Hoppa över navigering
 • Allmänhetens frågestund inleds klockan 17:05.

   

  Till dagens allmänhetens frågestund är tjänstepersoner från Trafikkontoret på plats för att svara på frågor.

   

  En fråga ställs kring planläggningen av Skeppsbron och hur staden tänker kring att ta bort parkeringsplatserna där. Tjänstepersoner från trafikkontoret svarar på frågan och ger en lägesbeskrivning.

   

  En fråga ställs kring uppdraget att införa miljözon klass 3 i Stockholms stad. Tjänstepersoner från trafikkontoret svarar att Stockholms stad har fått i uppdrag att stegvis införa miljözon klass 3 i Gamla stan och ett område i City, med start 2024 och fullt införd 2026. Utredningen som pågår undersöker vilket geografiskt område som ska omfattas av regleringen och konsekvensen av införandet.

   

  Allmänhetens frågestund pausas klockan 17:45 och återupptas klockan 18:15.

   

  Förslagsställaren till medborgarförslag SÖD 2023/443 gällande utveckling av norra Hammarbykajen med flera serveringar, ärende 10 på dagordningen, deltar och presenterar sitt förslag.

   

  Allmänhetens frågestund avslutas klockan 18:25.

   

 • § 2

  Val av justerare och dag för justering

 • § 3

  Fastställande av dagordning

 • Ärendet redovisas i förvaltningens tjänsteutlåtande. Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga sexton mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålen bedöms uppfyllas helt och samtliga 21 nämndmål bedöms uppfyllas helt. Tertialrapport 1 med helårsprognos visar på ett överskott om 35,0 mnkr efter resultatöverföring.

  Bilagor

 • § 5

  Upphandling av tvättjänst inom hemtjänsten

 • Stadsdelsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att svara på en skrivelse om ordningsvakter från Martin Westmont och Ulf Wester (SD). I skrivelsen framför skribenterna en oro kring att de ekonomiska resurserna för ordningsvakter reducerats jämfört med tidigare år eftersom ordningsvakterna fyller en betydande roll som ett komplement till polisen. Mot bakgrund av detta vill skribenterna ha svar på ett antal frågor som bland annat handlar om var ordningsvakterna är stationerade.


  Förvaltningen svarar på frågorna utifrån uppgifter om Stockholms stads mobila ordningsvakter (MOV). Uppdraget är mobilt och ordningsvakterna är aldrig stationerade på samma plats. Från och med den 1 januari 2023 förändrades uppdraget för stadens MOV med ett minskat antal ordningsvakter i tjänst samt förändrade arbetstider. MOV kommer fortsätta att arbeta på samma sätt som tidigare, inom de LOV3§-områden som finns inom respektive stadsdelsområde, men ordningsvakternas närvaro kommer att minska i omfattning jämfört med tidigare. MOV kommer mer tydligt arbeta efter olika prioriteringar utifrån aktuella lägesbilder vilket innebär att vissa områden kommer få mer återkommande besök än andra.


  Ordningsvakternas arbete är en del av det trygghetsskapande arbetet men det finns flera andra insatser och åtgärder. Inom förvaltningens verksamheter är inte minst förebyggande arbete och tidigt stöd i fokus. Utifrån rådande budget och uppdrag prioriterar förvaltningen andra förebyggande och trygghetsskapande insatser och åtgärder för att förbättra den upplevda tryggheten i stadsdelsområdet.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag angående förlängning av den lagliga graffitiväggen i Skanstull. En förlängning av väggen skulle enligt förslagsställaren innebära att fler får möjlighet att måla samt att anledningarna till att måla utanför den lagliga väggen skulle minska.


  Förvaltningen har under de år den öppna väggen för gatukonst funnits på plats haft utmaningar kring att hålla området vid väggen rent och välstädat. Kommunpolisen har också till förvaltningen lämnat synpunkter på denna och de andra väggarna ur trygghetssynpunkt.


  Förvaltningen kan vidare konstatera att området kring den öppna väggen tydligt är utsatt för otillåten målning, trots att intilliggande brokonstruktion försetts med en träspaljé som syftar till att förhindra otillåten målning utanför väggen. Även om ytan för den öppna väggen skulle utökas bedömer förvaltningen att problem med otillåten målning utanför väggen skulle kvarstå. En förlängning skulle därmed endast marginellt minska omfattningen av ytor med otillåten målning.


  Mot bakgrund av ovannämnda anser förvaltningen att det i dagsläget inte är lämpligt att förlänga väggen vid Skanstull. Förvaltningen anser vidare att åtgärden inte är prioriterad i jämförelse med andra angelägna upprustningsprojekt som syftar till att hålla parkernas trappor, lekplatser och andra parkanläggningar i säkert och vårdat skick.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande parkbänkar i Hammarby Sjöstad. I förslaget beskrivs att parkbänkarna i området har flera fel och brister. Bänkarna är skadade, slitna och nedsuttna. Mot bakgrund av beskrivningen ovan föreslås att parkbänkarna rustas upp genom att aluminiumgavlarna behålls men att sitt- och ryggbrädor byts ut. Om detta inte är möjligt föreslås att bänkarna successivt byts ut mot liknande bänkar som passar in i miljön.


  Stadsdelsförvaltningen tackar för medborgarförslaget som syftar till att utveckla stadsmiljön i Hammarby Sjöstad. Förvaltningen instämmer i förslagsställarnas beskrivning att parkbänkarna i Hammarby Sjöstad, vars design är särskilt anpassade för stadsdelen, är i stort behov av underhåll.


  Förvaltningen har under de senaste åren arbetat med att få fram material för att kunna renovera de bänkar som är placerade på parkmark. Vad gäller den vanligast förkommande bänkmodellen ”Hammarbysoffan” har förvaltningens servicegrupp börjat byta ut trasiga sitt- och ryggbrädor till brunimpregnerat furu för att likna originalet i så stor utsträckning som möjligt. Vad gäller bänkmodellen ”Zickla” har det sedan hösten 2022 varit möjligt att köpa reservdelar till denna modell.
   

  De bänkar, oavsett modell, som är i behov av underhåll kommer löpande renoveras under kommande år till dess att hela parkbänksbeståndet setts över.


  På sikt, när även bänkarnas fundament och gavlar är i behov av utbyte, kan förvaltningen vara tvungen att byta ut ovannämnda bänkmodeller till annan modell som det finns säker tillgång av på marknaden och som passar in i den för Hammarby Sjöstads speciella karaktär.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att återinföra anslagstavlor. Stadsdelsnämnden beslutade vid nämndsammanträdet den 23 februari 2023 att ge förvaltningen i uppdrag att bereda medborgarförslaget. Medborgarförslaget bifogas som bilaga till tjänsteutlåtandet.

  Bilagor

 • Under april månad har fem medborgarförslag lämnats in till Södermalms stadsdelsnämnd. Nämnden beslutar om förslagen ska beredas av förvaltningen eller hanteras på annat sätt, utifrån förslag från förvaltningen.

  Bilagor

 • Stadsdelsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen fått en motion om utfallsmått i den sociala omsorgen. I motionen lyfter skribenten att det är av stor vikt att sociala insatser bidrar till en tydlig effekt för individen. Utfallsmått är en intressant uppföljningsindikator som möjliggör jämförelse och fördjupad förståelse kring vilka aktörers insatser som fungerar respektive vilka som inte fungerar. Skribenten anser att Stockholms stad bör vidareutveckla arbetet med utfallsmått för en fördjupad dialog och att utfallsmått även bör utvärderas som komponent i ersättningsystemet vid upphandling av sociala tjänster.


  Förvaltningen håller med skribenten om att det är viktigt att sociala insatser bidrar till tydliga effekter för individen. Att ta fram lämpliga utfallsmått är en god tanke men förvaltningen ställer sig tveksam till att det är något som staden i nuläget ska utreda vidare. Frågan är komplex och det finns många aspekter som behöver beaktas. Förvaltningens uppfattning är också att effektutvärderingar som har till syfte att ge vägledning och ökad förståelse kring huruvida en insats fungerar eller inte ofta är longitudinella och kräver flera mättillfällen, något som den kommunala socialtjänsten inte har den metodologiska kompetensen att hantera. Arbetet med utfallsmått är en fråga som Socialstyrelsen arbetat med i många år och som bör fortsätta utredas på nationell nivå.

  Bilagor

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för restaurang Bröd & Salt, Skeppsbron Tullhus 3. Förvaltningen tillstyrker ansökan om serveringstillstånd enligt Stockholms stads riktlinjer.

  Bilagor

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för restaurang Stella Mariatorget, Torkel Knutssons gata 24. Förvaltningen har inget att invända mot ansökan.

  Bilagor

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för restaurang Shiba Hökens, Hökens gata 8. Förvaltningen tillstyrker ansökan om serveringstillstånd enligt Stockholms stads riktlinjer.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har för kvartal 1 2023 rapporterat 100 individrapporter till IVO avseende ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. 53 rapporter var nya och avsåg gynnande beslut som för första gången rapporterades till IVO som ej verkställda. 47 rapporter avsåg återrapportering i ärenden som tidigare insänts till IVO.

  Bilagor

 • Beslut fattade på delegation anmäls:

  • Anmälan om lex Sarah avseende verksamheter i egen regi, dnr. SÖD 2022/1448
  • Anmälan om lex Sarah avseende verksamheter i enskild regi, dnr. SÖD 2022/1449
  • Vidaredelegation av beslutanderätt gällande att genomföra upphandling av catering och restaurangförmedlingstjänst, dnr. SÖD 2023/501
  • Vidaredelegation av beslutanderätt gällande att genomföra upphandling av personskydd och skyddad persontransport, dnr. SÖD 2023/502
  • Delegationsbeslut avseende nyanställningar januari - mars 2023, dnr. SÖD 2023/15

   

  Bilagor

 • § 19

  Information från förvaltningen

 • § 20

  Övriga frågor

 • § 21

  Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § andra stycket föräldrabalken (FB)

 • § 22

  Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § andra stycket föräldrabalken (FB)

 • § 23

  Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § andra stycket föräldrabalken (FB)

 • § 24

  Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § andra stycket föräldrabalken (FB)

 • § 25

  Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § andra stycket föräldrabalken (FB)

 • Protokoll från sociala delegationens sammanträden den 9 maj och 23 maj 2023 anmäls.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.