Hoppa över navigering
 • § 1

  Val av justerare och dag för justering

 • § 2

  Fastställande av dagordning

 • § 3

  Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § andra stycket föräldrabalken (FB)

 • § 4

  Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § andra stycket föräldrabalken (FB)

 • § 5

  Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § andra stycket föräldrabalken (FB)

 • § 6

  Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § andra stycket föräldrabalken (FB)

 • § 7

  Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § första stycket, punkt 1 föräldrabalken (FB)

 • § 8

  Nedskrivning av fordringar

 • Stockholms stads budget är överordnad och styrande för stadens verksamheter. Samtliga nämnder ska i enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning upprätta en verksamhetsplan med utgångspunkt från den budget som kommunfullmäktige fattat beslut om.

   

  Verksamhetsplanen utgår från kommunfullmäktiges budget för 2022 och de tre inriktningsmålen:

   

  1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

  2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

  3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

   

  Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska arbeta utifrån kommunfullmäktiges angivna inriktningsmål, verksamhetsområdesmål, indikatorer och aktiviteter. Nämndmål tas fram som stödjer och konkretiserar dessa mål. Det förväntade resultatet tydliggör vilka resultat nämnden eftersträvar att nå det kommande verksamhetsåret. I beskrivningen av respektive mål förtydligas vilka områden nämnden prioriterar för att målen ska nås. Nämnden tar även fram egna indikatorer och aktiviteter för att säkerställa att verksamheterna arbetar utifrån fastställda målsättningar. På så sätt är det möjligt att följa upp och styra mot nämndens mål. Underlag till måluppfyllelse bygger även på brukarundersökningar och andra uppföljningar, samt resultatet av de aktiviteter som genomförts.

   

  Inför och under framtagande av verksamhetsplan 2022 har förvaltningen genomfört ett utvecklingsarbete för att göra planen mer kärnfull med fokus på vad som ska utvecklas under året för att nå målen. Förvaltningen har också formulerat mer konkreta mål och förväntade resultat med planerad uppföljning för att säkerställa att planen omfattar nämndens alla målgrupper och ansvarsområden samt att allt som bidrar till måluppfyllelsen är uppföljningsbart.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd avsätter medel för fördelning av föreningsbidrag till verksamheter och aktiviteter som kompletterar nämndens kärnverksamhet. Bidrag kan enligt nämndens rutin för föreningsbidrag ges till verksamheter som är förenliga med stadsdelsnämndens mål och inriktning. Bidrag kan beviljas till ideella föreningar som har en utpräglad lokal verksamhet inom Södermalms stadsdelsområde och som kompletterar nämndens kärnverksamheter inom förskoleavdelningen, sociala avdelningen och avdelningen för äldreomsorg.  För år 2022 har det kommit in 23 ansökningar om föreningsbidrag och det totala ansökningsbeloppet uppgår till 6 379 723 kronor. I ärendet redovisas förslag till fördelning av föreningsbidrag till de föreningar som ansökt samt medel till förtroende- och anhörigråd för år 2022 med ett totalt belopp 3 490 000 kronor. Förvaltningens förslag till årets fördelning utgår från samma totala belopp som föregående år.

  Bilagor

 • Månadsrapport per november med helårsprognos visar på ett överskott om 97,0 mnkr före och ett överskott om 90,0 mnkr efter resultatöverföring. I prognosen råder en osäkerhet på intäkts- och kostnadsutvecklingen till följd av covid-19. Detta gäller bland annat antalet personer inom vård- och omsorgsboenden och personer med behov av försörjningsstöd.  Förvaltningen ser ekonomiska effekter av covid-19 i form av kostnadsökningar för extrabemanning, skyddsutrustning och ökad sjukfrånvaro. Samtidigt har förvaltningen minskade kostnader för inställda hemtjänstbesök då kunder avsäger sig hjälpen samt minskade kostnader för köp av platser på vård- och omsorgsboende. Totalt har förvaltningen erhållit 21,0 mnkr i covid kompensation för perioden januari – oktober.  Verksamhetsområdet äldreomsorg redovisar ett överskott om 41,5 mnkr, individ och familj ett överskott om 33,0 mnkr, ekonomiskt bistånd ett överskott om 3,5 mnkr, service till personer med funktionshinder ett överskott om 6,0 mnkr och övrig verksamhet ett överskott om 15,0 mnkr. Stadsmiljö prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr. Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans.  Sjukfrånvaron för september är 8,47 procent för rullande 12 månader.

  Bilagor

 • Stadsdelsnämnden gav den 21 oktober 2021 förvaltningen i uppdrag att svara på en skrivelse från Charlotte Lilja Pittuco med flera (V). I skrivelsen lyfter författarna ett antal frågor kopplade till äldreomsorgsverksamheterna och då särskilt vård- och omsorgsboenden.

   

  I Stockholms stads årsrapport för äldreomsorgen år 2020 konstateras att undersköterskor och vårdbiträden utgör den största personalgruppen inom Stockholms stads äldreomsorg. Inom Södermalms fyra vård- och omsorgsboenden i egen regi finns 127 tillsvidareanställda undersköterskor och 30 tillsvidareanställda vårdbiträden. Det innebär att andelen undersköterskor uppgår till 81 procent av de två yrkeskategorierna och andelen vårdbiträden uppgår till 19 procent.

   

  På vård- och omsorgsboendena i egen regi finns 18 tillsvidareanställda sjuksköterskor. Till varje vård- och omsorgsboende finns en ansvarig läkarorganisation som är ackrediterad av Region Stockholm. Ansvarig läkare genomför rond på vård- och omsorgsboendet minst en gång per vecka, ofta flera, och finns även tillgänglig efter behov.  I stadsdelsområdets vård- och omsorgsboenden i egen regi finns en mindre andel omvårdnadspersonal som inte har någon grundutbildning inom vård- och omsorgsområdet. En omfattande kartläggning av personalens kompetensnivå har inletts. Denna kartläggning ska ligga till grund för de kompetenssatsningar som ska genomföras den närmaste treårsperioden för att möta de ökade kompetenskraven inom vård- och omsorgsområdet.
  Medelåldern för nyinflyttade på vård- och omsorgsboende under innevarande år, med beslut från Södermalms stadsdelsnämnd, är 85,5 år och medianvårdtiden i hela Stockholms kommun uppgår till 609 dagar.

   

  Inom vård- och omsorgsboende betalar den enskilde en avgift för vård och omsorg, kost samt hyra. För servicehus betalar den enskilde samma omsorgsavgift som de personer som har hemtjänst. Avgiften styrs av hur många timmar hjälp den enskilde är beviljad.

  Bilagor

 • Under november månad 2021 har fyra medborgarförslag lämnats in till Södermalms stadsdelsnämnd. Nämnden beslutar om förslagen ska beredas av förvaltningen eller hanteras på annat sätt, utifrån förslag från förvaltningen.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att anlägga en basketplan på Långholmen.  Basketplaner med två korgar finns i nuläget på västra Södermalm i Rosenlundsparken och i Bergsgruvan. Den föreslagna platsen ansvaras inte av stadsdelsnämnden då ytan är fastighetsmark. Då skolan på platsen är en privat grundskoleverksamhet i regi av Jensen grundskola föreslår förvaltningen att förslagsställaren kontaktar skolan för en dialog om en basketplan på platsen.  Förvaltningen tar med sig önskemålet om ytterligare en basketplan med två korgar på västra Södermalm som en sak att utreda i samband med kommande parkupprustningar.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att anlägga en pumptrack på sydöstra Reimersholme.  2016 påbörjades planeringen för en upprustning av parken på den föreslagna platsen. Samråd om parkens utformning hölls den 23 maj 2018. Hösten 2020 påbörjade förvaltningens markentreprenör upprustningen. Arbetena pågår fram till och med våren 2022 och när de är genomförda kommer det på den föreslagna platsen bland annat finnas en större perennplantering med drygt 2 500 plantor som ska skapa en vacker blomsterprakt.  Förvaltningen kan därför inte ge gehör åt förslaget med en pumptrack på denna plats utan föreslår att det läggs in i förvaltningens ”idébank” för att kunna utredas i samband med kommande parkupprustningar.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag som bland annat föreslår att det gamla järnvägsspåret mellan Eriksdal och Södersjukhuset ska K-märkas. I förslaget föreslås även att olika insatser ska genomföras i området såsom borttagande av sly och vissa träd, så in ängsblommor samt förbättra tillgängligheten vid järnvägsspåret.  Stadsdelsförvaltningen uppskattar medborgarförslaget då det syftar till att utveckla en plats inom stadsdelsområdet som har potential att upptäckas av fler boende och besökare i stadsdelsområdet.

   


  Det aktuella spårområdet, nedanför Södra Årstalundens koloniträdgårdsområde, utgör enligt gällande detaljplan ett järnvägstrafikområde. Spårområdet ansvaras av exploateringsnämnden och omkringliggande parkmark ansvaras av stadsdelsnämnden. Stadsdelsförvaltningen och exploateringskontoret samverkar kring skötseln av området.  Enligt Stadsmuseet kan ett område erhålla juridiskt skydd som utgår från de kulturhistoriska värdena genom att förklara spårområdet som byggnadsminne, enligt kulturmiljölagen, eller genom att förse området med skyddsbestämmelser i plan. Förvaltningen avser inte att för egen del väcka frågan om byggnadsminnesförklaring av spårområdet.  Flera av de åtgärder som föreslås i medborgarförslaget, såsom förbättrad skötsel av spårområdet och förbättrad tillgänglighet, planeras att omhändertas i samband med genomförande av det uppdrag stadsdelsnämnden erhållit i förslaget till budget för 2022 som innebär aktivering av den aktuella delen av spårområdet.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande upprustning av del av kaj vid Danviksbron - Norra Hammarbyhamnen. I medborgarförslaget föreslås bland annat att ett litet utegym och några bänkar placeras ut på den plats vid Alsnögatan som, enligt förslagsställaren, i dagsläget inte används till annat än hundrastning och för parkering av sparkcyklar.  Stadsdelsförvaltningen anser att medborgarförslaget i sig är positivt då det föreslår en aktivitet på en plats som idag saknar tydlig användning. Den aktuella ytan som föreslås erhålla exempelvis ett utegym är dock upplåten som tomträtt till Peab Sverige AB varför stadsdelsnämnden inte har rådighet över ytan.  Beträffande förslaget att anlägga ett utegym i området anges i förslaget till stadens budget för 2022 en aktivitet som lyder:  Idrottsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utreda var i staden det finns behov av och förutsättningar för att skapa en mer levande stad genom utegym samt anlägga utegym i enlighet med utredningens slutsatser. Förvaltningen anser med hänvisning till föreslagen aktivitet att ett eventuellt beslut om ett nytt utegym i området kring den föreslagna platsen får avvakta till dess ovannämnda utredning är genomförd.  Beträffande förslaget att tillföra platsen en kiosk är en förutsättning för det att det finns en intressent som vill bedriva en kioskverksamhet i området. För att anlägga en kiosk på stadens mark krävs dessutom polistillstånd. Om en ansökan inkommer till förvaltningen på remiss om att placera en kiosk i området kring den aktuella platsen, tar förvaltningen ställning till om ansökan överensstämmer med de intentioner som finns för områdets innehåll och utveckling i enlighet med bland annat Parkplan Södermalm.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande att ersätta fossildrivna maskiner såsom lövblåsar och gräsklippare till eldrivna till år 2022. Förslagsställaren menar att det med anledning av IPCC:s senaste rapport inte finns något annat val än att nu påbörja omställningen från användande av fossila bränslen till elektricitet.  Stadsdelsförvaltningen uppskattar medborgarförslaget då det syftar till att minska utsläppen av växthusgaser i samband med skötsel av park och grönområden.  Nämndens två avtal gällande skötsel och underhåll av parkmark inom stadsdelsområdet gäller som längst, inklusive förlängningar, till och med 2027-09-30. I samband med att denna tjänst upphandlades ställdes miljökrav i enlighet med överenskommelsen ”Gemensamma miljökrav för entreprenader 2018” framtagen av Malmö stad, Göteborgs stad, Stockholms stad och Trafikverket. Utöver dessa miljökrav ställde nämnden dessutom krav på att handhållna lövblåsar ska vara eldrivna.  I samband med att nästa upphandling av parkdriften kommer att genomföras kommer de vid tidpunkten aktuella miljökrav för entreprenader att ställas. Förvaltningen förutsätter att kraven gällande eldrivna maskiner då kommer att vara mer omfattande än vad som var aktuellt vid den senaste upphandlingen 2019.

  Bilagor

 • En remiss har inkommit till stadsdelsnämnden från kommunstyrelsen angående reviderade uppdragsbeskrivningar för stadsdelsnämndernas dagverksamhet och vård- och omsorgsboende inom stadens valfrihetssystem. Remissen ska besvaras senast 20 december 2021.  De mer omfattande revideringarna som föreslås handlar om ökade kompetenskrav där all personal ska ha passande utbildning. I ärendet förslås även att när äldrenämnden reviderar ett förfrågningsunderlag för något av de valfrihetssystem som äldrenämnden ansvar för revideras även motsvarande uppdragsbeskrivningar för stadsdelsnämndernas verksamheter. Det föreslås även att äldrenämnden får i uppdrag att följa upp uppdragsbeskrivningarna och rapportera till verksamhetsansvarig nämnd. Förvaltningen är överlag positiv till de reviderade uppdragsbeskrivningarna och de krav som ställs på verksamheterna. Att i så stor utsträckning som möjligt ställa likartade krav på äldreomsorgens verksamheter i staden, oavsett regiform, främjar likställigheten och likvärdigheten i valfrihetssystemen.

   

  Förvaltningen kan konstatera att i revideringen av uppdragsbeskrivningarna ställs högre krav på både personalens och arbetsledarens kompetens än tidigare. Förvaltningen ställer sig positiv till detta. För att nå målen om en äldreomsorg med hög kvalitet och som är trygg och säker för den enskilde krävs personal med god kompetens för uppdraget. Förvaltningen kan dock se utmaningar med att hinna kompetensutveckla befintlig personal inom den fastställda tidsramen (januari 2024).

  Bilagor

 • Regeringen har lämnat utkast till lagrådsremiss ”Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen ”. Utkastet föreslår att två nya lagar - lagen om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och lagen om ändring av det kön som framgår av folkbokföringen - ska ersätta lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall.  Lagförslagen innebär att processen för ändring av det kön som framgår av folkbokföringen särskiljs från processen för kirurgiska ingrepp i könsorganen. Ett övergripande mål är att en ändring av det kön som framgår av folkbokföringen som huvudregel ska bygga på självbestämmande.  Lagförslagen bedöms inte påverka kommunal verksamhet. Förvaltningen har därför inga synpunkter på utredningens lagförslag.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har remitterat Motion om att ta tillvara de sociala företagen i Stockholm. Salar Rashid (S) föreslår i motionen att Stockholms stad, i samverkan med relevanta aktörer, tar fram en handlingsplan för hur arbetsintegrerade sociala företag kan främjas i Stockholm. Handlingsplanen ska föreslå mätbara mål och aktiviteter för att utöka stadens kapacitet och samarbete som beställare av tjänster och varor från sociala företag.  Förvaltningen är positiv till att ta fram en handlingsplan för hur arbetsintegrerade sociala företag kan främjas i Stockholm. Förvaltningen instämmer i att den idéburna sektorn är betydelsefull för att skapa innovativa lösningar på samhällsutmaningar. De bidrar till att samhället blir mer inkluderande, hållbart och jämlikt.

  Bilagor

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för foodtruck Håll Struten, Tantogatan 85.

  Förvaltningen avstyrker ansökan om serveringstillstånd för foodtruck Håll Struten.

  Bilagor

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för restaurang Plais, Högbergsgatan 62.

  Förvaltningen har inget att invända mot ansökan.

  Bilagor

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för Ica Supermarket Aptiten, Torkel Knutssonsgatan 16.

  Förvaltningen har inget att invända mot ansökan.

  Bilagor

 • I samband med att Södermalms stadsdelsnämnd, på nämndsammanträdet den 28 januari 2021, fattade beslut om nämndens budget och verksamhetsplan för år 2021 gavs förvaltningen i uppdrag att under året analysera och utreda hur andelen egenlagad mat inom förvaltningens äldreomsorgsverksamheter kan öka. I utredningen presenterar förvaltningen tre möjliga alternativ för en hög andel egenlagad mat inom äldreomsorgen: (1) Tillagningskök i anslutning till respektive vård- och omsorgsboende, (2) gemensamt tillagningskök/storkök i annan lokal samt (3) att tillaga en större andel mat från grunden på våningsplanen på vård- och omsorgsboendena som kan ses som en utveckling av det nuvarande arbetssättet Hemlagat.  Förvaltningen ser att det finns flera tänkbara alternativ till hur maten inom äldreomsorgen ska tillagas. Förvaltningen kan konstatera att arbetssättet Hemlagat fungerat tillfredsställande och de boende på förvaltningens vård- och omsorgsboenden är överlag nöjda med maten som serveras och med måltidssituationen i stort. Därför förordar förvaltningen en vidareutveckling av arbetssättet. Hemlagat är redan ett känt och etablerat koncept i verksamheterna och genom den föreslagna satsningen på Hemlagat i nämndens verksamhetsplan och budget för 2022 ser förvaltningen goda förutsättningarna för en än mer ökad kvalitet i mat- och måltidssituationerna. Genom att anställa fem köksbiträden och utöka dietistresurserna ökas kompetensen kring livsmedelshygien samt näringsrik och säker mat ytterligare något som också föreslås i nämndens verksamhetsplan och budget för år 2022.

  Bilagor

 • Nedan ges en sammanfattning av trafikkontorets tjänsteutlåtandet ”Gestaltning Stigbergsparken, inriktningsbeslut”, Dnr T2021-01452 (se bilaga 1).  Den nya tunnelbanan mot Nacka och Söderort grenar sig vid station Sofia i Stigbergsparken. Stigbergsparken får härmed en ny betydelse som kommunikationsnod och målpunkt för såväl närboende som resenärer. Trafikkontoret har, i dialog med stadsbyggnadskontoret och Södermalms stadsdelsförvaltning, kommit fram till att hela platsens utformning måste ses över för att anpassas efter de nya förutsättningarna varför parkens detaljplan ändrades i samband med tunnelbaneutbyggnadens detaljplan.  Den nya platsen ska ge möjlighet till såväl rekreation, vistelse som kommunikation. Målsättningen är att skapa en gestaltad helhet med ett tydligt samspel mellan stationsbyggnad, torg och park. Stor vikt läggs vid att uppnå ett naturligt möte mellan stationsbyggnad, parkrum, Folkungagatan och Stigberget. Idag har förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT) en etablering i Stigbergsparken för utbyggnaden av tunnelbanan samt stationen. När FUT är färdiga med sina arbeten på platsen, enligt tidplanen 2027, kan arbetet med att återställa parken påbörjas. Invigning av tunnelbanan planeras till år 2030.  Enligt Genomförandeavtalet mellan staden och FUT ansvarar FUT för att återställa tillfälligt nyttjade ytor och anläggningar till den standard och med de funktioner som förelåg innan arbetena på platsen påbörjades om inte parterna kommer överens om något annat. Ett återställande till ursprunglig standard är inte aktuellt. Då platsen utgör ett offentligt stadsrum ser trafikkontoret att staden är bäst lämpad att hålla i arbetet med utformningen och anläggandet av den nya platsen. Trafikkontoret tar därför över ansvaret för återställandet. För detta får trafikkontoret 16 mnkr i ersättning från FUT.

  I tjänsteutlåtandet föreslår trafikkontoret att trafiknämnden godkänner förslag till inriktning och att trafikkontoret ges i uppdrag att fortsätta planeringen för gestaltning av Stigbergsparken upp till 5 mkr. Projektets totala utgift uppges ligga inom intervallet 40-50 mnkr. I ärendet föreslår trafikkontoret även att trafiknämnden anmäler beslutet till Södermalms stadsdelsnämnd.  I samband med trafiknämndens sammanträde 2021-09-30 beslutade trafiknämnden i enlighet med trafikkontorets förslag till beslut (se bilaga 2).

   

  Till trafikkontorets tjänsteutlåtande finns även tre bilagor:

   

  • Station Sofia. Stigbergsparken. Gestaltningsprinciper för det offentliga rummet i samband med ny tunnelbanestation (bilaga 3).

   

  I samband med den nya detaljplanen har gestaltningsprinciper för det offentliga rummet, Stigbergsparken, i anslutning till station Sofia tagits fram och förankrats med stadsbyggnadskontoret, Södermalms stadsdelsförvaltning och Stadsmuseet.

   

  • Stigbergsparken, Östra Södermalm. Antikvarisk Förundersökning (bilaga 4).

   

  I samband med detaljplanen utfördes en antikvarisk förundersökning av Stadsmuseet.

   

  • Nuvärdesberäkning (bilaga 5).

   

  En nuvärdesberäkning har gjorts enligt stadens anvisningar.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har för kvartal 3 2021 rapporterat 59 individrapporter till IVO avseende ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.
  17 rapporter var nya och avsåg gynnande beslut som för första gången rapporterades till IVO som ej verkställda. 42 rapporter avsåg återrapportering i ärenden som tidigare insänts till IVO.

  Bilagor

 • Beslut fattade på delegation anmäls:

  • Delegationsbeslut avseende nedskrivning av fordringar i förvaltningens räkenskaper, dnr. SÖD 2021/1283
  • Delegationsbeslut avseende avtal för inköp av konsulttjänst, dnr. SÖD 2021/1128

  Bilagor

 • Protokoll från sociala delegationens sammanträden den 30 november 2021 och 14 december 2021 anmäls.

 • Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde den 6 december 2021 anmäls.

  Bilagor

 • Protokoll från rådet för funktionshinderfrågors sammanträde den 7 december 2021 anmäls.

  Bilagor

 • Protokoll från pensionärsrådets sammanträde den 6 december 2021 anmäls.

  Bilagor

 • § 33

  Information från förvaltningen

 • § 34

  Övriga frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.