Hoppa över navigering
 • § 1

  Val av justerare och dag för justering

 • § 2

  Ansökan om flytt till annan kommun enligt 2 kap 8 § socialtjänstlagen

 • § 3

  Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § första stycket, punkt 1 föräldrabalken (FB)

 • § 4

  Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § första stycket, punkt 1 föräldrabalken (FB)

 • § 5

  Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § första stycket, punkt 1 föräldrabalken (FB)

 • § 6

  Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § första stycket, punkt 1 föräldrabalken (FB)

 • § 7

  Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § första stycket, punkt 1 föräldrabalken (FB)

 • § 8

  Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

 • § 9

  Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

 • § 10

  Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken

 • § 11

  Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § första stycket, punkt 1 föräldrabalken (FB)

 • § 12

  Anmälan av protokoll från Sociala delegationen

 • § 13

  Information från förvaltningen

 • Månadsrapport per juli med helårsprognos visar på en budget i balans före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföring.

 • Nuvarande hyresavtal med Balder AB avseende förvaltningskontoret inom fastigheten Göta Ark på Medborgarplatsen 25 upphör i september 2020 och har en inskriven option om möjlighet att förlänga hyrestiden till september 2022. Dessutom har fastighetsägaren informerat förvaltningen om att de planerar en omfattande om- och tillbyggnad av hela fastigheten som kan vara färdigställd om cirka fem till sex år. Med anledning av detta har förvaltningen under våren 2019 arbetat aktivt med att hitta den bästa långsiktiga lösningen för ett framtida förvaltningskontor.

  Förvaltningen föreslår att förvaltningskontoret förläggs till Virkesvägen 3, Hammarby sjöstad. Detta då fastigheten uppfyller förvaltningens generella kravspecifikation.

 • Stadsdelsnämnden gav den 25 april 2019 stadsdelsförvaltningen i uppdrag att bereda en skrivelse från Anders Göransson med flera (S). Skrivelsens författare önskar få svar på ett antal frågor gällande verksamhetsövergångar inom äldreomsorgen. Stadsdelsförvaltningen och entreprenörerna arbetar på liknande sätt för att göra en verksamhetsövergång så bra som möjligt för de boende och deras anhöriga. En verksamhetsövergång startar alltid med informationsmöten till boende, anhöriga och personal en tid innan övergången. När en verksamhet övergår från en entreprenör till en annan är förvaltningens roll i huvudsak att övervaka att samarbetet fungerar. Förvaltningen har bland annat ett antal så kallade trepartsmöten, med övertagande och mottagande entreprenör, för avstämning av hur förberedelserna av arbetet med verksamhetsövergången fortskrider. Förvaltningen har en tid efter att verksamhetsövergången skett ett utvärderingsmöte för att säkerställa att allt fungerat som planerat.

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att anlägga ytterligare en eller fler beachvolleyplaner i Tantolunden bredvid den befintliga. Beachvolley är en jämställd idrott som lockar gammal som ung där alla kan spela på sin nivå, menar förslagsställaren.

  Inom stadsdelsområdet finns idag en beachvolleyplan, den nämnda planen vid Tantolunden i Drakenbergsparken. Drakenbergsparken är en välbesökt park som används för flera olika aktiviteter och de ytor de tar i anspråk gör att förvaltningen inte kan se att det finns någon outnyttjad plats att anlägga ytterligare en beachvolleybollplan på.

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att anlägga en skateboardanläggning under Västerbron på Långholmens södra sida.

   

  I medborgarförslaget beskrivs området, under Västerbron på Långholmens södra sida, som en dyster grus- och stenyta. Under kvällstid uppges området även upplevas som mörkt och ogästvänligt. Med anledning av detta föreslås att en mindre upplyst betongyta för skateboard, inlines och sparkcykel, i skydd för regn, anläggs under Västerbron. Platsen skulle enligt förslagsställaren därmed kunna nyttjas på ett sätt som kommer stadsdelens boende till del samtidigt som området får ett lyft som dessutom bidrar till en tryggare parkmiljö.

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att skapa fler parker på Södermalm.

  I medborgarförslaget beskrivs att Södermalm förtätas och att allt fler använder befintliga park- och grönområden. Enligt förslagsställaren är detta bekymmersamt då det innebär att det börjar bli trångt i parkerna. För att lösa bristen på grön- och motionsytor föreslås att stadsdelsområdets skolgårdar ska användas. Vidare föreslås att elgrillar placeras ut i alla parker och att användarna via sina telefoner skulle kunna betala för att använda dem.

  Stadsdelsförvaltningen anser att den del av medborgarförslaget som innebär att skolgårdarna utvecklas, med syftet att utöka grön- och motionsytorna inom stadsdelsområdet, är ett intressant förslag. Eftersom skolgårdarna, vilket också förslagsställaren beskriver i förslaget, tillhör SISAB, föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden överlämnar denna del av medborgarförslaget till SISAB för vidare hantering.

  Den del av medborgarförslaget som innebär att elgrillar placeras ut i parkerna är enligt förvaltningen i grunden ett positivt och intressant förslag som eventuellt kan prövas i samband med ett kommande större parkupprustningsprojekt. Om elgrillar placeras ut i stadsdelsområdets parker rekommenderar förvaltningen att dessa får användas utan avgift.

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att namnge parken i kvarteret Skjutsgossen efter Elise Ottesen Jensen. Parken saknar i dagsläget ett namn.

  I medborgarförslaget beskrivs att Elise Ottesen Jensen ”Ottar” under flera årtionden verkade som föreläsare och sexualupplysare i hela landet. Vidare anges att hon var känd för sitt stora engagemang för kvinnor och barn och att hon dessutom spelat en mycket viktig roll för den svenska välfärdsstatens utveckling mot öppenhet och acceptans av sexualiteten.

  Med anledning av ovanstående föreslår förslagsställaren att Södermalms stadsdelsnämnd föreslår stadens namnberedning att parken i kvarteret Skjutsgossen namnges efter Elise Ottesen Jensen. Enligt förslagsställaren har Elise Ottesen Jensen anknytning till platsen då hon undervisade och hjälpte kvinnor på Södra BB som tidigare låg mittemot kvarteret Skjutsgossen.

  Då den övervägande delen av gatorna i det aktuella området bär namn efter män anser förvaltningen att staden, vid namngivning av platser efter personer, bör överväga namn efter betydelsefulla kvinnor. Eftersom uppdraget att namnge gator, parker och andra allmänna platser ligger hos namnberedningen, som är ett utskott till stadsbyggnadsnämnden, föreslår förvaltningen att nämnden överlämnar medborgarförslaget till namnberedningen för vidare hantering.

 • Södermalms stadsdelsförvaltning har fått ett medborgarförslag om att anlägga en häck eller ett staket längs med Hallandsgatan vid Rosenlundsparken/Skånegläntan. Stadsdelsnämnden beslutade vid nämndsammanträdet den 23 maj 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att bereda medborgarförslaget.

 • Södermalms stadsdelsförvaltning har fått ett medborgarförslag om att utreda vart på Södermalm insektshotell och/eller bikupor kan placeras samt önskemål om att plantera en häck längs med Hallandsgatan vid Skånegläntan. Stadsdelsnämnden beslutade vid nämndsammanträdet den 23 maj 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att bereda medborgarförslaget.

 • Följande medborgarförslag har lämnats in till stadsdelsnämnden. Nämnden beslutar vid sammanträdet om förslaget ska beredas av förvaltningen eller hanteras på annat sätt.

 • Stadsdelsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen fått förslag till en ny överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i länet och Region Stockholm gällande hjälpmedel och förbrukningsartiklar i särskilda boendeformer. Förvaltningen ställer sig positiv till att staden antar Hjälpmedelsöverenskommelsen om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel mellan region Stockholm och kommunerna i Stockholms län. Förvaltningen ställer sig också positiv till att anta den reviderade överenskommelsen Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre.

 • Demokrativillkorsutredningen lämnar förslag till ett förtydligat och enhetligt demokrativillkor för den statliga bidragsgivningen till civilsamhällets organisationer. Utredningen har också tagit fram en vägledning som ska stödja handläggare på statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter i tillämpningen av demokrativillkoret.

  Det huvudsakliga uppdraget har varit att se över demokrativillkoren i statsbidragsförordningarna i syfte att säkerställa att bidragen fördelas till verksamheter som är förenliga med samhällets grundläggande värderingar.

  Förvaltningen är positiv till de framtagna demokrativillkoren och att de ger vägledning i vad som ska granskas och kontrolleras vid den statliga bidragsgivningen. Förvaltningen anser att de framtagna demokrativillkoren i utredningen även kan användas för den kommunala bidragsgivningen.

 • Stadsdelsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen fått en motion från Karin Wanngård (S) om att öka takten för tryggare anställningar.

  Förvaltningen anser att jämställdhet och att trygga kompetensförsörjningen för framtidens välfärd är viktigt. En del
  i det är goda arbetsvillkor och arbete med trygga anställningar genom att minska allmänna visstidsanställningar och minimera ofrivillig deltid.

  Förvaltningen är positiv till att årligen redovisa användningen av otrygga anställningar och arbetet för att minska desamma. Förvaltningen har under längre tid månadsvis följt andelen visstidsanställda och timanställda. De vidtagna åtgärderna har resulterat i att allt färre medarbetare har en ofrivillig deltidsanställning.

 • Detta delbetänkande visar hur utbildning kan erbjudas för nyanlända som omfattas av så kallad utbildningsplikt.

  Utbildningsplikt infördes år 2018 för nyanlända som är inskrivna i Arbetsförmedlingens etablering och gäller dem med kort utbildning och som står långt från arbetsmarknaden.

  Utredningen har även i uppdrag att utreda behovet av förändringar när det gäller kommunal vuxenutbildning sfi. Syftet är att analysera förutsättningarna för att sfi-elever ska kunna erbjudas en utbildning av god kvalitet som motsvarar elevernas behov samt att förbättra genomströmningen inom sfi och underlätta övergången till och kombinationer med andra vuxenutbildningar.

  Förvaltningen är positiv till betänkandet och delar uppfattningen att en sammanhållen utbildning på heltid skapar goda förutsättningar för de nyanländas etablering i samhället och i arbetslivet.

 • Stadsdelsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen fått en motion om att införa en haverikommission gällande mäns våld mot kvinnor.

  Förvaltningen anser att frågan som motionen behandlar är angelägen och delar skribentens synpunkt om att personer som utsätts för våld i nära relationer ska få det stöd från samhället som de har rätt till.

  Staden har flera verksamheter som tar emot och ger stöd både till brottsutsatta och till våldsutövare. Förvaltningen bedömer att det är viktigt att fortsätta utveckla det arbete som redan pågår. Vidare bedömer förvaltningen att det finns fungerande samverkansformer och upparbetade samarbetsrutiner mellan verksamheter inom staden samt med Region Stockholm och Polisregion Stockholm och kan därför inte se behov av en haverikommission.

 • Stadsledningskontoret har tillsammans med Polisregion Stockholm tagit fram en övergripande samverkansöverenskommelse mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm. Tidigare samverkansavtal för år 2015-2019 mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm löpte ut i maj 2019.

  Målet med samverkansöverenskommelsen är att stockholmarnas trygghet ska öka och att den faktiska brottsligheten ska minska.

  Förvaltningen ser positivt på överenskommelsen mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm. Förvaltningens uppfattning är att överenskommelsen tydliggör och delar upp ansvaret mellan staden och polisen.

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för restaurang TOK Hornsgatan 41.

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för restaurang Trattoria Grazie, Hammarby allé 26.

 • Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion den 25 september 2018 gällande hur Drakenbergs gruppbostad förebygger risker för ohälsa och olycksfall med särskilt fokus på hot och våldsrisker.

  Den 9 november 2018 mottog förvaltningen ett inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket som beskriver brister och krav i arbetsmiljön. Dessa brister gällde rutiner vid undersökning och riskbedömning av hot och våldssituationer på individnivå och på arbetsstället.

  Drakenbergs gruppbostad beskrev i svaret till Arbetsmiljöverket hur de arbetar systematiskt med att undersöka och riskbedöma hot och våld samt förebygga ohälsa och olycksfall. I svaret bifogades förvaltningens rutin vid våld och hot om våld samt Drakenberg gruppbostads rutin för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dessutom bifogades handlingsplaner med åtgärder och instruktioner både på individ- och arbetsplatsnivå.

  Arbetsmiljöverket meddelar den 23 maj 2019 att förvaltningen uppfyller kraven och avslutar ärendet.

 • Stockholms stad genomför årligen en undersökning i stadens förskolor och familjedaghem/pedagogisk omsorg. Vårdnadshavare ombeds att fylla i en enkät och på så sätt bedöma kvaliteten i verksamheten. Syftet med undersökningen är att utveckla den pedagogiska kvaliteten. Resultaten används även för att underlätta valet av förskola för vårdnadshavare i Stockholms stad genom att resultatet publiceras på stockholm.se.

 • § 34

  Anmälan till stadsdelsnämnden om lex Sarah avseende verksamheter i egen regi

 • § 35

  Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

 • § 36

  Anmälan av protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

 • § 37

  Anmälan av ungdomsrådets protokoll

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.