Hoppa över navigering
 • § 1

  Val av justerare och dag för justering

 • § 2

  Fastställande av föredragningslista

 • § 3

  Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken (FB)

 • § 4

  Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § andra stycket föräldrabalken (FB)

 • § 5

  Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § andra stycket föräldrabalken (FB)

 • § 6

  Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § andra stycket föräldrabalken (FB)

 • § 7

  Upphandling för Hammarby- och Danvikstulls dagliga verksamhet

 • Månadsrapport per september med helårsprognos visar på ett överskott om 50,0 mnkr efter resultatöverföring. Förvaltningen ser ekonomiska effekter av covid-19 i form av kostnadsökningar för extrabemanning, skyddsutrustning och ökad sjukfrånvaro. Men samtidigt har förvaltningen minskade kostnader för turbundna resor, inställda hemtjänstbesök då kunder avsäger sig hjälpen samt minskade kostnader för köp av platser på vård- och omsorgsboende. För förvaltningens samtliga sjuklönekostnader för dag 1-14 kommer förvaltningen få kompensationer från staten om 14,7 mnkr för perioden april-juli. Nämnden kommer erhålla kompensation året ut från staten för de ökade kostnaderna för sjuklöner orsakad av pandemin. Förvaltningen kommer även att erhålla ersättning från staten om 10,0 mnkr för ökade kostnader i samband med covid-19. Den mest svårbedömda effekten av rådande omständighet med covid-19 är ökade kostnader för försörjningsstöd till följd av ökad arbetslöshet. Förvaltningen har sett en ökning av inkomna ärenden och förväntar sig att kostnaderna för försörjningsstöd kommer att öka ytterligare.

  Förskola prognostiserar ett överskott om 11,0 mnkr, äldreomsorg ett överskott om 33,0 mnkr, stöd och service till personer med funktionshinder ett överskott om 19,0 mnkr, nämnd och administration ett överskott om 4,0 mnkr och övrig verksamhet ett överskott om 10,0 mnkr.

  Individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott om 10,0 mnkr, ekonomiskt bistånd ett underskott om 5,0 mnkr och stadsmiljö ett underskott om 2,0 mnkr. Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans.

  Sjukfrånvaron för augusti är 9,34 procent för rullande 12 månader.

   

  Bilagor

 • Nuvarande avtal gäller från och med den 1 november 2018 till och med den 31 oktober 2021. Avtalet kan förlängas i ytterligare 3 år med möjlighet till ytterligare förlängning om först tre år och sedan ytterligare två år. Längsta möjliga avtalstid är till och med den 31 oktober 2029. Överenskommelsen om förlängning ska vara skriftlig och träffas senast nio månader före avtalstidens utgång.

  Uppföljning av verksamheten sker bland annat genom äldreomsorgens stadsgemensamma uppföljningsmodell.

  Uppföljningen visar att de boende får god och säker omvårdnad och att det är en fungerande verksamhet.

  Bilagor

 • Nuvarande avtal gäller från och med den 1 november 2018 till och med den 31 oktober 2021. Avtalet kan förlängas i ytterligare 3 år med möjlighet till ytterligare förlängning om först tre år och sedan ytterligare två år. Längsta möjliga avtalstid är till och med den 31 oktober 2029. Överenskommelsen om förlängning ska vara skriftlig och träffas senast nio månader före avtalstidens utgång.

  Uppföljning av verksamheten sker bland annat genom äldreomsorgens stadsgemensamma uppföljningsmodell.

  Uppföljningen visar att de boende får god och säker omvårdnad och att det är en fungerande verksamhet.

  Bilagor

 • Vid nämndsammanträdet 2018-02-01 gav Södermalms stadsdelsnämnd stadsdelsförvaltningen i uppdrag att bland annat genomföra luftmätningar vid graffitiväggen i Tanto, detta med anledning av ärendet som ger svar på skrivelsen ”Om den lagliga graffitiväggen i Tanto” från Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L) och Leif Kroon (KD).

  Enligt nämndens beslut skulle luftmätningarna genomföras under våren 2018. För en tid sedan uppmärksammades att någon luftmätning aldrig blev utförd varför stadsdelsförvaltningen nu har undersökt möjligheten för en mätning.

  Förvaltningen har varit i kontakt med avdelningen för miljöanalys vid Kemikaliecentrum inom stadens miljöförvaltning samt med Centrum för arbets- och miljömedicin i Region Stockholm.

  Vid avstämning med ovanstående instanser har framkommit att en luftmätning utomhus är komplex och medför svårigheter hur resultatet från en sådan mätning ska tolkas. Stadsdelsförvaltningen rekommenderar därför att inte gå vidare med detta uppdrag.

  Vad gäller stadsdelsförvaltningens uppdrag att ta fram förslag på hur eventuella luftproblem samt hur den stickande lukten i anslutning till väggen kan åtgärdas bedöms möjligheterna för åtgärd vara begränsade. Förvaltningen kan säkerställa att skräpkorgarna intill väggen töms med tillräcklig frekvens så att de inte blir överfulla samt att utformningen av korgarna bidrar till att hålla ovälkommen lukt borta i den mån det är möjligt.

  Bilagor

 • Under perioden 1 till 30 september 2020 har nio medborgarförslag lämnats in till Södermalms stadsdelsnämnd. Nämnden beslutar om förslagen ska beredas av förvaltningen eller hanteras på annat sätt, utifrån förslag från förvaltningen.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att anlägga en skatepark i Tengdahlsparken.

  Stadsdelsförvaltningen anser att medborgarförslaget är positivt då det uppmuntrar till fysisk rörelse vilket är till gagn för bland annat folkhälsan.

  I samband med den kommande utbyggnaden av kvarteret Persikan kommer det att genomföras en inventering och översyn av alla gröna ytor för rekreation och parkaktiviteter i området kring Tengdahlsparken. Inventeringen kommer att ligga till grund för kommande förbättringar och upprustningar. I samband med detta kan också anläggande av en eventuell skatepark på de föreslagna platserna utredas, eller om en annan plats i parken anses mer lämplig. Ansvaret att utveckla parkytorna kring kvarteret Persikan ligger hos exploateringsnämnden.

  Förvaltningen föreslår med anledning av redogörelsen ovan att stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget till exploateringsnämnden för vidare hantering.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att återplantera rosor samt sommarblommor i en planteringsyta intill kvarteret Linjalen i Rosenlundsparken.

  Stadsdelsförvaltningen anser att medborgarförslaget är positivt.

  Förvaltningen är väl medveten om den aktuella planteringsytan och planering pågår för att komplettera den med nya rosor och perenner. Gällande sommarblommor finns dessa redan i anslutning till ”stranden” vid de gula solstolarna i den östra delen av parken, varför förvaltningen anser det vara mer lämpligt att anlägga rosor och perenner i den aktuella rabatten. Planteringen planeras att iordningsställas under hösten 2020.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om sopkorgar med särskilda behållare för pantburkar och pantflaskor.

  Förvaltningen anser att förslaget att placera ut pantbehållare i anslutning till befintliga skräpkorgar är positivt.

  I samband med att förvaltningen placerar ut nya skräpkorgar, oavsett modell, kompletteras dessa med pantrör där rätt förutsättningar och behov finns. Storleken på pantrören anpassas till behovet av att lämna pant på respektive plats. Val av plats avgörs även utifrån ekonomiskt övervägande då inköp av pantrör medför extra kostnader.

  Bilagor

 • Stadsdelsnämnden har fått ett medborgarförslag om att anlägga ett staket längs allén från Ringvägen till Rosenlundsparken.

  Stadsdelsförvaltningen anser att medborgarförslaget är positivt då det syftar till att förbättra grästillväxten på de i medborgarförslaget redovisade platserna.

  Att förse området med föreslaget staket är dock mycket kostsamt och kan enligt förvaltningen inte inrymmas i den ordinarie driftbudgeten. Ett genomförande av medborgarförslaget kan däremot övervägas i samband med en framtida större investeringsåtgärd av parkytorna i området.

  Under våren och sommaren 2020 gjordes en gräsrenovering av en gräsyta på Mariatorget. Gräsytan stängslades in och dressjord samt gräsfrön ströddes ut i syfte att ge gräsytan möjlighet att återhämta sig. Utfallet blev positivt och förvaltningen planerar att kommande år genomföra renovering av slitna gräsytor i stadsdelsområdets parker, utifrån prioriteringsordning, med samma metod som användes på Mariatorget.

  Det kan finnas flera anledningar till dålig grästillväxt, bland annat skuggande träd och intilliggande fastigheter som skuggar markytan. Beträffande de aktuella ytorna, som nämns i medborgarförslaget, kommer förvaltningen under innevarande år, 2020, undersöka vilka åtgärder som behöver genomföras för att få till en bra grästillväxt.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att lekplatsen i Ivar Los Park rustas upp och förändras.

  Förvaltningen kan konstatera att det den senaste tiden varit trygghetsproblem i lekparken och vid återkommande tillfällen har kanyler och avföring påträffats i lekhusen. Förvaltningens renhållningsentreprenör har haft daglig tillsyn av parken och utfört rengöring tidigt på morgonen. Eftersom problemen även uppstod efter morgonens renhållning tvingades förvaltningen av säkerhetsskäl att stänga igen lekhusen.

  Förvaltningen arbetar i nära samarbete med polisen och andra trygghetsskapande aktörer inom ramen för Söderandan. Förvaltningen har givit driftentreprenören i uppdrag att på prov öppna lekhusen igen. Om trygghetsproblemen i lekhusen återkommer avser förvaltningen en permanent förändring av lekhusen med syfte att minska trygghetsproblemen vid platsen. Exempelvis kan insynen in i lekhusen förbättras.

  Då lekplatsen upprustades så sent som år 2017 avser förvaltningen inte att genomföra en mer omfattande insats i parken eller förändra parkens utformning.

  Förvaltningen kan konstatera att trygghetsproblem ofta förflyttas mellan olika parker över tid. Förvaltningen arbetar bland annat med trygghets- och nattvandringar på de platser där det för stunden finns trygghetsproblem.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd gav den 23 april 2020 stadsdelsförvaltningen i uppdrag att bereda en skrivelse från Tanto Bastuförening angående en ny bastuanläggning i Tanto.

  Bastuföreningens förslag består i att dagens bastu ersätts med en ny större flotte innehållande två bastur som samsas kring ett delbart omklädningsrum.

  Bastuanläggningen har sedan invigningen i juni 2016 enligt förvaltningen varit mycket populär och välanvänd, vilket också kan bekräftas av bastuföreningens besöksstatistik.

  Vid inköp av en större bastuanläggning behöver en upphandling genomföras i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU). Dessutom innebär en utökad verksamhet i form av en större anläggning med fler besökare och medlemmar ett större ekonomiskt värde gällande driften av anläggningen (så kallad tjänsteentreprenad) som sannolikt även den måste konkurrensutsättas.

  En utökning av bastuverksamheten skulle innebära en större kostnad för nämnden. Dessa medel måste tas från stadsmiljöverksamhetens kärnuppdrag som omfattar parkskötsel, renhållning och vinterväghållning av parkmark.

  Förvaltningen föreslår med anledning av ovannämnda att nämnden inte ska bidra till inköp och underhåll till föreslagen utökad bastuanläggning.

  För den befintliga bastuanläggningen föreslås att förvaltningen får i uppdrag att söka erforderliga tillstånd som idag saknas. Därutöver föreslås att förvaltningen får i uppdrag att uppdatera det befintliga avtalet med föreningen för att säkerställa att det överensstämmer med kravet på proportionalitet och kostnadsansvar. Förvaltningen ska även säkerställa att avtalet hanterar en fullgod försäkring hos föreningen.

  Bilagor

 • Förvaltningen har fått en skrivelse från Antonia Simon (Fi). Skrivelsens författare önskar få svar på ett antal frågor gällande förvaltningens arbete för att motverka rasism och diskriminering samt ta tillvara på ungas engagemang i rättighetsfrågor. Frågorna besvaras i detta tjänsteutlåtande.

  Bilagor

 • Elis Wibacke (V) framför i en skrivelse till stadsdelsnämnden att Vänsterpartiet vill lätta på de inskränkningar av det fysiska deltagandet vid nämndens sammanträden som införts till följd av pågående coronapandemi. Vänsterpartiet vill att förvaltningen ges i uppdrag att möjliggöra för alla demokratiskt valda politiker och för allmänheten att åter närvara fysiskt vid nämndens sammanträden. Förvaltningen redogör för lagstiftning på området och vad nämnden har att förhålla sig till vid överenskommelser om sammanträdenas hantering. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

  Bilagor

 • 19 februari 2020 lanserades Europeiska kommissionens digitaliseringsstrategi. Stadsledningskontoret tillsatte en arbetsgrupp bestående av representanter från berörda förvaltningar och bolag med syfte bland annat att arbeta fram en påverkansplan för Stockholms stads EU-policyarbete inom området digitalisering.

  Det är förvaltningarnas och bolagens samlade bedömning att EU kraftigt underskattar kostnaden för en omställning av denna storlek, omfattningen på detta omställningsarbete kommer att utgöra en utmaning för Stockholms stad. Därutöver finns behov av att tydliggöra kopplingen mellan existerande lagstiftning och aviserade förslag; oklarheter kan försvåra offentliga sektorns digitala utveckling samt implementering av EU-lagstiftning. Utifrån detta behöver påverkansinsatser genomföras för att betona nödvändiga förändringar i EU:s förslag för att ge Stockholms stad goda förutsättningar att på bästa sätt utföra den digitala omställningen. Stadsledningskontoret framhäver även behovet av ökad intern samordning och extern samverkan för en framgångsrik, hållbar digital omställning.

  Förvaltningen instämmer i Stockholms stads övergripande position vad gäller kostnader och tid för omställningsarbetet, operatörsneutral passiv fiberinfrastruktur, skillnader och kopplingar mellan befintlig lagstiftning och kommande lagförslag och behovet av en ökad intern samordning och extern samverkan.

  Bilagor

 • Stadsbyggnadskontoret har översänt för yttrande ett förslag till detaljplan med syftet att möjliggöra ett bostadshus med cirka 60 lägenheter längs med Helgagatan på Södermalm samt att befintlig skolgård underbyggs med parkeringsgarage och lokaler för förskola och centrumanvändning.

  Stadsdelsförvaltningen anser att Tjurbergsparken är en olämplig plats för nya bostäder.

  Planförslaget innebär att allmän parkmark övergår till privat kvartersmark. Förvaltningen anser allmänt att det är olämpligt att parkmark övergår till fastighetsmark. Enligt förvaltningen behövs parkmark för utevistelse till stadens växande befolkning, för lek och naturupplevelser, rekreation och umgänge. De bostadsnära mindre parkerna, där Tjurbergsparken är ett gott exempel, är oersättliga för framför allt barn och äldre.

  I Södermalms parkplan beskrivs Tjurbergsparkens naturmiljö och dess potential som spridningskorridor med plats för många ekosystemtjänster. Förvaltningen anser att Tjurbergsparken är en ovärderlig resurs i planeringen för att anpassa staden till klimatförändringar och ett socialt och hälsosamt liv och att hela parken därför bör bevaras.

  Förvaltningen ser inte att det finns behov av de föreslagna förskoleplatserna i området. Det finns redan befintliga förskolor i närheten av fastigheten.

  Om detaljplanen genomförs önskar förvaltningen att en gruppbostad, bestående av 6 lägenheter samt gemensamhetslokaler, möjliggörs i fastigheten. Vid ett eventuellt genomförande önskar förvaltningen även att så kallad grönkompensation utgår för förlust av grönytor i form av upprustning av Tjurbergsparken.

  Bilagor

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för restaurang Viet´s Kitchen, Söderhallarna 46. Förvaltningen har inget att invända mot ansökan.

  Bilagor

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för restaurang Lumaparkens Veranda, Lumaparksvägen 2. Förvaltningen har inget att invända mot ansökan.

  Bilagor

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för restaurang Olivia Medborgarhuset, Medborgarplatsen 4. Förvaltningen avstyrker serveringstillstånd till kl 01.00 i uteserveringen och har inget i övrigt att invända mot ansökan.

  Bilagor

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för restaurang 01:an, Hammarbybacken 27. Förvaltningen har inget att invända mot ansökan.

  Bilagor

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för restaurang Honey Honey, Folkungagatan 59. Ansökan gäller utökad serveringstid. Förvaltningen har inget att invända mot ansökan gällande den utökade serveringstiden i restaurangen men avstyrker utökad serveringstid i uteserveringen.

  Bilagor

 • Följande beslut fattade enligt delegation från stadsdelsnämnden anmäls vid sammanträdet:
   

  • Beslut att stadsdelsnämndens sammanträde den 22 oktober 2020 hålls inom stängda dörrar (SÖD 2020/282)
  • Anmälan om Lex Sarah avseende verksamheter i egen regi (dnr SÖD 2020/13)
  • Anmälan om Lex Sarah avseende verksamheter i enskild regi (dnr SÖD 2020/14)

  Bilagor

 • Protokoll från sociala delegationens sammanträden den 29 september, den 6 oktober, den 13 oktober och den 20 oktober 2020 anmäls vid sammanträdet.

 • Protokoll från styrgruppens sammanträde den 10 september 2020 anmäls.

  Bilagor

 • Protokoll från rådets sammanträde den 12 oktober 2020 anmäls.

  Bilagor

 • Protokoll från rådets sammanträde den 13 oktober 2020 anmäls.

  Bilagor

 • Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde den 12 oktober 2020 anmäls.

  Bilagor

 • § 34

  Information från förvaltningen

 • § 35

  Övriga frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.