Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av föredragningslista

 •   2

  Val av justerare och dag för justering

 •   3

  Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § andra stycket föräldrabalken (FB)

 •   4

  Upphandling av drift av fritidsverksamheten Maria Ungdomsklubb

 • En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

  Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet har uppfyllts delvis. Bedömningen

  grundas på att två av fem mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet

  har uppfyllts och tre har uppfyllts delvis. De verksamhetsområdesmål som delvis uppfyllts är "Stockholm är en trygg, säker och

  välskött stad att bo och vistas i", "I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid

  präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet", "I Stockholm har äldre en tillvaro som

  präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande". Hur nämnden har bidragit till att

  uppfylla inriktningsmålet redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet.

  Antal hushåll med ekonomiskt bistånd var i januarimånad 433 och de ökade fram till augusti

  till 477 hushåll. Under hösten skedde en viss minskning av antalet och i november var 459

  hushåll aktuella för ekonomiskt bistånd. Gruppen som ökat är personer som blivit arbetslösa

  med anledning av Covid-19-pandemin. Feriearbeten för sommaren söktes av 1410 ungdomar

  och förvaltningen kunde anställa 620 ungdomar. Genom förvaltningens projekt för

  förebyggande integrationsarbete har nyanlända kvinnor och män fått individuellt stöd,

  rådgivning och samhällsvägledning med fokus på att hitta stadigvarande boende och

  självförsörjning. Projektet har intensifierat samarbetet med Stiftelsen hotellhem i Stockholm

  (SHIS) för att hitta nya boenden. Detta eftersom hyreskontrakten på genomgångsbostäderna,

  för cirka 100 hushåll, löper ut år 2021. Förvaltningens arbete med att genom platssamverkan utveckla Medborgarplatsen och Björns

  trädgård har fortsatt men anpassats till rådande pandemi. Begränsningar i antalet personer som

  får vistas vid tillställningar på offentlig plats har gjort att aktiviteter och underhållning som

  planerats för året fått ställas in. Förvaltningens fältassistenter har fördjupat samarbetet med

  polis, socialförvaltningens ungdomsjour och nattvandrare för att trygga utemiljön i

  stadsdelsområdet. Eftersom fler unga än vanligt vistades i stadsdelsområdet under sommaren

  förstärktes förvaltningens fältverksamhet genom samarbete med andra stadsdelsförvaltningar

  och kommuner.

  Förvaltningen har under året genomfört utökade städinsatser i de parker i stadsdelsområdet

  som varit mest välbesökta. Insatserna har fokuserat på målsättningen att parkerna ska

  upplevas välskötta och trygga för boende och besökare. Särskilda insatser har utförts för att

  öka upplevelsen av välskötta parker. Exempelvis har nytt växtmaterial kompletterats, slitna

  gräsytor har tillfälligt stängts av för renovering med ny grässådd och slitna grusytor har

  renoverats med nytt grus. Verksamheten har under året arbetat med flera investeringsprojekt,

  exempelvis för Solrosparken, lekplatsen i Sickla Park samt en ny parkyta på sydöstra

  Reimersholme. Därtill har ett flertal reinvesteringar utförts i parker och på lekplatser,

  exempelvis genom utbyte av trasiga skräpkorgar, reparation av trappor med underhållsbehov

  samt utbyte av trasiga lekredskap.

  Antalet barn 1-5 år inom stadsdelsområdet har minskat under året och kommer enligt

  prognoserna fortsätta att minska under kommande år. Förvaltningen förbereder och genomför

  nödvändiga åtgärder för att möta denna utveckling. Arbetet med att utveckla fysiska

  aktiviteter utomhus har prioriterats under året och är särskilt viktigt med anledning av den

   

  pågående pandemin. Verksamheterna har fortsatt med utvecklingsarbetet av de pedagogiska

  miljöerna på förskolorna. Målet är att miljöerna ska blir än mer tillgängliga, ge utrymme för

  lärande och möjliggöra samspel mellan barnen. Arbetet med att ge barnen förutsättningar för

  att utveckla sin digitala kompetens har fortsatt. Verksamheterna har under året organiserat

  utbildningen och undervisningen så att barnen möts, leker och lär tillsammans med varandra

  oberoende av könstillhörighet. Verksamheterna arbetar normmedvetet genom att exempelvis

  se över material, bilder och böcker ur ett normmedvetet perspektiv.

  Relationsvåldscentrum för innerstaden (RVCI) erbjuder individuella samtal och

  gruppverksamhet för både våldsutsatta och våldsutövare. Verksamheten rapporterar en ökning

  av personer som efterfrågar råd och stöd men kan inte se någon direkt koppling till pandemin.

  Verksamheten har sedan pandemin alltmer övergått till att erbjuda digitala möten. All

  gruppverksamhet har ställts in men i enskilda fall, där våldsutsattheten och behovet av stöd

  har bedömts vara särskilt omfattande, har enskilda möten kunnat erbjudas. Pandemin kan

  medföra att våld och våldsutsatthet kommer att öka framöver men det är i nuläget för tidigt att

  kunna göra en mer djupgående analys av utvecklingen på kort och lång sikt.

  Inom funktionshinderområdet har pandemin inneburit tillfälliga förändringar. Under våren

  stängdes samtliga dagliga verksamheter vilket innebar en övergång till andra former av

  sysselsättning och aktiviteter, bland annat har utveckling och tillgång till digitala hjälpmedel

  ökat. Under våren tydliggjordes även behovet av att uppmana besökare att vara mer restriktiva

  och försiktiga vid besök hos anhöriga. Under pandemin har förvaltningens grupp- och

  servicebostäder haft få konstaterat smittade. Pandemin har medfört att användandet av digitala

  hjälpmedel ökat, till exempel har de boende kunnat erbjudas möten via telefon, Skype och

  sms.

  Äldreomsorgen har under året snabbt ställt om och flexibelt anpassat insatser, innehåll och

  aktiviteter till det nya läget med pandemin. Verksamheten har varit hårt belastad men fungerat

  bra tack vare fantastiska insatser från medarbetare och chefer. Arbetet för en mer

  personcentrerad äldreomsorg där den äldre har huvudrollen i sitt liv pågår ständigt.

  Utgångspunkten är den enskildes behov och önskemål. Rätten till självbestämmande är

  grundläggande i biståndsbedömningen. Med anledning av den pågående pandemin har

  verksamheten arbetat med stort fokus på att undvika smittspridning inom vård- och

  omsorgsboende och inom hemtjänsten. Inom förvaltningens hemtjänst har ett så kallat

  förstärkningsteam organiserats. Förstärkningsteamet besöker endast kunder som har

  konstaterad smitta eller misstanke om smitta. Detta för att inte sprida smittan mellan kunder.

  Eftersom det under året varit besöksförbud på vård- och omsorgsboendena under några

  perioder har medarbetarna på olika sätt hjälpt till för att underlätta för de äldre att hålla

  kontakt med sina anhöriga. Umgänge kan till exempel ske genom olika digitala kanaler med

  både bild och tal eller genom att de äldre får hjälp att träffa anhöriga utomhus. Förebyggande

  och hälsofrämjande insatser är ett viktigt område som spelar en stor roll för ett friskare

  åldrande. En del av det hälsofrämjande arbetet är att utveckla mat och måltider. Arbetet med

  verksamhetsnära matlagning är nu infört på förvaltningens fyra vård- och omsorgsboenden.

  Den 13 mars stängdes förvaltningens sociala mötesplatser med anledning av pandemin.

  Förvaltningen ställde då om verksamheten till en stödverksamhet via telefon. Det finns fem

  telefonnummer dit stadsdelsområdets äldre kan vända sig med sina frågor eller om de helt

  enkelt bara vill prata med någon. Broschyrer om detta har delats ut bland annat med hjälp av

   hemtjänsten och det har annonserats i dagspressen. Verksamheten arbetar med att hitta

  alternativa aktiviteter och ställa om från fysiska till digitala möten så länge aktivitetscentret

  och träffpunkterna måste vara stängda.

   

  En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

  Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet har uppfyllts. Bedömningen grundas på

  att samtliga mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet har uppfyllts.

  Stockholm Business Region har under året haft i uppdrag att upprätta samverkansformer med

  stadsdelsförvaltningarna. I uppdraget ligger bland annat framtagande av ett koncept för hur

  den utökade dialogen med näringslivet i stadsdelsförvaltningarna kan se ut och ett första

  planeringsmöte genomfördes i augusti. I november genomförde förvaltningen, som en av tre

  pilotförvaltningar, en näringslivsdialog med lokala företagare. Syftet med dialogen var att ge

  de deltagande företagen förstahandsinformation om vad som händer i närområdet med fokus

  på vad förvaltningen kan erbjuda det lokala näringslivet.

  Parklekarna har under året fortsatt arbetet med att öka intresset för rörelse hos barn och unga

  och majoriteten av de fysiska aktiviteterna har genomförts utomhus. Under våren, sommaren

  och hösten ökade antalet besökare i parklekarna och för att möta efterfrågan genomfördes fler

  utomhusaktiviteter än tidigare. Med anledning av pandemin har det varit sommaröppet i

  parklekarna Draken, Skånegläntan och Högalid. Dessa parklekar har tidigare år varit stängda

  under sommaren. I öppna förskolan fortsatte utvecklingsarbetet av den pedagogiska

  verksamheten.

  På förvaltningens fritidsverksamheter har aktiviteterna, med anledning av pandemin,

  genomförts med anpassning till stadens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Så

  många aktiviteter som möjligt har genomförts utomhus. Under hösten har flertalet aktiviteter

  även kunnat erbjudas digitalt via olika chattrum. Fritidsledare har varit online i chattrummen

  och där kunnat leda olika planerade aktiviteter, som exempelvis filmkvällar, sällskapsspel och

  läxhjälp. Fritidsgårdarna har under året fortsatt utveckla sina arbetssätt för att locka fler

  flickor till verksamheterna och de senaste årens trend mot en jämnare fördelning mellan

  könen vad gäller fritidsverksamheternas besökare fortsätter. Förvaltningens fritidslots har

  under hela året arbetat uppsökande och relationsskapande på Vintertullens och Tanto

  genomgångsboende i nära samarbete med förvaltningens integrationsprojekt.

  Nämnden har under året investerat klimatpengar i form av nya LED-armaturer på Hornstulls

  servicehus, Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende samt på förskolan Malmgården.

  Klimatpengar har också investerats i nya torkskåp på flertalet förskolor. Dessa

  klimatinvesteringar har bidragit till att lokalerna idag har lägre elförbrukning.

  Nämnden har sökt och fått medel för klimatinvesteringar som bland annat har använts till

  restaurering av en del av stadsdelsområdets befintliga planteringar och trädgropar med nya

  växtbäddar med biokol. Åtgärden bidrar till att minska koldioxidhalten i atmosfären och

  bidrar dessutom till att fördröja dagvatten vid skyfall. Under året har arbetet färdigställts med

  att förse trädgropar med biokolsbäddar vid Wollmar Yxkullsgatan då det funnits ett stort

  behov av att hantera dagvatten på platsen. Vidare har tio självkomprimerande solcellsdrivna

  skräpkorgar placerats ut runt om i stadsdelsområdet. För att utveckla den biologiska

  mångfalden har insektshotell placerats ut och en sandbädd för solitärbin har anlagts. En ny

   ängsyta har också iordningsställts.

   

  En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

  Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet har uppfyllts delvis. Bedömningen

  grundas på att ett mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet har

  uppfyllts och ett har uppfyllts delvis. Nämnden redovisar år 2020 ett överskott om 80,1 mnkr

  efter resultatdispositioner. Resultatenheterna har en ingående resultatfond om 23,9 mnkr från

  år 2019 och överför till år 2021 ett överskott om 34,9 mnkr. Detta innebär en ökad

  resultatfond med 11,0 mnkr till år 2021.

  Inom förvaltningen har ett aktivt hälsofrämjande arbete bedrivits. Det systematiska

  arbetsmiljöarbetet har fortsatt att utvecklas och det sker ständiga förbättringar i alla

  verksamheter. De övergripande rutinerna och riktlinjerna har fortsatt att utvecklas så att de är

  enkla att följa och förstå.

  Rådande pandemi har lett till att vissa aktiviteter skjutits fram alternativt prioriterats om när

  stort fokus riktats mot att upprätthålla förvaltningens kritiska verksamheter. Flera aktiviteter

  planeras för att i stället genomföras under 2021. Negativ effekt kan ses på sjukfrånvaron och

  effekten förväntas kvarstå under delar av, eller hela 2021. Samtidigt ser förvaltningen ett

  fortsatt utökat samarbete mellan enheterna och en bra kompetensutveckling hos medarbetarna.

  Engagerade och nytänkande medarbetare skapar förutsättningar för att lyfta goda exempel och

  utveckla verksamheten. Ett särskilt fokus har riktats mot att lyfta cheferna under pandemin.

  Cheferna fortsätter att utveckla ett ledarskap präglat av mod, tillit och kommunikation.

  Förvaltningen har, under hela pandemin, löpande anpassat arbetssätt, vilket bland annat har

  inneburit arbete hemifrån för de som har haft möjlighet att arbeta så. Flera kompetenshöjande

  insatser har genomförts digitalt under året och det arbetssättet fortsätter under 2021.

  Bilagor

 • Under januari månad 2021 har 8 medborgarförslag lämnats in till Södermalms stadsdelsnämnd. Nämnden beslutar om förslagen ska beredas av förvaltningen eller hanteras på annat sätt, utifrån förslag från förvaltningen.

  Bilagor

 • Stadsdelsnämnden har fått ett medborgarförslag om att söka alkoholförbud på allmänningar inom koloniträdgårdsföreningarnas områden i Tantolunden. Skribenten beskriver att alkoholförtäring och droganvändning i området ökat lavinartat och att narkotikaförsäljning sker öppet framför kolonisterna. Detta är störande, oroväckande och skapar otrygghet för dem som promenerar i området.

  Förvaltningen har förståelse för kolonisternas och förslagsställarens olägenheter på grund av de störningar som förekommer på allmänningarna inom koloniträdgårdsföreningarnas områden i Tantolunden. Förvaltningen bedömer dock att det inte är troligt att ett alkoholförbud löser problemen där. Förvaltningen bedömer att brottsförebyggande insatser för att minska ordningsstörningar och förbättrad renhållning och skötsel i parker och platser där människor samlas ger bättre resultat.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande allmänna grillplatser i Hammarby sjöstad. I medborgarförslaget föreslås att två stora fasta utomhusgrillar anläggas i Lumaparken. Andra möjliga platser för utomhusgrillar anges i förslaget vara Ekbacken eller Henriksdal samt i Anders Franzéns Park. Genom att anlägga några grillplatser i Hammarby sjöstad underlättas, enligt förslagsställaren, möjligheten att umgås utomhus vilket är speciellt viktigt under rådande pandemi.

  Stadsdelsförvaltningen uppskattar medborgarförslaget då det innebär förbättrade möjligheter för boende och besökare att vistas och umgås utomhus i Hammarby sjöstad.

  Under 2020 färdigställdes ett program för upprustning av lekplatsen i Sickla Park. Upprustningen kommer att utföras under 2021. I samband med detta tillförs området kring Ekbacken en utomhusgrill. Placering och utformning av grillplatsen tar hänsyn till naturreservatet på platsen.


  Inom Södermalms stadsdelsområde finns idag cirka tio utomhusgrillar. För att uppnå en geografisk fördelning inom stadsdelsområdet anser förvaltningen att Hammarby sjöstad bör förses med två platser som erbjuder utomhusgrillar. Förutom den utomhusgrill som redan ska anläggas under året i Ekbacken föreslår förvaltningen att ytterligare en utomhusgrill anläggs under innevarande år i Anders Franzéns park.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande att sätta upp skyltar om Hammarby sjöstads historia. Genom att placera ut historiska skyltar i Hammarby sjöstad kan, enligt förslagsställaren, nutid och dåtid knytas ihop och en intressantare miljö skapas för både boende och besökare.

  I parker och på torgytor inom Stockholms stad finns så kallade historiska tavlor utplacerade. Flertalet av de historiska tavlorna placerades ut under åren 2000-2008 av det dåvarande gatu- och fastighetskontoret i samarbete med exploateringskontoret. År 2008 avslutades projektet och idag ansvarar trafikkontoret för drift och underhåll av tavlorna.

  Det finns idag ingen förvaltning inom stadens organisation som har uppdraget att placera ut nya historiska tavlor. I det fallet att stadsdelsförvaltningen placerar ut skyltar med historisk information i Hammarby sjöstad måste hjälp med information om platsernas historia inhämtas från Stadsmuseet till en kostnad på cirka 15 000 kr per skylt. Därutöver tillkommer kostnader för tillverkning och utplacering av skyltarna som uppgår till cirka 6-8 000 kronor per skylt. Utöver ovannämnda kostnader tillkommer dessutom underhållskostnader då skyltar ständigt utsätts för klotter och vandalisering.

  Med anledning av de relativt stora kostnaderna att placera ut skyltar med historisk information i Hammarby sjöstad samt att det finns stora behov av att förse lekplatser, hundrastgårdar och större parker inom stadsdelen med nya informationsskyltar, anser förvaltningen inte att medborgarförslaget är prioriterat.

  Bilagor

 • Stadsdelsnämnden har fått ett medborgarförslag om att göra satsningar för ungdomar i Hammarby sjöstad för att sysselsätta dem kvällstid. Skribenten önskar också att förvaltningen tar fram statistik gällande antal ungdomar boende där nu och under kommande år. Vidare föreslås att skolorna öppnas upp på helgerna för ungdomar som en plats att vara på.

  Förvaltningen delar förslagsställarens syn att det är angeläget med olika sociala träffpunkter som erbjuder aktiviteter för ungdomar. Förvaltningen ser kontinuerligt över befintlig fritidsverksamhet inom hela stadsdelsområdet. I Hammarby sjöstad finns verksamhet för ungdomar bland annat inom ramen för Fryshusets verksamhet. Förvaltningen har i dagsläget inga planer på att starta upp ytterligare fritidsverksamhet i Hammarby sjöstad.

  Bilagor

 • Stadsdelsnämnden har fått ett medborgaförslag där det föreslås att stadsdelsnämnden bjuder in till öppna möten för att lyssna på idéer och förslag om vad staden och andra skulle kunna göra för att skapa en bättre situation för 70+ och på så sätt minska oron och osäkerheten som många nu känner. Stadsdelsförvaltningen svarar på förslaget nedan genom att bland annat redogöra för vilka kontaktytor och stödfunktioner som finns för äldre på Södermalm.

  Bilagor

 • Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021 har reviderats och föreslås ersättas av Stockholms stads trygghetsprogram 2020-2023. Förslaget till trygghetsprogram ska gälla samtliga nämnder och bolagsstyrelser.

  Utgångspunkten vid revideringen är att tydliggöra stadens höga ambition och beskriva en struktur för stadens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som utgår från aktuell data, kartläggningar, orsaksanalyser och väl övervägda åtgärder.

  Trygghetsprogrammet tydliggör att brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete är prioriterat och förankrat och att samsyn gäller för syfte och mål med verksamheten.

  Programmet ger en struktur för hur stadens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete ska planeras, genomföras, kommuniceras och följas upp. Trygghetsprogrammet sätter ramarna för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet och beskriver processen för samverkan samt prioriterade områden inom staden.

  Förvaltningen ställer sig positiv till Stockholms stads trygghetsprogram 2020-2023. Det är positivt att trygghetsfrågorna får ett eget program som sammanlänkas med stadens säkerhetsprogram. Trygghetsprogrammet lyfter på ett bra sätt fram att dess intention är att ge en gemensam struktur för arbetet.

  Bilagor

 • I budget för år 2019 gavs miljöförvaltningen i uppdrag att ta fram nya upphandlingsriktlinjer med avseende på tunga fordon för staden. Miljöförvaltningens förslag till miljölastbilsdefinition utgörs av tre kategorier:

  Spjutspets: Tunga fordon (totalvikt över 3,5 ton) som drivs helt med el; samt bränslecellsfordon.

  Avancerad: Tunga fordon ska som lägst uppfylla utsläppskraven motsvarande euroklass VI eller bättre, samt för sin framdrift drivas av annat bränsle än fossilt

  Baskrav: Euroklass VI eller bättre

  I förslaget från miljöförvaltningen framgår det att nämnderna föreslås att alltid använda Avancerad eller Spjutspets som utgångspunkt. Nivå Bas får endast användas när andra alternativ inte är tekniskt eller kommersiellt möjliga.

  Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget och anser att det signalerar högt ställda ambitioner och är förenligt med stadens klimat- och miljöarbete i såväl Miljöprogrammet som Klimathandlingsplanen. Förvaltningen anser dock att organisationen avseende hanteringen av det föreslagna uppdraget om att leverantören regelbundet ska redovisa vilket bränsle som tankats i fordonen, så att villkoren kan följas upp, behöver förtydligas.

  Bilagor

 • Utredningen ”Fast omsorgskontakt i hemtjänsten” (SOU 2020:70) har fått i uppdrag att lämna förslag som ska regleras i lagstiftning på hur en fast omsorgskontakt kan införas i hemtjänsten, både för verksamheter i privat och offentlig regi. I utredningen lyfts även hur omsorgskontaktens arbete kan bidra till en bättre personalkontinuitet. Utredningen föreslår även vilka arbetsuppgifter som ska ingå i omsorgskontaktens roll och vilka kunskaper och kompetens en fast omsorgskontakt bör ha. Syftet med att införa en fast omsorgskontakt är att öka delaktigheten och självbestämmandet för äldre personer som har hemtjänst.

  Förvaltningen är överlag positiv till förslaget och håller med utredningen om att en fast omsorgskontakt kan bidra till en ökad personalkontinuitet och en ökad trygghet och delaktighet för omsorgstagaren. Förvaltningen ser utmaningar med utredningens förslag om att den fasta omsorgskontakten ska utföra vissa medicinska uppgifter efter anvisning eller delegering från hälso- och sjukvården.

  Bilagor

 • Stadsdelsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen fått en motion om ansökningsförfarandet till kulturskolan av Torun Boucher (V). Författaren till motionen skriver att nuvarande ansökningssystem till kulturskolans kurser riskerar att förstärka klyftor, eftersom systemet gynnar den som har möjlighet att kunna bevaka erbjudanden digitalt, dagtid på vardagar. Därutöver anförs även att det nuvarande bokningssystemet inte visar hur stor efterfrågan till erbjudna kurser är. Motionären föreslår därför att staden utreder ansökningssystemet i syfte att ta fram ett förfarande som inte utgör ett hinder för de prioriterade grupperna samt att staden hittar ett system för att via ansökningssystemet mäta den reella efterfrågan på kulturskolans kurser.

  Förvaltningen känner till att kulturskolan under hösten 2020 har påbörjat upphandling av ett nytt verksamhetssystem. Det nya verksamhetssystemet ska bland annat förbättra användarvänligheten för medborgaren vid bokningsförfarandet och tydliggöra efterfrågan till kurserna bättre. Förvaltningen ser positivt på att ett nytt verksamhetssystem upphandlas av kulturskolan. Förvaltningen har i övrigt inga synpunkter.

  Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

  Bilagor

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för restaurang Bar Kaja, Repslagargatan 6 b. Förvaltningen har inget att invända mot ansökan.

  Bilagor

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för restaurang Enoteca la mela, Hornsgatan 149. Förvaltningen har inget att invända mot ansökan.

  Bilagor

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för restaurang Svea Pizzeria. Ansökan gäller servering i restaurang och uteservering kl. 11.00 till 22.00.

  Förvaltningen har inget att invända mot ansökan

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för restaurang Brillo Pizza, Östgötagatan 25. Förvaltningen har inget att invända mot ansökan.

  Bilagor

 • Beslut fattade enligt delegation från stadsdelsnämnden anmäls vid sammanträdet.

 • Protokoll från sociala delegationens sammanträden den 11 februari och den 16 februari 2021 anmäls.

 • Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor 16 februari 2021 anmäls.

  Bilagor

 • Protokoll från förvaltningsgruppen 15 februari 2021 anmäls.

  Bilagor

 •   25

  Information från förvaltningen

 •   26

  Övriga frågor

 • § 1

  Fastställande av föredragningslista

 • § 2

  Val av justerare och dag för justering

 • § 3

  Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § andra stycket föräldrabalken (FB)

 • § 4

  Upphandling av drift av fritidsverksamheten Maria Ungdomsklubb

 • En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

  Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet har uppfyllts delvis. Bedömningen

  grundas på att två av fem mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet

  har uppfyllts och tre har uppfyllts delvis. De verksamhetsområdesmål som delvis uppfyllts är "Stockholm är en trygg, säker och

  välskött stad att bo och vistas i", "I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid

  präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet", "I Stockholm har äldre en tillvaro som

  präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande". Hur nämnden har bidragit till att

  uppfylla inriktningsmålet redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet.

  Antal hushåll med ekonomiskt bistånd var i januarimånad 433 och de ökade fram till augusti

  till 477 hushåll. Under hösten skedde en viss minskning av antalet och i november var 459

  hushåll aktuella för ekonomiskt bistånd. Gruppen som ökat är personer som blivit arbetslösa

  med anledning av Covid-19-pandemin. Feriearbeten för sommaren söktes av 1410 ungdomar

  och förvaltningen kunde anställa 620 ungdomar. Genom förvaltningens projekt för

  förebyggande integrationsarbete har nyanlända kvinnor och män fått individuellt stöd,

  rådgivning och samhällsvägledning med fokus på att hitta stadigvarande boende och

  självförsörjning. Projektet har intensifierat samarbetet med Stiftelsen hotellhem i Stockholm

  (SHIS) för att hitta nya boenden. Detta eftersom hyreskontrakten på genomgångsbostäderna,

  för cirka 100 hushåll, löper ut år 2021. Förvaltningens arbete med att genom platssamverkan utveckla Medborgarplatsen och Björns

  trädgård har fortsatt men anpassats till rådande pandemi. Begränsningar i antalet personer som

  får vistas vid tillställningar på offentlig plats har gjort att aktiviteter och underhållning som

  planerats för året fått ställas in. Förvaltningens fältassistenter har fördjupat samarbetet med

  polis, socialförvaltningens ungdomsjour och nattvandrare för att trygga utemiljön i

  stadsdelsområdet. Eftersom fler unga än vanligt vistades i stadsdelsområdet under sommaren

  förstärktes förvaltningens fältverksamhet genom samarbete med andra stadsdelsförvaltningar

  och kommuner.

  Förvaltningen har under året genomfört utökade städinsatser i de parker i stadsdelsområdet

  som varit mest välbesökta. Insatserna har fokuserat på målsättningen att parkerna ska

  upplevas välskötta och trygga för boende och besökare. Särskilda insatser har utförts för att

  öka upplevelsen av välskötta parker. Exempelvis har nytt växtmaterial kompletterats, slitna

  gräsytor har tillfälligt stängts av för renovering med ny grässådd och slitna grusytor har

  renoverats med nytt grus. Verksamheten har under året arbetat med flera investeringsprojekt,

  exempelvis för Solrosparken, lekplatsen i Sickla Park samt en ny parkyta på sydöstra

  Reimersholme. Därtill har ett flertal reinvesteringar utförts i parker och på lekplatser,

  exempelvis genom utbyte av trasiga skräpkorgar, reparation av trappor med underhållsbehov

  samt utbyte av trasiga lekredskap.

  Antalet barn 1-5 år inom stadsdelsområdet har minskat under året och kommer enligt

  prognoserna fortsätta att minska under kommande år. Förvaltningen förbereder och genomför

  nödvändiga åtgärder för att möta denna utveckling. Arbetet med att utveckla fysiska

  aktiviteter utomhus har prioriterats under året och är särskilt viktigt med anledning av den

   

  pågående pandemin. Verksamheterna har fortsatt med utvecklingsarbetet av de pedagogiska

  miljöerna på förskolorna. Målet är att miljöerna ska blir än mer tillgängliga, ge utrymme för

  lärande och möjliggöra samspel mellan barnen. Arbetet med att ge barnen förutsättningar för

  att utveckla sin digitala kompetens har fortsatt. Verksamheterna har under året organiserat

  utbildningen och undervisningen så att barnen möts, leker och lär tillsammans med varandra

  oberoende av könstillhörighet. Verksamheterna arbetar normmedvetet genom att exempelvis

  se över material, bilder och böcker ur ett normmedvetet perspektiv.

  Relationsvåldscentrum för innerstaden (RVCI) erbjuder individuella samtal och

  gruppverksamhet för både våldsutsatta och våldsutövare. Verksamheten rapporterar en ökning

  av personer som efterfrågar råd och stöd men kan inte se någon direkt koppling till pandemin.

  Verksamheten har sedan pandemin alltmer övergått till att erbjuda digitala möten. All

  gruppverksamhet har ställts in men i enskilda fall, där våldsutsattheten och behovet av stöd

  har bedömts vara särskilt omfattande, har enskilda möten kunnat erbjudas. Pandemin kan

  medföra att våld och våldsutsatthet kommer att öka framöver men det är i nuläget för tidigt att

  kunna göra en mer djupgående analys av utvecklingen på kort och lång sikt.

  Inom funktionshinderområdet har pandemin inneburit tillfälliga förändringar. Under våren

  stängdes samtliga dagliga verksamheter vilket innebar en övergång till andra former av

  sysselsättning och aktiviteter, bland annat har utveckling och tillgång till digitala hjälpmedel

  ökat. Under våren tydliggjordes även behovet av att uppmana besökare att vara mer restriktiva

  och försiktiga vid besök hos anhöriga. Under pandemin har förvaltningens grupp- och

  servicebostäder haft få konstaterat smittade. Pandemin har medfört att användandet av digitala

  hjälpmedel ökat, till exempel har de boende kunnat erbjudas möten via telefon, Skype och

  sms.

  Äldreomsorgen har under året snabbt ställt om och flexibelt anpassat insatser, innehåll och

  aktiviteter till det nya läget med pandemin. Verksamheten har varit hårt belastad men fungerat

  bra tack vare fantastiska insatser från medarbetare och chefer. Arbetet för en mer

  personcentrerad äldreomsorg där den äldre har huvudrollen i sitt liv pågår ständigt.

  Utgångspunkten är den enskildes behov och önskemål. Rätten till självbestämmande är

  grundläggande i biståndsbedömningen. Med anledning av den pågående pandemin har

  verksamheten arbetat med stort fokus på att undvika smittspridning inom vård- och

  omsorgsboende och inom hemtjänsten. Inom förvaltningens hemtjänst har ett så kallat

  förstärkningsteam organiserats. Förstärkningsteamet besöker endast kunder som har

  konstaterad smitta eller misstanke om smitta. Detta för att inte sprida smittan mellan kunder.

  Eftersom det under året varit besöksförbud på vård- och omsorgsboendena under några

  perioder har medarbetarna på olika sätt hjälpt till för att underlätta för de äldre att hålla

  kontakt med sina anhöriga. Umgänge kan till exempel ske genom olika digitala kanaler med

  både bild och tal eller genom att de äldre får hjälp att träffa anhöriga utomhus. Förebyggande

  och hälsofrämjande insatser är ett viktigt område som spelar en stor roll för ett friskare

  åldrande. En del av det hälsofrämjande arbetet är att utveckla mat och måltider. Arbetet med

  verksamhetsnära matlagning är nu infört på förvaltningens fyra vård- och omsorgsboenden.

  Den 13 mars stängdes förvaltningens sociala mötesplatser med anledning av pandemin.

  Förvaltningen ställde då om verksamheten till en stödverksamhet via telefon. Det finns fem

  telefonnummer dit stadsdelsområdets äldre kan vända sig med sina frågor eller om de helt

  enkelt bara vill prata med någon. Broschyrer om detta har delats ut bland annat med hjälp av

   hemtjänsten och det har annonserats i dagspressen. Verksamheten arbetar med att hitta

  alternativa aktiviteter och ställa om från fysiska till digitala möten så länge aktivitetscentret

  och träffpunkterna måste vara stängda.

   

  En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

  Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet har uppfyllts. Bedömningen grundas på

  att samtliga mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet har uppfyllts.

  Stockholm Business Region har under året haft i uppdrag att upprätta samverkansformer med

  stadsdelsförvaltningarna. I uppdraget ligger bland annat framtagande av ett koncept för hur

  den utökade dialogen med näringslivet i stadsdelsförvaltningarna kan se ut och ett första

  planeringsmöte genomfördes i augusti. I november genomförde förvaltningen, som en av tre

  pilotförvaltningar, en näringslivsdialog med lokala företagare. Syftet med dialogen var att ge

  de deltagande företagen förstahandsinformation om vad som händer i närområdet med fokus

  på vad förvaltningen kan erbjuda det lokala näringslivet.

  Parklekarna har under året fortsatt arbetet med att öka intresset för rörelse hos barn och unga

  och majoriteten av de fysiska aktiviteterna har genomförts utomhus. Under våren, sommaren

  och hösten ökade antalet besökare i parklekarna och för att möta efterfrågan genomfördes fler

  utomhusaktiviteter än tidigare. Med anledning av pandemin har det varit sommaröppet i

  parklekarna Draken, Skånegläntan och Högalid. Dessa parklekar har tidigare år varit stängda

  under sommaren. I öppna förskolan fortsatte utvecklingsarbetet av den pedagogiska

  verksamheten.

  På förvaltningens fritidsverksamheter har aktiviteterna, med anledning av pandemin,

  genomförts med anpassning till stadens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Så

  många aktiviteter som möjligt har genomförts utomhus. Under hösten har flertalet aktiviteter

  även kunnat erbjudas digitalt via olika chattrum. Fritidsledare har varit online i chattrummen

  och där kunnat leda olika planerade aktiviteter, som exempelvis filmkvällar, sällskapsspel och

  läxhjälp. Fritidsgårdarna har under året fortsatt utveckla sina arbetssätt för att locka fler

  flickor till verksamheterna och de senaste årens trend mot en jämnare fördelning mellan

  könen vad gäller fritidsverksamheternas besökare fortsätter. Förvaltningens fritidslots har

  under hela året arbetat uppsökande och relationsskapande på Vintertullens och Tanto

  genomgångsboende i nära samarbete med förvaltningens integrationsprojekt.

  Nämnden har under året investerat klimatpengar i form av nya LED-armaturer på Hornstulls

  servicehus, Nytorgsgårdens vård- och omsorgsboende samt på förskolan Malmgården.

  Klimatpengar har också investerats i nya torkskåp på flertalet förskolor. Dessa

  klimatinvesteringar har bidragit till att lokalerna idag har lägre elförbrukning.

  Nämnden har sökt och fått medel för klimatinvesteringar som bland annat har använts till

  restaurering av en del av stadsdelsområdets befintliga planteringar och trädgropar med nya

  växtbäddar med biokol. Åtgärden bidrar till att minska koldioxidhalten i atmosfären och

  bidrar dessutom till att fördröja dagvatten vid skyfall. Under året har arbetet färdigställts med

  att förse trädgropar med biokolsbäddar vid Wollmar Yxkullsgatan då det funnits ett stort

  behov av att hantera dagvatten på platsen. Vidare har tio självkomprimerande solcellsdrivna

  skräpkorgar placerats ut runt om i stadsdelsområdet. För att utveckla den biologiska

  mångfalden har insektshotell placerats ut och en sandbädd för solitärbin har anlagts. En ny

   ängsyta har också iordningsställts.

   

  En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

  Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet har uppfyllts delvis. Bedömningen

  grundas på att ett mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet har

  uppfyllts och ett har uppfyllts delvis. Nämnden redovisar år 2020 ett överskott om 80,1 mnkr

  efter resultatdispositioner. Resultatenheterna har en ingående resultatfond om 23,9 mnkr från

  år 2019 och överför till år 2021 ett överskott om 34,9 mnkr. Detta innebär en ökad

  resultatfond med 11,0 mnkr till år 2021.

  Inom förvaltningen har ett aktivt hälsofrämjande arbete bedrivits. Det systematiska

  arbetsmiljöarbetet har fortsatt att utvecklas och det sker ständiga förbättringar i alla

  verksamheter. De övergripande rutinerna och riktlinjerna har fortsatt att utvecklas så att de är

  enkla att följa och förstå.

  Rådande pandemi har lett till att vissa aktiviteter skjutits fram alternativt prioriterats om när

  stort fokus riktats mot att upprätthålla förvaltningens kritiska verksamheter. Flera aktiviteter

  planeras för att i stället genomföras under 2021. Negativ effekt kan ses på sjukfrånvaron och

  effekten förväntas kvarstå under delar av, eller hela 2021. Samtidigt ser förvaltningen ett

  fortsatt utökat samarbete mellan enheterna och en bra kompetensutveckling hos medarbetarna.

  Engagerade och nytänkande medarbetare skapar förutsättningar för att lyfta goda exempel och

  utveckla verksamheten. Ett särskilt fokus har riktats mot att lyfta cheferna under pandemin.

  Cheferna fortsätter att utveckla ett ledarskap präglat av mod, tillit och kommunikation.

  Förvaltningen har, under hela pandemin, löpande anpassat arbetssätt, vilket bland annat har

  inneburit arbete hemifrån för de som har haft möjlighet att arbeta så. Flera kompetenshöjande

  insatser har genomförts digitalt under året och det arbetssättet fortsätter under 2021.

  Bilagor

 • Under januari månad 2021 har 8 medborgarförslag lämnats in till Södermalms stadsdelsnämnd. Nämnden beslutar om förslagen ska beredas av förvaltningen eller hanteras på annat sätt, utifrån förslag från förvaltningen.

  Bilagor

 • Stadsdelsnämnden har fått ett medborgarförslag om att söka alkoholförbud på allmänningar inom koloniträdgårdsföreningarnas områden i Tantolunden. Skribenten beskriver att alkoholförtäring och droganvändning i området ökat lavinartat och att narkotikaförsäljning sker öppet framför kolonisterna. Detta är störande, oroväckande och skapar otrygghet för dem som promenerar i området.

  Förvaltningen har förståelse för kolonisternas och förslagsställarens olägenheter på grund av de störningar som förekommer på allmänningarna inom koloniträdgårdsföreningarnas områden i Tantolunden. Förvaltningen bedömer dock att det inte är troligt att ett alkoholförbud löser problemen där. Förvaltningen bedömer att brottsförebyggande insatser för att minska ordningsstörningar och förbättrad renhållning och skötsel i parker och platser där människor samlas ger bättre resultat.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande allmänna grillplatser i Hammarby sjöstad. I medborgarförslaget föreslås att två stora fasta utomhusgrillar anläggas i Lumaparken. Andra möjliga platser för utomhusgrillar anges i förslaget vara Ekbacken eller Henriksdal samt i Anders Franzéns Park. Genom att anlägga några grillplatser i Hammarby sjöstad underlättas, enligt förslagsställaren, möjligheten att umgås utomhus vilket är speciellt viktigt under rådande pandemi.

  Stadsdelsförvaltningen uppskattar medborgarförslaget då det innebär förbättrade möjligheter för boende och besökare att vistas och umgås utomhus i Hammarby sjöstad.

  Under 2020 färdigställdes ett program för upprustning av lekplatsen i Sickla Park. Upprustningen kommer att utföras under 2021. I samband med detta tillförs området kring Ekbacken en utomhusgrill. Placering och utformning av grillplatsen tar hänsyn till naturreservatet på platsen.


  Inom Södermalms stadsdelsområde finns idag cirka tio utomhusgrillar. För att uppnå en geografisk fördelning inom stadsdelsområdet anser förvaltningen att Hammarby sjöstad bör förses med två platser som erbjuder utomhusgrillar. Förutom den utomhusgrill som redan ska anläggas under året i Ekbacken föreslår förvaltningen att ytterligare en utomhusgrill anläggs under innevarande år i Anders Franzéns park.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande att sätta upp skyltar om Hammarby sjöstads historia. Genom att placera ut historiska skyltar i Hammarby sjöstad kan, enligt förslagsställaren, nutid och dåtid knytas ihop och en intressantare miljö skapas för både boende och besökare.

  I parker och på torgytor inom Stockholms stad finns så kallade historiska tavlor utplacerade. Flertalet av de historiska tavlorna placerades ut under åren 2000-2008 av det dåvarande gatu- och fastighetskontoret i samarbete med exploateringskontoret. År 2008 avslutades projektet och idag ansvarar trafikkontoret för drift och underhåll av tavlorna.

  Det finns idag ingen förvaltning inom stadens organisation som har uppdraget att placera ut nya historiska tavlor. I det fallet att stadsdelsförvaltningen placerar ut skyltar med historisk information i Hammarby sjöstad måste hjälp med information om platsernas historia inhämtas från Stadsmuseet till en kostnad på cirka 15 000 kr per skylt. Därutöver tillkommer kostnader för tillverkning och utplacering av skyltarna som uppgår till cirka 6-8 000 kronor per skylt. Utöver ovannämnda kostnader tillkommer dessutom underhållskostnader då skyltar ständigt utsätts för klotter och vandalisering.

  Med anledning av de relativt stora kostnaderna att placera ut skyltar med historisk information i Hammarby sjöstad samt att det finns stora behov av att förse lekplatser, hundrastgårdar och större parker inom stadsdelen med nya informationsskyltar, anser förvaltningen inte att medborgarförslaget är prioriterat.

  Bilagor

 • Stadsdelsnämnden har fått ett medborgarförslag om att göra satsningar för ungdomar i Hammarby sjöstad för att sysselsätta dem kvällstid. Skribenten önskar också att förvaltningen tar fram statistik gällande antal ungdomar boende där nu och under kommande år. Vidare föreslås att skolorna öppnas upp på helgerna för ungdomar som en plats att vara på.

  Förvaltningen delar förslagsställarens syn att det är angeläget med olika sociala träffpunkter som erbjuder aktiviteter för ungdomar. Förvaltningen ser kontinuerligt över befintlig fritidsverksamhet inom hela stadsdelsområdet. I Hammarby sjöstad finns verksamhet för ungdomar bland annat inom ramen för Fryshusets verksamhet. Förvaltningen har i dagsläget inga planer på att starta upp ytterligare fritidsverksamhet i Hammarby sjöstad.

  Bilagor

 • Stadsdelsnämnden har fått ett medborgaförslag där det föreslås att stadsdelsnämnden bjuder in till öppna möten för att lyssna på idéer och förslag om vad staden och andra skulle kunna göra för att skapa en bättre situation för 70+ och på så sätt minska oron och osäkerheten som många nu känner. Stadsdelsförvaltningen svarar på förslaget nedan genom att bland annat redogöra för vilka kontaktytor och stödfunktioner som finns för äldre på Södermalm.

  Bilagor

 • Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021 har reviderats och föreslås ersättas av Stockholms stads trygghetsprogram 2020-2023. Förslaget till trygghetsprogram ska gälla samtliga nämnder och bolagsstyrelser.

  Utgångspunkten vid revideringen är att tydliggöra stadens höga ambition och beskriva en struktur för stadens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som utgår från aktuell data, kartläggningar, orsaksanalyser och väl övervägda åtgärder.

  Trygghetsprogrammet tydliggör att brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete är prioriterat och förankrat och att samsyn gäller för syfte och mål med verksamheten.

  Programmet ger en struktur för hur stadens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete ska planeras, genomföras, kommuniceras och följas upp. Trygghetsprogrammet sätter ramarna för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet och beskriver processen för samverkan samt prioriterade områden inom staden.

  Förvaltningen ställer sig positiv till Stockholms stads trygghetsprogram 2020-2023. Det är positivt att trygghetsfrågorna får ett eget program som sammanlänkas med stadens säkerhetsprogram. Trygghetsprogrammet lyfter på ett bra sätt fram att dess intention är att ge en gemensam struktur för arbetet.

  Bilagor

 • I budget för år 2019 gavs miljöförvaltningen i uppdrag att ta fram nya upphandlingsriktlinjer med avseende på tunga fordon för staden. Miljöförvaltningens förslag till miljölastbilsdefinition utgörs av tre kategorier:

  Spjutspets: Tunga fordon (totalvikt över 3,5 ton) som drivs helt med el; samt bränslecellsfordon.

  Avancerad: Tunga fordon ska som lägst uppfylla utsläppskraven motsvarande euroklass VI eller bättre, samt för sin framdrift drivas av annat bränsle än fossilt

  Baskrav: Euroklass VI eller bättre

  I förslaget från miljöförvaltningen framgår det att nämnderna föreslås att alltid använda Avancerad eller Spjutspets som utgångspunkt. Nivå Bas får endast användas när andra alternativ inte är tekniskt eller kommersiellt möjliga.

  Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget och anser att det signalerar högt ställda ambitioner och är förenligt med stadens klimat- och miljöarbete i såväl Miljöprogrammet som Klimathandlingsplanen. Förvaltningen anser dock att organisationen avseende hanteringen av det föreslagna uppdraget om att leverantören regelbundet ska redovisa vilket bränsle som tankats i fordonen, så att villkoren kan följas upp, behöver förtydligas.

  Bilagor

 • Utredningen ”Fast omsorgskontakt i hemtjänsten” (SOU 2020:70) har fått i uppdrag att lämna förslag som ska regleras i lagstiftning på hur en fast omsorgskontakt kan införas i hemtjänsten, både för verksamheter i privat och offentlig regi. I utredningen lyfts även hur omsorgskontaktens arbete kan bidra till en bättre personalkontinuitet. Utredningen föreslår även vilka arbetsuppgifter som ska ingå i omsorgskontaktens roll och vilka kunskaper och kompetens en fast omsorgskontakt bör ha. Syftet med att införa en fast omsorgskontakt är att öka delaktigheten och självbestämmandet för äldre personer som har hemtjänst.

  Förvaltningen är överlag positiv till förslaget och håller med utredningen om att en fast omsorgskontakt kan bidra till en ökad personalkontinuitet och en ökad trygghet och delaktighet för omsorgstagaren. Förvaltningen ser utmaningar med utredningens förslag om att den fasta omsorgskontakten ska utföra vissa medicinska uppgifter efter anvisning eller delegering från hälso- och sjukvården.

  Bilagor

 • Stadsdelsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen fått en motion om ansökningsförfarandet till kulturskolan av Torun Boucher (V). Författaren till motionen skriver att nuvarande ansökningssystem till kulturskolans kurser riskerar att förstärka klyftor, eftersom systemet gynnar den som har möjlighet att kunna bevaka erbjudanden digitalt, dagtid på vardagar. Därutöver anförs även att det nuvarande bokningssystemet inte visar hur stor efterfrågan till erbjudna kurser är. Motionären föreslår därför att staden utreder ansökningssystemet i syfte att ta fram ett förfarande som inte utgör ett hinder för de prioriterade grupperna samt att staden hittar ett system för att via ansökningssystemet mäta den reella efterfrågan på kulturskolans kurser.

  Förvaltningen känner till att kulturskolan under hösten 2020 har påbörjat upphandling av ett nytt verksamhetssystem. Det nya verksamhetssystemet ska bland annat förbättra användarvänligheten för medborgaren vid bokningsförfarandet och tydliggöra efterfrågan till kurserna bättre. Förvaltningen ser positivt på att ett nytt verksamhetssystem upphandlas av kulturskolan. Förvaltningen har i övrigt inga synpunkter.

  Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

  Bilagor

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för restaurang Bar Kaja, Repslagargatan 6 b. Förvaltningen har inget att invända mot ansökan.

  Bilagor

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för restaurang Enoteca la mela, Hornsgatan 149. Förvaltningen har inget att invända mot ansökan.

  Bilagor

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för restaurang Svea Pizzeria. Ansökan gäller servering i restaurang och uteservering kl. 11.00 till 22.00.

  Förvaltningen har inget att invända mot ansökan

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för restaurang Brillo Pizza, Östgötagatan 25. Förvaltningen har inget att invända mot ansökan.

  Bilagor

 • Beslut fattade enligt delegation från stadsdelsnämnden anmäls vid sammanträdet.

 • Protokoll från sociala delegationens sammanträden den 11 februari och den 16 februari 2021 anmäls.

 • Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor 16 februari 2021 anmäls.

  Bilagor

 • Protokoll från förvaltningsgruppen 15 februari 2021 anmäls.

  Bilagor

 • Stadsdelsdirektör Ann-Christine Jenvén gav följande information:

   

  Det är fortfarande en mindre grupp inom hemtjänst som fått vaccin och det beror på begränsad tillgång. Regeringen har sagt att det fr o m denna vecka (v 8) kommer att öka men det är ännu inte känt när gruppen kommer att bli färdig.

  Det är mycket få personer på boenden som har tackat nej till vaccinet.

 • Inga övriga frågor.

 • Anders Göransson, Britten Lagerkvist Tranströmer och Magnus Nilsson, samtliga (S), och Charlotte Lilja Pittuco och Birgitta Sevefjord båda (V) väcker ett ärende genom en skrivelse om digitala verksamhetsbesök. Även ersättare Antonia Simon (Fi) står bakom skrivelsen.

 • Anders Göransson, Britten Lagerkvist Tranströmer och Magnus Nilsson, samtliga (S), och Charlotte Lilja Pittuco och Birgitta Sevefjord båda (V) väcker ett ärende genom en skrivelse om digitala verksamhetsbesök. Även ersättare Antonia Simon (Fi) står bakom skrivelsen.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.