Hoppa över navigering
 • § 1

  Val av justerare och dag för justering

 • § 2

  Fastställande av föredragningslista

 • § 3

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § andra stycket FB

 • § 4

  Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § andra stycket FB

 • Protokoll från sociala delegationens sammanträden den 30 augusti och 13 september anmäls.

 • Den allmänna frågestunden utgår denna gång då inga frågor har skickats in på förhand och inga medborgare deltar på sammanträdet.

 • Ärendet redovisas i förvaltningens tjänsteutlåtande. Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga tolv mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålen bedöms uppfyllas och samtliga 22 nämndmål bedöms uppfyllas. Tertialrapport 2 med helårsprognos visar på ett överskott om 53,0 mnkr efter resultatöverföring.

  Bilagor

 • Enligt Stockholm stads regler för ekonomisk förvaltning, 3 kap 5 §, ska varje nämnd utse utanordnare med rätt att på nämndens vägnarbeordra utbetalning av pengar. Nämnden ska ge denna befogenhet till förvaltningschefen samt till förvaltningschefen för Serviceförvaltningen. Förvaltningschefen ska utse ett lämpligt antal ställföreträdare med samma befogenhet som utanordnare. Rätten att begära utbetalning av pengar ska ges till namngivna personer.

   

  Stadsdelsnämnden har även rätt att bemyndiga representant för förvaltningen rätt att företräda nämnden och teckna dess firma och ge fullmakter. Ann-Christine Jenvén avslutar sin tjänst som förvaltningschef i Södermalms stadsdelsförvaltning den 30 september 2022. Snorre Berglund tillträder som tillförordnad förvaltningschef den 1 oktober 2022.

   

   

  Bilagor

 • I samband med nämndsammanträdet den 24 februari 2022 gav Södermalms stadsdelsnämnd stadsdelsförvaltningen i uppdrag att bereda en skrivelse av (S), (V) och (Fi) om trädfällningen på Södermalm. I skrivelsen ges förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att genomföra en medborgardialog med fokus på stadens och stadsdelens hantering av träden samt kring trafikkontorets planerade revidering av riktlinjerna gällande trädens skötsel. I skrivelsen lämnas även några frågor kring trädhantering till stadsdelsförvaltningen för besvarande.


  Stadsdelsförvaltningen är medveten om att frågor som rör träd och trädfällning engagerar många och förvaltningen arbetar aktivt för att trädbeståndet i stadsdelsområdets parker ska bibehållas.


  Förvaltningen har redan idag en dialog med medborgarna kring aktuella trädfrågor, bland annat i de sociala kanaler där förvaltningen är aktiv. Därtill har förvaltningen en tät dialog med medborgarna via stadens ärendehanteringssystem ”Tyck till” kring olika trädärenden. Förvaltningen använder också allt oftare digitala samråd vid parkupprustningar inom vilka trädfrågor ofta ingår.


  Stadens centrala riktlinjer gällande hantering av träd ansvaras av trafiknämnden. Dessa riktlinjer gäller för samtliga berörda nämnder och bolagsstyrelser. Trafikkontoret arbetar för närvarande på ett uppdrag av trafiknämnden gällande revidering av stadens centrala riktlinjer avseende trädens skötsel. Förvaltningen anser därmed att det bör vara trafikkontoret som ansvarar för planering och genomförande av detta arbete.


  Med anledning av ovannämnda föreslår förvaltningen att skrivelsens förslag att genomföra en medborgdialog kring stadens hantering av träd samt de nya riktlinjerna överlämnas till trafikkontoret.


  I tjänsteutlåtandet besvarar förvaltningen de frågor som lämnas i skrivelsen.

  Bilagor

 • I samband med nämndsammanträdet den 28 april 2022 gav Södermalms stadsdelsnämnd stadsdelsförvaltningen i uppdrag att bereda en skrivelse av (S) och (V) gällande att låta barnen vara med och utforma julbelysningen på Södermalm. Likt barn i förskolan i Newburgh i Skottland, skulle barnen på förskolor inom stadsdelsområdet ta fram förslag till julbelysning där ett vinnande bidrag utses i samband med en tävling.


  Stadsdelsförvaltningen anser att skrivelsens idé att låta förskolebarn vara med att utforma julbelysning både är rolig och spännande då den skulle främja förskolebarnens skaparkraft och engagemang. Den julbelysning som barnen skulle vara med att utforma skulle enligt förvaltningen också kunna ge ett trevligt tillskott i stadsmiljön.


  Julbelysning i stadsmiljö kräver stora installationer för att de ska uppfattas och ge önskad effekt. Hantering av julbelysning i stadsmiljö kräver också en rad olika arbetsmoment, exempelvis upphandling och inköp av juldekorationer, förvaring av materialet under resterande del av året samt iordningsställande av elanslutningar. Flera av dessa delar har stadsdelsförvaltning i dagsläget inte tillgång till. Ovanstående arbete innebär även betydande kostnader.


  Förvaltningen ser däremot att det finns ett enklare alternativ som är genomförbart i befintlig organisation. Alternativet innebär att förskolebarnen är med och utformar julbelysning som sedan används i parklekarnas miljöer. Södermalms parklekar och öppna förskolor har många besökare och barnens julbelysning skulle på så vis bli ett trevligt tillskott i stadsmiljön.


  Mot bakgrund av ovanstående anser förvaltningen att det enklare alternativet av julbelysning som barnen varit med och utformat är möjligt att genomföra.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag barnkonsekvensanalys för Södermalm. Förslaget innebär i korthet att en övergripande barnkonsekvensanalys för hela Södermalm i enlighet med Stockholms Översiktsplan 2019 görs över pågående och planerade detaljplaner på Södermalm inklusive Hammarby Sjöstad.


  Stadsdelsförvaltningen anser att förslaget lyfter viktiga aspekter som rör barn och ungas behov av friytor vilket är viktigt ur många aspekter, inte minst ut ett hälsoperspektiv.


  Förvaltningen delar beskrivningen angående den trängsel som idag råder på vissa platser i parkmiljön inom stadsdelsområdet. Detta gäller exempelvis då parker behöver nyttjas som förskole- och skolgårdar.


  I samband med att stadsdelsnämnden erhåller förslag till detaljplaner för ny bebyggelse bevakar förvaltningen att en barnkonsekvensanalys har genomförts av förslaget.


  Då ansvaret för planfrågor, där bland annat framtagande av barnkonsekvensanalyser ingår, ligger hos stadsbyggnadsnämnden föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden överför medborgarförslaget till stadsbyggnadsnämnden för vidare hantering.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande förädling och konstnärlig utsmyckning av hörnet Södermannagatan/Bohusgatan på Södermalm. Förslaget innebär bland annat att tillföra bänkar och konstnärlig utsmyckning på den yta där det idag finns en återvinningsplats.


  Stadsdelsförvaltningen anser att förslaget är positivt då det innebär att platsen, som utgör en entré till Stora Blecktornsparken, utvecklas. Förslaget ligger även i linje med det som anges i Parkplan Södermalm där det beskrivs att entréerna till Stora Blecktornsparken, som stärker platsens identitet, på sikt bör utvecklas.


  Förvaltningen anser dock att återvinningsplatsen i hörnet Södermannagatan/Bohusgatan utgör en viktig funktion för boende i området. Om återvinningsplatsen i framtiden kan tas bort skulle förvaltningen kunna utveckla platsen till en attraktivare entré till Stora Blecktornsparken. De förslag till utveckling som anges i förslaget kan då närmare studeras.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande att laga stenmuren i hundrastgården ovanför Björns trädgård. Enligt förslagsställaren kommer hundar som besöker hundrastgården åt dessa håligheter vilket är olämpligt då det kan finnas droger och andra skadliga föremål samt råttor i dessa.


  Den aktuella muren ansvaras inte av staden utan ligger inom fastigheten Pelarbacken Större 8. Vid besök på platsen kan konstateras att det finns ett antal hål i muren.


  Förvaltningen har inte tidigare erhållit information om att de aktuella håligheterna utgör ett problem i form av bland annat gömma för olika slag av föremål. Förvaltningen kommer däremot att kontakta fastighetsägaren som ansvarar för muren och informera denna om inkomna synpunkter kring murens status.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande att förstärka staketet i hundrastgården ovanför Björns trädgård. I förslaget beskrivs att staketet är glest utformat vilket innebär att mindre hundar lätt kan ta sig igenom staketet samt att bollar och andra hundleksaker kan hamna utanför. Med anledning av beskrivningen ovan föreslås att befintligt smidesstaket förstärks på insidan med ett finmaskigare stängsel.


  Flertalet hundrastgårdar inom stadsdelsområdet är i sin helhet försedda med den typ av finmaskigt stängsel som efterfrågas i medborgarförslaget. Endast hundrastgården nedanför kvarteret Skjutsgossen, mittemot Wollmar Yxkullsgatan 25, samt den i medborgarförslaget beskrivna hundrastgården i Björns trädgård är utrustade med smidesstaket. Förvaltningen anser att smidesstaketen vid ovannämnda hundrastgårdar är väl anpassade till de båda platsernas centrala placering i stadsmiljön.


  Förvaltningen anser att den åtgärd som redan har utförts på grinden till hundrastgården i Björns trädgård är väl avvägd mellan funktion och gestaltning. Att även förse resterade delar av smidesstaketet med ett finmaskigare stängsel anser förvaltning inte vara lämpligt då det allt för mycket skulle påverka parkens utseende.


  Om man som hundägare har behov av att besöka en hundrastgård med ett finmaskigt stängsel, hänvisar förvaltningen till övriga hundrastgårdar inom stadsdelsområdet, exempelvis den intilliggande hundrastgården i Fatbursparken.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande att bygga ett utegym mellan Sofiaskolan och Sofia bollplan. Enligt förslagsställaren är platsen oanvänd och ett utegym på denna plats skulle gynna alla som bor i området då det närmsta utegymmet idag finns vid Eriksdalsbadet.


  Stadsdelsförvaltningen anser att medborgarförslaget i sig är positivt då det föreslår en populär aktivitet i parkmiljö som kan bidra till god folkhälsa.


  I programmet för utveckling av Tengdahlsparken, med anledning av bostadsbyggandet i kvarteret Persikan, finns ett nytt utegym beslutat. Utegymmet planeras att anläggas på den yta där den provisoriska förskolan idag ligger.


  Med anledning av ovannämnda anser förvaltningen därmed att förslaget blir tillgodosett i det aktuella området genom det beslut som redan finns fattat kring Tengdahlsparkens utveckling.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande att anlägga en äng i Tantolunden för att gynna pollinatörer. I förslaget anges att det i Tantolunden finns stora ytor där en mindre del kan avsättas för äng utan att inskränka på de välanvända gräsytorna.


  Stadsdelsförvaltningen anser att förslaget är positivt då det ligger i linje med förvaltningens arbete med att tillföra stadsdelsområdets parker fler ängsytor som gynnar den biologiska mångfalden.


  I dagsläget finns två ytor i Tantolunden som sköts som ängsytor, vid lekplatsen intill järnvägsspåret söder om parken och vid Ringvägen. Utöver dessa ytor finns det i parken öppen naturmark som innehåller vegetation samt lökplanteringar som gynnar pollinatörer.


  Under våren (2022) har ett arbete med att ta fram ett program för en kommande upprustning av Tantolunden pågått. I programmet finns förslag på utveckling av fler ängsytor i parken. Programmet planeras att beslutas av stadsdelsnämnden under hösten 2022.

  Bilagor

 • Under augusti månad har sex medborgarförslag lämnats in till Södermalms stadsdelsnämnd. Nämnden beslutar om förslagen ska beredas av förvaltningen eller hanteras på annat sätt, utifrån förslag från förvaltningen.

  Bilagor

 • Arbetsmarknadsnämnden föreslår att särskilt behövande stockholmare ska kunna få insatser inom ramen för Jobbtorg genom myndighetsbeslut enligt 4 kap. 2 § SoL och har tagit fram riktlinjer för detta. Arbetsmarknadsnämnden menar att myndighetsbeslut skulle underlätta för den enskilde att komma i arbete eller studier och att dokumentationsskyldigheten skulle ge ökad rättssäkerhet för den enskilde. Vidare skulle arbetssättet innebära att insatsen ingår i Jobbtorgets etablerade uppföljningsstrukturer.


  Förvaltningen bedömer inte att Jobbtorg bör fatta beslut om insatser enligt 4 kap. 2 § SoL. Förvaltningen menar att stödet som avses kan erbjudas utan beslut hos myndigheten även om det är individuellt anpassat. För den målgrupp som är i behov av mer omfattande insatser eller som redan är aktuell inom respektive stadsdelsförvaltning åligger ansvaret redan på stadsdelsnämnderna.


  Ur den enskildes perspektiv överväger sannolikt inte rättssäkerhet i form av dokumentation den omständighet det innebär att bli föremål för myndighetsutövning. Förvaltningen menar att det finns en risk att enskilda blir mindre motiverade att ta del av Jobbtorgets viktiga insatser om de blir föremål för myndighetsutövning. Vidare vill förvaltningen lyfta att ökad dokumentation i samband med myndighetsutövning kan ge minskat utrymme för uppsökande och förebyggande arbete. Om arbetsmarknadsnämnden ges möjlighet att fatta individuella beslut enligt 4 kap. 2 § SoL finns behov av att förtydliga ansvarsfrågan mellan stadsdelsförvaltningarna, socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen gällande såväl individer som gemensamma riktlinjer, sociala system, bedömningsinstrument och övrigt som blir aktuellt i samband med beslut enligt socialtjänstlagen.

  Bilagor

 • Socialnämnden föreslår reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden rörande våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål och sexuellt våld oberoende relation. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling i staden när det gäller utredning, bedömning och tillgång till de insatser socialtjänsten ska erbjuda. Riktlinjerna ska ge stöd och vägledning åt handläggare och chefer i det praktiska arbetet.


  De reviderade riktlinjerna har breddat målgruppen och utvecklar handläggningen av ärenden rörande våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål och sexuellt våld oberoende relation. Förvaltningen är positiv till revidering av riktlinjerna som kommer ge stöd och vägledning i det praktiska arbetet med att tolka lagstiftningen i arbetet mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål och sexuellt våld oberoende relation. Förvaltningen har inga förslag på ändringar i riktlinjerna.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har skickat ett ärende på remiss med förslag till ändringar i arbetssätt och organisation för stadens råd för funktionshindersfrågor. Förslagen innebär bland annat ett minskat antal stadsdelsnämndsanknutna råd, att antalet ledamöter i samma råd ska öka samt att ett utökat nomineringsorgan ska nominera ledamöter till råden. Av förslaget följer uppdaterade instruktioner för råden. Kommunstyrelsen föreslås ta fram en vägledning för implementering av den nya organisationen och arbetssätten i dialog med funktionshindersrörelsen i staden samt ta fram ett förslag som innebär möjlighet för rådsmedlemmar att få ersättning för förlorad arbetsinkomst vid sammanträden.


  Förvaltningens uppfattning är att samarbetet med det lokala funktonshindersrådet är centralt och angeläget för stadsdelens utveckling. Förvaltningen förstår det lokala funktionshindersrådets oro att det kan finnas en risk att det lokala perspektivet utmanas vid en sammanslagning, men menar att detta kan förhindras genom att representationen i den föreslagna organiseringen av stadens olika funktionshindersråd är jämt fördelat mellan deltagande stadsdelar. Förvaltningen anser, liksom rådet, att det är viktigt att vägledning och utbildning säkerställs för samtliga ledamöter eftersom funktionshindersperspektivet utgör en integrerad del i stadens ordinarie verksamheter.


  Förvaltningen instämmer i övrigt med utredningen att med ett minskat antal råd skulle den samlade kompetensen tas till vara på ett bättre sätt och möten i råden skulle i större utsträckning kopplas till mer övergripande frågor.


  Ett minskat antal råd skulle, förutom att samla kompetensen, med samlad kraft kunna påverka stadens planering och utveckling på ett övergripande plan.

  Bilagor

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för restaurang Solstrålen Pizzeria, Swedenborgsgatan 39. Förvaltningen har inget att invända mot ansökan.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har för kvartal 2 2022 rapporterat 51 individrapporter till IVO avseende ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. 15 rapporter var nya och avsåg gynnande beslut som för första gången rapporterades till IVO som ej verkställda. 36 rapporter avsåg återrapportering i ärenden som tidigare insänts till IVO.

  Bilagor

 • Beslut fattade på delegation anmäls:

  • Anmälan om lex Sarah avseende verksamheter i egen regi, dnr. SÖD 2022/175

  Bilagor

 • Protokoll från rådets sammanträde den 12 september 2022 anmäls.

  Bilagor

 • Stadsdelsdirektör Ann-Christine Jenvén informerar om att det är på gång att upprätta trygghetspunkter i Stockholms stad. En trygghetspunkt är en plats där medborgare vid en kris eller en störning i någon viktig samhällsfunktion till exempel kan få aktuell information, krisstöd, vila och enklare förtäring. Södermalms stadsdelsförvaltning har identifierat och föreslagit fyra möjliga platser för detta, som nu tas vidare i det stadsgemensamma arbetet med trygghetspunkter.

 • Det fanns inga övriga frågor denna gång.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.