Hoppa över navigering
 • § 3

  Inriktning för upphandling gällande drift av parkmark inom Södermalms stadsdelsområde

 • § 4

  Upphandling av tvättjänster inom hemtjänsten

 • Protokoll från sociala delegationens sammanträden den 10 september och den 24 september 2019 anmäldes.

 • Stadsdelsdirektören informerade om pågående rekryteringar av HR-chef och chef för sociala avdelningen.

 • Ärendet redovisas i förvaltningens tjänsteutlåtande.

  Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att nås under året.

   

  Bilagor

 • Södermalms nu gällande parkplan antogs i stadsdelsnämnden år 2009. Parkplanens planeringshorisont var 10 år, varför en ny parkplan nu har tagits fram.

  Parkplan Södermalm 2019 är ett vägledande dokument som beskriver hur park- och naturområden inom stadsdelsområdet ska bevaras, vårdas och utvecklas inför framtiden. Parkplanen visar på en vision för möjlig utveckling av stadsdelens parker. Visionerna kommer senare att prioriteras i förhållande till aktuell utveckling och given årlig budget.

  Under våren 2019 har ett förslag till parkplan skickats ut på remiss till berörda kontor och förvaltningar inom staden och ett samrådsmöte har hållits. Medborgarna gavs samtidigt möjligheten att lämna synpunkter på stadens hemsida. Remissvar och synpunkter har arbetats in i parkplanen där det bedömts som möjligt.

  Parkplanen är uppdelad i två delar, en som beskriver strategier för utvecklingen av parkerna och en som mer detaljerat går igenom park för park.

  Förvaltningen ser Parkplan Södermalm 2019 som ett användbart redskap vid förvaltningens planeringsarbete inför skötsel- och investeringsåtgärder. Parkplanen är också mycket användbar när förvaltningen ska svara på förfrågningar, remisser och liknande gällande parkmark.

  Bilagor

 • Varje nämnd/bolag är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för en korrekt personuppgiftshantering. Med anledning av detta måste Södermalms stadsdelsnämnd ha ett dataskyddsombud som bland annat har till uppgift att bevaka hur nämnden efterlever bestämmelserna i lagstiftningen. Nuvarande dataskyddsombud övergår till annan anställning och nytt dataskyddsombud måste därmed utses.

  Bilagor

 • Stadsdelsförvaltningen har fått i uppdrag att bereda en skrivelse från Djuna Jangmyr (Fi). Skribenten önskar få svar på följande från den nuvarande majoriteten i stadsdelsnämnden: ”står ni fast vid löftet om att inte göra något som går emot en utveckling där Södermalm ska bli en bättre plats för hbtq-personer”. Skribenten menar att verksamheten på Södergården är hotad på grund av en hyreshöjning.

  Förvaltningen har under flera år samarbetat med bland annat hemgården Södergården. Gällande Södergårdens hyres- och fastighetsfrågor är det stadens fastighetskontor som beslutar.

  Södergården har under många år sökt och beviljats föreningsbidrag från Södermalms stadsdelsnämnd till sin ungdomsverksamhet inom stadsdelsområdet. Sedan år 2016 erbjuder Södergården mötesplatsen Spektrum en kväll i veckan för unga hbtq-personer som besöks av cirka 15-20 personer vid varje öppettillfälle. Södergården har för avsikt att fortsätta erbjuda mötesplatsen.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att anlägga ett utegym i Vitabergsparken.

  I tidigare svar på medborgarförslag har nämnden beslutat att möjligheten att anlägga ett utegym i området kring kvarteret Persikan kan utredas. Förvaltningen föreslår därför att nämnden överlämnar önskemål till exploateringsnämnden att utreda möjligheterna att anlägga ett utegym i Tengdahlsparken, eller i närområdet, i samband med kommande grönkompensationsåtgärder från bygget av kvarteret Persikan.

  Om lämplig plats inte kan hittas i parkerna kring kvarteret Persikan, kan förvaltningen i ett senare skede utreda om lämplig plats kan finnas i Vitabergsparken. Om detta blir fallet måste en prioritering i förhållande till andra angelägna investerings- och upprustningsprojekt i stadsdelsområdets parker göras.

  Bilagor

 • Nämnden har erhållit fyra medborgarförslag om att utlysa klimatnödläge i Stockholms stad och Södermalms stadsdel.

  Förslagsställarna är starkt oroade över att inte tillräckliga åtgärder vidtas för att bryta den snabba utvecklingen mot klimatkatastrof, utarmningen av jorden och utrotningen av djur och växter.

  Förvaltningen anser att medborgarförslagen är intressanta. Förvaltningen bedömer däremot att förslagen vänder sig till en högre instans än vad förvaltningen råder över. Stadsdelsnämndens miljöarbete styrs genom stadens budget och vad som anges i stadens miljöprogram 2016-2019. I budgeten ges olika uppdrag inom miljöområdet till stadens nämnder och bolagsstyrelser, utifrån ansvarsområde. Förvaltningen har pågående arbeten med flertalet miljöåtgärder där bland annat antalet hämtställen för matavfall ökar i verksamheten och gamla vitvaror, armaturer och värmesystem byts ut till mer energieffektiva.

  Förvaltningen föreslår att nämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslagen.

  Förvaltningen föreslår även att nämnden överlämnar det för kännedom till Miljöförvaltningen.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om en upprustning och utveckling av strandremsan i Hornstull längs med Hornstulls strand från Liljeholmsbadet bort mot Liljeholmsbron.

  Förvaltningen är medveten om att kontakten med vattnet längs strandremsan kan göras tydligare och under hösten kommer därför förvaltningens driftentreprenör att trimma slänten ned mot vattnet och beskära vissa träd just för att öppna upp mot vattnet.

  För att området ska upplevas som mer välstädat kommer även en särskild renhållningsinsats att utföras längs en stor del av Årstaviken under september 2019.

  Bilagor

 • Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att betongpoolerna till skateboardanläggningen i Björns trädgård ska slipas då de uppges vara sträva och vassa.

  Stadsdelsförvaltningen har noterat att skateboardanläggningen i Björns trädgård uppvisar tecken på att den inom den närmsta tiden kan behöva genomgå underhållsåtgärder då det bland annat uppkommit sprickor i ytskiktet. Förvaltningen anser dock inte att det är lämpligt att slipa anläggningens ytskikt i befintligt skick då det sannolikt krävs en mer genomgående renovering av anläggningen.

  Förvaltningen föreslår, med hänvisning till ovanstående, att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att under nästa år, 2020, ta fram ett underlag på vilka underhållsåtgärder skateboardanläggningen i Björns trädgård är i behov av.

  Bilagor

 • Följande medborgarförslag har lämnats in till stadsdelsnämnden. Nämnden beslutar vid sammanträdet om förslaget ska beredas av förvaltningen eller hanteras på annat sätt.
   

  1. Medborgarförslag om att utveckla ytan framför Bergsunds strand 17 A och 17 B
   SÖD 2019/1217
   Förslag till beslut: Medborgarförslaget överlämnas till Trafikkontoret.
    
  2. Medborgarförslag om julbelysning på Götgatsbacken
   SÖD 2019/1231
   Förslag till beslut: Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet.
    
  3. Medborgarförslag om flytt av Servicegruppens lokaler vid Zinkens väg till utrymme under Ringvägen
   SÖD 2019/1224
   Förslag till beslut: Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet.
    
  4. Medborgarförslag om att sätta upp skyltar vid Årstavikens strandpromenad om att fotgängare ska hålla till vänster
   SÖD 2019/1249
   Förslag till beslut: Medborgarförslaget överlämnas till Trafikkontoret.
    
  5. Medborgarförslag om att sätta upp skyltar som informerar om på vilken sida man ska gå respektive cykla vid Årstaviken
   SÖD 2019/1256
   Förslag till beslut: Medborgarförslaget överlämnas till Trafikkontoret.
    
  6. Medborgarförslag om vattenstationer i Stockholm
   SÖD 2019/1265
   Förslag till beslut: Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet.

  Bilagor

 • I budget för 2016 beslutades att staden skulle påbörja en modernisering av stadens sociala system, det så kallade paraplysystemet. Som ett led i att effektivisera verksamhetsprocesserna med stöd av moderna arbetssätt med tillhörande nya digitala stöd pågår projektet Modernisering av sociala system inom stadsledningskontoret. Projektet har inom ramen för uppdraget utrett olika typer av formkrav och konstaterar att det inte finns några generella juridiska hinder mot att i huvudsak införa digitala akter.

  För att socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården samt överförmyndarverksamheten i Stockholms stad ska få ett så effektivt handläggningsstöd och förenklad administration som möjligt förslås att verksamheterna övergår från pappersbaserad ärendehantering till digital huvudakt.

  Förvaltningen ser positivt på den modernisering av stadens sociala system som påbörjats. Digitala akter ger en förenklad administration och ett effektivare handläggningsstöd i verksamhetsprocesserna.

  Bilagor

 • Stadsdelsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen fått Miljöförvaltningens förslag på Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast. Remissvaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 15 oktober 2019. Syftet med handlingsplanen är att med 50 åtgärdsförslag minska källornas uppkomst eller hindra vidare spridning av redan uppkommen mikroplast i Stockholms stad. Målgruppen för handlingsplanen och dess åtgärder är verksamheter inom stadens förvaltningar och bolag.

  Miljö- och hälsoskyddsnämnden fick i kommunfullmäktiges budget för 2018 i uppdrag att intensifiera arbetet med att undersöka vilka källor som lokalt orsakar spridning av mikroplaster och i samråd med berörda nämnder ta fram en handlingsplan för att minska spridningen av mikroplaster.

  De åtgärder som stadsdelsförvaltningen är ansvarig för att utföra är rimliga och hamnar inom ramen för ändrad konsumtion det vill säga beteende samt drift och skötsel viket innebär att det inte i någon större utsträckning belastar förvaltningens ekonomi. Flera av de föreslagna åtgärderna i handlingsplanen arbetar förvaltningen med redan idag.

  Bilagor

 • Storsthlms styrelse beslutade i juni 2019 att rekommendera kommunerna att anta ”Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län”.

  Efter förhandling med representanter för kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm har förslag till en långsiktig överenskommelse tagits fram för utskrivningsprocessen för somatisk slutenvård inklusive en övergångsregel för utskrivning från psykiatrisk slutenvård. Förhandlingen har framförallt avsett val av betalningsmodell och antalet fristdagar fram tills att kommunens betalningsansvar inträder.

  Förvaltningen ser positivt på överenskommelsen. Förvaltningen ser ett fortsatt behov av stöd i utvecklingen av samverkansformer mellan parterna.

  Bilagor

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för restaurang Bastard Burgers, Sankt Paulsgatan 2. Remissen inkom till förvaltningen den 14 augusti 2019.

  Bilagor

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för restaurang Tribe Pizza, Hornsgatan 156. Remissen inkom till förvaltningen den 29 augusti 2019.

  Bilagor

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för restaurang Eatnam, Sankt Paulsgatan 2. Remissen inkom till förvaltningen den 14 augusti 2019.

  Bilagor

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för Café Giffi, Hornsgatan 143 E. Remissen inkom till förvaltningen den 23 augusti 2019.

  Bilagor

 • Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om serveringstillstånd för restaurang Taste of Vietnam, Södermannagatan 8. Remissen inkom till förvaltningen den 3 september 2019.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har skickat en remiss från Länsstyrelsen i Västmanlands län till bland annat Södermalms stadsdelsnämnd för yttrande. Remissen heter ”Uppdaterad åtgärdstabell för särskilt skyddsvärda träd 2020-2024” och är ett åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd vilka omfattar gamla, grova och håliga träd som står i kulturlandskapet.

  I förslaget till åtgärdsprogram definieras skyddsvärda träd och vilka trädmiljöer som är särskilt viktiga att prioritera inom bevarandeplanering och vid genomförande av skötselåtgärder. I åtgärdsprogrammet beskrivs en rad olika åtgärder, fördelade mellan olika aktörer, som tillsammans ska leda till att uppsatta mål om bevarande och utveckling av skyddsvärda träd och trädmiljöer uppnås.

  Remisstiden stäckte sig till den 27 augusti 2019. Eftersom stadsdelsnämnden inte sammanträdde förrän den 29 augusti 2019 kom förvaltningen överens med kommunstyrelsen att svara på remissen i form av ett kontorsutlåtande.

  Stadsdelsförvaltningen har i sitt svar på remissen angett att förslaget till åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd är ett mycket ambitiöst och viktigt dokument. Bevarandet av gamla, grova och ihåliga träd är viktigt ur en rad olika aspekter, inte minst ur ekologisk synvinkel. I sitt svar ställde sig förvaltningen dock tveksam till om tidplanen för flera av nämnda åtgärder är realistiska, exempelvis att till senast år 2022 ha upprättat trädvårdsplaner och specifika åtgärdsplaner för särskilt skyddsvärda träd. Framtagandet av dessa dokument kräver stora personella och ekonomiska resurser i anspråk vilka idag enligt förvaltningen saknas.

  Bilagor

 • Kommunen ska enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till kommunens revisorer. Rapporteringsskyldigheten omfattar även gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag verkställigheten avbrutits. Syftet med rapporteringen är att stärka rättssäkerheten för personer som beviljats insatser och att förbättra förutsättningarna för en intern och extern uppföljning av beslutade insatser.

  Bilagor

 • Inkomna rapporter om missförhållande eller risk för missförhållande från yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet där Södermalms stadsdelsnämnd har beslutat om insatser för den enskilde.

  Verksamhetsområde funktionsnedsättning

  Inga rapporter har kommit in.


  Verksamhetsområde äldreomsorg

  Inga rapporter har kommit in.

  Bilagor

 • Beslut fattade enligt delegation från Södermalms stadsdelsnämnd.

  Sociala avdelningen

  Dnr SÖD 2019-1233 Brister i myndighetsutövning.

  Det rapporterade utgjorde ett missförhållande.
   

  Avdelningen för äldreomsorg

  Dnr SÖD 2019/1180 Brister i utförande av insatser.

  Det rapporterade utgjorde inte ett missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

   

  Dnr SÖD 2019/1189 Brister i bemötande.

  Det rapporterade utgjorde ett missförhållande.

   

  Dnr SÖD 2019/1272 Brister i utförande av insatser.

  Det rapporterade utgjorde ett missförhållande.

  Bilagor

 • Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor den 17 september 2019 anmäldes.

   

  Bilagor

 • Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd den 16 september 2019 anmäldes.

  Bilagor

 • Protokoll från ungdomsrådet den 16 september 2019 anmäldes.

  Bilagor

 • Följande delegationsbeslut anmäldes vid sammanträdet:

  • Partsbesked gällande begäran om skadestånd (dnr SÖD 2019/1193)
  • Anmälan om yttrande till Spelinspektionen 2018-11-20 - 2019-08-30 (dnr SÖD 2019/1286)
  • Anmälan om begäran om handlingar och uppgifter till Inspektionen för vård och omsorg IVO (dnr SÖD 2019/971)

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.