Hoppa över navigering
 • § 1

  Val av justerare och dag för justering

 • § 2

  Fastställande av dagordning

 • § 3

  Begräsningar i umgänge enligt 14 § 2 st 1 p LVU

 • § 4

  Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7§ andra stycket föräldrabalken (FB)

 • § 5

  Upphandling av drift av fritidsverksamheten Maria Ungdomsklubb

 • § 6

  Anmälan av behov av särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § 2 st Föräldrabalken

 • Månadsrapport per maj med helårsprognos visar på ett överskott om 70,0 mnkr efter resultatöverföring. I prognosen råder en osäkerhet på intäkts- och kostnadsutvecklingen till följd av covid-19. Detta gäller bland annat antalet personer inom vård- och omsorgsboenden och personer med behov av försörjningsstöd.

  Förvaltningen ser ekonomiska effekter av covid-19 i form av kostnadsökningar för extrabemanning, skyddsutrustning och ökad sjukfrånvaro. Samtidigt har förvaltningen minskade kostnader för turbundna resor, inställda hemtjänstbesök då kunder avsäger sig hjälpen samt minskade kostnader för köp av platser på vård- och omsorgsboende. Regeringen föreslår att sjuklönekompensationen förlängs till den 30 september. Dessutom kommer förvaltningen att erhålla ersättning för merkostnader avseende december 2020 till följd av covid-19. Dock råder det en osäkerhet om det kommer ytterligare statliga ersättningar under året.

  Verksamhetsområdet äldreomsorg redovisar ett överskott om 30,0 mnkr, individ och familj 24,0 mnkr, ekonomiskt bistånd 1,0 mnkr och övrig verksamhet ett överskott om 15,0 mnkr. Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans.

  Sjukfrånvaron för mars är 9,39 procent för rullande 12 månader.

  Bilagor

 • Revisorerna för Södermalms stadsdelsnämnd har avslutat revisionen för nämndens verksamhet under år 2020. I årsrapporten redovisas resultat och bedömningar av revisionsårets granskningar samt hur nämnden har tagit hänsyn till rekommendationer från tidigare års granskningar.

  Revisionens sammantagna bedömning är att Södermalms stadsdelsnämnd ur ett brukarperspektiv inte kunnat bedriva verksamheten på ett helt ändamålsenligt sätt. Detta utifrån de speciella förutsättningar som pandemin medfört och som nämnden till del inte haft rådighet över. Den samlade bedömningen, grundad på 2020 års granskningar, är att nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten inte har varit helt tillräcklig. Nämndens räkenskaper bedöms ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomisk ställning och är i allt väsentligt upprättade i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed.

  De granskningar som revisionen har genomfört under året visar på ett antal utvecklingsområden. Förvaltningen kommenterar de rekommendationer som lyfts fram i årsrapporten och redogör för planerade eller redan genomförda åtgärder.

  Revisionens bedömning är att nämnden i huvudsak vidtagit åtgärder utifrån revisionskontorets rekommendationer i föregående års granskningar.

  Bilagor

 • Författarna vill med sin skrivelse följa upp hur Vardaga och Stockholms Sjukhem arbetat i samband med Hornskrokens vård- och omsorgsboendes övergång från Vardaga till Stockholms sjukhem. Förvaltningen, Vardaga och Stockholms sjukhem har alla upplevt att övergången av Hornskrokens vård- och omsorgsboende genomförts på ett smidigt sätt. Förvaltningen kan konstatera att både överlämnande aktör (Vardaga) och mottagande aktör (Stockholms sjukhem) skött sitt samarbete på ett tillfredsställande sätt.

  Bilagor

 • Skrivelsen tar upp att en låg personalomsättning, hög andel heltidsanställda och låg andel timavlönade skapar en bättre vård och omsorg. Det ökar också förmågan att hantera en pandemi som den pågående. Författarna till skrivelsen vill veta hur stor andel medarbetare med ofrivillig deltid som inte erbjuds heltid inom upphandlad verksamhet samt andelen visstidsanställda som finns inom vård- och omsorgsboendena i egen regi och de LOU-upphandlade vård- och omsorgsboenden (entreprenader). Inom stadsdelsnämndsområdets fem upphandlade vård- och omsorgsboenden uppger att 16 procent av de anställda för närvarande arbetar ofrivillig deltid. På förvaltningens vård- och omsorgsboenden i egen regi finns inga anställda som uppger att de arbetar ofrivillig deltid. Andelen visstidsanställda medarbetare på förvaltningens vård- och omsorgsboenden i egen regi uppgick till 24 procent i december 2020 och har minskat med fem procentenheter till 19 procent i mars år 2021. Andelen visstidsanställda i de LOU-upphandlade vård- och omsorgsboenden är mycket liten och består av enstaka föräldravikariat. I stadsdelsnämndsområdets vård- och omsorgsboenden på entreprenad var 25 procent timanställda i december år 2020. Motsvarande siffra för vård- och omsorgsboendena i egen regi var 19 procent.

  Bilagor

 • Inom Södermalms stadsdelsområde finns 11 inhägnade hundrastgårdar och fem hundrastområden. Med anledning av kommunfullmäktiges beslut, 2018-03-19, i ärendet ”Södermalm 7:78 m.fl. avseende delprojekt Återställande av Fatbursparken efter överdäckning av stambanan, 2017/002040” har en hundrastgård under 2020 färdigställts i Fatbursparken. Mot bakgrund av detta behöver de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna justeras.

  Beslut om nya hundrastplatser kan fattas av kommunfullmäktige. Förvaltningen föreslår därmed att stadsdelsnämnden hos kommunfullmäktige begär om ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun med anledning av att en hundrastgård har anlagts i Fatbursparken.

  Bilagor

 • Under maj månad 2021 har sju medborgarförslag lämnats in till Södermalms stadsdelsnämnd. Nämnden beslutar om förslagen ska beredas av förvaltningen eller hanteras på annat sätt, utifrån förslag från förvaltningen.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag angående offentliga toaletter i Hammarby sjöstad och Norra Hammarbyhamnen. Med hänvisning till det stora befolkningsunderlaget i området anser förslagsställaren att avsaknaden av offentliga toaletter är orimligt. Med anledning av detta föreslås att Södermalms stadsdelsförvaltning undersöker lämpliga placeringar av tre offentliga toaletter i området. I förslaget nämns några platser som skulle kunna vara lämpliga för toaletter; vid de tre färjelägena inom det aktuella området samt på Luma torg.

  Stadsdelsförvaltningen anser att medborgarförslaget är positivt då det syftar till att öka utbudet av offentliga toaletter inom stadsdelsområdet. Förvaltningen får löpande in önskemål från allmänheten om fler offentliga toaletter i parkerna. I Parkplan Södermalm anges att det i Anders Franzéns park bör utredas om det är möjligt att tillföra parken en offentlig toalett. Förvaltningen anser därför att en toalett i Hammarby sjöstad i första hand bör prioriteras i denna park.

  De platser som i medborgarförslaget föreslås vara lämpliga för toaletter kan enligt förvaltningen vara intressanta att utreda vidare då de utgör platser där många människor samlas. Förvaltningen ser dock utmaningar med att hitta utrymmesmässigt lämpliga ytor i de lägen som ligger inom eller strax intill ytor som nämnden ansvarar för vid Lumabryggan och vid Barnängsbryggan.

  Eftersom ansvaret för offentliga toaletter inom staden ligger hos trafiknämnden föreslår stadsdelsförvaltningen att stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget till trafiknämnden för vidare hantering.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande beach- och footvolleyplaner på Södermalm. I medborgarförslaget beskrivs att det på den befintliga beachvolleyplanen i Tantolunden regelbundet spelas beachvolley och den snabbt växande sporten footvolley. Enligt förslagsställarna är planen belägen under ett stort träd som tar skada av bollarna men innebär även att själva idrottsutövandet påverkas negativt. Med anledning av detta föreslås att den befintliga beachvolleyplanen flyttas och att två nya planer antingen anläggs vid sidan om den plats där den befintliga planen finns idag eller på sandytan vid bangolfen i parken. Ytterligare ett alternativ som ges i förslaget är att den befintliga planen bibehålls och att en ny plan anläggs bredvid denna.

  Stadsdelsförvaltningen anser att medborgarförslaget är positivt då placeringen av den befintliga beachvolleyplanen i Drakenbergsparken är problematisk på grund av det träd som finns vid planen vilket tar skada av uppskjutande bollar.

  Av de förslag till placeringar av nya beachvolleyplaner som lämnas i medborgarförslaget anser förvaltningen att förslaget till placering på sandytan vid bangolfen är det mest intressanta alternativet att utreda vidare.

  Med hänvisning till redogörelsen ovan avser förvaltningen att utreda förutsättningarna att placera en eller två beachvolleyplaner på en del av sandytan vid bangolfen. Ett eventuellt genomförande av åtgärden kommer att beslutas i avvägning med andra angelägna upprustningsåtgärder i Södermalms parker.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande att anlägga ytterligare en badstege på en brygga på Reimersholme.

  På bryggan, som är placerad på norra Reimersholme vid Anders Reimers väg, föreslås att badstegen monteras på bryggans västra kortsida som ett komplement till den befintliga stegen på bryggans norra långsida. Enligt förslagsställaren skulle ytterligare en badstege bland annat innebära mindre trängsel på bryggan.

  Stadsdelsförvaltningen uppskattar medborgarförslaget då förslaget ökar vistelsevärden på platser vid vattnet. Förvaltningen tog under förra året, 2020, över ansvaret för den aktuella bryggan från idrottsförvaltningen. Förvaltningen är också medveten om att bryggan varit välbesökt vackra sommardagar. Förvaltningen konstaterar dock att det råder badförbud vid bryggan enligt Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun. Förvaltningen kan med anledning av detta inte genomföra åtgärder som uppmuntrar och underlättar för bad från bryggan.

  Den befintliga stegen vid den aktuella bryggan är en räddningsstege. Förvaltningen bedömer att bryggans säkerhet är ombesörjd varför inga ytterligare stegar behövs.

  Förvaltningen är medveten om att det finns ett stort önskemål om att få tillgång till fler badplatser inom stadsdelsområdet. Förvaltningen deltar därför i arbetet med framtagandet av en handlingsplan för inrättande av fler badplatser i staden. Arbetet leds av miljö- och hälsoskyddsnämnden tillsammans med idrottsnämnden, trafiknämnden och exploateringsnämnden. I detta arbete ingår även att utreda eventuell möjlighet att häva badförbudet på utvalda platser vid stadsdelsområdets vatten.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande tågspåret vid Eriksdalsbadet. Förslaget innehåller tre delförslag som innebär att spårområdet tillförs: En ungdomsgård med trädgård, minigolfbana (flytt av minigolfbanan som finns i Varvsbranten vid Londonviadukten) samt en hundrastgård.

  Stadsdelsförvaltningen anser att medborgarförslaget har ett positivt anslag då det syftar till att aktivera det aktuella spårområdet med olika aktiviteter.

  Området är i gällande plan ämnat för järnvägstrafik. Vidare har Försvarsmakten ställt krav på att järnvägsspåret med kort varsel ska kunna användas varför endast upplåtelser av tillfällig karaktär är möjliga.

  Förslaget att uppföra en ungdomsgård på spårområdet bedömer förvaltningen inte vara möjligt eller ekonomiskt försvarbart då platsen enbart medger eventuella upplåtelser av tillfällig karaktär. Därutöver bedömer förvaltningen att platsen inte är lämpligt för en ungdomsgård då den ligger avsides och därmed saknar god tillgänglighet.

  Förslaget att flytta den nyanlagda minigolfbanan från Varvsbranten vid Londonviadukten till spårområdet anser förvaltningen inte är aktuellt. Nämnden har nyligen investerat i nya platsanpassade golfbanor vid Varvsbranten varför det inte är ekonomiskt försvarbart att flytta dessa till den föreslagna platsen.

  Förvaltningen instämmer i förslagsställarens bedömning att en hundrastgård är önskvärd i området vid Skanstull. Förvaltningen undersöker möjligheten att hitta en mer lämplig plats för en hundrastgård i det aktuella området där den kan vara permanent.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande utplacering av fågelmat och om träd på Långholmen. Förslaget gällande utplacering av fågelmat innebär att lådor, som förses med lock och skopa, placeras ut över hela staden där fåglar håller till. Förbipasserande som är på promenad har då, enligt förslagsställaren, möjlighet att mata fåglarna. Förslaget som rör träd på Långholmen har sin bakgrund i att ett träd fällts vid Långholmsbron i vintras. Förslagsställaren föreslår med anledning av detta att träd i största möjliga utsträckning ska bevaras då de bidrar med positiva värden och om ett träd ska fällas måste en arborist först undersöka trädet.

  Stadsdelsförvaltningen anser att medborgarförslaget är positivt då det visar på omtanke om stadens fåglar samt pekar på trädens stora betydelse.

  Sedan vintersäsongen 2020/2021 har förvaltningen upphört med att ställa ut fågelbord för matning på grund av en ökande råttproblematik samt risk för salmonellasmitta. Förvaltningen anser därför att förslaget att placera ut lådor för spridning av fågelmat inte är lämpligt.

  Det träd som beskrivs i förslaget var en alm som stod placerad öster om Långholmsbron. Almen har fällts av trafikkontoret på grund av almsjuka. Det är trafiknämnden som ansvarar för hanteringen av almsjuka träd inom staden.

  Vad gäller fällning av träd, som utförs av stadsdelsförvaltningen, görs det främst i de fall då träd utgör risk för skada på tredje man eller egendom. Vidare utförs i de flesta fall en besiktning av träden av arborist innan beslut tas om fällning.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har överlämnat en remiss till Södermalms stadsdelsnämnd gällande en motion om ett förbud mot fossil reklam i Stockholms stad. Motionen är skriven av Emilia Bjuggren (S).

  I motionen yrkar Emilia Bjuggren (S) på att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med relevanta förvaltningar utreda hur ett förbud mot reklam från fossilbränsleindustrin eller reklam som driver fossilbränsleanvändningen, sponsorskap och andra samarbeten kan konstrueras och tillämpas. Samt att ambitionen är att införa ett sådant förbud senast år 2022. Som exempel nämns att Amsterdam i december 2020 beslutade att förbjuda reklam som driver på fossil konsumtion i gatumiljön som reklamtavlor och busshållplatser. Vidare framförs att staden måste uppmana Region Stockholm att införa ett liknande förbud mot fossil reklam inom kollektivtrafiken då en stor del av reklamen i vårt gemensamma gaturum sitter på bussar, spårvagnar och hållplatser.

  Förvaltningen anser att motionen är intressant, den signalerar högt ställda ambitioner och är förenligt med stadens klimat- och miljöarbete i såväl stadens nya klimathandlingsplan och reviderade miljöprogram. Vidare klargörs att måluppfyllelsen är beroende av Stockholms innevånare och därmed är kommunikationen kring klimatpåverkan central för omställningen till ett fossilfritt Stockholm. Genom att inte ge fossildrivande företag utrymme för reklam i stadsrummet signalerar staden vikten av att Stockholm ska bli fossilfritt och klimatpositivt. Förslaget behöver utredas grundlig och man behöver utreda vilka konsekvenser ett sådant eventuellt förbud kan få.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har remitterat Motion om att staden bör garantera att det finns arbetskläder till all förskolepersonal till stadsdelsnämnden. Lisa Palm (Fi) föreslår i motionen att kommunfullmäktige ska ge stadsdelsnämnderna uppdraget att tillgodose personal inom den kommunala förskoleverksamheten arbetskläder samt skor samt att resurser tilldelas stadsdelsnämnder motsvarande kostnad för inköp av arbetskläder och skor.

  Förvaltningen är positiv till att medarbetarna inom förskolan har arbetskläder. Samtliga förskolor inom stadsdelsområdet köper in ytterkläder för användning under arbetsdagen. I december 2020 gjordes även en särskild satsning då regnkläder köptes in till förskolorna.

  Bilagor

 • Stadsdelsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen fått en motion gällande att följa Coronakommissionens slutsatser om äldreomsorgen. I motionen lyfts att Stockholms stad särskilt ska ta till sig av fyra områden ur Coronakommissionens sammanfattande bedömning och förslag till åtgärder som framkommer i delbetänkandet ”Äldreomsorgen under pandemin - Delbetänkande av Coronakommissionen, SOU 2020:80”; (1) fragmenterad organisation, (2) förstärkt medicinsk kompetens i omsorgen, (3) behov av högre bemanning, ökad kompetens och rimliga arbetsförhållanden samt (4) problem kring skyddsutrustning.

  Förvaltningen anser att det är angeläget att ta lärdom av både nationella, regionala och lokala utvärderingar och uppföljningar av hanteringen av pandemin i det fortsatta arbetet med att kunna erbjuda en trygg äldreomsorg med hög kvalitet. På olika nivåer i staden pågår just nu ett antal utvärderingar och genomlysningar av pandemin. Dessa utförs både internt och med oberoende externa aktörer och innehåller såväl processutvärdering av stadens hantering av pandemin som fördjupade analyser inom äldreomsorgen. För svar på majoriteten av påståendena och frågeställningarna i motionen hänvisar därför förvaltningen till dessa pågående utvärderingar.

  Bilagor

 • Stadsdelsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen fått en motion gällande ett stadsövergripande program mot rasism. I motionen lyfter skribenterna problemet med att Stockholm ska vara en stad fri från rasism och där mänskliga rättigheter respekteras men att arbetet går alldeles för långsamt.

  Skribenterna påpekar bland annat att Stockholms stad har ett flertal program som behandlar allt från upphandling till jämställdhet men inget om rasism. Samtidigt som rasism skapar en stor otrygghet och försämrade livsvillkor. Mot bakgrund av detta föreslår skribenterna att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett stadsövergripande program mot rasism samt att civilsamhället görs delaktiga i framtagande av programmet mot rasism.

  För att hålla nere andelen program i staden och samordna diskrimineringsfrågorna i så stor utsträckning som möjligt vill förvaltningen föreslå att staden istället för ytterligare ett program, snarare vid revidering av Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022, överväger ett sammanhållet program för jämlikt Stockholm som inkluderar samtliga diskrimineringsgrunder.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har remitterat Skrivelse om kartläggning av antisemitism i skolan till stadsdelsnämnden. Rashid Mohammed och Sara Stenudd (V) föreslår i skrivelsen att Stockholm stad gör en undersökning i syfte att kartlägga förekomsten av antisemitism och dess uttryck i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen och utifrån den ta fram en långsiktig handlingsplan.

  Förvaltningens förskolor arbetar för att alla barn ska känna sig trygga i sin verksamhet och inte ska utsättas för kränkningar av något slag. Det gäller alla barn och alla diskrimineringsgrunder. Utifrån resultaten i stadens årliga förskoleundersökning kan stadsdelsförvaltningarna följa upp om vårdnadshavarna upplever att barnen har blivit diskriminerade och, i förekommande fall, enligt vilken diskrimineringsgrund. På detta vis sker redan en form av kartläggning i förskolan gällande samtliga diskrimineringsgrunder.

  Det pågår även en stor fritidsgårdsundersökning inom staden, där bland annat kvaliteten på fritidsverksamhet utifrån ett trygghets- och förebyggandeperspektiv utreds.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har remitterat betänkandet ”Hårdare regler för nya nikotinprodukter” (SOU 2021:22) till stadsdelsnämnden.

  Utredningens uppdrag har varit att se över vissa frågor inom tobaksområdet. Målet med utredningen är att säkerställa en sammanhållen och systematisk reglering för både de tobaks- och nikotinprodukter som finns idag och nya produkter som kan komma i framtiden. Syftet är att skydda folkhälsan, framför allt barn och unga mot skadliga effekter orsakade av dessa produkter.

  Utredningens utgångspunkt är att den svenska strategin på tobaksområdet fortsatt bör ha som övergripande mål att begränsa all användning av nikotin. Utredningen föreslår därför en ny lag och förordning om tobaksfria nikotinprodukter som innehåller nikotin för konsumtion samt ändringar i befintliga regelverk.

  Utredningen föreslår bland annat att det införs ett ålderskrav vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter, ett generellt krav på måttfullhet i marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter och att det ska införas ett förbud om vätskor som är avsedda att konsumeras genom e-cigaretter om de innehåller smaktillsatser som leder till en tydligt märkbar doft eller smak av annat än tobak. Det föreslås även produktionskrav på tobaksfria nikotinproduktioner för att de ska kunna tillhandahållas samt att producenter och distributörer är skyldiga att vidta åtgärder om de anser att en tobaksfri nikotinprodukt inte är säker, är av god kvalitet eller inte är förenlig med regelverket.

  Förslaget innebär att tillsyn av regler om tobaksfria nikotinprodukter i all väsentlighet följer den ordning för tillsyn som gäller på övriga tobaksområdet.

  Bilagor

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för restaurang AV gourmé, Folkungagatan 84.

  Förvaltningen har inget att invända mot ansökan.

  Bilagor

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för restaurang Bar Ubu, Folkungagatan 140.

  Förvaltningen har inget att invända mot ansökan.

  Bilagor

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för restaurang Rackarbacken, Vickergatan 31.

  Bilagor

 • Stockholms stad genomför årligen en undersökning i stadens förskolor och familjedaghem/pedagogisk omsorg. Det totala resultatet för stadens kommunala och fristående förskolor, det totala resultatet för staden uppdelat på stadsdelsförvaltningar, resultatet för Södermalms kommunala förskolor och resultatet för Södermalms kommunala förskolor uppdelat på förskoleområden redovisas i bilagda rapporter.

  Bilagor

 • Alla som är folkbokförda inom Södermalms stadsdelsområde oavsett ålder och medborgarskap har möjlighet att lämna in medborgarförslag till Södermalms stadsdelsnämnd. Förvaltningen redovisar årligen en sammanställning med en kortfattad beskrivning av de medborgarförslag som besvarats under året. Under 2020 har nämnden besvarat 48 medborgarförslag varav 44 tillhör stadsmiljöområdet, 2 st rör äldreomsorgen, 1 medborgarförslag handlar om ekonomi och 1 handlar om klimat/miljö. En sammanställning med kortfattad beskrivning av respektive medborgarförslag och svar redovisas i bilaga 1.

  Bilagor

 • Dataskyddsförordningen GDPR ställer bland annat krav på att personuppgiftsansvariga ska tillämpa principerna inbyggt dataskydd och dataskydd som standard i sina personuppgiftsbehandlingar.

  Stadsledningskontorets avdelning för it och digitalisering har nu tagit fram förslag på en stadsgemensam checklista som beskriver vilka åtgärder som behöver vidtas.

  Förvaltningen är positiv till att Stadsledningskontoret tar fram stadsgemensamma dokument som gör det lättare att följa dataskyddsförordningen och arbeta enhetligt i staden. Förvaltningen tycker överlag att checklistan är bra men att den möjligen kan vara för omfattande för att verksamheterna med lätthet ska kunna använda sig av den.

  Bilagor

 • Enligt dataskyddsförordningen GDPR är personuppgiftsansvariga skyldiga att genomföra konsekvensbedömningar om personuppgiftsbehandlingar innebär en hög risk för de registrerade.

  I Stockholms stad är varje nämnd personuppgiftsansvarig. Stadsledningskontorets avdelning för it och digitalisering har tagit fram ett förslag på en ny mall för konsekvensbedömning som de skickat på remiss till stadens dataskyddsombud och informationssäkerhetssamordnare.

  Förvaltningen ser positivt på förslaget till ny mall, som även om den är betydligt mer omfattande än den tidigare är tydlig till sin uppbyggnad och innehåll.

  Bilagor

 • Beslut fattade på delegation anmäls.

  - Tillförordnande av stadsdelsdirektör sommaren 2021, SÖD 2021/542

  - Beslut om att bevilja stöd för att genomföra sommarcafé med kulturprogram i Kristinehovs Malmgårds trädgård, SÖD 2021/574

  - Förskolornas öppethållande vecka 27-32, SÖD 2021/596

  - Anmälan om Lex Sarah avseende verksamheter i enskild regi, verksamhetsområde äldreomsorg, brister i fysisk miljö, utrustning och teknik, SÖD 2021/628

  Bilagor

 • Protokoll från sociala delegationens sammanträde den 1 juni 2021 anmäls.

 • Protokoll från rådets sammanträde den 7 juni 2021 anmäls.

  Bilagor

 • Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde den 7 juni 2021 anmäls.

  Bilagor

 • Stadsdelsdirektör Ann-Christine Jenvén informerade om att hon fattat ett delegationsbeslut om att bevilja stöd för att genomföra sommarcafé med kulturprogram i Kristinehovs Malmgårds trädgård, SÖD 2021/574.

  Stadsdelsdirektör Ann-Christine Jenvén informerade om utskick av stadens samt stadsdelsnämndens samlade Coronalägesbild under sommaren.

 • Inga övriga frågor ställdes.

 • Birgitta Sevefjord (V) och Elis Wibacke (V) väcker ett ärende genom en skrivelse om uppgifter om jäv inom hemtjänsten på Södermalm.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.