollsanteckning

  Vivianne Gunnarsson (MP) anmälde att hon inte deltar i beslutet.

   

   

  Bilagor

 • Vägledningen Fria eller fälla 2.0. – En vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer har tagits fram av Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Trafikverket, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare och Sveriges Lantbruksuniversitet. Då flera av dessa myndigheter uppmärksammade att det vid många tillfällen uppstått konflikter vid hantering av träd på offentliga platser togs initiativet till en gemensam vägledning. Syftet med skriften är att den ska hjälpa till att förebygga konflikter rörande träd i offentliga miljöer. Den ska bidra till en utveckling där hantering av träd grundas på avvägningar som beaktar samtliga värden och intressen.

  Förvaltningen anser att vägledningen ger en heltäckande bild av vilka värden och perspektiv som det behövs tas hänsyn till då beslut ska tas kring om ett träd ska tas ner eller ej. För att vägledningen verkligen ska bli ett bra stöd och hjälp i det dagliga arbetet anser dock förvaltningen att den kan förtydligas och göras mer lättläst. Exempelvis genom mer hänvisning till aktuellt lagrum samt genom fler exempel på hur man kan tänka i konkreta situationer.

  Beslutsgång

  Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag

   

  Bilagor

 • I Utkast till lagrådsremiss En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket, föreslås att en ny lag ska införas om konsultation i ärenden av särskild betydelse för samerna. Konsultationsordningen ska ge samiska företrädare en förbättrad rätt till delaktighet i beslutsprocesser. Syftet med konsultationer är att främja det samiska folkets inflytande över sina angelägenheter.

  Föreskrifter om samrådsskyldighet i andra lagar föreslås gälla oberoende av den nya lagen. Den nya lagen och vissa relaterade lagändringar i sametingslagen (1992:1433) och lagen (2009:724) om nationella minoriteter föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

  Förvaltningen instämmer med intentionerna i lagrådsremissen. Förvaltningen gör bedömningen att förslaget till ny lag sannolikt inte kommer innebära någon stor skillnad för nämnden eftersom den typ av frågor som föreslås omfattas av konsultationsskyldighet sällan fattas beslut om på stadsdelsnämndsnivå.

  Förvaltningen föreslår att remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

  Beslutsgång

  Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag

  Bilagor

 • Syftet med månadprognosen är att ge en kortfattad rapport om aktuell bokföring och budget. Förvaltningen redovisar i bilaga månadsprogons per juli månad. Totalt prognostiseras för året överskott om 26.9 mnkr.

  Bilagor

 • I Stockholms stad infördes 2009 valfrihetssystemet (LOV) inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning enligt LSS och SoL. Vid förvaltningens uppföljning av entreprenadavtalet används stadens anvisningar samt själva avtalet avseende driften. Uppföljningen görs vid platsbesök samt på möten med såväl beställare som utförare. Vid dessa tillfällen redovisas bemanning, kompetenstabeller, genomförandeplaner och löpande dokumentation. Förvaltningen tar också del av verksamhetsplan, verksamhetsberättelse samt avvikelser och klagomål. Nytida AB driver sedan 2014-10-01 fyra gruppbostäder och en daglig verksamhet på entreprenad. Förvaltningen följer årligen upp verksamheterna i dess helhet och stämmer därtill av särskilda utvecklingsområden med berörd enhet. Förvaltningens bedömning är att företaget uppfyller de formella avtalskraven men att redovisade avvikelser behöver följas upp. Förvaltningen har avsatt särskilda uppföljningstider och möten för genomgång av åtgärder och förbättringsarbete.

  Bilagor

 • Äldreförvaltningen har under perioden 15 april- 26 april 2019, vid sammanlagt fem tillfällen, genomfört kvalitetsobservationer på Bo Bergmansgårdens dagverksamhet. Verksamheten ingår i enheten Dagverksamheterna Östermalm och drivs av Östermalms stadsdelsnämnd. Rapporten presenteras i bilaga.

  Yrkanden

  Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios m.fl. (V) yrkar att nämnden beslutar att förvaltningen återkommer till nämnden med uppföljning av redovisade utvecklingsområden. 

  Beslutsgång

  Andrea Ström (M) ställde förslag till beslut från Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios m.fl. (V) mot förvaltningens förslag till beslut och fann att nämnden beslutat i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

  Reservation och särskilt uttalande

  Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios m.fl. (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar särskilt uttalande enligt följande: Det mesta ser ut att fungera bra men det finns en del utvecklingsområden, som äldreförvaltningen beskriver, att ta itu med. Det är därför önskvärt att förvaltningen återkommer till nämnden och redovisar förbättringar inom nämnda områden. 

   

   

  Bilagor

 • Äldreförvaltningen har under perioden 6 maj-3 juni 2019, vid sammanlagt fem tillfällen, genomfört kvalitetsobservationer på Starrängsgårdens dagverksamhet. Verksamheten ingår i enheten Dagverksamheterna Östermalm och drivs av Östermalms stadsdelsnämnd. Rapporten presenteras i bilaga.

   

  Yrkanden

  Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios m.fl. (V) yrkar att nämnden beslutar att förvaltningen återkommer till nämnden med uppföljning av redovisade utvecklingsområden. 

  Beslutsgång

  Andrea Ström (M) ställde förslag till beslut från Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios m.fl. (V) mot förvaltningens förslag till beslut och fann att nämnden beslutat i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

  Reservation och särskilt uttalande

  Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios m.fl. (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar särskilt uttalande enligt följande: Det mesta ser ut att fungera bra men det finns en del utvecklingsområden, som äldreförvaltningen beskriver, att ta itu med. Det är därför önskvärt att förvaltningen återkommer till nämnden och redovisar förbättringar inom nämnda områden. 

  Bilagor

 • Stadsdelsförvaltningen redovisar inkomna brev, skrivelser med mera.

 • Stadsdelsförvaltningen anmäler delegationsbeslut för perioden 1 juni till och med 13 augusti

 •  

  Stadsdelsdirektör Christina Klang informerade stadsdelsnämnden om följande.

   

  Ny organisation för förskole- och parklekavdelningen

  Från och med den 1 september har förskole- och parklekavdelningen en ny organisation. Förskoleenheten Stadion upphör och förskolorna där fördelas mellan Centrala Östermalms förskoleområde och Hedvig Eleonora förskoleområde. Detta resulterar i fyra förskoleområden inom stadsdelen: Engelbrekt Gärdet, Centrala Östermalm, Norra Djurgårdsstaden och Hedvig Eleonora.

  Parklekarna Östermalm blir samtidigt en enhet inom Centrala Östermalms förskoleområde.

   

  Förberedelser inför genomgångsboende på Dianagården

  Förvaltningen har kontinuerlig kontakt med Micasa, SHIS och Intro Stockholm inför de planerade genomgångsbostäderna på Dianagården. Målsättningen är fortfarande att fastigheten ska vara färdigställd den 1 november, men datum för inflyttning vet vi ännu inte. Förvaltningen och övriga berörda aktörer förbereder för inflyttning i början av november, om inte annat besked lämnas. Organisationer, föreningar och privatpersoner som anmält sitt intresse för att hjälpa till kommer att bjudas in till ett uppstartsmöte i början av hösten.

   

  Tankesmedja inom äldreomsorgen

  Äldreomsorgsavdelningen har genomfört en tankesmedja för att utveckla det förebyggande arbetet för att bryta isolering och minska ensamheten bland äldre. Chefer och handläggare deltog tillsammans med representanter för pensionärsrådet. Resultatet blev flera goda idéer som nu bearbetas vidare.

   

  Gasverksdagen 24 augusti

  Stockholms stad medverkade vid Gasverksdagen den 24 augusti tillsammans med de andra aktörerna i området. I stadens tält fanns bland annat en modell över de planer och olika arbeten som planeras för hela Norra Djurgårdsstaden, från Hjorthagen till Loudden. Förvaltningen medverkade med information om stadsplaneringsarbetet och förskolorna.

   

  Parkernas dag 31 augusti

  Lördag den 31 augusti är det dags att fira Parkernas dag.

  Det ges möjlighet att njuta av några av stadens parker som invigs eller fylls med aktiviteter. På Östermalm anordnar vi en trädgårdshistorisk vandring i Humlegårdens fyrahundraåriga historia. Guide är antikvarie Ingrid Dyhlén-Täckman. Samling i hörnan av Sturegatan och Humlegårdsgatan kl. 11.00.

   

  Återinvigning av GIH-badet 1 september

  På söndag återinvigs GIH-badet mellan klockan 10.00 och 14.00. Detta har ni tidigare fått information om via e-post.

   

  Invigning av Bobergsskolan 20 september

  Bobergskolan har öppnat, men den officiella invigningen, som anordnas av utbildningsförvaltningen, är den 20 september kl. 13-15. Invigningen kommer att vara aktivitetsbaserad och fokus på att man får gå runt och uppleva skolan.

   

  Frihamnen firar 100 år 21 september

  Stockholms hamnar, staden och andra aktörer i området bjuder in att fira Frihamnen 100 år den 21 september klockan 15.00 - 22.00. Syfte att visa det nya området som är under utveckling.

  Stockholms stad berättar om stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden, och visar bi-odling och exempel på stadsodling. Detaljer och program finns på stockholmshamnar.se/Friham

   

  Utbildning för nämnden den 23 september

  Förvaltningen planerar ett ytterligare utbildningstillfälle för nämnden. Vi ber er att reservera den 23 september kl. 15-18. Inbjudan och program kommer senare. Den första timmen kommer representanter från Arbetsmiljöverket för att träffa nämnden.

   

  Nämnden 24 september

  Bland ärendena till kommande nämn kan nämnas Tertialrapport 2 och vinterplan för Östermalms parker.

 • Skrivelse angående inrättande av Sportotek på Östermalm

  Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) och Jaime Barrios m.fl. (V) lämnar en skrivelse till nämnden angående inrättande av Sportotek på Östermalm.

   

   

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.