Hoppa över navigering
 • § 1

  Val av justerare och dag för justering

 • § 2

  Fastställande av föredragningslista

 • § 3

  Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § andra stycket föräldrabalken (FB)

 • § 4

  Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § andra stycket föräldrabalken (FB)

 • § 5

  Gemensam upphandling av städtjänster för innerstaden

 • § 6

  Upphandling av städtjänster inom hemtjänsten

 • Månadsrapport per oktober med helårsprognos visar på ett överskott om 75,0 mnkr efter resultatöverföring. Förvaltningen ser ekonomiska effekter av covid-19 i form av kostnadsökningar för extrabemanning, skyddsutrustning och ökad sjukfrånvaro. Men samtidigt har förvaltningen minskade kostnader för turbundna resor, inställda hemtjänstbesök då kunder avsäger sig hjälpen samt minskade kostnader för köp av platser på vård- och omsorgsboende. För förvaltningens samtliga sjuklönekostnader för dag 1-14 kommer förvaltningen få kompensationer från staten om 14,7 mnkr för perioden april-juli. Nämnden kommer erhålla kompensation året ut från staten för de ökade kostnaderna för sjuklöner orsakad av pandemin. Förvaltningen bedömer att ersättning om cirka 10,0 mnkr för ökade kostnader i samband med covid-19 kommer erhållas från staten.

  Förskola prognostiserar ett överskott om 11,0 mnkr, äldreomsorg ett överskott om 48,0 mnkr, stöd och service till personer med funktionshinder ett överskott om 25,0 mnkr, nämnd och administration ett överskott om 5,0 mnkr och övrig verksamhet ett överskott om 10,0 mnkr.

  Individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott om 8,0 mnkr, ekonomiskt bistånd ett underskott om 4,0 mnkr och stadsmiljö ett underskott om 2,0 mnkr. Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans.

  Sjukfrånvaron för september är 9,45 procent för rullande 12 månader.

  Bilagor

 • Förvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för stadsdelsnämnden år 2021. Förvaltningen föreslår att nämnden sammanträder vid tolv tillfällen. Sammanträdena föreslås som regel starta klockan 17.30 och genomföras i förvaltningens lokaler. Förvaltningen har även tagit fram förslag på tider för nämndens informationsmöten, som föreslås infalla en vecka innan nämndens sammanträden mellan klockan 17.00 och 18.00 och genomföras digitalt.

  Bilagor

 • Kulltorps stödboende är ett socialpsykiatriskt boende som drivs av förvaltningen i egen regi och ingår i sociala avdelningens utförarenhet. Målgruppen är vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar. Boendet består av 14 lägenheter, gemensamma ytor samt personalutrymme. I nuläget bor det 13 brukare på stödboendet. Brukarna bedöms generellt ha mer omfattande behov än vad ett stödboende kan möjliggöra. Detta har resulterat i att verksamheten i dag inte fungerar som ett stödboende i enlighet med kommunfullmäktiges beslutade uppdragsbeskrivning för insatsen.
   

  Förvaltningen har arbetat med att undersöka förutsättningar för att förändra verksamhetens lokal, bemanning och inriktning till en verksamhetsform som bättre tillgodoser brukarnas behov. Bakgrunden till arbetet har varit att hitta långsiktigt fungerande lösningar för brukarna som tillgodoser deras behov och följer aktuell lagstiftning och styrdokument. Slutsatser från arbetet är att det finns flera utmaningar med en eventuell förändring av nuvarande verksamhet och att dessa förändringar ändå medför konsekvenser för brukarna. Därför bedömer förvaltningen att stödboendet behöver avvecklas och att förvaltningen behöver hitta andra former för verkställighet av brukarnas biståndsbeslut för att kunna tillförsäkra dem det stöd de har behov av.
   

  Medarbetarna har fått information om förändringen på ett möte den 4 november av enhetschef och biträdande enhetschef. Förvaltningens målsättning är att samtliga medarbetare ska kunna erbjudas ny placering inom förvaltningen. Brukarna, deras anhöriga och företrädare har fått information både muntligt och skriftligt om förändringen.

  Bilagor

 • Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till program för upprustningen av Solrosparken enligt utformningsalternativ B (se bilaga 1).

  Upprustningen av Solrosparken kommer att genomföras under två år. 2020 utfördes programarbete, vintern 2020-2021 utförs projektering och upprustningen planeras att utföras under 2021.

  Bilagor

 • Inom Södermalms stadsdelsområde finns 12 inhägnade hundrastgårdar och fem hundrastområden. Inom kort kommer en ny hundrastgård att färdigställas inom stadsdelsområdet och under de senaste åren har två hundrastgårdar avvecklats. Med anledning av detta behöver de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Stockholms kommun justeras.

  Beslut om nya hundrastplatser och avveckling av hundrastplatser kan fattas av kommunfullmäktige. Förvaltningen föreslår därmed att stadsdelsnämnden hos kommunfullmäktige begär om ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun med anledning av den nya hundrastgården vid kvarteret Skjutsgossen samt att hundrastgårdarna i Rosenlundsparken och på Sjöbergsplan avvecklats.

  Bilagor

 • Stadsdelsförvaltningen har under året uppmärksammat en ökad förekomst av använda sprutor och kanyler runt om i stadsmiljön. Entreprenören som renhåller stadsdelsområdets parker och lekplatser rapporterar om en tydlig ökning gällande antalet fynd av sprutor och kanyler vid såväl lekplatser som i den övriga parkmiljön. Ett antal lekplatser och parker utmärker sig särskilt.

  Pedagoger vid några förskolor inom stadsdelsområdet lyfter en märkbar ökning av problem med sprutor och kanyler på berörda förskolegårdar. Personalen ser en tydlig ökning av problemet under sensommaren och hösten.

  För de berörda parker och lekplatser där stadsdelsförvaltningen ansvarar för renhållningen har utökad renhållning beställts av renhållningsentreprenören. Renhållningsinsatserna har vid vissa platser styrts om i tid på dygnet för att den ska utföras tidigt på morgonen innan barn och andra besökare hinner anlända till de berörda platserna.

  Gällande problemen som lyfts inom förskolan tar förvaltningen nu förnyad kontakt med hyresvärden SISAB för att tillsammans gå igenom de önskemål som lyfts från personalen vid de berörda förskolorna.

  Genom Beroendecentrum Stockholm inom Region Stockholms regi genomförs sprututbyte vid Maria sjukhus på Södermalm. Förvaltningen anser det vara problematiskt att använda sprutor och kanyler inte är ett krav att återlämna i samband med att nya lämnas ut inom sprututbytet. Förvaltningen ser en tydlig förmodad koppling mellan ökningen av antalet kanyler i stadsmiljön och uppstarten av sprututbytet inom stadsdelsområdet. Förvaltningen kommer att ha en fortsatt dialog med företrädare för sprututbytet vid Beroendecentrum Stockholm i syfte att minska antalet sprutor och kanyler som hamnar i stadsmiljön.

  Bilagor

 • Under perioden 1 till 31 oktober 2020 har nio medborgarförslag lämnats in till Södermalms stadsdelsnämnd. Nämnden beslutar om förslagen ska beredas av förvaltningen eller hanteras på annat sätt, utifrån förslag från förvaltningen.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att en beachvolleyplan och/eller boulebanor anläggs på den plats där dansbanan tidigare var placerad i Rosenlundsparken.

  Stadsdelsförvaltningen anser att medborgarförslaget är positivt då det innebär att den aktuella ytan aktiveras.

  Enligt förvaltningen är dock den föreslagna beachvolleyplanen inte möjlig att anlägga på den föreslagna platsen av utrymmesskäl. Förvaltningen anser vidare att platsen är olämplig då det finns trafikerade gator i närheten vilket innebär risk för att bollar kan komma ut i trafiken.

  Förvaltningen anser däremot att förslaget att anlägga boulebanor på grusytan är möjligt att genomföra och att det dessutom skulle utgöra ett trevligt tillskott till området. Av utrymmes- och framkomlighetsskäl gör förvaltningen bedömningen att platsen inte rymmer fler än en boulebana.

  Med anledning av redogörelsen ovan föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden beslutar att anlägga en boulebana på den aktuella grusytan under år 2021, detta under förutsättning att det finns budgetmässiga förutsättningar för det.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att en hundrastgård, för hundar i normalstorlek eller för mindre hundar, anläggs i närheten av Tideliusgatan. I förslaget lämnas två alternativa placeringar av hundrastgården: På gräsytorna i allén från Ringvägen ner till Rosenlundsparken och i Blekingetäppan.

  Stadsdelsförvaltningen uppskattar förslaget att tillföra området en hundrastgård då det här råder brist på hundrastgårdar. Behovet av att skapa nya hundrastgårdar behöver dock vägas mot andra angelägna behov i parkerna inom stadsdelsområdet. I dagsläget ser förvaltningen det som viktigt att prioritera redan befintliga hundrastgårdar innan nya anläggs.

  De hundrastgårdar som finns inom stadsdelsområdet ligger ofta vid sidan av eller i periferin av en park för att inte störa närboende och andra parkbesökare. De i medborgarförslaget två föreslagna platserna ligger mycket nära befintliga bostäder varför förvaltningen anser att det bör finnas en mer lämpad plats än de som föreslås. Förvaltningen tar, med anledning av ovannämnda, med behovet av en hundrastgård i aktuellt område för kommande planering för hundrastgårdar.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om volträcken i Tengdahlsparken i Barnängen.

  Stadsdelsförvaltningen anser att medborgarförslaget är positivt då tillgången till volträcken på lekplatserna inom stadsdelsområdet är mycket begränsat och att de ofta är efterfrågade. Dessutom är redskapet mycket uppskattat av flickor.

  I samband med den kommande utbyggnaden av kvarteret Persikan kommer det att genomföras en inventering och översyn av alla gröna ytor för rekreation och parkaktiviteter i området kring Tengdahlsparken. Inventeringen kommer att ligga till grund för kommande förbättringar och upprustningar. I samband med detta kan också anläggande av ett eller flera volträcken i parken utredas. Ansvaret att utveckla parkytorna kring kvarteret Persikan ligger hos exploateringsnämnden.

  Förvaltningen föreslår med anledning av redogörelsen ovan att stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget till exploateringsnämnden för vidare hantering.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att anlägga ett utegym bakom fotbollsplanen i Anders Franzéns lekpark samt tillföra området belysning. Syftet med förslaget är att åtgärderna ska bidra till en tryggare miljö i området. Stadsdelsnämnden behandlade i samband med nämndsammanträdet 2016-08-25 ett medborgarförslag med samma inriktning.

  Stadsdelsförvaltningen anser att medborgarförslaget att tillföra Anders Franzéns lekpark en aktivitet som gynnar folkhälsan och är trygghetsskapande i sig är ett positivt förslag.

  Förvaltningen anser att nämndens beslut om det tidigare medborgarförslaget med samma inriktning som det nu aktuella fortsatt bör gälla. Beslutet innebär att platsen bakom fotbollsplanen inte lämpar sig för ett utegym då det skulle innebära att grönyta tas i anspråk.

  Förvaltningen anser däremot att det kan finnas behov av ett utegym i närområdet till Anders Franzéns lekpark då den närmaste anläggningen är placerat nedanför Hammarbybacken. Förvaltningen bedömer dock att det förnärvarande inte finns några budgetmässiga förutsättningar att anlägga ytterligare ett utegym i området då det finns flera befintliga parkanläggningar inom stadsdelsområdet som har stora underhållsbehov vilka måste prioriteras. Ett nytt utegym kan däremot utredas i samband med en framtida exploatering i området.

  För att öka tryggheten i området bakom fotbollsplanen planerar förvaltningen att under kommande vintersäsong, 2020/2021, se över vegetationen i området, detta för att få in mer ljus på platsen.

  Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar den del av medborgarförslaget som omfattar belysning till trafiknämnden för vidare hantering.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att placera en vägbom längst ner på Tantolundsvägen. Enligt förslagsställaren skulle en vägbom innebära en avsevärd minskning av biltrafiken på Tantolundsvägen och därmed bidra till mer lugn och ro i parken samt bidra till bättre luft i området. I två kompletteringar till medborgarförslaget lämnas förslag på en alternativ placering av bommen. Enligt förslagsställaren kommer denna placering effektivare förhindra otillåten trafik upp till vändplanen på Tantolundens topp.

  Under sensommaren 2020 genomfördes ett möte på plats med stadsdelsförvaltningen, det lokala brottsförebyggande rådet Söderandan, trafikkontoret, kommunpolisen och Tanto Södra koloniträdgårdsförening för att komma fram till en lämplig placering av en vägbom längs Tantolundsvägen. Deltagande parter kom då fram till att en vägbom lämpligast placeras i området mellan bollplanen och hundrastgården då det bedöms förhindra otillåten trafik upp till vändplanen.

  Förvaltningen har beställt vägbommen till platsen som kommer att monteras under hösten 2020. Bommen kommer att kunna öppnas med en brandkårsnyckel som behöriga kommer att ha tillgång till.

  Trafikkontoret kommer att se över trafikregleringen på Tantolundsvägen så att endast behörig trafik tillåts, främst stadens arbetsfordon och transporter till kolonilotterna.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande att Forsgrénska badet ska vara öppet några timmar i veckan enbart för personer som är över 65 år.

  Eftersom ansvaret för stadens simhallar ligger hos idrottsförvaltningen överlämnar förvaltningen frågan om öppettider på Forsgrénska badet dit.

  Förvaltningen vill passa på att informera om att det inom Södermalms stadsdelsområde finns ett flertal träffpunkter och mötesplatser med olika aktiviteter för äldre och anhöriga.

  Förvaltningen har även påbörjat planeringen att sätta upp utegymsredskap som är anpassade för äldres behov, i Älvsborgsparken.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att anlägga en skateboardramp i trä, en så kallad miniramp, vid Drakenbergs skatepark i Drakenbergsparken. En miniramp skulle enligt förslagsställarna fungera som ett komplement till befintlig anläggning som är "street-orienterad”.

  Stadsdelsförvaltningen uppskattar förslaget då det uppmuntrar till rörelse och kan bidra till att skapa gemenskap i parken.

  Södermalms stadsdelsnämnd behandlade ett liknande medborgarförslag vid nämndsammanträdet den 12 december 2019. I detta förslag föreslogs att en träramp, av liknande modell som föreslås i det nu aktuella medborgarförslaget, skulle anläggas vid den befintliga skateboardanläggningen i Drakenbergsparken. Stadsdelsnämnden beslutade i enlighet med stadsdelsförvaltningens förslag till beslut och lyder: ”Behoven av åtgärder i parkerna är stora och inom de närmsta åren anser förvaltningen att mer angelägna projekt behöver prioriteras. Förvaltningen uppskattar förslaget och tar det med sig till sin idébank. Förvaltningen kommer också att ha det i åtanke i samband med stora parkinvesteringsprojekt.”

  Stadsdelsförvaltningen anser att nämndens beslut från den 12 december 2019 fortsatt ska gälla. Tills vidare hänvisar förvaltningen till skatepoolerna i Björns trädgård och stadens andra skateparker med ramper och pooler. Exempelvis minirampen i Rålambshovsparken, miniramperna i Humlegården på Östermalm och skatepoolerna i Kristineberg.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att bygga fler bryggor längs med promenadstråket från Eriksdalsbadet till Tanto strandbad. Enligt förslagsställaren räcker befintliga bryggor inte till för alla som vill sola och bada längs promenadstråket. Vidare anges att bryggorna även tillfredsställer ett stort socialt behov hos många människor.

  Södermalms stadsdelsförvaltning uppskattar medborgarförslaget som innebär att medborgarnas tillgång till vattnet längs med stadsdelsområdets stränder utvecklas.

  Förvaltningen arbetar med att utveckla och renovera befintliga bryggor samt tillföra nya bryggor längs stadsdelsområdets stränder. Gällande utveckling av befintliga bryggor görs detta exempelvis genom att förse betongbryggor med trätrall och bänkar. Detta genomfördes bland annat på västra Reimersholme under förra året, 2019. Under innevarande år har förvaltningen tagit över ansvaret för en ny träbrygga, tillgänglig för allmänheten, vid den västra delen av Anders Reimersväg på Reimersholme från idrottsförvaltningen. Denna brygga ligger inom stadens hamnområde varför bad inte är tillåtet men möjliggör solning och samvaro i ett vattennära läge.

  Förvaltningen arbetar även för att hitta lämpliga platser för nya bryggor där bad är tillåtet.

  Förvaltningen tar till sig de förslag till åtgärder som lämnas i medborgarförslaget i samband med renovering av befintliga bryggor och vid kommande nyanläggning av bryggor.

  Bilagor

 • Förvaltningen har fått i uppdrag att bereda en skrivelse från Charlotte Lilja Pittuco (V) gällande orosanmälningar. Författaren till skrivelsen vill ha en djupgående analys av utveckling och konsekvenser av ökningen.

  Förvaltningens analys av en ökning av antal orosanmälningar är framförallt att det ger en indikation på att socialtjänsten når allt fler barn, ungdomar och deras föräldrar som av olika skäl kan behöva samhällets stöd och hjälp. Ökningen är något förvaltningens ser både lokalt i Stockholms stad men också regionalt och nationellt. Att andra samhällsaktörer, huvudmän och privatpersoner agerar vid signaler att ett barn kan fara illa och som kan föranleda socialtjänstens insatser beror på en rad olika faktorer och åtgärder över tid.

  Förvaltningen har ännu inte en helhetsbild av hur pandemin har påverkat antalet nya orosanmälningar och därför kan inga djupa analyser göras i nuläget. Dock har antalet orosanmälningar gällande barn och ungdomar som redan har en pågående kontakt med förvaltningen ökat. Det är i dagsläget svårt att avgöra och dra slutsatser om hur stadsdelens barn, ungdomar och deras vårdnadshavare har påverkats eller kommer att påverkas av pandemin, både på kort och lång sikt. Detta behöver förvaltningen analysera och återkomma om när det finns mer data att tillgå och möjlighet att se på situationen ur ett helhetsperspektiv.

  Bilagor

 • Skrivelsen tar upp besöksförbudet på vård- och omsorgsboendena och den sociala isoleringen detta innebär för äldre och deras närstående. Frågor som ställs är om förvaltningen kan säkerställa att alla både på vård- och omsorgsboenden och inom hemtjänsten får hjälp med digitala samtal och om det går att skapa uteplatser med en behaglig miljö även i oktober?

  Den 1 oktober hävde regeringen besöksförbudet på särskilda boenden för äldre. På förvaltningens vård- och omsorgsboenden är det åter välkommet med besök. Verksamheterna har rutiner och riktlinjer för att möjliggöra säkra besök.

  På vård- och omsorgsboendena finns tillräckligt många Ipads per våning för att till exempel erbjuda videosamtal.

  Förvaltningen ser just nu över möjligheterna att utrusta uteplatser och balkonger med någon forma av värme för att förlänga utomhussäsongen.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har remitterat slutbetänkandet ”Rutavdrag för äldre” (SOU 2020:52) till stadsdelsnämnden. Regeringen beslutade den 5 juni 2019 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att utreda utvidgningar av rutavdraget.

  Utredningen har haft i uppdrag att föreslå:

  • Hur rutavdraget kan utökas med vissa angivna tjänster.

  • En höjning av taket för rutavdraget till 75 000 kronor.

  • En särskild ordning för rutavdrag för äldre personer.

  I detta slutbetänkande behandlar utredningen frågan om en särskild ordning för rutavdrag för äldre. Uppdraget har omfattat att dels lämna förslag om en sådan ordning för äldre, dels analysera behovet och lämpligheten av en sådan ordning.

  Sammanfattningsvis anser utredningen att det inte vore lämpligt att införa en särskild ordning för rutavdrag för äldre. Det har inte heller kommit fram att det finns något uttalat behov av en sådan ordning. Det finns dock en viss efterfrågan på sådana tjänster som utredningen föreslår och det kan därför finnas anledning att i ett eventuellt lagstiftningsärende överväga om inte utvidgningen borde införas för samtliga enskilda som uppfyller villkoren för rutavdrag enligt gällande bestämmelser.

  Förvaltningen delar i stort utredningens principiella övervägande och förslag.

  Bilagor

 • Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2021-2024 är en fortsättning på Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2017-2020. Programmet beskriver hur stadens socialtjänst ska arbeta med stöd till anhöriga. Stadsdelsnämnderna ska erbjuda anhöriga ett basutbud av service, råd och stöd samt ett basutbud av generella insatser. Målet med programmet är att staden har ett anhörigperspektiv som genomsyrar alla verksamheter och yrkesgrupper som möter anhöriga.

  Syftet med programmet är att öka kvaliteten i stadens socialtjänst så att anhöriga har en bra livssituation, en god fysisk och psykisk hälsa och får likvärdiga insatser oavsett var i staden de bor. Med anhörig menas den som vårdar eller stödjer närstående och med närstående menas den som tar emot omsorg, vård och stöd.

  I det nya programmet har målgruppen breddats och inkluderar även barn som anhöriga, anhöriga till personer med koppling till våldsbejakande extremism, anhöriga till personer med en kriminell livsstil och anhöriga till personer som drabbats av skjutningar och dödligt våld.

  Förvaltningen ställer sig positiv till programmet. Programmet kan stötta verksamheterna att ge stöd till anhöriga och att bidra till att skapa förutsättningar för välbefinnande, trygghet och meningsfullhet för den anhöriga, och därmed också den närstående.

  Bilagor

 • Socialnämnden fick uppdrag i budget 2020 att revidera Stockholms stads program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020. Programmet utgår från den nyligen framtagna regionala strategin för att förebygga och bekämpa våld i Stockholms län som tagits fram inom ramen för Operation kvinnofrid 2020. Utifrån detta har målgruppen utökats och omfattar nu våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relation. Programmets syfte är att förebygga dessa olika typer av våld och att ge stöd och skydd när det ändå sker. Programmet följer den regionala strategins målstruktur och har sju mål med tillhörande aktiviteter och indikatorer. I programmet finns texter om de olika våldstyperna, förebyggande arbete, viktiga perspektiv att ha med sig i arbetet och vikten av samverkan.

  Förvaltningens uppfattning är sammanfattningsvis att det är ett ambitiöst och väl genomarbetat förslag till nytt program. Programmet är tydligt och informativt och omfattar övergripande kunskap om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och andra målgrupper. Många aspekter av problematiken kring och konsekvenser av våld kopplat till målgrupperna lyfts fram och underbyggs av fakta och statistik.

  Bilagor

 • Stadsdelsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen fått en motion om Stockholms stads verksamheter finns till för dess invånare – inte för dess byråkrati. I motionen skriver Karin Wanngård (S) att stadens ledningssystem, ILS, premierar förvaltningarnas aktiviteter framför invånarnas upplevelser om verksamheternas måluppfyllelse. Motionären anser att det är hög tid att utvärdera och förändra ledningssystemet för att skapa en bättre kommunal verksamhet för stadens invånare.

  Inom stadens olika verksamhetsområden finns också andra kompletterande uppföljningsmetoder. Ett exempel på en sådan uppföljningsmetod är den stadsgemensamma uppföljningsmodellen inom äldreomsorgen där samtliga verksamheter följs upp vartannat år. Förvaltningen anser sammanfattningsvis att stadens system för integrerad ledning och styrning av verksamhet och ekonomi, ILS, i stort fungerar väl när analyserna kompletteras med andra uppföljningsmodeller.

  Bilagor

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för restaurang Lievito, Långholmsgatan 17-21. Förvaltningen har inget att invända mot ansökan.

  Bilagor

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för restaurang Fjällgatans Kaffestuga, Fjällgatan 37. Förvaltningen har inget att invända mot ansökan.

  Bilagor

 • Följande beslut fattade enligt delegation från stadsdelsnämnden anmäls vid sammanträdet:
   

  • Beslut att stadsdelsnämndens sammanträde den 26 november 2020 hålls inom stängda dörrar (SÖD 2020/282)
  • Anmälan om Lex Sarah avseende verksamheter i egen regi (dnr SÖD 2020/13)
  • Anmälan om Lex Sarah avseende verksamheter i enskild regi (dnr SÖD 2020/14)
  • Yttrande till IVO gällande klagomål på Magdalenagårdens vård- och omsorgsboende (SÖD 2020/867)
  • Nytecknade hyreskontrakt april-september 2020 (SÖD 2020/362)
  • Nyanställningar april-september 2020 (SÖD 2020/361)

  Bilagor

 • Protokoll från sociala delegationens sammanträden den 3 november och den 17 november 2020 anmäls vid sammanträdet.

 • Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde den 16 november 2020 anmäls.

  Bilagor

 • § 35

  Information från förvaltningen

 • § 36

  Övriga frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.