Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordning

 •   2

  Val av justerare och dag för justering

 •   3

  Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap 7 andra stycket föräldrabalken

 •   4

  Nedläggning faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § första stycket, punkt 1 föräldrabalken

 •   5

  Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

 •   6

  Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kapitlet 9 § Föräldrabalken

 •   7

  Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kapitlet 9 § Föräldrabalken

 •   8

  Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kapitlet 9 § Föräldrabalken

 • Stadsdelsnämnden gav den 24 september 2020 förvaltningen i uppdrag att genomföra en upphandling av Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus. Upphandlingsdokumentet är nu klart och nämnden ska fatta beslut om detta. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner upphandlingsdokumentet gällande upphandling av driften av Tellus fritidscenter och Tanto seniorlokus och ger stadsdelsdirektören i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut och andra för upphandlingen nödvändiga beslut, hantera eventuell överprövning och teckna avtal med leverantör.

 • Nämndens uppdrag i det här ärendet är att lyfta faktorer som

  har stor påverkan på verksamhetens utveckling och ekonomi

  under perioden 2022, 2023 och 2024. Utgångspunkten för

  analysen är förändringar i omvärlden och i den egna

  verksamheten. Slutsatserna inklusive de prioriterade

  satsningar ska användas som underlag i det kommande

  budgetarbetet.

  Bilagor

 • En granskning har genomförts i syfte att bedöma om samverkan sker kring patienter som skrivs ut från slutenvård i enlighet med Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS) som trädde i kraft 1 januari 2018 och den regionala överenskommelse som sedan 1 januari 2020 finns mellan Region Stockholm och länets kommuner. Granskningen visar på väsentliga brister i samverkan mellan Region Stockholm och länets kommuner kring utskrivningsklara patienter från slutenvård. Bedömningen grundar sig i att primärvården inte kallar till samordnad individuell planering (SIP) i den omfattning som överenskommits. Det gör det svårt för stadsdelsnämnderna att ta ansvar för sin del av överenskommelsen, vilket också påverkar brukaren.


  Förvaltningen delar revisorernas uppfattning om att en fungerande samverkan är en förutsättning för en trygg och säker vård och omsorg och att ingen patient/brukare ska behöva uppleva otrygghet eller brister i vård och omsorg som en följd av att ansvaret är fördelat på flera huvudmän. Förvaltningens beställarenhet för äldre har sedan införandet av LUS vidtagit omfattande åtgärder för att anpassa verksamheten till lagen.

  Bilagor

 • Månadsrapport per mars med helårsprognos visar på ett överskott om 25,0 mnkr efter resultatöverföring. I prognosen råder en osäkerhet på intäkts- och kostnadsutvecklingen till följd av covid-19. Detta gäller bland annat antalet personer inom vård- och omsorgsboenden och personer med behov av försörjningsstöd.

  Förvaltningen ser ekonomiska effekter av covid-19 i form av kostnadsökningar för extrabemanning, skyddsutrustning och ökad sjukfrånvaro. Samtidigt har förvaltningen minskade kostnader för turbundna resor, inställda hemtjänstbesök då kunder avsäger sig hjälpen samt minskade kostnader för köp av platser på vård- och omsorgsboende. Förvaltningen kommer erhålla kompensation till och med den 30 april från staten för de ökade kostnaderna för sjuklöner orsakade av pandemin. Dessutom kommer förvaltningen att erhålla ersättning för merkostnader avseende december 2020 till följd av covid-19. Dock råder det en osäkerhet om det kommer ytterligare statliga ersättningar under året.

  Verksamhetsområdet äldreomsorg redovisar ett överskott om
  10,0 mnkr och övrig verksamhet ett överskott om 15,0 mnkr. Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans.

  Sjukfrånvaron för februari är 9,79 procent för rullande 12 månader.

 • Stadsdelsnämndens stöd till de lokala ideella föreningarna syftar till att stärka den ideella sektorns förutsättningar att erbjuda aktiviteter och verksamheter av god kvalitet inom stadsdelsområdet. Verksamheterna och aktiviteterna ska komplettera nämndens kärnverksamheter. Ansökan om föreningsbidrag görs varje år på hösten och medel fördelas en gång om året i samband med nämndens antagande av verksamhetsplan. För år 2020 avsatte nämnden 3 170 000 kr i föreningsbidrag och summan fördelades till 19 föreningar. Beloppet betalas ut för hela året som en engångsutbetalning. Stadsdelsförvaltningen följer upp föreningsbidraget genom att föreningarna lämnar in en redovisning samt genom uppföljningsmöten med utvalda föreningar. Om föreningsbidraget inte använts enligt ansökan eller inte förbrukats under den period bidraget avser ska det normalt återbetalas till stadsdelsförvaltningen, enligt nämndens rutiner för föreningsbidrag.  Med anledning av de utmaningar föreningslivet ställts inför till följd av Covid-19-pandemin har stadsdelsnämnden medgivit ett tillfälligt avsteg från rutinerna för föreningsbidrag och att föreningar skulle ges möjlighet att behålla bidrag som beviljats för år 2020 till år 2021. Förvaltningen fick efter beslutet i uppdrag att återkomma till nämnden med en översikt över hur mycket pengar föreningarna enligt sina rapporter inte kunde använda förra året på grund av pandemin och som de får behålla 2021, samt hur föreningarna planerar att använda dessa medel under 2021.  I detta tjänsteutlåtande redovisas uppdraget samt hur det hanterats av förvaltningen.

  Bilagor

 • Under mars månad 2021 har fem medborgarförslag lämnats in till Södermalms stadsdelsnämnd. Nämnden beslutar om förslagen ska beredas av förvaltningen eller hanteras på annat sätt utifrån förslag från förvaltningen.

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om nya boulebanor i Tantolunden. Boulebanorna skulle enligt förslagsställarna utgöra ett välkommet tillskott för södermalmsborna.  Stadsdelsförvaltningen uppskattar medborgarförslaget då det både främjar fysisk aktivitet och social samvaro i parken.  Vid kontakt med förslagsställarna har det framkommit att den plats som föreslås erhålla boulebanor är en yta vid Tantolundens bollplan som idrottsnämnden ansvarar för. Idrottsförvaltningen uppger att den aktuella ytan används för uppställning av fotbollsmål varför det inte är möjlig att anlägga boulebanor på denna plats.  Förvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram ett program för en kommande upprustning av Tantolunden. I samband med programarbetet kommer förvaltningen att se över möjligheten att eventuellt anlägga en boulebana på en annan plats i Tantolunden.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande förbättring av parkmiljö i form av nattbelysning vid Drakenbergsparken.  Stadsdelsförvaltningen uppskattar medborgarförslaget då det syftar till att göra den aktuella delen av Drakenbergsparken trivsammare och mer användbar även under dygnets mörka timmar.  I området som berörs av medborgarförslaget finns ordinarie parkbelysning, vilken tänds vid skymning och släcks vid gryning, men också belysning vid bollplanen som släcks klockan 22:00 för att inte störa intilliggande bostäder. Stadsdelsnämnden ansvarar för belysningen vid bollplanen och den övriga parkbelysningen ansvarar trafiknämnden för.  Förvaltningen har fått in flera synpunkter som gäller belysningen i den del av parken där lekplatsen ligger. Förvaltningen planerar därför att tillsammans med trafikkontoret göra ett besök på platsen under året för att undersöka behovet av att utveckla belysningen i det aktuella området.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande att ersätta den hundrastgård som togs bort i samband med byggandet av bostäder i Rosenlundsparken. I förslaget lämnas fyra alternativa förslag till placeringar av hundrastgården: På gräsytorna i allén från Ringvägen ner till Rosenlundsparken, i Blekingetäppan, på en yta nedanför Eriksdalsskolan samt på en yta nedanför Eriksdals bollplan.  Stadsdelsförvaltningen uppskattar förslaget att tillföra området en hundrastgård då det här råder brist på hundrastgårdar.  Behovet av att skapa nya eller ersätta tidigare hundrastgårdar behöver dock vägas mot andra angelägna behov i parkerna inom stadsdelsområdet. I dagsläget ser förvaltningen det som viktigt att prioritera redan befintliga hundrastgårdar innan nya anläggs eller ersätts.  Med hänvisning till beslutet i ett tidigare medborgarförslag om att anlägga en hundrastgård i närheten till Tideliusgatan, ”Medborgarförslag om hundrastgård i närheten av Tideliusgatan, SÖD 2020/492”, anges att gräsytorna i allén från Ringvägen ner till Rosenlundsparken och Blekingetäppan ligger mycket nära befintliga bostäder varför det bör finnas en mer lämpad plats än de som föreslås. Förvaltningen anser att nämndens beslut fortsatt bör gälla.  De i medborgarförslaget föreslagna platserna nedanför Eriksdalsskolan och Eriksdals bollplan ligger, enligt förvaltningen, utanför ovannämnda område där brist på hundrastgårdar råder samt att dessa platser är i parker med värden som inte kan kombineras med en hundrastgård.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag gällande utegym i Bergsgruvan. I förslaget beskrivs att det i Bergsgruvan finns en asfalterad avsats på en höjd mellan lekplatsen och Högbergsbacken 19, som enligt förslagsställaren, skulle passa för ett utegym.  Stadsdelsförvaltningen uppskattar medborgarförslaget som innebär fler möjligheter till fysisk aktivitet i stadsdelsområdets parker.  I ett tidigare medborgarförslag om att anlägga ett utegym vid Tantolundsberget, ”Medborgarförslag om utegym vid Tantolundsberget, SÖD 2020/619”, beslutade stadsdelsnämnden i samband med nämndsammanträdet den 17 december 2020 att: För närvarande finns 6 stycken utegym i stadsdelsområdets parker. Fyra av dessa är placerade i den västra delen av stadsdelsområdet och två är placerade i den östra delen. Förvaltningen anser med anledning av detta att nya utegym i första hand ska tillföras den östra delen av stadsdelsområdet.  Vidare beslutades att: Förvaltningen har nyligen påbörjat programarbetet inför en kommande större upprustning av Tantolunden. Där diskuteras möjligheten att tillföra inslag i parken för lek och träning både för barn och vuxna. Denna idé skulle kunna utvecklas så att eventuellt även gymredskap tillförs.  Med hänvisning till beslutet ovan anser förvaltningen att ett nytt utegym i första hand ska tillföras den östra delen av stadsdelsområdet innan eventuellt nya platser för utegym i den västra delen av stadsdelsområdet utreds vidare.

  Bilagor

 • Skrivelsen tar upp hur nämnden historiskt skaffat sig kunskap och helhetssyn om nämndens arbete genom olika verksamhetsbesök men att detta inte skett på nästan ett år på grund av pandemin. Författarna till skrivelsen vill därför att förvaltningen undersöker möjligheterna för nämnden att genomföra digitala verksamhetsbesök i tre av förvaltningens verksamheter under våren. Förvaltningen välkomnar nämndens intresse för verksamheterna och föreslår ett upplägg och tidplan för tre digitala
  verksamhetsbesök inom äldreomsorgen, förskolan och relationsvåldscentrum innerstaden.

  Bilagor

 • Mellan Region Stockholm och 26 kommuner i Stockholms län har en reviderad överenskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och munhälsoutbildning) och nödvändig tandvård arbetats fram. Uppsökande verksamhet omfattar personer med ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och personer som omfattas av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Överenskommelsen förtydligar parternas gemensamma och enskilda ansvar för att de personer som har rätt till munhälsobedömning får erbjudande om sådan samt att personalgrupper får undervisning i munhälsovård.  Syftet med uppsökande verksamhet för målgruppen är att skapa förutsättningar för en god daglig munvård. Det i sin tur förutsätter en god samverkan mellan bland annat Stockholms stad och Region Stockholm där ansvarsfördelning och former för samverkan är tydlig och känd hos berörda verksamheter.  Förvaltningen är positiv till överenskommelsen om samverkan vid uppsökande verksamhet i fråga om munhälsa och har inga ytterligare synpunkter.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har skickat en remiss från trafikförvaltningen inom Region Stockholm till bland annat Södermalms stadsdelsnämnd för yttrande. Remissen handlar om förslag till trafikförändringar i SL-trafiken under 2021/2022 (T22).  Stadsdelsförvaltningen tycker att det är positivt att ett beslut tagits om att långsiktig hållbarhet står i fokus för trafikförsörjningsprogrammet. Det är också tillfredsställande att de övergripande målen för trafikförsörjningsprogrammet handlar om att planera transportsystemet så att kollektivt resande främjas, att utveckla smarta kollektivtrafiksystem som hushållar med resurser och att kollektivtrafiken ska bidra till ökad jämlikhet och jämställdhet.  Förvaltningen ser positivt på trafikförvaltningens målsättning att upprätthålla full trafik under 2021 trots de förändrade resenivåerna på grund av pandemin. Förvaltningen har vidare förståelse för att trafiken måste anpassas utifrån redovisad prognos som uppskattar att resandet under 2022 kommer att uppgå till omkring 80% av 2019 års nivåer.  Förvaltningen noterar att remissen endast i mycket begränsad omfattning beskriver förslag till trafikförändringar vad gäller busstrafiken i innerstaden. Förvaltningen förutsätter därmed att inga förändringar av trafiken, utöver det som anges i remissen, är planerade.

  Bilagor

 • Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår en uppdatering av tidigare beslut om inrättande av Etableringscentrum. Förslagen i ärendet är i huvudsak identiska med tidigare beslut. Ärendet har kompletterats med socialnämndens förslag att Etableringscentrum samlokaliseras med Intro Stockholm samt de uppdrag som anges i stadens budget 2021 som rör Etableringscentrum. Det har även tillförts en beskrivning om tilltänkt samarbete och samordning mellan verksamheten och stadsdelsförvaltningarna. Genom Etableringscentrum ska nyanlända, både kommunanvisade, egenbosatta och deras anhöriga erbjudas en väg in och ett likställigt initialt stöd. Det arbetsmarknadsrelaterade stödet ska förstärkas med fokus på en sammanhållen planering. Etableringscentrum ska vidareutveckla samarbetsformer inom staden och med de statliga myndigheterna inom etableringsområdet, civila samhället och region Stockholm. Därutöver beskrivs möjliga justeringar i ansvarsfördelningar avseende initialt ekonomiskt bistånd för nyanlända för vidare beredning.  Förvaltningen är positiv till de föreslagna justeringarna i beslutet gällande Etableringscentrum. Förslaget stärker ytterligare samordningen av arbetet med nyanlända samt ökar individens möjligheter till studier och arbete.  Förvaltningen ställer sig även positiv till arbetsmarknadsnämndens förslag till möjliga justeringar i ansvarsfördelning avseende initialt ekonomiskt bistånd för vidare beredning.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har remitterat betänkandet ”Fler barn i förskolan – för bättre språkutveckling i svenska” (SOU 2020:67) till stadsdelsnämnden.  Utredningen lämnar förslag som syftar till att dels öka deltagandet i förskolan bland barn i 3–5 års ålder, dels stärka förskolans arbete med barnens språkutveckling i svenska, bland annat när det gäller nyanlända barn, barn med annat modersmål än svenska och barn med socioekonomiskt svag bakgrund.  Förvaltningen ser i stort positivt på utredningens förslag och utgångspunkten att barn som får gå i förskolan har större chans att klara sig bra i livet efter avslutad skolgång.  Gällande förslaget om direktinskrivning för vissa barn som har behov av förskola för bättre språkutveckling önskar förvaltningen större tydlighet gällande ansvar och upptagningsområde.  Förvaltningen ser mycket positivt på förslagen gällande karriärsteg för förskollärare, enhetligt innehåll för utbildning till barnskötare och förtydligande i skollagen så att det framgår att det i undervisningen vid förskolor, utöver förskollärare, får finnas barnskötare och annan personal med utbildning eller erfarenhet som innebär att barnens utveckling och lärande främjas. Förvaltningen ser även positivt på förlängning av Läslyftet.

  Bilagor

 • Stadsdelsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen fått en motion gällande att öppna ett skyddat boende för pojkar som utsätts för hedersrelaterat våld. I motionen lyfter skribenterna att det länge har varit känt att det hedersrelaterade våldet inte bara drabbar kvinnor och flickor, utan även icke-binära samt pojkar och män. I staden finns ännu inget skyddat boende för pojkar utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Då målgruppen är en heterogen grupp med varierade behov och förutsättningar, finns det enligt skribenterna behov av ett skyddat boende som behöver innehålla både skyddslägenheter och kollektivboende.

  Att hedersrelaterat våld även drabbar pojkar, män och icke-binära personer är en bild som förvaltningen delar. Förvaltningen har under de senaste åren inte kommit i kontakt med några pojkar och endast ett fåtal män i målgruppen men det går inte att utesluta att det finns ett mörkertal. Förvaltningen har i dagsläget svårt att bedöma hur stort behovet är av ett skyddat boende specifikt för pojkar som utsätts för hedersrelaterat våld.

  Bilagor

 • Stadsbyggnadskontoret har översänt för yttrande ett förslag till detaljplan som innebär ändrad användningen av Söderhallarna till centrumändamål. Syftet är att förbättra byggnadernas funktion och utveckla mötet mellan byggnaderna och omgivande offentliga rum.  Stadsdelsförvaltningen ser positivt på planförslaget som innebär att Saluhallens och Björkhallens kulturhistoriska värden bevaras i samband med att fastigheten utvecklas. Förvaltningen uppskattar även att planförslaget innebär att de föreslagna påbyggnaderna på Saluhallen och Björkhallen visuellt påverkar omgivningen i begränsad omfattning.  Förvaltningen anser vidare att planförslaget är positivt ur trygghetssynpunkt. De föreslagna paviljongerna ut mot Medborgarplatsen har god utsyn mot torget vilket stärker den sociala kontrollen. De föreslagna entréerna mot Fatburstrappan och Västgötagränd är tydliga och öppna vilket kan ge ökad trygghet även på dessa sidor av fastigheten. Förvaltningen uppskattar även de stora fönstren mot Västgötagränd som ger både ökat ljus och överblick i gränden.  För att erhålla en attraktiv miljö vid den nya entrén vid Västgötagränd bör enligt förvaltningen Torinertäppan omgestaltas. Förvaltningen har idag ingen plan för denna åtgärd men efterlyser ett kommande samarbete med fastighetsägaren kring en eventuell framtida upprustning av parken.

  Bilagor

 • Stadsbyggnadskontoret har översänt för yttrande ett förslag till detaljplan med syftet att möjliggöra en breddning av Norra

  järnvägsbron över Tegelbacken och Klara Mälarstrand. Syftet med detaljplanen är dessutom att säkerställa att den breddade brokonstruktionen och dess angränsade ytor anpassas till sin omgivning på bästa möjliga sätt, bland annat med avseende på buller, sikt, ljus och framkomlighet.  Den tillfälliga järnvägsbron som anlades 2006, och som i planförslaget föreslås bli permanent, påverkar enligt stadsdelsförvaltningen tillsammans med de andra broarna i området stadsmiljön i stadens kärna påtagligt. Förvaltningen har dock stor förståelse för att den tillkommande järnvägsbron behövs för att upprätthålla den ökande järnvägstrafiken.  Förvaltningen ser därutöver positivt på planförslaget som innebär att trafikytorna under broarna görs tryggare och mer estetiskt tilltalande i jämförelse med dagens situation. Det är också positivt att förslaget innebär att bullernivåerna från trafiken i området minskar samt att åtgärder för att öka luftomsättningen under broarna genomförs. Förslaget att omhänderta dagvattnet i området på ett bättre sätt än idag är också positivt enligt förvaltningen.

  Bilagor

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för restaurang Café Nova, Järntorget 82. Ansökan gäller servering i restaurang och uteservering kl. 11.00 till 23.00. Förvaltningen har inget att invända mot ansökan

  Bilagor

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om

  serveringstillstånd för restaurang The Public Library,

  Medborgarplatsen 2. Förvaltningen avstyrker serveringstillstånd till

  kl. 03.00 i uteserveringen och har inget i övrigt att invända mot

  ansökan.

  Bilagor

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för restaurang Le Fontaine, Hornsgatan 104. Remissen inkom till förvaltningen den 12 mars 2021.

  Stadsdelsnämndens roll i remissförfarandet

  Enligt kommunfullmäktiges reviderade riktlinjer ska stadsdels-nämnderna som remissinstans främst yttra sig över det som är av lokalt intresse. Detta brukar i regel benämnas den sociala bedömningen där olika faktorer i restaurangens omedelbara närhet vägs in. Det gäller till exempel restaurangtätheten i vissa speciella områden med känd missbruksproblematik och ordningsproblem. Störningar för närboende är emellertid främst miljöförvaltningens kompetensområde och belyses i deras remissvar. Vad gäller ordningsproblem är det enligt alkohollagen polismyndighetens sak att yttra sig över ordningssituationen i det aktuella området. Remisstiden för stadsdelsnämnderna är enligt riktlinjerna en månad.

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för restaurang Crispy, Hammarby Allé 151. Förvaltningen har inget att invända mot ansökan.

  Bilagor

 • En reviderad upplaga av skriften Bevara eller gallra, gallringsråd nr

  5, har tagits fram av Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor

  vars huvudmän är Sveriges Kommuner och Regioner samt

  Riksarkivet. Den nya upplagan har skickats ut på remiss.

  Förvaltningen är överlag positiv till den nya versionen och anser att

  den är pedagogisk och tydlig. I övrigt har förvaltningen några

  synpunkter på detaljnivå som redovisas i bilaga 4.

  Bilagor

 • Protokoll från sociala delegationens sammanträden den 30 mars och 20 april anmäls.

 • Beslut fattade på delegation anmäls.

  -SÖD 2021/415-2

  -SÖD 2021/437 

 • Protokoll från rådets sammanträde den 13 april 2021 anmäls.

  Bilagor

 • Protokoll från rådets sammanträde den 12 april 2021 anmäls.

  Bilagor

 • Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde den 12 april 2021 anmäls.

  Bilagor

 •   37

  Information från förvaltningen

 •   38

  Övriga frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.