Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och dag för justering

 • Ett medborgarförslag om att införa rökförbud längs Karlavägen inkom till Östermalms stadsdelsnämnd i mars 2019. Förslagsställaren anser att Karlavägen ska omfattas av skärpta krav med rökförbud i allén. Förslagsställaren vill även att förbättringar görs i stadsmiljön längs Karlavägen, bland annat föreslås förbättringar av gång- och cykelvägar.

  Tobakslagen reglerar begränsningar i rökning. Juridiska avdelningen har bedömt att Stockholms stad inte kan införa ett rökförbud på en specifik plats genom de lokala ordningsföreskrifterna, utan att detta måste regleras i lag. Den nya tobakslagen som träder i kraft 1 juli 2019 innebär inte skärpta krav för parker. Stockholms stad har inte möjlighet att införa rökförbud längs Karlavägen, eftersom detta måste regleras i lag.

  Östermalms stadsdelsförvaltning ska se över och om möjligt åtgärda de platser förslagsställaren angett som är inom förvaltningens ansvarsområde när det gäller förbättringar i stadsmiljön. Förslag som rör gatumark inom stadsdelsområdet föreslås överlämnas till trafikkontoret.

 • Ett medborgarförslag inkom till Östermalms stadsdelsnämnd i mars 2019. Förslagsställaren framhåller att ekologisk odling gynnar insekter. Han föreslår att nämnden undersöker vilka ytor inom stadsdelsområdet som kan användas för odling samt att nämnden aktualiserar frågan hos Kommunstyrelsen för genomförande av liknande åtgärder i andra stadsdelar.

  Stadsdelsförvaltningen arbetar idag aktivt med stadsodling och med olika projekt i syfte att gynna biologisk mångfald och livsmiljön för pollinerande insekter inom Östermalm. Miljöförvaltningen arbetar i nuläget med en gemensam strategi för biologisk mångfald i Stockholm. Förvaltningen deltar i projektets referensgrupp och kan beakta förslagsställarens synpunkter i det arbetet.

 • Ett medborgarförslag inkom till Östermalms stadsdelsnämnd i april 2019. Förslagsställaren konstaterar att nätet runt Tessinparkens bollplan delvis har börjat ge vika och att grinden till bollplanen saknar spjälor. Förlsagsställaren föreslår därför att Tessinparkens bollplan rustas med ett nytt nät och att grinden lagas.
  Stadsdelsförvaltningen anser att det är viktigt att utrustningen i Östermalms parker hålls i ett gott, säkert och funktionellt skick. Förvaltningen kommer därför att byta ut nätet och laga grinden under sommaren 2019.

 • Ett medborgarförslag om att ta bort en lekställning i Ekorrparken inkom till Östermalms stadsdelsnämnd i februari 2019. Förslagsställaren anser att klätterställningen som finns i lekplatsen är farlig att använda, framför allt för mindre barn. Personen föreslår atlekställningen ersätts med lekredskap som alla barn kan använda. Östermalms stadsdelsförvaltning ser att det är viktigt att skapa lekplatser anpassade för barn i olika åldrar. Lekplatsen Ekorrparken byggdes med tanke på att skapa en lekplats för små och även lite äldre barn. Klätterställningen är anpassad för barn från 6 år, och utformad så att de små barnen inte ska kunna ta sig upp själva i lekställningen. Det inte är aktuellt att byta ut lekställningen men förvaltningen kommer sätta upp en skylt om att klätterställningen är avsedd för barn från 6 år.

 • Varje månad redovisas de medborgarförslag som nämnden ska besluta om hantering av och förvaltningen anmäler de medborgarförslag som har sänts till annan nämnd eller där förvaltningen har haft nämndens uppdrag att besvara förslagen.

 • I detta ärende lämnas förslag på hur föreningsstöd för ansökningsperiod 2 2019 ska fördelas. Bedömningen av föreningarnas ansökningar utgår från Lokala regler för föreningsstöd. För 2019 prioriteras ideella föreningar vars verksamhet bidrar till utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter för barn, personer med funktionsnedsättning, äldre samt föreningar som tillhandahåller lokaler och som erbjuder kulturell verksamhet.

   

   

 • Stockholms stads revisorer har granskat Östermalms stadsdelsnämnds verksamhetsår 2018. Den årliga revisionen omfattar granskningar och bedömningar gällande stadsdelsnämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat, nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten samt nämndens bokslut, delårsrapport och räkenskaper.

  Stadsrevisionen bedömer sammantaget att Östermalms stadsdelsnämnd från ekonomisk synpunkt har bedrivit verksamheten på ett tillfredsställande sätt. Nämndens verksamhetsmässiga resultat för 2018 bedöms inte vara helt förenligt med de mål som fullmäktige har fastställt. Bokslut och räkenskaper bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. Den samlade bedömningen är att nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten varit tillräcklig.

  Årsrapporten innehåller även en översiktlig redovisning av resultatet av revisionens grundläggande och fördjupade granskningar samt en uppföljning av hur nämnden har beaktat rekommendationer från tidigare års granskningar. Uppföljningen visar att nämnden i huvudsak har beaktat revisionens rekommendationer. Revisionen lämnar därtill rekommendationer till nämnden utifrån ett antal genomförda granskningar. Förvaltningen anser att revisionens rekommendationer ska följas och arbetar för det.

  Bilagor

 •  Jaime Barrios (V), Marion Sundqvist (V) och Birgit Marklund Beijer (S) m.fl. har lämnat en skrivelse till nämnden. I skrivelsen uppdras förvaltningen att undersöka möjligheten att låta internet/ WiFi ingå i hyran för personer som bor i olika former av gruppboenden och stödboenden.

  Bilagor

 • Jaime Barrios (V), Marion Sundqvist (V) och Birgit Marklund Meijer (S) m.fl. har lämnat en skrivelse till nämnden med förslag till verksamhet för ungdomar med psykisk ohälsa.

  Bilagor

 • Laoli AB ansöker om ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, i restaurang, måndag till söndag, mellan kl. 11:00 – 00:00 samt i uteservering, måndag till söndag, mellan kl. 11:00 – 00:00. Ansökan om serveringstillstånd avser serveringsstället Strindbergsgatan på 35. Östermalms stadsdelsförvaltning finner inte att alkoholsserveringstillstånd enligt ansökan skulle medföra någon nackdel utifrån en social bedömning och föreslår därför stadsdelsnämnden att tillstyrka ansökan.

  Bilagor

 • Giro Nybrogatan AB ansöker om ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, i restaurang, måndag till söndag,mellan kl. 11:00 – 01:00 samt i uteservering, måndag till söndag, mellan kl. 11:00 – 23:00. Ansökan om serveringstillstånd avser restaurang Giro Nybrogatan på Nybrogatan 16. Östermalm stadsdelsförvaltning finner inte att alkoholsserveringstillstånd enligt ansökan skulle medföra någon nackdel utifrån en social bedömning, befara några olägenheter om ordning samt nykterhet eller särskild risk förr människors hälsa och föreslår därför stadsdelsnämnden att tillstyrka ansökan.

  Bilagor

 • I samband med budget 2016 fick kommunstyrelsen uppdraget att påbörja arbetet med en översyn av samtliga styrdokument inom it-området med inriktning att skapa ett sammanhållet digitaliseringsprogram för staden. Stadsledningskontoret (SLK) har därför tagit fram förslag till ett nytt Digitaliseringsprogram. Kommunstyrelsen har skickat ärendet på remiss till samtliga förvaltningar och bolag.

  Stadsdelsförvaltningen ställer sig positiv till att ett samlat digitaliseringsprogram tagits fram, som ersätter tidigare sex olika styrdokument. I föreliggande tjänsteutlåtande redovisas förvaltningens synpunkter och förslag utifrån programmets olika avsnitt. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 • En policy för sociala medier i Stockholms stad har tagits fram. Policyn slår fast grundläggande principer och ramar för stadens närvaro i sociala medier. Detta för att göra det tydligare vad som krävs av staden vid närvaro på sociala medier och att främja en hög kvalitet på stadens konton.

  Förvaltningen är positiv till den föreslagna policyn som tydliggör ansvar för konton i sociala medier och säkerställer en enhetlig hantering. Det krävs dock viss flexibilitet när det gäller kraven om antal inlägg, mätbara mål och antal gånger kontot ska bevakas per dag utifrån syftet med kontot.

  Förvaltningen föreslår en stadsgemensam digital kurs med fokus på lagar, regler och förhållningssätt för medarbetare som hanterar sociala medier i tjänsten.

  Bilagor

 • Östermalms stadsdelsförvaltning har fått remiss av ”Motion om stöd till äldre vid flytt” för yttrande till kommunstyrelsen senast 30 juli 2019. I motionen, som väckts i kommunfullmäktige av Clara Lindblom och Robert Mjörnberg (båda V), beskrivs att många av stadens äldre bor i bostäder som inte är anpassade för äldre, eller som är alldeles för stora för deras behov.

  Motionärerna menar att staden bör underlätta för äldre att flytta och föreslår att stöd vid flytt införs som biståndsbedömd insats, efter individuell prövning.
  Förvaltningens bedömning är att stöd med packning, bokning av flyttfirma, flyttstädning med mera inte ryms inom begreppet skälig levnadsnivå och därför inte kan ges som biståndsbedömd insats med stöd av socialtjänstlagen. Om staden ska erbjuda den typen av stöd måste det ske på annat sätt, till exempel på samma sätt som de så kallade ”Fixartjänsterna.”

  Idag kan äldre, som upplever att det är svårt att själv genomföra en flytt, ansöka om god man för att få hjälp och stöd. För ekonomiskt stöd är det möjligt att ansöka om ekonomiskt bistånd. Biståndshandläggare och informationstjänsten ”Äldre direkt” informerar om hur man kan ställer sig i kö för seniorbostad. Biståndshandläggare kan också, vid behov, skriva intyg för förtur till Micasa Fastigheter ABs seniorbostäder. Stadsdelsförvaltningen har sedan hösten 2018 också ett särskilt ”Informationscenter för seniorer” dit äldre kan vända sig för vägledning, råd och stöd, bland annat vad gäller boendefrågor.

  Bilagor

 •   16

  Månadsrapport maj

 • Förskolorna får fortsatt goda resultat i årets undersökning. Jämfört med kommunala förskolor i staden totalt är vårdnadshavarna i Östermalm generellt sett mer nöjda år 2019. Vårdnadshavarna i kommunala förskolor i Östermalm är lika nöjda jämfört med år 2018. De övergripande indexområdena visar på något högre resultat för vårdnadshavare till flickor jämfört med pojkar.

  Svarsfrekvensen i årets undersökning för Östermalms kommunala förskolor ligger på 77 procent vilket innebär en marginellt lägre svarsfrekvens än föregående år då siffran var 78 procent. Svarsfrekvensen för staden kommunala förskolor totalt är 70 procent.

  Trots generellt goda resultat finns skillnader i enheternas resultat. Det gäller även mellan olika förskoleadresser inom samma enhet. Utifrån diskussionerna och analysen kring undersökningens resultat tar de förskolor som fått låga resultat, alternativt inte behållit sina resultat från föregående år, fram egna handlingsplaner med förbättringsåtgärder. Resultatet i respektive enhet kommuniceras med vårdnadshavarna under året.

  Bilagor

 • Anmälan av protokoll från nämndens råd för funktionshinderfrågor den 16 maj 2019.

  Bilagor

 • Protokoll från nämndens ungdomsråd 2019-04-25 och 2019-05-16

 • Stadsdelsförvaltningen redovisar inkomna brev, skrivelser med mera.

 •   22

  Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen år 2019

 •   23

  Information från stadsdelsdirektören

 •   24

  Övriga frågor

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.